Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



М. Рожище Договір №

Скачати 116.5 Kb.

М. Рожище Договір №




Скачати 116.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір116.5 Kb.
  1   2

м. Рожище ___.___.2012
Договір №___

про надання послуг з доступу до мережі KiberNET.

  

                Приватний підприємець Демидюк Валентин Миколайович, що діє на підставі Свідоцтва підприємницької діяльності B01 №023264 виданого  від 05.10.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

2006 року та ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж № 501219, виданої 10.06.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

2010 року, що іменується далі Виконавець, з однієї сторони, та___________________________________________________________________, що іменується далі Абонент, з іншої сторони, а разом надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:



 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Абонент замовляє, а Виконавець забезпечує доступ до телекомунікаційної мережі та надає Абоненту послуги, що укладаються у вигляді Додатків до цього Договору.

1.2. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюються цим Договором, Додатками до Договору, що є невід’ємною його частиною, правилами користування послугами та інструкціями, що встановлює Виконавець, а також Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

 

1.3. Виконавець включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням НКРЗІ від 13.07.2012р за №2680



2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Після підписання цього Договору, повної сплати Абонентом коштів за підключення та за 1 (один) повний розрахунковий період, відповідно до обраного тарифного плану, забезпечити Абоненту послугу підключення та провести одноразове налагодження його персонального комп’ютера для роботи в мережі (за умови працездатності кінцевого обладнання Абонента).

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

2.1.2. Розпочати надання Абоненту послуг, відповідно до обраного тарифного плану, протягом 1 (одного) робочого дня.

2.1.3. Надавати послуги Абоненту згідно цього Договору та інших Додатків.

2.1.4. У випадку пошкодження, демонтажу або знищення ліній зв’язку, що не знаходяться в приміщенні Абонента, усувати пошкодження протягом 7 (семи) робочих днів, аналогічні пошкодження на магістралях протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання інформації про такі пошкодження.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

2.1.5. Організовувати технічне забезпечення телекомунікаційної мережі, що належить Виконавцеві, та підтримувати її робочий стан.

2.1.6. Забезпечувати цілодобове надання послуг та направляти за викликом абонента для підключення та/або усунення пошкоджень кінцевого обладнання своїх працівників, які повинні мати посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та пред’явити його абонентові. Час реакції на технічні проблеми становить не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин, проведення робіт здійснюється в робочі дні з 9 до 18 години. Крім іншого, тимчасове припинення чи інше обмеження операторами, провайдерами роботи телекомунікаційних мереж допускається в порядку, встановленому відповідно до законодавства, у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Воє́нний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності.

Зокрема, Виконавець може тимчасово припиняти надання послуг з власної ініціативи в разі:

1) наявності заборгованості з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;

2) досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;

3) виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

4) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

5) виявлення несанкціонованого втручання споживача в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж оператора або технічних засобів телекомунікацій провайдера;

6) встановлення факту розсилання споживачем спаму (на строк, визначений договором).

2.1.7. Попередити Абонента про проведення профілактичних робіт в межах своєї телекомунікаційної мережі за 1 (один) день до початку проведення таких робіт. Сумарний час проведення таких робіт не може перевищувати 24 (двадцять чотири) години на тиждень. Під час надання та отримання послуг застосовується єдиний обліково-звітний час - київський.

2.1.8. Забезпечити відповідний захист персональної інформації про Абонента та її нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Персональні дані абонентів можуть оброблятися з метою надання послуг, забезпечення виконання зобов’язань за договором. Інші питання щодо захисту персональних даних абонента регулюються Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та Законом України “Про захист персональних даних”.

Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

2.1.9. Забезпечити Абоненту швидкість доступу, визначену цим Договором;

2.1.10. Забезпечити Абоненту можливість спостереження за функціонуванням технічних засобів та можливість відстеження значень показників якості послуг.

2.1.11. Вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про телекомунікаційні мережі та інформації, що передається такими мережами.

2.1.12. Інформувати Абонента у доступній формі, в тому числі у письмовій формі на його запит, про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування для отримання послуг.

2.1.13. Безоплатно доводити до відома Абонента вичерпну інформацію про надання та отримання замовлених ним послуг, зокрема про:

1) зміну умов надання послуг;

2) зміну тарифів, тарифних планів на послуги (пакети послуг), що надаються споживачеві, відповідно до пункту 59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

3) тимчасове припинення надання послуг (крім випадків виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, пошкодження телекомунікаційних мереж) із зазначенням орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг;

4) скорочення переліку послуг, припинення їх надання;

5) припинення діяльності з надання послуг;

6) інші відомості відповідно до законодавства та умов договору.

У випадках, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, Абонентові надсилається повідомлення, в якому зазначається інформація про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на веб-сайт та/або номер телефону чи інше доступне споживачеві джерело інформації. При цьому оператор телекомунікацій повинен запропонувати споживачеві безоплатно обрати будь-який інший доступний для підключення тарифний план на момент запровадження зазначених змін, а у разі відмови абонента від отримання послуг за зміненим тарифом - достроково розірвати договір.

Підприємство зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.

2.1.14. Письмово попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством України, у тому числі у разі непогашення заборгованості Абонентом.


2.2. Виконавець має право:

2.2.1. У разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань, що передбачені цим Договором або порушення ним чинного законодавства, призупинити надання послуг та/або в односторонньому порядку, без попередньої згоди Абонента, розірвати цей Договір, повідомивши про це Абонента будь-яким способом.

2.2.2. Змінювати:

- склад послуг та додаткових послуг, які він пропонує або окремі з них;

- тарифи на послуги, повідомивши про це Абонента, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх вступу в дію, будь-яким способом;

- правила користування послугами.

2.2.3. Залучати для здійснення своїх обов’язків за цим Договором третіх осіб, на підставі відповідних угод та довіреностей.

2.2.4. Встановлювати телекомунікаційне обладнання в приміщеннях, що належать та/або в яких надаються послуги Абоненту.

2.2.5. Відмовити Абоненту в укладанні Договору, в разі неповернення Абонентом заборгованостей по раніше укладеним Договорам.

2.2.6. Не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

2.2.7. Відключати кінцеве обладнання Абонента:

2.2.7.1. у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

2.2.7.2. в інших випадках, визначених Правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій;
2.3. Абонент зобов’язаний:

2.3.1. Виконувати вимоги та користуватись послугами у повній відповідності до умов цього Договору, правил та інших додатків.

2.3.2. Самостійно погоджувати, у випадку необхідності, з власниками (орендарями, орендодавцями) приміщення, будинку, споруди і прилягаючої території здійснення дій, необхідних для проведення технічних робіт з підключення та надання телекомунікаційних послуг.

2.3.3. Для отримання послуг належної якості, користуватись сертифікованим та ліцензійним програмним забезпеченням.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Дотримуватися інструкцій, правил (порядку) користування кінцевим обладнанням.

2.3.4. При виявленні аварійної ситуації, перерв у наданні або погіршенні якості послуг, що надаються Виконавцем, зобов’язується звернутись до служби технічної підтримки Виконавця, для прийняття належних дій з підтримки якості послуги.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

2.3.5. Регулярно самостійно слідкувати за станом свого рахунку, своєчасно та в повній мірі сплачувати кошти за послуги до моменту їх фактичного використання, у відповідності з умовами цього Договору та іншими Додатками до нього.

2.3.6. Не  допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній  для  надання послуг третім особам, інакше, як за письмовою згодою Виконавця, оформленою окремою Додатковою угодою.

2.3.7. Дотримувати вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

2.3.8. Використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності, а також не допускати використання їх кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

Правопоря́док (від правовий порядок) - частина системи суспільних відносин, які врегульовані нормами права.

За час, протягом якого послуги не надавалися з вини абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі.

2.3.9. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

Абоне́нтна пла́та - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

2.3.10. Не здійснювати незаконного заволодіння та користування кодом поповнення рахунка інших споживачів, картками попередньо оплаченої послуги, картками поповнення рахунка.

2.3.11. Не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання;

2.3.12. Не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам;

2.3.13. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Виконавця про тип кінцевого обладнання, що використовується Абонентом для отримання Послуг.

2.3.14. Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
 2.4. Абонент має право:

2.4.1. Користуватись послугами, що надаються Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, в межах місця отримання послуг.

2.4.2. Самостійно обирати тарифний план та додаткові послуги, що надаються Виконавцем.

2.4.3. Використовувати для отримання послуг додаткове мережне обладнання (будь-яке обладнання для маршрутизації трафіку Абонента або більше 1 (одного) персонального комп’ютера).

2.4.4. За власним бажанням призупинити використання послуг, подавши відповідну письмову заявку Виконавцю. Максимальний період призупинення надання послуг складає 3 (три) календарні місяці. Призупинення надання послуг буде здійснено з 10 (десятого) числа наступного за датою подачі заявки місяця. За кожний місяць не використання послуги з Абонента стягується оплата по простою, яка в себе включає: технічний моніторинг, обслуговування мережевого обладнання на стороні Абонента та резервування порта підключення.

Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.

Повторне (зворотне) підключення оплачується Абонентом як за абсолютно нове підключення.

2.4.5. Отримувати безоплатно інформацію про стан свого рахунку.

2.4.6. Самостійно змінювати паролі доступу. Зміна паролів також можлива за письмовою заявою Абонента та пред’явленні документу, що посвідчує його особу. Після зміни паролів обов’язково оформляється новий додаток.

2.4.7. Звертатись до абонентського відділу Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг. У випадку звернення до Виконавця за допомогою телефону Абонент погоджується із тим, що телефонна розмова може буде записана з метою контролю якості обслуговування Абонента Виконавцем.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

2.4.8. Отримати вільний доступ до послуг, безпеку послуг; отримати від Виконавця вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, а також інші права, що встановлені чинними нормативно-правовими актами.

2.4.9. Не сплачувати Абонентську плату за весь час ненадання Абоненту Послуг через пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг Абоненту, у разі порушення Виконавцем контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), за умови, що такі пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж виникли не з вини Абонента.

2.4.10. На повернення Виконавцем невикористаної частини коштів у разі відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, замовлених за Договором, у випадку і в порядку, визначених законодавством.

2.4.11. На відшкодування реальних (прямих) належним чином доведених збитків, заподіяних Абоненту унаслідок невиконання чи неналежного виконання Виконавцем обов’язків за цим Договором, згідно чинного законодавства України.

2.4.12. На переоформлення договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

 


  1   2


Скачати 116.5 Kb.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН