Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМанжула Анна Михайлівна

Скачати 103.53 Kb.

Манжула Анна Михайлівна
Скачати 103.53 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір103.53 Kb.

УДК 372.878

Манжула Анна Михайлівна
СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ: СТРАТЕГІЇ ПОШУКУ ОСВІТНІХ ІНТЕРНЕТ–РЕСУРСІВ
«Використання інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) дозволяє підвищити ефективність викладання предметів освітньої галузі «Естетична культура»», зокрема мережі Інтернет, яка надає учням і вчителям «доступ до необмеженого джерела інформації з усього світу»;

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

особливої актуальності набули освітні Інтернет–ресурси у сільській місцевості: з’явилась можливість «опрацювати і систематизувати величезні обсяги інформації, що в умовах дефіциту друкованих видань у сільській школі є, можливо, головним джерелом інформації для учнів і вчителів» [1, С.43], – пише Халецька Л. Л. у журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї». Та чи так просто вчителю знайти необхідну інформацію у мережі?

Серед низки статей, які присвячені використанню ІКТ в освіті, науковці підіймають питання створення та використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР), зокрема, їх пошуку. Рекомендації, які ми знаходимо у таких статтях містять загальні поради щодо використання додаткових параметрів пошуку – використання маски та операторів пошуку, різних пошукових машин, введення запиту на різних мовах та ін. [6], але крім користувацьких навичок необхідно також сформулювати професійно зорієнтовані рекомендації щодо організації пошуку освітніх ресурсів. У навчальних програмах спецкурсів педагогічних вишів як-то «Основи комп’ютерної грамотності музикантів», «Комп’ютерні технології музичного виховання та розвитку школярів» та подібних наголошується необхідність розвитку наукового напрямку ІКТ в освіті з урахуванням специфіки навчання музики у школі: «Уже сьогодні в школах, використовуючи музичні навчальні програми на уроках музики, учні за допомогою музичних редакторів вчаться створювати музику, розширювати свої знання з історії і теорії музики.

Музичне виховання - це педагогічний процес (виховання), спрямований на розвиток музичних здібностей та на формування у людини музичної культури в цілому.

Такі програми відкривають безліч можливостей для музичного навчання та виховання, а їх застосування дозволяє зробити вивчення матеріалу захоплюючим, цікавим і наочним. Проте на сьогодні професійна підготовка вчителя музики і співів передбачає вивчення інформатики, загальне ознайомлення з комп’ютером без урахування специфіки музичного виховання дитини, тому назріла нагальна потреба поглибити інформаційну та методичну підготовку майбутнього вчителя музики» [2].

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

«Для викладачів дисциплін мистецького циклу існує можливість запиту та одержання будь-якої навчальної інформації: ознайомлення з навчальними планами і курсами, що діють у різних країнах; документами з архівів музичних музеїв, театрів; інформацією про композиторів, виконавців, музичні інструменти.

Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.

Нині в інформаційному просторі мережі Інтернет велика кількість вебсайтів, на яких розміщено інформацію, що стосується сфери мистецтва» [1, С.43–45].

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Дійсно, Інтернет відкриває широкий доступ до інформації, але разом з перевагами така «відкритість» створює у мережі і специфічні  проблеми: «інтенсивність роста об’ємів шумової інформації значно перевищує інтенсивність роста об’ємів корисної інформації» [5, C.28]. Також виникають проблеми з відбором, класифікацією, структуруванням та фільтрацією інформації. Творчому вчителю важко знайти наукові статті та книжки у вільному доступі (це конфліктує з захистом авторського права), пошукові системи виводять перелік посилань за індексом цитування, серед яких небагато якісних сайтів з оригінальним контентом.

Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Все це призводить до інформаційного перевантаження: чи так просто знайти «голку у кипі сіна», навіть якщо доступ до «кипи» відкритий? Ці фактори ускладнюють пошук у мережі, але для вчителя вони складають зовнішні умови, до яких нам потрібно  адаптуватися. Отже, метою нашої статті є розробка конкретних стратегій, які допоможуть вчителю не розгубитися при реалізації своєї професійної траєкторії у роботі з інформаційними ресурсами в Інтернеті.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Пошук у мережі конкретного файлу іноді займає багато зусиль та часу. Вчитель, добираючи матеріал до уроку, часто навіть не знає, що точно він хоче знайти: він відчуває «внутрішньо», уявляє у свідомості, але не завжди може сформулювати конкретний запит. Таким чином, пошук в Інтернеті стає хаотичним, довготривалим, марним, виснажуючим. Пошук на основі спеціалізованих сайтів набагато швидше дасть позитивний результат, а також зменшить інформаційне перевантаження. Однією з тенденцій щодо полегшення пошуку є створення каталогів посилань (сайти, текст, програми), фотоальбомів (зображення), плейлистів та каналів (відео), папок (програм, презентацій) з певної теми. В Інтернеті багато каталогів сайтів для вчителя музики, але більша частина з них вже не актуальні – сайти змінили адресу або перестали існувати. Створення професійних закладок як LinkidIn чомусь не стало популярним серед українських вчителів.Автор цієї статті також ознайомився з ресурсами Інтернет для шкільного вчителя музики, створив «свіжий» каталог з більше ніж 150 посилань (включаючи посилання на інші каталоги) і опублікував у мережі Інтернет на сайті «Творча педагогіка» [3]: https://sites.google.com/site/creativepedagogics/music_links. Каталог містить наступні категорії: класична музика (класична музика різних часів – від старовинної до сучасної, оцифроване аудіо з грампластинок, персоналії, словники); українські пісні (тексти пісень, пісенники, «мінусовки», караоке, ноти і акорди); аутентичне українське музичне мистецтво (українська автентична музика (аудіо та збірки текстів та нот), сайти спілок музикантів цього напряму); українські установи сучасного мистецтва та провідні міжнародні установи сучасного мистецтва (сайти галерей, музеїв та культурно–мистецьких центрів), українські традиції (усна народна творчість, пісні, звичаї та обряди, одяг, ремесла та ін.

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

Фолькло́р (англ. folk-lore, букв. -народна мудрість; народне знання), або усна наро́дна тво́рчість - художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

Суча́сне мисте́цтво (англ. Contemporary art) - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття.

,
електронна презентація експонатів центру народної культури), сайти музичних училищ та консерваторій України (відео з конкурсів та концертів, інша інформація про діяльність цих закладів), сайти про музику для дітей (нотна грамота, відеоуроки, музична абетка, фонотека, музичні «цікавинки», ігри та розваги, соціальна мережа для творчої молоді), українські казки, скоромовки, приказки для дітей (українські казки, билини, легенди, оповідання, народні прикмети, прислів'я та приказки, музика та мультфільми, книги, відеоканал «Український канал відео»), «до уроку музики» (зібрання дидактичних та методичних матеріалів для вчителя музики), безкоштовні онлайн–ігри, тренажери та програми з музики, онлайн інструменти для вчителя (каталоги посилань з теми та декілька рекомендованих сервісів), освітні веб ресурси (держані освітні сайти та мережі), сайти бібліотек та електронних бібліотек, розробки уроків (конспекти уроків з музики та педагогічні ідеї), персональні сайти вчителів музики, цікаві відеоматеріали до уроків музики, закордонні освітні відеохостінги з тематичним розділом «Музика». Крім посилань на відеоуроки, був опублікований відеоплейліст «Уроки музики з усього світу», який містить 27 відео з різних країн світу з цікавими педагогічними ідеями та корисними фрагментами уроків [4].

Електронна бібліотека Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)

Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.Однак цей каталог посилань може швидко стати неактуальним: правдиво визнати його «тимчасову» цінність. Проблемою українських сайтів з  мистецтва є їх автономність: вони створюються поодинокими ентузіастами, а не структурами. Такі сайти зупиняють свій розвиток чи зовсім зникають через 1–3 роки. До якісних сайтів, які постійно підтримуються належать державні сайти музеїв, галерей, навчальних мистецьких закладах, великі освітні портали. Необхідно відмітити незначну кількість якісних україномовних сайтів для дітей (загального змісту та з музики). Ще одна перешкода у пошуку на сайті – відсутність зрозумілої системи сортування та класифікації матеріалів для вчителів (це пов’язано з величезною кількістю можливих тем уроків з предмету та заходів).

Отже, ці проблеми сформували потребу надати майбутнім та практикуючим вчителям ефективні стратегії пошуку інформації в Інтернеті, серед них наступні: • Використовуйте якісні джерела інформації (електронні журнали з редколегією, сайти з підтримкою МОН України, професійні відеофільми та ін.

  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

  ) та дидактичні матеріали (аудіо та відео, фото, презентації). Надавайте перевагу навчальним матеріалам, які можна моделювати, перетворювати, здійснювати інтеракцію. Цікаво, наприклад, записати голос дітей, за допомогою програми зробити його вищим або нижчим, і таким чином проілюструвати дітям тему «Високі та низькі звуки». Не перенасичуйте урок співу комп’ютерними презентаціями, вони не пристосовані до внесення змін під час уроку.

 • Пошук ідеї іноді займає багато часу та потребує перегляду великої кількості інформації. Шукайте з календарно–тематичним плануванням «під рукою», щоб записати ідеї, думки або знахідки до інших уроків. Слідкуйте за рівнем інформаційного перевантаження: чередуйте перегляд відео з читанням статей, слухання музики з власними розмірковуваннями та ін.

 • Не бійтеся ділитися власними ідеями з іншими – це стимулюватиме Ваше збагачення новими ідеями. Якщо не можеш знайти ідею, звернись до колег у школі, на форумі, у професійній соціальній мережі.

 • Створюйте власну «скарбничку» корисних сайтів та сервісів, шукайте файли на спеціалізованих сайтах за допомогою розширеного пошуку чи пошуку на сайті.

 • Переглядайте файли одразу після завантаження. Це допоможе Вам позбутись накопичення невідомих, несортованих файлів та створення додаткових папок з невідомим змістом. Якщо назва файлу не відображає його зміст або незрозуміла, змініть його ім’я на адекватне. Створіть систему зберігання файлів: наприклад, за типом (аудіо, відео, фото) чи за уроком. Якщо версій уроку на одну й ту ж тему декілька, напишіть пояснювальну записку до кожної папки, наприклад, у вигляді файлу ReadMe.

  Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

  txt, який розмістіть в тій же папці.

 • Не забувайте про посилання на використані джерела!

 • Надайте перевагу відеоматеріалам для збагачення власної методичної бази (як викладати?). Краще один раз побачити – ніж сім раз прочитати!

 • Вибирайте ресурси, які долучають Вас не тільки до ролі споживача знань, але й до створення власних – онлайн сервіси, форуми, блоги.

 • Використовуйте сервіси, які не потребують великого часу та сил для  підготовки матеріалів. Не забувайте, що головне на уроці – педагогічна майстерність, а не матеріали!

 • Знайомтесь з одним новим сервісом за одну сесію роботи за комп’ютером. Перевірте себе, чи доцільно використовувати таке оформлення для цього дидактичного матеріалу, чи є таке представлення матеріалу естетичним, чи не відволікає дітей? Публікуйте власні матеріали на сайті та блозі, обговорюйте їх з колегами.

 • Створіть власне «місце» у мережі Інтернет – сайт чи блог. Зробіть його добре структурованим, зручним для інших користувачів. Не перевантажуйте свій сайт зайвими елементами – зображеннями, звуковими ефектами.

  Звукові ефекти (англ. Sound effects або англ. audio effects) - штучно створені або підсилені звуки, або обробка звуку, що застосовуються для підкреслення художнього або іншого змісту в кіно, відео іграх, музиці або інших медіа.

  Розповідайте про себе через власну професійну діяльність – перш за все, через успіхи Ваших учнів. Запрошуйте учнів, батьків та колег до підтримання додаткового зв’язку через Ваш сайт (наприклад, Ви можете опублікувати фото з концерту та розіслати посилання). Допомагайте іншим вчителям включитися до професійного Інтернет спілкування.

 • Створіть власну поштову скриньку, перевіряйте її як найменш 2–3 рази на тиждень. Підтримуйте доброзичливий тон спілкування, не забувайте, що за кожним Інтернет–профілем стоїть реальна людина. Дотримуйтесь  правил Нетикету, в тому числі при спілкуванні електронною поштою!

  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).Висновки. Для ефективного пошуку Інтернет ресурсів сучасний вчитель музики має притримуватися наступних рекомендацій: використовувати якісні Інтернет джерела, користуватися розширеним пошуком по сайтам зі «скарбнички» вчителя – каталогу корисних посилань; слідкувати за рівнем інформаційного перевантаження – чергувати види діяльності, робити нотатки для майбутніх уроків; використовувати прості онлайн сервіси для власної творчої роботи, ділитися педагогічними наробками, обговорювати їх; створити систему зберігання файлів та ін.


Використані ресурси

 1. Халецька Л. Л., Ресурси Інтернету для предметів освітньої галузі "Естетична культура" / Л. Л. Халецька // Комп'ютер у школі та сім'ї . – 2010. – № 1. – С. 43–46.

 2. Основи комп’ютерної грамотності музикантів: Навчальна програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого–педагогіч­ного факультету зі спеціальності 6.010103 – «Музичне мистецтво». /Укладач – Дячук Н.І. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2008. – 20 с.

 3. Сайт «Творча педагогіка» (Манжула А.М.): каталог посилань для сучасного вчителя музики [Електронний ресурс]: 2010 – 2014, режим доступу – https://sites.google.com/site/creativepedagogics/music_links.

 4. Список програвання «Уроки музики з усього світу» [Електронний ресурс]: режим доступу – https://www.youtube.com/playlist?list=PL0C1aqcYRVTzVQDViv44HJG4S4v3hc0jv

 5. Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. — M.: Либроком (Editorial URSS), 2009. – 264 с.

 6. Науменко О.М., Методика пошуку Інтернет–ресурсів для демонстрації процесів під час вивчення хімії: [електронний ресурс] / О.М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання.

  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

  – Київ, ІІТЗН НАПН України. – 2014.

  Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.

  – Том 39, №1. – С.141–148. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/965.Манжула Анна Михайлівна

СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ: СТРАТЕГІЇ ПОШУКУ ОСВІТНІХ ІНТЕРНЕТ–РЕСУРСІВ
Анотація

Сучасний вчитель використовує Інтернет для пошуку освітнього контенту власних уроків. Ця можливість є особливо актуальною для вчителя музики сільської місцевості через брак спеціальної літератури та музичних інструментів. Автор пропонує рекомендації щодо ефективного пошуку ресурсів Інтернет для вчителя музичного мистецтва. Загалом, вони націлюють педагога на запобігання інформаційного перевантаження, пошуку ресурсів на спеціалізованих сайтах, активного ставлення до публікації власних наробок в Інтернеті, повазі до творчого вкладу інших авторів.Ключові слова: Інтернет ресурси, пошук, вчитель музики.
Манжула Анна Михайлівна

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ: СТРАТЕГИИ ПОИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСОВ

Аннотация

Современный учитель использует Интернет для поиска образовательного контента. Эта возможность особенно актуальна для учителя музыки сельской местности, в условиях дефицита специальной литературы и музыкальных инструментов. Автор статьи предлагает разработанные стратегии эффективного поиска ресурсов Интернет для учителя музыкального искусства в школе. В целом, они нацеливают педагога на предотвращение информационной перегрузки, поиск ресурсов на специализированных сайтах, активное отношение к публикации результатов собственной работы в Интернете, уважении творческого вклада других авторов.

Ключевые слова: Интернет ресурсы, поиск в Интернете, учитель музыки.
Manzhula Anna Mykhailivna

MODERN MUSIC SCHOOL TEACHER: HOW TO SEARCH EDUCATIONAL INTERNET RESOURCES
Annotation

Modern teacher uses Internet to search educational content. This opportunity is especially actual for Music teacher in rural area because of lack of special literature and musical instruments. The author of the paper presents developed strategies of effective surf the Internet searching open educational resources addressed to Music schoolteacher. Generally, they are aimed teacher to avoid information overload, serf specialized sites, form an active attitude to his own results publication, respect of other’s author creative contribution.
Key words: Internet resources, Open Educational Resources, Music lesson.


Скачати 103.53 Kb.

 • класична музика
 • українські установи сучасного мистецтва
 • українські традиції (
 • сайти музичних училищ та консерваторій України (
 • українські казки, скоромовки, приказки для дітей (
 • до уроку музики» (
 • освітні веб ресурси (
 • персональні сайти вчителів музики , цікаві відеоматеріали до уроків музики , закордонні освітні відеохостінги з тематичним розділом «Музика».
 • Манжула Анна Михайлівна СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ: СТРАТЕГІЇ ПОШУКУ ОСВІТНІХ ІНТЕРНЕТ–РЕСУРСІВ Анотація
 • Ключові слова
 • Ключевые слова