Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛюдина. Комп’ютер. Комунікація

Скачати 59.66 Kb.

Людина. Комп’ютер. Комунікація
Скачати 59.66 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір59.66 Kb.Про проведення Всеукраїнської

наукової конференції

“Людина. Комп’ютер. Комунікація”

З метою обміну досвідом та обговорення актуальних теоретичних і прикладних проблем у галузі філології, методики викладання іноземних мов


НАКАЗУЮ

1. Провести всеукраїнську наукову конференцію “Людина.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Наукова конференція Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Комп’ютер. Комунікація” в період з 28 по 30 травня 2015 р. у Національному університеті “Львівська політехніка”.

2. Відкриття конференції провести 28 травня 2015 р. з 10.00 по 13.00 год. в актовій залі головного корпусу Національного університету “Львівська політехніка”. Пленарні засідання провести в 204 ауд.

Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.
головного корпусу Національного університету “Львівська політехніка”:

 • 28 травня з 13.00 по 17.00 год.;

 • 29 травня з 10.00 по 17.00 год.

3. Для підготовки та проведення конференції сформувати програмний і організаційний комітети у такому складі:

3.1. Програмний комітет конференції:Голова:

Медиковський Микола Олександрович – д. т. н., професор, директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”.
Микола II Рома́нов (6 (18) травня 1868(18680518) - 17 липня 1918) - останній російський імператор, старший син Олександра III. Продовжував реакційну внутрішню і зовнішню політику свого попередника, спрямовану на зміцнення самодержавства, посилення жорстоких репресій щодо національно-визвольного руху поневолених народів імперії та розширення колоніальних володінь.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Заступник голови програмного комітету:

Левченко Олена Петрівна — д. філол. н., доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.


Члени програмного комітету:

Широков Володимир Анатолійович – д. т. н., академік НАН України, керівник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (за згодою);

Жежнич Павло Іванович – д. т. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”;
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Загнітко Анатолій Панасович д. філол. н, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (за згодою);

Лобур Михайло Васильович – д. т. н., професор, завідувач кафедри систем автоматизованого проектування Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”;
Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) - автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування.


Лучик Алла Анатоліївна – д. філол. н., професор, професор кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія” (за згодою);

Прадід Юрій Федорович – д. філол. н., професор, професор кафедри українського мовознавства факультету української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (за згодою);

Рашкевич Юрій Михайлович – д. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри автоматизованих систем управління Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”;
Українське мовознавство (лінгвістика) - мовознавство, що вивчає українську мову
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.


Федасюк Дмитро Васильович д. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”.

3. 2. Організаційний комітет конференції:Голова:

Левченко Олена Петрівна – д. філол. н., доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”.

Заступник голови оргкомітету:

Дружбяк Світлана Володимирівна – к. філол. н., доцент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.


Члени оргкомітету:

Буньо Галина Богданівна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Денисюк Мар’яна Ярославівна асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;
Асистент Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.


Ділай Маріанна Петрівна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Кульчицький Ігор Маркіянович – к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Левик Зоряна Петрівна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Ліхнякевич Ігор Олександрович – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Назарчук Роксолана Зіновіївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Орленко Оксана Володимирівна старший лаборант кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Перхач Роксолана Тарасівна – асистент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Романишин Наталія Іванівна – к. філол. н., доцент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

4. Голові програмного комітету забезпечити:

4.1. Залучення до участі в роботі конференції провідних учених і фахівців вищих навчальних закладів, наукових організацій, підприємств.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

4.2. Завершення відбору доповідей та обов’язкове оформлення протоколу засідання експертної комісії на збірник в цілому до 15 травня 2015 р.

4.3. Видання збірника наукових статей до 25 травня 2015 р.

4.4. Видання програми конференції до 25 травня 2015 р.

4.5. Підготовку проекту ухвали з конкретними пропозиціями щодо впровадження результатів конференції.

5. Голові оргкомітету:

5.1. У двотижневий термін після завершення конференції подати звіт про результати її роботи в управління НДЧ (302а кімн. гол. корп., відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень).

Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

5.2. Забезпечити відшкодування витрат за комунальні послуги та обслуговування приміщень, у яких проводилась конференція.

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
Кошторис витрат, сформований відповідно до додатку, подати у 47 кімн. бухгалтерії.

6. Проректору з економічних питань–головному бухгалтеру А. С. Морозу здійснити фінансування конференції за рахунок оргвнесків учасників конференції та організацій-спонсорів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника НДЧ Л. В. Жук.Підстава: план проведення наукових заходів Національним університетом «Львівська політехніка» у 2016 році та подання директора навчально-наукового інституту з резолюцією Ректора.
РЕКТОР Ю.Я. БОБАЛО


ПРОЕКТ ВНОСИТЬ:

Директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій__________________

М. О. МедиковськийПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

________________________ Н.І. Чухрай


Проректор з економічних питань – головний бухгалтер _________________________А.С. Мороз
Начальник НДЧ

_________________________ Л.В. Жук


Начальник юридичного відділу

____________________ А.М. Мороз
Скачати 59.66 Kb.

 • Голова: Медиковський Микола Олександрович
 • Заступник голови програмного комітету: Левченко Олена Петрівна
 • Члени програмного комітету: Широков Володимир Анатолійович
 • Жежнич Павло Іванович
 • Загнітко Анатолій Панасович
 • Лобур Михайло Васильович
 • Лучик
 • Прадід Юрій Федорович
 • Рашкевич Юрій Михайлович
 • Федасюк Дмитро Васильович – д. т. н.
 • Голова: Левченко Олена Петрівна
 • Заступник голови оргкомітету: Дружбяк Світлана Володимирівна
 • Члени оргкомітету: Буньо Галина Богданівна
 • Денисюк Мар’яна Ярославівна – асистент кафедри
 • Ділай Маріанна Петрівна
 • Кульчицький Ігор Маркіянович
 • Ліхнякевич Ігор Олександрович
 • Назарчук Роксолана Зіновіївна
 • Орленко Оксана Володимирівна
 • Перхач Роксолана Тарасівна
 • Романишин Наталія Іванівна