Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ. Суми Абонент: з однієї сторони, та тов

Скачати 165.31 Kb.

М. Суми Абонент: з однієї сторони, та тов
Скачати 165.31 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір165.31 Kb.

ДОГОВІР

про надання програмних послуг № СІТБ -

(кабельне телебачення)


м. Суми


Абонент: _______________________________________________________________ з однієї сторони, та
ТОВ «СІТБ», що являється Провайдером програмної послуги на підставі Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Серії НР № 0995-п (діючої до 04.11.2021 року), (надалі - Підприємство), в особі директора Кравцова С.О., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом – «Сторони», уклали цей Договір про надання програмних послуг про наступне:
Терміни та поняття

Для цілей цього Договору терміни та поняття, що в ньому використовуються, мають наступне значення:Абонент – споживач програмних послуг, який отримує програмні послуги на умовах договору.

Абонентська плата – щомісячний фіксований платіж, встановлений Підприємством для Абонента за доступ на постійній основі до Телекомунікаційної мережі Оператора телекомунікацій.
Підприємство зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням


Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні), а саме від абонентського відгалужувача (розподільника) до точки підключення кінцевого обладнання. Абонентський ввід є власністю Абонента.

Додаткові послуги – послуги або роботи, згідно з затвердженим Підприємством переліком, що надаються Абоненту на платній основі на підставі окремого замовлення Абонента.

Оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


Пакет – перелік телерадіопрограм, які пропонуються Абонентові як цілісна інформаційна послуга.

Провайдер програмної послуги - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, а саме здійснює формування пакетів програм призначених для передавання Оператором через свою телекомунікаційну мережу Абонентам.
Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


Програмна послуга - формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;

Послуга – результат діяльності Підприємства, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій та телебачення, з використанням ресурсів телекомунікаційної мережі.

Тарифи – грошове відображення вартості надання послуги за її кількісну одиницю, які затверджуються виконавчим органом Підприємства, з вказівкою переліку, опису, вартості Послуг і Додаткових послуг, що надаються Підприємством.

Тарифний план - система тарифів на окремі послуги або набір послуг, що залежить від переліку та обсягів Послуг. У межах різних тарифних планів, залежно від переліку та обсягів послуг, можуть встановлюватися різні тарифи на однакові послуги.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Інші терміни і поняття, що використовуються в даному Договорі, застосовуються відповідно до чинного законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


1. Предмет договору


1.1. Абонент замовляє доступ до основних та додаткових послуг і оплачує їх у повному обсязі, згідно тарифів Підприємства, що діють у розрахунковий період, а Підприємство зобов’язується забезпечити підключення Абонентського вводу до телекомунікаційної мережі та надання обраних Абонентом Послуг виключно за адресою, вказаною у Протоколі замовлених послуг.

1.2. Перелік та вартість послуг, додаткових послуг та обладнання, необхідних для отримання послуг, обираються Абонентом при первинному підключенні - в Протоколі замовлених послуг, що є невід’ємним додатком до цього Договору.

1.3. У разі, якщо Абонент замовляє (відмовляється від) Послугу (послуги), Сторони підписують новий Протокол замовлених послуг, після чого дія попереднього Протоколу втрачає чинність.
2. Права та обов’язки Підприємства

2.1. Підприємство зобов’язане:


2.1.1. Після прийняття заяви на первинне підключення (Додаток №1 до цього Договору – Протокол замовлених послуг) або заяви на зміну тарифного плану або замовлення додаткових послуг та підтвердження Абонентом оплати вартості обраних послуг - надавати Абоненту доступ до телекомунікаційної мережі та обраних послуг.

2.1.2. Забезпечувати підтримку робочого стану телекомунікаційної мережі та має право організовувати її

технічне обслуговування, а саме, в межах своїх технічних та фінансових можливостей проводити профілактичні, поточні та непередбачені роботи, капітальний ремонт, реконструкцію та вдосконалення.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

2.1.3. Абонент доручає Підприємству, а Підприємство покладає на себе обов'язок вести облік наданих послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів Абонента за їх споживання. Облік здійснюється автоматизованою системою обліку наданих послуг.

2.1.4. Підприємство приймає заяви Абонента про аварії або на усунення пошкоджень Телекомунікаційної мережі із зазначенням конкретної адреси. Підприємство усуває аварії, пошкодження Телекомунікаційної мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).

2.1.5. Підприємство зобов’язане інформувати Абонента про послуги, умови їх надання, а також про внесення змін щодо характеристик, складу або переліку умов надання послуг, тарифів, абонентської плати не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати введення змін у будь-який із зазначених способів: шляхом надсилання відповідного повідомлення, що міститься на зворотному боці квитанції про сплату послуг; шляхом розміщення відповідної інформації та дошках оголошень в офісах Підприємства за адресами: м. Суми, вул. Праці, 37 або вул. Харківська, 43, м. Тростянець, вул. Миру, 2 та м. Білопілля, вул. Спаська, 36/59, на інформаційному каналі ТОВ «СІТБ», на сайті в мережі Інтернет за адресою: http://sitv.com.ua; шляхом публікації в засобах масової інформації (газети «Панорама», «Шанс» - на вкладці «Програма телепередач» або іншим доступним способом.

Дошка оголошень (англ. Bulletin board) - місце, де залишають публічні оголошення. Як правило, оголошення прикріплюються скотчем, канцелярськими кнопками, шпильками або за допомогою клею. На дошках (стендах) для оголошень розміщуються накази керівництва, а також оголошення студентів, співробітників або відвідувачів (залежно від місця розташування).
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Абонент вважається проінформованим про зміну характеристик, складу, або переліку, умов отримання Послуг, Тарифів з моменту здійснення Підприємством дій, пов’язаних з повідомленням Абонента у будь-який спосіб, зазначений у Договорі.

2.1.6. За окрему платню на підставі замовлень Абонента Підприємство надає останньому Додаткові послуги, не передбачені цим Договором, відповідно до діючих Тарифів.

2.1.7. Інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України.2.2. Підприємство має право:

2.2.1. Відмовити в наданні Послуг, якщо технічні характеристики Абонентського вводу та /або кінцевого обладнання Абонента не відповідають технічним умовам Телекомунікаційної мережі або у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

2.2.2. Припинити діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства.

2.2.3. Самостійно формувати Пакети програм, що поширюються в Телекомунікаційній мережі, збільшувати (зменшувати) їх кількість, змінювати характеристики Послуг, що надаються Підприємством.

2.2.4. Змінювати Тарифи (в тому числі розмір Абонентської плати) в разі зміни кон’юнктури ринку, собівартості Послуг, методик розрахунків плати за Послуги, законодавства про оподаткування, рівня інфляції та в інших випадках, з попередженням про це Абонента відповідно до п. 2.1.5.

2.2.5. У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, припинити надання Послуг або розірвати даний Договір.


2.2.6. Залучати для здійснення своїх обов’язків за цим Договором третіх осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.

2.2.7. Скорочувати перелік Послуг або припиняти їх надання у разі несвоєчасної оплати, попередивши Абонента у будь-який із зазначених способів, а саме шляхом розміщення інформації: на зворотному боці Рахунку, в Абонентських відділах Підприємства, на сайті sitv.com.ua, на інформаційному каналі, за допомогою телефонного дзвінка. Абоненти вважаються проінформованими з моменту здійснення Підприємством дій, пов’язаних з повідомленням Абонента у будь-який спосіб, зазначений у цьому пункті Договору.

2.2.8.Припиняти ретрансляцію програм кожний понеділок для проведення профілактичних робіт (з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.). Час проведення планової профілактики Послуги не вважається простоєм і оплачується Абонентом.


2.2.9. Інші права, передбачені діючим законодавством України.
3. Права та обов’язки Абонента

3.1. Обов’язки Абонента:

3.1.1. Ознайомитися та виконувати вимоги, передбачені цим Договором та Додатками до нього.

3.1.2. Повідомляти Підприємство про аварії, пошкодження Телекомунікаційної мережі в найкоротший термін.

3.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Підприємству абонентську плату та плату за отримані додаткові послуги за тарифами, що діють у розрахунковий період.

3.1.4. У випадку, якщо Абонент в якості адреси підключення зазначив своє місцезнаходження за договором найму, та не здійснив попередньої оплати за Програмні послуги на 6 (шість) календарних місяців вперед, від зобов’язаний отримати у власника житла (приміщення) та надати представнику Підприємства письмовий дозвіл (згоду) (за зразком, встановленим Підприємством), на проведення робіт щодо підключення Абонентського вводу до телекомунікаційної мережі та отримання програмних послуг від Підприємства за адресою підключення. Разом з письмовим дозволом (згодою) власника житла (приміщення), оформленим та підписаним належним чином, Абонент, що винаймає житло, зобов’язаний надати Підприємству ксерокопію документа, що підтверджує право власності на житло (приміщення) особи-власника, яка підписала дозвіл (згоду).

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Такими документами можуть бути: паспорт особи-власника з пропискою за адресою підключення, Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Довідка із ЖКГ, інші документи, що підтверджують право власності на житло (приміщення).
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

3.1.5. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати за Договором та надавати їх на вимогу уповноважених представників Підприємства.

3.1.6. Утримувати Абонентський ввід і кінцеве обладнання у справному стані. Не втручатися до будь-якого обладнання, телекомунікаційної мережі, будинкової розподільчої мережі та Абонентських вводів. Не підключати самостійно до Телекомунікаційної мережі будь-які пристрої або обладнання без письмового узгодження із Підприємством.

3.1.7. Надати дозвіл на доступ працівникам Підприємства до допоміжних приміщень, підвалів, даху, сходових клітин, вестибюлів, перехідних шлюзів, позаквартирних коридорів, комунікаційних каналів, ніш та інших приміщень, а також споруд будинку, які призначенні для забезпечення потреб усіх власників квартир, що розташовані у житловому будинку та надає дозвіл на використання вищевказаних приміщень з метою надання телекомунікаційних послуг.

Допоміжне приміщення, а також Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).

3.1.8. Забезпечити уповноваженим представникам Підприємства вільний доступ до будинкової розподільчої мережі та/або Абонентського вводу для їхнього обстеження, ремонту і технічного обслуговування, а також надавати уповноваженим представникам Підприємства можливість здійснювати підключення (відключення) Абонентського вводу до Телекомунікаційної мережі.

3.1.9. Самостійно обмежити перегляд телепередач неповнолітніми, не розрахованих на перегляд такими особами (з елементами еротики, насильства, жорстокості, відверті репортажі з місць катастроф, тощо).

3.1.10. Повідомляти у місячний строк Підприємство про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у Договорі.

3.1.11. У випадку, якщо Абонент, що в якості адреси підключення зазначив своє місцезнаходження за договором найму, змінює своє місце проживання, він зобов’язаний терміново (не пізніше 3 робочих днів) повідомити про це представника Підприємства для припинення (призупинення) надання йому Програмних послуг, шляхом написання письмової заяви.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Якщо цього не буде своєчасно зроблено, Абонент, що в якості адреси підключення зазначив своє місцезнаходження за договором найму, буде вважатися таким, що і надалі отримує Послуги за вказаною у Договорі адресою, та на нього у повному обсязі покладається обов’язок щодо оплати абонентської плати за весь час надання Програмних послуг за адресою, вказаною у Договорі.

3.1.12. У випадку, якщо Абонент здійснює відчуження нерухомого майна (житла, приміщення), за місцезнаходженням якого Абоненту надаються Програмні послуги згідно Договору, він зобов’язаний терміново (не пізніше 3 робочих днів) повідомити про це представника Підприємства для припинення (призупинення) надання йому Програмних послуг та нарахування абонентської плати, шляхом написання письмової заяви.

Якщо цього не буде своєчасно зроблено, Абонент буде вважатися таким, що і надалі отримує Послуги за вказаною у Договорі адресою, та на нього у повному обсязі покладається обов’язок щодо оплати абонентської плати за весь час надання Програмних послуг за адресою, вказаною у Договорі, до моменту написання ним письмової заяви про розірвання цього Договору.

Правовідносини з новими власниками нерухомого майна (житла, приміщення) щодо компенсування Абоненту розміру абонентської плати, що була ним виплачена Підприємству після відчуження нерухомого майна (житла, приміщення) за місцезнаходженням якого надавалися Програмні послуги, без своєчасного повідомлення про це Підприємства та розірвання Договору, вирішується Абонентом самостійно.

3.1.13. Інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України.

3.2. Абонент має право:


3.2.1. Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид Послуги, з числа запропонованих Підприємством, звернувшись до Підприємства з письмовою заявою (оформленням нового Протоколу замовлених послуг), в порядку визначеному Договором.

3.2.2. Подати письмову заяву про тимчасове призупинення надання Послуг або відмову від Послуг, в терміни та порядку, які визначені в Договорі.

3.2.3. Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків з Підприємством.

3.2.4. Звертатися до Підприємства із заявами та пропозиціями щодо поліпшення якості надання Послуг.


3.2.5. У разі невиконання Підприємством своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

3.2.6. У випадку, якщо Абонент в якості адреси підключення зазначив своє місцезнаходження за договором найму, він має право бути підключеним до телекомунікаційної мережі та отримувати Програмні послу за цим Договором у одному із двох випадків:  • при здійсненні попередньої оплати за Програмні послуги згідно обраного Тарифу на 6 (шість) календарних місяців вперед:

  • при наданні представнику Підприємства письмового дозволу (згоди) власника житла (приміщення) на проведення робіт щодо підключення Абонентського вводу до телекомунікаційної мережі та отримання програмних послуг від Підприємства за адресою підключення (за зразком, встановленим Підприємством), та ксерокопії документа, що підтверджує право власності на житло (приміщення) особи-власника, яка підписала дозвіл (згоду). Такими документами можуть бути: паспорт особи-власника з пропискою за адресою підключення, Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Довідка із ЖКГ, інші документи, що підтверджують право власності на житло (приміщення).

3.2.7. Отримувати від Підприємства вичерпну інформацію про порядок та умови надання Послуг та Додаткових послуг, відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими споживач може звернутися з питань надання телекомунікаційних послуг до Підприємства.

3.2.8. Інші права, передбачені діючим законодавством України.


4. Порядок розрахунків


4.1. Послуги, які надаються Підприємством, оплачуються Абонентом за тарифами, що діють у розрахунковому періоді, відповідно до переліку послуг, обраних Абонентом самостійно (у Протоколі замовлених послуг) та затвердженими Підприємством на підставі виставлених рахунків. Нарахування абонентської плати здійснюється з моменту надання послуги.

4.2. У випадку, якщо Абонент не отримав рахунок Підприємства, Абонент повинен повідомити про це Підприємство та отримати відповідний рахунок в абонентському відділі Підприємства.

4.3. Тарифи, Тарифні плани встановлені Підприємством, відповідають нормам діючого законодавства України у сфері телекомунікацій, телебачення і радіомовлення.

4.4. У випадку підвищення тарифу абонентської плати, оплата послуг здійснюються за новими тарифами без укладання додаткової угоди.

4.5. В разі тимчасового призупинення користування послугами Підприємства по заяві Абонента, оплата за період, зазначений у заяві, не нараховується. Відновлення користування послугами Підприємства здійснюється після закінчення терміну, вказаного в заяві, або на підставі заяви Абонента про відновлення користування послугами Підприємства, за умови відсутності у такого Абонента заборгованості за користування послугами Підприємства.
5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Підприємство звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків по Договору в разі виникнення Форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, громадських заворушень, диверсій тощо; прийняття рішень органами державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, які унеможливлюють подальше надання Послуг, Додаткових послуг, відсутність технічної можливості, відключення електроенергії, наявності перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку тощо, з інших обставин, на які Підприємство не має можливості впливати.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

5.3. Підприємство не несе відповідальності перед Абонентом за неякісне надання послуг у випадках: пошкодження абонентського відгалуження; пошкодження телевізійного приймача Абонента; неякісної ретрансляції під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або негативного впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв; інших обставин, на які Підприємство не має можливості впливати, а саме: масові крадіжки (пошкодження) абонентських та магістральних ліній, аварії в системах енергопостачання та зв’язку, ударів блискавок і т.п.

5.4. Відповідальність Підприємства за надання доступу до послуг телекомунікаційної мережі обмежується точкою підключення абонентського вводу до телекомунікаційної мережі. Все інше обладнання (абонентський ввід, телеприймач, і т.п.) не відносяться до зони відповідальності Підприємства.

5.5. У разі втручання Абонента до будь-якого обладнання Телекомунікаційної мережі, Абонент відшкодовує Підприємству вартість пошкодженого обладнання та ремонтних робіт у повному обсязі в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також інші збитки (у тому числі не отриманий прибуток).

5.6. Абонент несе відповідальність за достовірність та правильність наданої про себе інформації, що вказана у цьому Договорі.

6. Інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та є таким, що укладений на невизначений строк і діє до моменту його розірвання.

6.2. Абонент або Підприємство мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови невиконання положень цього Договору або за відсутності потреби у Послугах, або неможливості надання таких Послуг. Про це Сторони мають повідомити один одного письмово, з обов’язковим мотивуванням причини розірвання Договору, у термін не пізніше, ніж за два тижні до дати розірвання. У цьому випадку Абонент зобов'язаний повністю сплатити заборгованість за надані Послуги та Додаткові послуги за весь час дії Договору на момент його розірвання. У випадку, якщо Абонент бажає розірвати Договір в односторонньому порядку із-за обставин, що виникли з вини Підприємства, останньому надається два тижні для усунення вказаних обставин. Якщо зазначені у заяві Абонента обставини будуть усунені, Абонент не має права розривати Договір з посиланням на ці обставини.


6.3. Абонент шляхом підписання Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
, № 2297-VI, надає згоду та дозвіл Підприємству на обробку його особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційних (автоматизованих) систем баз персональних даних фізичних та юридичних осіб з метою укладання договорів, угод, підготовки та ведення відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної, податкової, бухгалтерської документації та звітності. А також складання актів, надання послуг, виконання робіт, іншої документації для ведення обліку по взаємовідносинам між Підприємством та Абонентом під час реалізації правовідносин, обумовлених цим Договором, а також протягом 5 років після їх припинення.

6.4. Абонент посвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації про нього до баз персональних даних, а також відомості про його права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних», і про осіб, яким дані абонента надаються, для виконання зазначеної мети. Підпис на цьому документі Абонента означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Абонент ознайомлений зі змістом ст.8 Права суб'єкта персональних даних ЗУ «Про захист персональних Даних».


6.5. Абонент не має права передавати будь-якій третій особі права і обов'язки за цим Договором.


6.6. Даний Договір укладено в двох примірниках‚ що мають однакову юридичну силу‚ по одному для кожної із Сторін.

6.7. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.8. Підприємство є платником єдиного податку шостої групи за ставкою 7%.

7. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
7.1. ПІДПРИЄМСТВО:

Провайдер програмної послуги ТОВ «СІТБ»

40004, м. Суми, вул. Праці, б. 37, Код ЄДРПОУ 37654822, Св. платника єдиного податку серії Б № 563628; р\р № 26004331762 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805; Контактні телефони: 770-726, 702-093, 099-656-43-62.Директор

_____________ С.О. Кравцов

/Підпис/

М.П.

7.2. АБОНЕНТ:
Прізвище _______________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________
По-батькові _____________________________________________________________
Дата народження:


Паспорт: серія № від
Виданий ________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер
Адреса реєстрації громадянина: ___________________________________________
________________________________________________________________________


Контактні телефони: моб.


Номер особистого рахунку Абонента: __________________________

Абонент / __________________ /

(підпис)


Скачати 165.31 Kb.

  • 1. Предмет договору
  • 2.1. Підприємство зобов’язане
  • 3.1.13. Інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України.
  • 4. Порядок розрахунків
  • 6. Інші умови
  • 6.5. Абонент не має права передавати будь-якій третій особі права і обовязки за цим Договором.