Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМалицька Ірина Дмитрівна

Скачати 77.43 Kb.

Малицька Ірина Дмитрівна
Скачати 77.43 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір77.43 Kb.

Малицька Ірина Дмитрівна

старший науковий співробітник

Відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій,

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,

м.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
Київ, Україна
Підходи до Оцінювання ІК-компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії

Використання потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій, набуття цифрової компетентності всіма громадянами європейських країн були визначені одними із основних завдань Цифрового плану дій для Європи (Digital Agenda for Europe), затвердженому у 2010 році, який є втіленням Стратегії "Європа 2020" (Europe 2020).

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Відповідно до цього плану пріоритетами систем освіти європейських країн залишається: підготовка учнів до життя у цифровому суспільстві, набуття ними відповідних цифрових умінь і навичок, цифрової грамотності, що, взагалі, стосується всього населення країн, освіта упродовж життя набуває значного сенсу.

Реалізація компетентнісного підходу в країнах-членах ЄС і в Україні стає одним із пріоритетних напрямів подальшого розвитку систем освіти.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
Особлива увага приділяється володінню та оцінюванню ІК-компетентності, однієї із восьми ключових компетентностей Європейської довідкової рамки, рівень якої має вагоме значення для працевлаштування, є вимогою і потребою сучасного ринку праці.

Оцінювання компетентностей, зокрема інформаційно-комунікаційної компетентності є предметом дослідження таких вітчизняних учених як: Биков В. Ю., Морзе Н. В., Лукіна Т. О., Ляшенко О. І., Жук Ю. М., Жалдак М. І., Спірін О. М., Овчарук О. В., Литвинова С. Г. та ін.) та зарубіжних (Г. Айзенк, С. Берт, К. Гіпс, Д. Уільям та інші) учених.

Зростання необхідності використовувати сучасну обчислювальну техніку на робочих місцях приводить до необхідності підвищення комп’ютерної грамотності для більшості професій.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Розуміння, знання комп’ютерних додатків і програм стає все найбільш важливим для отримання роботи.

Така ситуація спонукала проведення освітньої реформи у Великій Британії, зокрема у сфері обчислювальної техніки та ІКТ. Навчальні програми з ІКТ були визнані застарілими, з досить обтяжливою документацією, більш сфокусованою на вмінні використовувати технології, а не на розвиток креативності з використання програмного забезпечення і цифрового контенту. З огляду на вимоги ринку праці і відповідну підготовку учнів до повноцінного життя у цифровому суспільстві, предмет «Інформаційно-комунікаційні технології» був замінений на новий базовий предмет «Комп’ютинг», навчання з якого більш зосереджено на вивченні обчислювальної техніки, програмуванні.

У розробці навчальної програми Комп’ютинг, окрім освітянських організацій (Департамент освіти Великої Британії (Department for Education), Департамент зі стандартизації в освіті, послуг та навичок для дітей (Ofsted)), бізнес структур (Департамент бізнесу, інновацій і навичок Англії (BIS), Академія з комп’ютингу BCS, Конфедерація Британської промисловості CBI (The Confederation of British Industry)), брали участь компанії Google, Microsoft, Intellect [1].

На думку освітньої спільноти Великої Британії, когнітивна складова Комп'ютинга має допомагати розвитку навичок з обчислювального мислення (наприк. алгоритмічні, логічні, візуальні) у школярів різного віку на всіх ключових етапах навчання. Новий Національний курикулум з Комп'ютинга в Англії (National curriculum in England: Computing programmes of study) затверджений і впроваджений у навчальні плани і програми в інших регіонах Сполученого Королівства (Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії) з вересня 2014-го року [3].

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Google Google Inc. (вимовляється /ˈguːgl/, «ґу́ґл») - американська публічна транснаціональна корпорація, яку заснували 1998 року аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший пошуковий сервіс станом на 2016 рік, має у власності, зокрема YouTube і Blogger.
Ірландія Ірла́ндія (ірл. Éire - МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) - держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року.

Новий Національний курикулум з Комп’ютинга фактично об’єднує три дисципліни: комп'ютерні науки, інформаційні технології і цифрову грамотність. Логічний ланцюжок у викладанні Комп’ютингу починається з комп’ютерних наук, основної дисципліни, завдяки якій учні отримують знання з принципів інформації та обчислень, роботи цифрових систем, їх використання у процесі програмування. Базуючись на цих знаннях, учні забезпечуються необхідною підготовкою для свідомого використання інформаційних технологій з метою створення програм, систем і цифрового контенту. Не менш важливою компонентою Комп’ютингу є цифрова грамотність - здатність учнів використовувати інформаційні технології, вміти виражати себе, розвивати свої ідеї через інформаційні і комунікаційні технології на рівні, який відповідає сучасним вимогам ринку праці і активного учасника цифрового суспільства. Зважаючи на зростаючу автономію шкіл, розробка навчальних планів і програм з Комп’ютингу (у рамках Національного курикулуму) може здійснюватися навчальними закладами самостійно.

Відповідно до освітньої реформи 2014-го року у системі освіти Великої Британії відбуваються зміни в оцінюванні навчальних досягнень учнів.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Відмінена форма оцінювання по рівням, школам надається самостійність у виборі підходів до поточного оцінювання, яке повинно відповідати шкільним навчальним планам і програмам, а також демонструвати рівень досягнення учнів відповідно до окреслених цілей. Таким чином встановлюється прямий зв'язок між змістом навчальних програм і оцінюванням навчальних досягнень учнів, що надає можливість гнучко корегування як навчальні програми залежно від результатів оцінювання, так і саму систему оцінювання.

З огляду на введення нового предмету Комп’ютинг і необхідності відповідної підготовки вчителів з його викладання Національною асоціацією з ІКТ (Naace) разом з Мережею «Ком'пютинг у школі» (CAS - Computing at School) було створено посібники для вчителів початкової і середньої школи - «Комп’ютинг у Національному курикулимі» (Computing in the National curriculum. A guide for primary teachers. A guide for secondary teachers.), в яких надаються методичні рекомендації щодо викладання та оцінювання ІК-компетентності учнів [2].

Згідно рекомендацій, викладених у посібниках, у початковій школі (1 і 2-й ключові етапи навчання, учні віком 5-11 років) поточне оцінювання з досягнутого рівня опанування інформаційними технологіями і цифровою грамотністю, як складовими Компютингу, запропоновано проводити використовуючи систему Mozilla Open Badges, яка надає валідні індикатори з визначення навчальних досягнень учнів у різних навчальних середовищах.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Оцінювання рівня опанування комп’ютерними науками пропонується проводити за вже розробленими дескрипторами, які використовувалися для порівневого оцінювання навчальних досягнень учнів при викладанні предмету ІКТ, доки обговорюються і розроблюються методи і форми оцінювання ІК-компетентості відповідно новій програмі навчання.

У середній школі (3 і 4-й ключові етапи навчання, учні віком 11-16 років) пропонується проводити поточне оцінювання ІК-компетентності через створення і підтримку блогів (самооцінка), проектній діяльності (самооцінка і оцінка проектної команди), участі у віртуальних спільнотах, проведення анкетування.
Віртуальні спільноти (англ. virtual communities, e-communities) - новий тип товариств, які виникають і функціонують в електронному просторі (перш за все, за допомогою мережі Інтернет) з метою сприяння вирішенню своїх професійних, політичних завдань, задоволення своїх інтересів у мистецтві, дозвілля тощо.
Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.
В он-лайн режимі можливе використання Масового відкритого он-лайн курсу
з Комп’ютингу (MOOC - Massive Open Online Course), систему Mozilla Open Badges, Рамку з оцінювання навчальних досягнень (Progression Pathways Assessment Framework).

Підсумкове оцінювання наприкінці 3-го ключового етапу навчання проводиться на розсуд вчителів відповідно шкільним навчальним планам і програмам, оцінювання по закінченні обов'язкової середньої освіти (4-й ключовий етап навчання, учні віком 16 років) проходить через зовнішні кваліфікаційні тести та екзамени, після чого учні отримують разом із Сертифікатом про загальну середню освіту (GCSE) відповідні рівні кваліфікації.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Після введення у Національний курикулум предмету «Комп’ютинг» кількість кваліфікацій з інформаційних технологій була значно збільшена.

По цей час проводяться дискусії і обговорення підходів, форм і методів оцінювання ІК-компетентності учнів під час викладання нового предмету «Комп’ютинг». Подальше дослідження і вивчення досвіду процесу реформування системи освіти Великої Британії, зокрема формування та оцінювання ІК-компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, є важливим для подальшого реформування системи освіти України і її входження до Європейського освітнього простору.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.Список використаних джерел
  1. Малицька І.Д. Підходи щодо формування ІК-компетентності у школах Великої Британії [Електронний ресурс] / І.Д.Малицька // Матеріали Дев’ятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ. – 2014. - Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2014/ua/


  2. Computing at School — CAS [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ICT and CS joint statement.pdf.

  3. The Department for Education [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education


Скачати 77.43 Kb.

  • Підходи до Оцінювання ІК-компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів
  • , викладених у посібниках, у початковій школі
  • Список використаних джерел Малицька І.Д.
  • І.Д.Малицька // Матеріали