Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ. Рожище Договір №

Скачати 185.59 Kb.

М. Рожище Договір №
Скачати 185.59 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір185.59 Kb.
1   2

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ ВСТУПУ В ДІЮ ДОГОВОРУ

3.1. Абонент самостійно обирає тарифний план згідно тарифів Виконавця, відповідно до якого здійснюються розрахунки. Розрахунковий період складає 1 (один) календарний місяць і починається з 1 (першого) числа кожного місяця. Абоненту надається один особовий рахунок, на якому здійснюється облік розрахунків за надані послуги, логін і пароль до нього.

3.2. Після подачі письмової заявки на підключення та підписання цього Договору, Абонент сплачує Виконавцю кошти за підключення та абонентську плату у розмірі 1 (одного) розрахункового періоду, відповідно до обраного тарифного плану, а також за додаткові послуги, якщо такі були замовлені

3.3. В подальшому, вартість замовлених послуг сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом у розмірі не меншому за встановлену абонентську плату відповідно до обраного тарифного плану, але не пізніше 1 (першого) числа місяця.

3.4. Для переходу на інший тарифний план Абонент повинен до 25 (двадцять п’ятого) числа поточного місяця надати Виконавцю письмову заявку про зміну тарифного плану. Вказаний перехід буде здійснено з 1 (першого) числа наступного за датою подачі заявки місяця. Система зміни тарифного плану визначається в пункті 3.5 . У разі здійснення Абонентом платежу через банк, у платіжному дорученні (квитанції) на оплату послуг Виконавця, Абонент зобов’язаний точно вказати номер Договору та адресу місця отримання послуги. Плата від Абонента зараховується на його особовий рахунок тільки після отримання Виконавцем виписки з банку, що підтверджує надходження такої плати на розрахунковий рахунок Виконавця.

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

При отриманні платежів з неточними реквізитами, кошти на особові рахунки Абонентів не зараховуються, а знаходяться на рахунку Виконавця до часу з’ясування їх власника.

3.5. Виконавець не зобов’язаний відшкодовувати простої в роботі мережі, якщо вони були усунені протягом контрольних термінів, що вказані в пунктах 2.1.4. та 2.1.6.

3.6. Якщо абонент не оплачував послугу протягом одного розрахункового місяця то з нього стягується оплата за простій, вартість якої вказана в додатку до даного договору.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору у відповідності з чинним законодавством.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов Договору, через обставини непереборної сили (обставини форс-мажору).

Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.

4.3. Відповідальність Виконавця за надання послуг Абоненту обмежується точкою підключення абонентського вводу до телекомунікаційної мережі Виконавця. Усі інші пристрої (комп’ютер, роутер і  т.п.) не входять до сфери відповідальності Виконавця.

4.4. Захист від несанкціонованого доступу третіх осіб до комп'ютера Абонента, захист від програм-шкідників, вірусів, мережних атак і тому подібне, Виконавцем не гарантується.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

Такий захист забезпечується Абонентом самостійно.

4.5. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх паролів доступу і безпеку свого кінцевого обладнання.

4.6. Абонент бере на себе відповідальність за використання послуг, наданих Виконавцем i гарантує захист від претензій третіх осіб.

4.7. Всі з’єднання Абонента із мережею Інтернет є ініціативою Абонента.

4.8. Виконавець не відповідає за якість, дієздатність та безпеку інформації ресурсів, які перебувають поза межею зони контролю Виконавця.

4.9. У випадку відмови від послуг та припинення дії цього Договору за ініціативою Абонента до моменту повного використання раніше внесеного авансу, за винятком, коли така відмова від послуг є наслідком доведеного порушення Виконавцем договірних умов, Абонент сплачує Виконавцю штраф у розмірі 100% (сто відсотків) залишку авансу, невикористаного Абонентом до моменту припинення надання послуг.

4.10. Відповідальність, що не передбачена цим Договором, визначається згідно чинного законодавства.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У разі неодержання оплати за підключення, та/або авансової плати згідно до обраного тарифного плану, протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання Договору, Виконавець має право вважати Договір таким, що не набув чинності і анулювати його.

5.2. В разі виникнення спорів за цим Договором Сторони будуть намагатися їх вирішити шляхом переговорів.

5.3. В разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватись в суді.

5.4. До стандартного обсягу робіт, які проводяться Виконавцем в приміщенні Абонента, не входять:

- оздоблювальні роботи для прокладення кабелю у приміщенні Абонента;

- встановлення програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання Абонента;

- пересування меблів;

- заземлення будь-якого кінцевого обладнання Абонента;

- інше не пов’язане з предметом даного Договору.

5.5. Умови, права, обов’язки та відповідальність Виконавця та Абонента встановлюються цим Договором, а за загальним порядком – чинними нормативними актами України, зокрема Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг.

5.6. Порядок і строки розгляду заяв та скарг Абонента:

5.6.1. Абонент має право подавати Виконавцю заяви, скарги з питань надання та отримання Послуг в усній або письмовій формі;

5.6.2. За результатами розгляду заяви Абоненту надається відповідь Виконавцем. Виконавець розглядає заяви, звернення Абонента протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Виконавцем відповідної заяви, звернення Абонента, якщо інший строк не зазначений в цьому Договорі та чинному законодавстві України для розгляду окремих заяв, звернень, скарг Абонента.

5.6.3. Відомості про контактні телефони та адреси, за якими Абонент може звернутись до Виконавця з питань надання Послуг зазначені в п.7 цього договору.

5.6.4. Контактна інформація Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації: 01001, м.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Київ, вул. Хрещатик, 22; тел.: 044-278-12-39; http://www.nkrz.gov.ua ; press@nkrz.gov.ua

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Термін дії цього Договору складає 1 (один) рік.

6.2. Цей Договір вважається автоматично пролонгованим на наступний термін. Письмове повідомлення, щодо відмови від пролонгації цього Договору повинно бути надане не пізніше 30 (тридцять) календарних днів до моменту закінчення дії Договору.

6.3. При зміні кількості абонентських вводів або обраних послуг оформляється новий Додаток до договору і з 1 (першого) числа наступного за датою підписання календарного місяця попередній Додаток з переліком замовлених послуг втрачає силу.

6.4. Цей договір не втрачає своєї дії у випадку зміни реквізитів Сторін, їх засновницьких документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми і тому подібне.

Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.

У випадку зміни реквізитів Абонент повинен на протязі 15 (п’ятнадцяти) днів письмово повідомити про це Виконавця.

Замовлення, зміна умов надання, тимчасове припинення та припинення надання послуг можуть здійснюватися дистанційно за допомогою засобів зв’язку на умовах, визначених цим Договором, з дотриманням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та інших актів законодавства.

Дострокове припинення надання послуг (послуги) може здійснюватися Виконавцем у разі припинення відповідно до законодавства дії договору, в тому числі його дострокового розірвання, або внесення до договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох послуг, замовлених абонентом:

1) за письмовою заявою абонента у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту отримання оператором заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві;

2) за ініціативою Виконавця у разі:

- непогашення заборгованості з оплати послуг у строк, зазначений у попередженні Виконавця;

- коли Абонент протягом не менш як трьох місяців з моменту активації картки та/або останнього сеансу отримання послуги не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж (для послуг рухомого (мобільного) зв’язку), за умови попередження абонента не менш як за десять робочих днів;

- зафіксованого відповідно до законодавства факту порушення Абонентом вимог підпунктів 2-5, 9, 13 і 14 пункту 36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

- порушення умов договору у випадках і порядку, визначених договором відповідно до законодавства;

- припинення діяльності з надання послуг з попередженням НКРЗІ і Абонента не пізніше ніж за три місяці до припинення.


6.5. Абонент повідомлений і згідний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Виконавця та може використовуватись в маркетингових цілях Виконавцем або залученими ним для таких цілей третіми особами.

6.6. Підпис Абонента в цьому Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами, умовами Договору, Правилами користування послугами і зобов’язується їх виконувати.

6.7. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу по одному у кожної із Сторін.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

 

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ СТОРІН


Реквізити сторін

Виконавець : Замовник:

ПП Демидюк В.М. ПІБ:________________________________

Адреса: м. Рожище, вул. Героїв УПА, б.108 Адреса:_м.Рожище, __________________

Р/р 26007055430730 в ВГРУ Приватбанк м. Луцьк ___________________________________

МФО 303440 ІПН 2982403974 № свідоцтва 023264

http://kibernet.com.ua № тел.______________________________

(03368) 2-11-58Підпис _________________________ Підпис _____________________________

М.П.
Додаток № 1

до договору № ___

від ____________ р.Форма для замовлення Послуг Інтернет

даний додаток діє з ”___”_________20___ року


1. Повна назва підприємства

або ПІБ Абонента

2. Адреса підключення
3. Тип підключення
4. Тарифний план5. Замовлені послуги

Вкажіть яким чином Ви бажаєте отримувати рахунки та акти:(заповнюється юридичними особами)

o по електронній пошті,

o за адресою:

Поштовий індекс 45100

Місто Рожище

Вулиця


Будинок №

Поверх №______

Квартира (корпус) №______

Примітки ________________________
Ім’я користувача “login” _____________________
Пароль “password” _____________________

З тарифами та правилами користування Послуг ознайомлений: _______________________(Підпис)Ім’я комп’ютера в мережі: ______________________

(заповнюється великими латинськими літерами, до восьми символів)
6. Термін надання послуги

Дата початку надання послуги:__ / __ / _____ Дата припинення ____ / ____ / ________

  • якщо Ви бажаєте замовити тимчасове підключення, обов’язково вкажіть обидві дати

  • для послуги „Домашня мережа” мінімальне користування послугою 12 місяців з моменту підключення

7. Контактні особи
Хто буде контактними особами з Вашої сторони для вирішення адміністративних та технічних питань і яким чином можна з цими особами зв’язатись?

З адміністративних питань: _________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові та посада контактної особи з адміністративних питань)

Тел.: ____________________ Факс: ________________ E-mail: ___________________(обов’язково вкажіть код міста) (обов’язково вкажіть код міста)

З технічних питань: _____________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по-батькові та посада контактної особи з технічних питань)

Тел.: ____________________ E-mail:: ______________________________(обов’язково вкажіть код міста)

8. Підпис особи, що вповноважена підписати договір

______________________________________ ____________________ ______________________(призвище, ім’я, по-батькові особи) (посада особи) (підпис вповноваженої особи)

М.П.


9. Технічна інформація

Заповнюється технічним відділом

Персональна сторінка статистики : http://stat.kibernet.com.uaВсю необхідну інформацію та її зміни дивіться на сайті: http://www.kibernet.com.uaДодаткова інформація для некомутованих з’єднань:


IP-адреса/IP-address

Маска підмережі/MASK

Шлюз/Gateway

DNS1   2


Скачати 185.59 Kb.

  • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 5. ІНШІ УМОВИ
  • 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ СТОРІН Реквізити сторін Виконавець : Замовник
  • Форма для замовлення Послуг Інтернет