Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛуганської обласної державної адміністрації

Скачати 60.08 Kb.

Луганської обласної державної адміністрації
Скачати 60.08 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір60.08 Kb.Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тематика

творчих проектів, випускних робіт і рефератів та література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів,

які викладають курс «Сходинки до інформатики» в початковій школі

за новим Державним стандартом

Тематика творчих проектів, випускних робіт та рефератів

 1. Використання між предметних зв’язків на уроках «Сходинки до інформатики».

  Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

  Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання. 2. Використання мультимедійних технологій навчання в початковій школі.

  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео. 3. Дидактичні можливості програмних засобів навчання для початкової школи.

  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. 4. Інтерактивні методи навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

 5. Традиційні та інноваційні методи навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

 6. Комп’ютерна підтримка уроків [назва предмету]у початковій школі.

 7. Методика використання комп’ютерної техніки на різних етапах уроку в початковій школі.

 8. Методика організації комп’ютерної гри на різних уроках початкової школи.

 9. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на уроках «Сходинки до інформатики».

 10. Методика реалізації основних завдань початкового курсу інформатики відповідно до нового Державного стандарту початкової школи.

 11. Методика формування алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів на уроках інформатики.

  Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. 12. Особливості застосування інформаційних технологій на уроках початкової школи.

  Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності. 13. Педагогічні умови впровадження інформаційних технологій навчання у початковій школі.

 14. Інноваційні технології навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

 15. Проектні технології навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

 16. Психолого-педагогічні основи навчання інформатики в початковій школі.

 17. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів із використанням комп’ютера.

 18. Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 19. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 20. Створення та методика використання дидактичних та методичних матеріалів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках «Сходинки до інформатики».

 21. Форми організації навчального процесу з інформатики в початковій школі.

  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини. 22. Формування в молодших школярів початкових уявлень про базові поняття інформатики.

 23. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи.

 24. Авторська розробка конспекту уроків з курсу «Сходинки до інформатики».

 25. Авторська розробка робочого зошиту з курсу «Сходинки до інформатики».

Література

 1. Аналіз уроку / упоряд. Н. Мурашко. – К.: Шк. Світ, 2008. – 128 с.

 2. Більська О. Новому поколінню – нову педагогіку / Учитель початкової школи. – 2013. – №1. – С. 7-10.

 3. Большакова О.А. Метод проектів у початковій школі / О.А. Большакова, Л.В. Салуха, Л.В. Кука, Л.І. Дубинська. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 144 с.

 4. Борисенко А., Павленко Ю. Формування навичок створення тестових завдань засобами текстового процесора у майбутніх учителів початкової школи / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №4. – С. 18-21.

  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

  Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту. 5. Вембер В. Особливості використання графічного редактора для навчання молодших школярів / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2012. – №1. – С. 15-18.

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

  Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF. 6. Вєтрова І.Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2001 – № 2. – С.22 – 25.

 7. Витухновская А.А., Марченко А.С. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием компьютера. // Информатика и образование. –  2004.-№8. – С.83-87. 

 8. Гальченко В. Комп’ютерні технології в освіті: реалії та перспективи (психологічний аспект) / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №3. – С.17-20.

 9. Гладун М. Комп’ютерна гра для дітей молодшого шкільного віку / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №1. – С. 19-25.

 10. Демчук Л.В. Використання комп’ютера на уроках математики // Математика. – 2003. – № 18. – С.1-2. 

 11. Денисенко В.В. Інформаційно-комунікаційні технології і навчально-виховний процес / В.В. Денисенко // Інформатика в школі. – 2009. – №4. – С.2-4.

 12. Деревянко В., Сілкова В. Проводимо фізкультхвилинки. Методичні рекомендації / Учитель початкової школи. – 2013. – №2. – С. 22-25.

 13. Інформатика в початковій школі: Матеріали до уроків на допомогу вчителю / Інформатика в школі – 2012. - №6. – 112 с.

 14. Інформаційні технології та електронні засоби навчального призначення – ознака сучасного уроку: [конспекти уроків] / [І.І.

  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

  Цімбал, Б.А. Дьяченко, Т.М. Сорочан, О.С. та ін.]. – Луганськ: Знання, 2006. – 504 с.

 15. Кивлюк О. Особливості реалізації процесу ознайомлення молодших школярів з основними поняттями інформатики / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №2. – С.42-46.

 16. Кивлюк О. Становлення творчої особистості як критерій впровадження інформаційно-комунікаційних технологій / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №3. – С.24-27.

 17. Кивлюк О. Створення комп’ютерно-ігрового середовища / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №4. – С.6-11.

 18. Концева М.П. Здоровье и компьютер. – Информатика и образование. – 2000. – №1. – С.89-91.

 19. Кривлюк О.П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій школі // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2000. – № 4. – С.32-33.

 20. Левшин М. Інформаційні технології – з першого класу // Вища освіта України. – 2002. – № 1. – С. 58-64.

 21. Малафіїк І.В. Дидактика: [навчальний посібник] / І.В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 398 с.

 22. Маркова Є.С. Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи / Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 3. – С. 36-39.

 23. Митник О. Розвиток поняттєвого мислення молодшого школяра / Учитель початкової школи. – 2013. – №2. – С. 26-29.

 24. Морзе Н., Вембер В., Саражинська Н. Авторська концепція підручників «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2012. – №4. – С. 26-34.

  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти. 25. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н.В. Морзе. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 352 с.

 26. Новікова Н. ІКТ на уроках математики в початковій школі. 3 клас / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №3. – С.48-51.

 27. Онопрієнко О. Поняття «компетентність» у новому Державному стандарті початкової загальної освіти / Учитель початкової школи. – 2012. – №1. – С. 6-8.

  Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. 28. Онопрієнко О. Проектна діяльність як засіб компетентнісно орієнтованого навчання / Учитель початкової школи. – 2013. – №1. – С. 11-13.

 29. Осипенко О.А. Методологічні проблеми використання ІКТ в освітньому просторі / О.А. Осипенко // Інформатика в школі. – 2009. - №2. – С.31-35.

 30. Пометун О.І. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: [науково-методичний посібник] / [О.І. Пометун, Л. Пироженко та ін.]. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 348 с.

 31. Пономаренко Л. Інформатика та засоби ІКТ у початковій школі / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №3. – С.44-47.

 32. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підручник. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.

 33. Саражинська Н. Нетбук – найцікавіший інструмент навчання / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2012. – №4. – С. 35-43.

 34. Семененко І. Елементи інтерактивного навчання на уроках інформатики / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №4. – С. 15-17.

 35. Цветкова М.С. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе // Информатика и образование. – 2002. - № 6. – С. 12-14. 

 36. Цікаве з Інтернету / Інформатика та інформаційні технології. – 2012. - №1. – С.54-55.

 37. Шакотько В. Методологічні основи застосування комп’ютера в початковій школі / Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 2. – С.45-48.

 38. Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі: Навч.-метод. посіб. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2006. – 128 с.

 39. Южный К. И. Влияние компьютера на психику человека//Компьютерный доктор. - 20.02.2006. www.comp-doctor.ru .

Нормативне забезпечення:

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти(Постанова Кабінету міністрів України від 20 квітня 2011р.

  Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

  №462)

 2. Програма «Сходинки до інформатики. 2-4 кл» для загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Морзе Н.В.

  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

  , Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова В.О., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.)

 3. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Коршунова. – К.: Генеза, 2012. – 112 с.

 4. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с


Скачати 60.08 Kb.

 • Тематика творчих проектів, випускних робіт і рефератів та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів
 • Тематика творчих проектів, випускних робіт та рефератів
 • Нормативне забезпечення: Державний стандарт початкової загальної освіти(Постанова Кабінету міністрів України