Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМагістри 075 спеціальність «Маркетинг» спеціалізація «Маркетинговий менеджмент» анотація

Магістри 075 спеціальність «Маркетинг» спеціалізація «Маркетинговий менеджмент» анотація
Сторінка1/18
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18МАГІСТРИ

075 спеціальність «Маркетинг»

спеціалізація «Маркетинговий менеджмент»
АНОТАЦІЯ

Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю “Маркетинг” здійснюєтеся на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ДСВО «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» та СВО НТУ «ХПІ» "Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальністю "Маркетинг" з використанням методів комплексної діагностики - вступного іспиту з фаху за дисциплінами: “Маркетинг промислового підприємства”, “Маркетингові дослідження”, «Маркетингові комунікації», «Маркетингова товарна політика», “Маркетингове ціноутворення”.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 1. МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. Суть, завдання та концепції маркетингу на промисловому підприємстві

Сутність, концепції маркетингу на промисловому підприємстві. З точки зору сучасної теорії під системою маркетингу слід розуміти сукупність трьох елементів: філософії бізнесу, функції управління, сукупності інструментів з її реалізації.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Маркетинг як філософія бізнесу. Даний елемент системи дозволяє застосовувати в повсякденній маркетинговій діяльності методологію, розроблену на основі філософського концептуального підходу, а саме: методи аналізу й синтезу, методи дедукції та індукції, а також розглядати маркетинг як новий спосіб світопізнання і світосприймання.

Маркетинг як сукупність інструментів з реалізації маркетингової діяльності.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Зумовлює як організаційну структуру маркетингового підрозділу на підприємстві, так і виконувані ним функції: інформаційне забезпечення, планування, реалізація і контроль маркетингу

Маркетинг як функція управління. Мається на увазі використання специфічного маркетингового інструментарію: маркетингові дослідження, оцінка попиту, сегментація і позиціонування, створення конкурентних переваг тощо.

Визначення промислового маркетингу. Предмет промислового маркетингу. Специфіка попиту на промислові товари. Споживачі промислової продукції.

Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Основні цілі та завдання промислового маркетингу.


Тема 2. Стратегії промислового маркетингу.

Види маркетингових стратегії залежно від стадій життєвого циклу та ринкового попиту: стратегії конверсійного маркетингу; розвиваючого; стимулюючого; підтримуючого маркетингу; синхромаркетингу, ремаркетингу і демаркетингу та від конкурентоспроможності підприємства: стратегія ринкового лідера, послідовників, стратегія ринкової ніші.

Види товарної стратегії. Поняття стратегії сегментації. Стратегія диференційованого, недиференційованого і концентрованого маркетингу.

Поняття стратегії ціноутворення. Типи цінової стратегії: стратегія низьких цін, стратегія високих цін. Стратегія цінової дискримінації для різних сегментів. Стратегія довго-, середньо- і короткострокового маркетингу у промисловості.

Стратегічне планування на промисловому ринку. Процес стратегічного планування.

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Роль маркетингу в процесі стратегічного планування.
Тема 3. Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.

Ринок товарів промислового призначення: особливості, природа споживача, характер споживання товарів і природа самого товару. У промисловому маркетингу споживачами є організації й операції відбуваються з товарами промислового призначення.

Суб'єкти господарювання на ринку промислових товарів: промислові підприємства, підприємства оптової торгівлі, підприємства роздрібної торгівлі, некомерційні організації, урядові організації, підприємства-посередники.

Гу́ртова торгі́вля (також о́птова торгі́вля) - діяльність із придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності, але не стандартному кінцевому споживачу.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

Об'єкти промислового маркетингу: товари промислового призначення, які можна розділити на три категорії: матеріали й деталі, капітальне майно, допоміжні матеріали й послуги.

Процес ухвалення рішення про покупку товарів промислового призначення на промисловому ринку. Даний процес включає наступні етапи: пізнання проблеми, загальний опис потреб, розробка технічних специфікацій товару, пошук постачальників, подача пропозиції, вибір постачальника, розробка специфікації замовлення, контроль за виконанням.
Тема 4. Формування та дослідження попиту на промислові товари.

Вивчення попиту на промислові вироби в системі маркетингу тісно пов'язане з дослідженням ринкової сегментації. Через політику ринкової сегментації, здійснювану промисловим підприємством, провадиться в життя один з найважливіших принципів маркетингу - принцип орієнтації на споживача. Стосовно до виробів промислового призначення сегментацію товарного ринку можна проводити за умовами експлуатації й функціональному призначенню виробів, а також по географічному місцю розташування, групам кінцевих споживачів і їхньої вагомості.

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.

Паралельно із процесом сегментації товарного ринку окремих видів промислової продукції необхідно визначати і місткість його окремих сегментів, рівень їхнього заповнення, позиції конкурентів на кожному сегменті ринку для того, щоб реально оцінити можливості свого підприємства й прийняти обґрунтоване рішення.

Після проведення сегментування потрібно позиціонувати на ринку підприємство і його вироби. Основними критеріями позиціонування промислових товарів є: технологія, якість, ціна, послуги, імідж, система розподілу товарів.

Визначення рівня попиту на продукт. Категорії: потреби, попит, бажання, мотивація. Управління попитом, фактори впливу на поведінку організацій-споживачів товарів промислового призначення. Прогнозування попиту.
Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.

Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень. Відмінності маркетингових досліджень на промисловому і споживчому ринках. Види маркетингових досліджень (кабінетні, польові, пілотні, панельні). Статистичні методи в маркетинговому дослідженні.

Комплексне дослідження ринку товарів промислового призначення проводиться по наступних основних напрямках: вивчення товару;

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Дослідження ринку - це будь-які організовані зусилля для збору інформації про цільові ринки або клієнтів. Це дуже важлива складова бізнес-стратегії. Термін часто використовується як аналог маркетингових досліджень; однак, експерти-практики вбачають відмінність в тому, що маркетингові дослідження пов'язані конкретно з маркетинговими процесами, у той час як ринкові дослідження пов'язані конкретно з ринками.
вивчення ринку; вивчення споживачів; вивчення конкурентів; вивчення правових аспектів торгівлі на ринку; вивчення каналів збуту; вивчення реклами.

Результати проведення комплексного вивчення цільового ринку.


Тема 6. Кон'юнктура ринку промислової продукції та її дослідження.

При вивченні кон'юнктури досліджується широке коло виробничих, техніко-економічних і комерційних питань, які повинні бути враховані промисловим підприємством у ринковій діяльності.

Найважливішою характеристикою кон'юнктури товарного ринку є динаміка товарних цін, що у більшості випадків здатна вплинути на співвідношення попиту та пропозиції конкретних виробів на даному товарному ринку.

Базар або ринок - місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Ринок – це сукупність відносин (актів) купівлі-продажу товарів і послуг; спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів.

Послідовність вивчення кон'юнктури товарного ринку. На першому етапі необхідно досліджувати основні риси й особливості ринку, що характеризують його тип, географічне положення, рівень монополізації, ступінь розвитку інфраструктури й ін.

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
На наступному етапі треба здійснити збір і нагромадження інформації, що відображає об'єктивний стан ринку.

Джерелами інформації можуть бути статистичні довідники, публікації в періодичній пресі, біржові вісники, експертні опитування фахівців ринку.

Виявлення тенденції й закономірностей формування й причини змін, що відбуваються у результаті аналізу кон'юнктури ринку.

Методика дослідження кон'юнктури конкретного товарного ринку укладається в послідовному аналізі ряду категорій: аналіз виготовлення виробів, аналіз попиту та пропозиції, аналіз експортно-імпортних відносин, аналіз цін.
Тема 7. Товарна політика та управління асортиментом продукції.

Товарна політика: сутність, цілі, задачі та основні принципи. Класифікація асортименту товарів. Етапи формування товарного асортименту.

Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) та основні її етапи.

Процес створення нового товару та методи щодо їх розробки: методи мозкового штурму, метод синектики, морфологічний метод, метод Дельфі.


Тема 8. Цінова політика промислового підприємства

Маркетингова цінова політика. Значення фактора ціни в промисловому маркетингу. Теорія еластичності попиту і ціни. Класифікація цін залежно від призначення товарів: ціна виробника, ціна для покупця, ринкова ціна, статистична ціна.

Еласти́чність попиту, коефіцієнт еластичності - вказує відносну зміну одного економічного показника за одиничної відносної зміни іншого показника, його детермінанта; відношення відсоткової зміни одного показника (функції %) до відсоткової зміни іншого показника (аргументу %)
Ме́тод експе́ртних оці́нок або метод Дельфі (англ. Delphi technique) - один з основних класів методів науково-технічного прогнозування, який ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати адекватну модель майбутнього розвитку об'єкта прогнозування.
Ри́нкова ціна́ - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Стратегії ціноутворення (ціновий рівень, цінова дискримінація, еластичність цін, диференціація цін). Стратегія низьких та високих цін.

Методи ціноутворення. Мета встановлення ціни на товар. Основні методи ціноутворення (витратний, ринковий).


Тема 9. Управління та планування маркетингу.

Управління маркетингом.

Маркетингові організаційні структури підприємства. Інтегровані і неінтегровані маркетингові структури, функціональна, товарна, ринкова, матрична, холдінгова та конгломератна моделі побудови маркетингової організаційної структури.

Маркетингове планування.

Маркетингове стратегічне планування. Місія та цілі фірми, ситуаційний аналіз, портофоліо-аналіз, GAP-аналіз, маржинальний аналіз, ABC-аналіз, матриця БКГ, матриця "McKinsey", матриця SWOT-аналізу, матриця Ансоффа, PIMS-аналіз.
Тема 10. Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

Маркетингова політика розподілу товару промислового призначення товаропросування: сутність, мета, завдання.

Канали руху товарів (прямі, непрямі). Вибір оптимального каналу збуту.

Посередницька діяльність.

Стратегії збуту промислових товарів на ринок.
Тема 11. Комунікаційна політика промислового підприємства

Характеристика складових маркетингової комунікаційної політики. Елементи маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту. Персональний продаж. Директ-маркетинг. Паблік рилейшнз.

Стимулювання збуту - різні види маркетингової діяльності, що на визначений час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та прямо стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і торгового персоналу.
Ма́ркетингова комуніка́ція (англ. marketing communication) або просування (англ. promotion) - один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або продавця продукції до його цільових ринків.
Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) - діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.
Популяризація, формування суспільної думки.
Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.
Комунікації комп’ютерних мереж. Медіа-планування, приоритетні напрямки основних засобів реклами.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Рекламна діяльність. Основні види реклами промислових товарів та їх характеристика.

Виставкова діяльність підприємства.

Персональний продаж у комплексі комунікацій промислового маркетингу.

Internet-технології у промисловому маркетингу.

Ефективність рекламних заходів.
Тема 12. Організація, контроль і ефективність маркетингової діяльності.

Контроль маркетингу промислового підприємства. Задачі контролю маркетингової діяльності. Контроль річних планів і його основні напрямки: аналіз продажу, аналіз частки ринку, аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і обсягом продажу, фінансовий аналіз, аналіз уявлень користувачів та інших учасників ринкової діяльності.

Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.
Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.
Контроль прибутковості.

Оцінка ефективності маркетингової діяльності. Типові критерії і напрямки оцінки ефективності: контроль прибуткової та цінової політики, контроль діяльності у сфері просування продуктів, контроль у сфері доведення продукту до користувача.

Оцінка маркетингу на підприємстві. Аудит маркетингу. Характеристики аудиту маркетингу. Зовнішній та внутрішній аудит маркетингу. Контроллінг, як система управління процесом досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1. Система маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження: сутність, мета, завдання, етапи. Класифікація маркетингових досліджень. Кабінетні і польові маркетингові дослідження. Кількісні та якісні маркетингові дослідження.


Тема 2. Маркетингова інформація

Сутність МІС. Принципи та етапи створення МІС. Значення маркетингової інформації. Вимоги до маркетингової інформації. Захист маркетингової інформації. Види маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Системи підтримки рішень та їх складові.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Система підтримки прийняття рішень (СППР; англ. Decision Support System, DSS) - комп'ютеризована система, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві.


Тема 3. Методи збирання первинної інформації.

Кількісні та якісні методи збору даних при проведенні маркетингових досліджень. Кількісні методи дослідження. Переваги та недоліки кількісних методів дослідження. Основні етапи досліджень. Якісні дослідження та їх класифікація.

Фокус-групи. Планування та проведення фокус-групи. Різновиди фокус-груп та особливості їх використання. Переваги і недоліки фокус-груп. Глибинні інтерв’ю. Характерні риси, різновиди та особливості використання. Переваги і недоліки глибинних інтерв’ю. Аналіз протоколу, панельний метод опитування, особисте, телефонне, поштове інтерв'ю. Підготовка даних для аналізу. Перевірка анкет і редагування даних. Кодування даних. Статистична обробка даних.
Тема 4. Дослідження кон'юнктури і місткості ринку.

Розуміння сутності різних категорій ринків. Місткість ринку та методи її розрахунку. Основні аспекти дослідження кон’юнктури ринку. Показники стану загальної економічної кон’юнктури. Дослідження кон’юнктури конкретного товарного ринку.


Тема 5. Сегментування ринку.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Сегментува́ння ри́нку - розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей у їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку.

Сутність ринкового сегментування. Алгоритм процесу ринкового сегментування. Вимоги до ефективної методики сегментування.


Тема 6. Прогнозні дослідження збуту.

Сутність прогнозування збуту. Чинники впливу на прогноз збуту. Основні показники, які використовують у прогнозуванні збуту.

Некількісні методи прогнозування збуту. Кількісні методи прогнозування збуту. Переваги та недоліки.
Тема 7. Дослідження конкурентоспроможності підприємства

Визначення поняття конкурентоспроможності. Аналіз показників конкурентоспроможності зовнішнього середовища підприємства. Аналіз показників конкурентоспроможності внутрішнього середовища підприємства. Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18 • ЗМІСТ ПРОГРАМИ Розділ 1. МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Тема 1. Суть, завдання та концепції маркетингу на промисловому підприємстві
 • Тема 2. Стратегії промислового маркетингу.
 • Тема 3. Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.
 • Тема 4. Формування та дослідження попиту на промислові товари.
 • Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.
 • Статистичні методи
 • Тема 6. Конюнктура ринку промислової продукції та її дослідження.
 • Тема 7. Товарна політика та управління асортиментом продукції.
 • Тема 9. Управління та планування маркетингу.
 • Тема 10. Управління збутовою діяльністю і розподіл готової продукції
 • Тема 11 . Комунікаційна політика промислового підприємства
 • Стимулювання збуту
 • Тема 12. Організація, контроль і ефективність маркетингової діяльності.
 • Розділ 2 . МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Тема 1. Система маркетингових досліджень
 • Тема 2. Маркетингова інформація
 • Тема 3. Методи збирання первинної інформації.
 • Тема 5. Сегментування ринку
 • Тема 6. Прогнозні дослідження збуту.
 • Тема 7. Дослідження конкурентоспроможності підприємства