Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛюбов з першого погляду

Скачати 323.26 Kb.

Любов з першого погляду
Скачати 323.26 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації18.05.2017
Розмір323.26 Kb.
  1   2   3   4

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка


Любов з першого погляду,

або Секрети книжкової виставки
методично-бібліографічні матеріали

Чернігів-2010

ББК 78.

Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.
Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.
38

Л 93
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка;

Організація виставкової діяльності : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський; Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 327 c. - Бібліогр.: с. 325-327.
підгот. А.Матюшенко; відп. за вип. О.Сльозка. – Чернігів, 2010. – 22 с.


«Обирати книги для свого та чужого читання – не тільки наука, а й мистецтво», - писав відомий російський бібліотекознавець М. Рубакін. Дійсно, треба мати чималі знання і розкуте творче мислення, щоб книжкова виставка, ця найпоширеніша (і досить консервативна) форма роботи публічних бібліотек надихнулась новими ідеями щодо змісту, яскравих експозиційних рішень, концептуальних підходів.

Кни́га, книжка - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.
Бібліоте́кознавство - це наукова дисципліна документно-комунікаційного циклу, яка теоретично відтворює бібліотеку як наукове поняття й об'єкт реальності у всіх її зв'язках і опосередкуваннях. Перша школа бібліотекознавства була створена Дьюї Мелвілом (Melvil Dewey) у Колумбійському університеті у 1887 році.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Видання пропонує знайомство з деякими порадами фахівців та цікавими прикладами організації виставкової діяльності бібліотек Росії та Казахстану, що стануть в пригоді бібліотекарям-практикам.

Упорядник, комп’ютерний набір: А. Матюшенко

Комп’ютерне макетування: Л.

Маке́т (фр. maquette - масштабна модель, італ. macchietta, зменшувальне від macchia) - модель об'єкта в зменшеному масштабі або в натуральну величину, позбавлена, як правило, функціональності представленого об'єкта.
 Цимбал

Різограф ОУНБ ім. В. Г. Короленка

Тираж: 35 прим.

Миліше книги у світі друга немає

Навої

Дійсно, любов з першого погляду іноді трапляється в житті людей. А в житті книг? Кажуть, що вони мають свої долі в головах читачів. Але це за умови що відбудеться зустріч…Когда раскрывают мой томик

На столике в тишине,

Я душу кладу на ладони

Пришедшему в гости ко мне.

Шлях до цієї гостини може бути довгий, примхливий. Може взагалі завести в глухий кут, в книгосховище, де пилом припадають такі ж невдахи, помічені тавром «не користуються попитом», «забуті». І ніякого тобі «першого погляду». Хто ж той добрий поводир, що проведе книгу саме до того, кому вона конче необхідна? Ця людина – бібліотекар, а справа, якою він займається, за влучним висловом журналістки О. Виноградової, – «не проза, не поезія, а справжні чари». Вислів, звичайно, метафоричний, але з ним хочеться погодитись.

Журналіст (новинар) - людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, - або займається такою діяльністю за власною ініціативою.
Мета́фора (грец. μεταφορά - «перенесення») - один із основних тропів поетичного мовлення. У метафорі певні слова та словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю.

Бібліотекарю відома таємна сила знаку – Слова. За допомогою своїх «магічних атрибутів» (фонди, каталоги), власного натхнення та фантазії він ніби викликає до життя нову енергію – нове Знання, яким наділяє невтаємничених, тобто читачів.

Віртуа́льність (від лат. virtus - потенційний, можливий) - вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній в цей час в реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки (також див. Фантазія)
Натхне́ння ( англ. inspiration) - особливий стан людини, типова для творчості риса, її складовий елемент, який характеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з другого боку - величезним підйомом і напругою сил людини.
Чому ж вони бувають невдячними доброму чарівникові – бібліотекарю, чому так принизливо відгукуються про результати його клопотань?
Клопота́ння, зая́ва - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
«Щось сіреньке в кутку…» – це типовий жарт блогерів про книжкові виставки. Але ж саме за їх допомогою бібліотекарі влаштовують книгам «оглядини» – і для першого читацького погляду, і для другого, щоб привернути увагу, підтримати інтерес, викликати емоції, і, нарешті, осмислене рішення щодо вибору книги. Так діє механізм візуального, психологічного впливу книжкової виставки на читача.

Зазвичай, виставок в бібліотеці досить багато, навіть в маленькій сільській. А результативність...? То можливо у звичній, навіть десь рутинній роботі бібліотекарі не завжди використовують всі свої професійні секрети?

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Чи замало секретів в їхній «чарівній скриньці»? Тож завжди є нагода поповнити запас, заглянувши у фахову літературу, періодику, де ця тема докладно розроблена, постійно поповнюється кращим практичним досвідом, пропозиціями теоретиків-бібліотекознавців, адже книжкова виставка є синтезом і науки, і мистецтва, і практичної діяльності бібліотекаря, виразом його індивідуального світосприйняття.
Світосприйняття́ - спільне бачення світу і ставлення до нього. Як правило, мається на увазі сприйняття зовнішнього світу через призму внутрішнього світу, за допомогою своєї внутрішньої картини життя.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Рецептів вдалої виставки дуже багато, але універсального немає. Кожен автор підбирає ті «інгредієнти», що є під рукою. До речі, особливістю виставки високого рівня, що готується з повагою до користувача, є її персоніфікація, коли оприлюднюється склад всієї авторської групи (розробник ідеї, художник-дизайнер, партнери та спонсори тощо).

Персоніфікація - вид метафори - вираз, що дає уявлення про яке-небудь поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої особи і наділеного її властивостями. Наприклад, зображення у міфах греків і римлян щастя у вигляді капризної богині Фортуни тощо.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
Іноді удача приходить не завдяки суворим дотриманням вимог і правил, а всупереч їм. Креативність – це відхід від стереотипів і один із критеріїв оцінки книжкової виставки. Серед інших можна ще назвати актуальність, врахування інтересів користувачів, повноту розкриття теми, інтерактивність, творче самовираження бібліотекаря, застосування додаткових матеріалів, наявність професійних знахідок, відповідність іміджу бібліотеки, рекламу виставки, її ефективність. Всі ці критерії загалом та кожен окремо мають інноваційний потенціал.
Креат́ивність - (лат. creatio - створення) - творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор».
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Плануючи свій виставковий репертуар, бібліотека, звичайно, орієнтується на обов’язковий для висвітлення перелік тем історичного, державного, політичного, соціального спрямування.

Репертуар (фр. repertoire, від лат. repertorium - список) - сукупність драматичних, оперних, музичних творів, які виконуються протягом певного часу в театрі, на концертній естраді. Репертуар відображає певні ідейні й художні позиції театру.
Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
Цілком зрозуміле бажання нікого та нічого не забути часто обертається перевантаженістю внутрішнього бібліотечного простору, як правило не дуже великого.Увага! Фахівці радять:

– в одному місці і в один час має функціонувати лише одна виставка

– оптимальна кількість виставок для невеликої публічної бібліотеки з абонементом і читальним залом – від 15 до 25 на рік

– бібліотеці слід уникати «чергових», ідеологічно ангажованих виставок

– кожна виставка в бібліотеці має стати святковою подією як для користувачів, так і для бібліотекарів.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Ідеоло́гія (грец. ιδεολογία, від Ιδεα - прообраз, ідея, і λογος - слово, розум, вчення, буквально вчення про ідеї) - організована сукупність ідей у формі політичних міфів, настанов, гасел, програмних документів партій, філософських концепцій тощо.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.

Важливим чинником актуальності книжкової виставки є її проблемний характер, наявність невивчених питань, протиріч тощо. Автор експозиції розробляє свою концепцію, тобто свій аргументований погляд на проблему, різні аспекти якої складатимуть розділи виставки. Авторська концепція повинна бути зрозумілою, доступною для сприймання, спонукати читача до активної розумової діяльності.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Він може погоджуватись, або не погоджуватись з позицією автора, але не залишатись байдужим.Приклади проблемно-тематичних виставок: “Люди космосу” (астронавти та філософи), “Клонування: принади та ризики”, “Багато є у світі, друг Гораціо…: відкриття, загадки, таємниці”, “Відродження української культури і російська культура: разом чи проти?”.
Філософ - любомудр, шукач істини, мислитель. У вузькому сенсі це спеціаліст з філософії, що займається філософією, розробляє питання світогляду й методології.
Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

Виставка «Світ сім’ї – світ, в якому ми живемо» (Астраханська ОНБ, Росія) представляла книги про стратегію виживання сімей під час і після соціальних потрясінь, сімейні цінності, проблеми подвійної гендерної ідентичності (протиріччя між професійною та сімейною діяльністю), роль бабусь у сім’ї.

Гендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Наскрізна тема виставки – сімейні історії, ведучі на презентації – молоді мами та майбутні мами.Увага! Наскрізна тема (або наскрізний образ) – це композиційний прийом, що дозволяє читачу краще орієнтуватись у представлених документах, є своєрідним путівником по виставці.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.

Бажання «заманити» до бібліотеки доросле не читаюче населення (особливо чоловіків) спонукали бібліотекарів до розробки виставкового проекту «Анатомія чоловіків» (Березівська публічна бібліотека, Свердловська обл., Росія). Сильній статі були запропоновані «типово чоловічі» тематичні експозиції: книги про автомобілі, радіотехніку, будівництво та ремонт житла, взаємовідносини в сім’ї, науку управляти грошима і навіть про розвідників та шпигунів.

Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.
Розвідувальна діяльність або розвідка (англ. Intelligence assessment) - діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами держави зовнішнім загрозам національній безпеці.
Радіоте́хніка - галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.
Путівник, також Провідник - друкована книга, електронний чи аудіовізуальний довідник, присвячений якомусь місту, музею, туристичному місцю тощо.
Шпигу́нство - передавання або збирання з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Виразним доповненням до останньої став оригінальний антураж – «шпигунська валіза» з навушниками, пістолетом, запальничкою-фотоапаратом, предметами шпигунського гардеробу (плащ, чорні окуляри).
Наву́шники - пристрій для персонального прослуховування музики або інших звукових записів, в комплекті з мікрофоном можуть використовуватись як засіб для ведення переговорів по телефону або іншому засобу голосового зв'язку.
Пістолет (фр. pistolet, від чеськ. píšťala - пищаль, дудка) - вид ручної вогнепальної зброї для стрільби однією рукою. Пістолет походить від рушниці і є полегшеним її варіантом, що характеризується коротшим стволом і ложем, котре мало своєрідне завершення у вигляді нахиленого до низу руків'я.
Був на виставці і такий розділ як «шпигунські страждання» – пісні про розвідників.

Гостра проблема дорослення, усвідомлення підлітком свого «Я» серед інших людей є актуальною в усі часи, а тим більше сьогодні, коли в суспільстві йде зміна духовних і моральних орієнтирів, його роздирають конфлікти і агресія. Виставка «Світ підлітка і підліток у світі» пропонує не готові відповіді на вічні питання, а дає інформацію для роздумів.

Структура виставки: Епіграф: «Із підлітків створюються покоління» (Ф. Достоєвський).

1-й розділ: Парадокси підліткового віку: фізіологічні та психологічні особливості.

Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.
Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.
Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Цитата: «Вони відчувають, що їхній стан безрадісний, що їхня поведінка недобра, що їхні безсердечні вчинки не виправдовуються обставинами, але їхнє тіло, їхнє єство не підкоряється їм»(К.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
 Бюллер).

  1   2   3   4


Скачати 323.26 Kb.

  • Любов з першого погляду
  • Креативність
  • Увага! Фахівці радять
  • Приклади проблемно-тематичних виставок
  • Увага!
  • Структура виставки
  • Цитата