Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛупаренко Л. А., провідний інженер

Скачати 34.37 Kb.

Лупаренко Л. А., провідний інженер
Скачати 34.37 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір34.37 Kb.
Лупаренко Л. А., провідний інженер ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Історія людської думки пережила чотири революційні віхи, а саме появу мови, винахід писемності і друкарства, а також появу електронних засобів поширення даних. Традиційна система наукової комунікації, що базується на паперових засобах, таких як рецензовані наукові журнали, монографії та збірки матеріалів конференцій, також переживає активний перехід до системи, ґрунтованої на електронних засобах, що надають користувачам набагато більше функціональних можливостей. Найоптимальнішими нині інформаційно-комунікаційними технологіями, призначеними для підтримки повного циклу видавництва електронних наукових фахових видань, є електронні журнальні системи (ЕЖС), в тому числі найпоширеніша з них – Open Journal Systems (OJS).
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
Організаційно-технологічні аспекти використання електронної журнальної системи Open Journal Systems як засобу представлення результатів наукових досліджень у своїх роботах висвітлювали Солов’яненко Д. В.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
, Симоненко Т. В., Колеснікова Т. А., Головко Л.В., Семенець А. В., Ковалок В. Ю., Іванкевич О. В., Вахнован В. Ю., Мазур В. І., Степура І. С. Завданням дослідження є визначення основних особливостей використання ЕЖС OJS у науково-освітньому просторі України. В провідних ВНЗ України платформа OJS активно імплементується з метою розвитку науково-освітнього простору навчального закладу, шляхом повного перенесення видавничого процесу академічної установи або оцифрування та представлення в мережі Інтернет архівних випусків наукових часописів, що видаються на їх базі.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Яскравим прикладом реалізації таких проектів є: ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http:journal.kdpu.edu.ua) – 6 видань; «Наукові журнали Національного Авіаційного Університету» (http:jrnl.nau.edu.ua) – 22 видання; «Наукові журнали Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського» (http:ojs.tdmu.edu.ua) – 8 видань; «Электронные журналы ДНУЖТ» (http:ejournals.diit.edu.ua) – 6 видань; «Періодичні видання ВНТУ» (http:journals.vntu.edu.ua) – 6 видань та ін. Цікавим зразком є застосування платформи Open Journal Systems як засобу навчання для підготовки майбутніх учених у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Науково-дослідною лабораторією інформатизації освіти КУБГ створено сайт «Наукові доробки магістрантів» (http:masters.kubg.edu.ua), на якому підтримується п’ять профільних журналів, розроблено методичні матеріали та проводиться навчання студентів магістратури основам наукової діяльності і формування в них інформаційно-пошукової компетентності за допомогою електронних журнальних систем [4].
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Науковою бібліотекою імені В. І. Вернадського було використано ЕЖС OJS як хмаро орієнтований сервіс збереження та доступу до наукових ресурсів в межах виконання проекту «Наукова періодика України» (journals.uran.ua), що надає можливість здійснювати програмно-технологічний супровід науково-видавничої та інформаційної-бібліотечної підтримки колекції фахових видань України, а також виступає в ролі «хмарного» сховища наукових даних [3]. Однак в науковій сфері ця платформа ще не набула достатньо широкого розповсюдження. Веб-сайти більшості електронних фахових видань у галузі педагогічних наук не містять повного набору інструментів для підготовки матеріалів до друку – видавничий процес реалізується переважно шляхом використання електронної пошти і публікації вже готових статей на сайті.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Згідно переліку «Наукова періодика та збірники наукових праць України з питань педагогіки й психології» [2], представленого на сайті ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського станом на початок 2015 р. у галузі педагогіки стабільно функціонує і розвивається п’ять вітчизняних самостійних електронних фахових видань, редакційно-видавничий процес лише двох з яких – «Інформаційні технології і засоби навчання» (http:journal.iitta.gov.ua) та «Освітологічний дискурс» (od.kubg.edu.ua) – повністю реалізується базі цієї платформи. У структурі НАПН України з метою оприлюднення та розповсюдження результатів наукових досліджень, а також подальшого їх моніторингу [1, с.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
 19-20] – також два електронні видання – «Технології розвитку інтелекту» (http:psytir.
Електро́нне видання́ - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.
org.ua) та «Інформаційні технології і засоби навчання». Підсумовуючи вищезазначене можна стверджувати, що у науково-освітньому просторі України електронна журнальна система Open Journal Systems зазвичай використовується з метою розвитку науково-освітнього простору ВНЗ, як засіб навчання для підготовки майбутніх учених, як хмаро орієнтований сервіс підтримки колекції фахових видань та з метою оприлюднення, розповсюдження і моніторингу результатів наукових досліджень. Список використаних джерел: Биков В.Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень В. Ю. Биков, О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 1. – С. 3-25. Наукова періодика та збірники наукових праць України з питань педагогіки й психології [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http:www.dnpb.gov.uaid975. Солов’яненко Д. В. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець Бібліотечний вісник. 2010. № 4.
Бібліотечний вісник - науково-теоретичний та практичний журнал у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності.
Степура І. С. Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури із принципами роботи з електронними науковими виданнями [Електронний ресурс] І. С. Степура  Інформаційні технології і засоби навчання . - 2013. - Т. 36, вип. 4. - С. 105-109. - Режим доступу: http:nbuv.gov.uaj-pdfITZN_2013_36_4_12.pdf.
Каталог: Images -> Files
Files -> Комбінування засобів віртуалізації у навчанні бакалаврів інформатики дисципліни "операційні системи та системне програмування"
Files -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Files -> Програмові вимоги – 2015 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів
Files -> Криптографічні можливості microsoft windows
Files -> Огляд програмного засобу blueberry flashback express для створення відеолекцій
Files -> Підтримка організації навчання у вищій школі за допомогою мобільних технологій
Files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах
Files -> Оптимізація обчислювальних процесів в комп’ютерно орієнтованих системах за рахунок використання хмарно-туманних технологій


Скачати 34.37 Kb.

  • НАПН України
  • Бібліотечний вісник