Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМаркетингові комунікації в інтернеті

Скачати 345.46 Kb.

Маркетингові комунікації в інтернеті
Скачати 345.46 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір345.46 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Джерело: складено автором
Як результат, досягнуто високої результативності інтегрованих маркетингових комунікацій в Інтернет-середовищі, охоплення цільової аудиторії, використання соціальних мереж в організації безперервних комунікаційних хвиль, залучення учасників, відображення подій, поширення інформації, а також створення похідних хвиль.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання щодо поглиблення теоретичних і методичних засад, а також розробки прикладних аспектів управління розвитком маркетингових комунікацій в Інтернеті на основі інтеграції ефективного інтерактивного інструментарію, нових технологій мережевої взаємодії в маркетингову діяльність підприємств.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
На цій основі сформульовані наступні висновки і пропозиції. 1. Досліджено роль, місце, структуру маркетингових комунікацій в Інтернеті, їх еволюційні особливості. Встановлено, що ключові закономірності розвитку Інтернету як глобальної інформаційно-комунікаційної та бізнес-мережі перебувають у режимі невпинного структурно-функціонального урізноманітнення, технологічного вдосконалення, ускладнення цільових орієнтирів розвитку. Доведено, що інформаційно-комунікаційний і сервісний сектори економіки стають провідними у забезпеченні конкурентоспроможності та подальшого розвитку ринкових пропонувань підприємств молокопереробної галузі.

 2. Опрацьовано методичні основи розвитку маркетингових комунікацій у мережі Інтернет. Встановлено, що більш успішним, порівняно з традиційним маркетингом, є його високотехнологічний різновид, який базується на інтерактивному й багатоваріантному розгортанні сучасних інтегрованих комунікаційних комплексів на основі Інтернет-технологій. Систематизація наукових концепцій, які визначають сучасні засади ефективності бізнесу та перспективи вдосконалення комплексу Інтернет-маркетингу, дозволили творчо переосмислити базис методичного забезпечення ефективності інтерактивних комунікаційних взаємодій, врахувати характер і режим зв’язків між повідомленнями й учасниками інформаційних обмінів та запропонувати нове бачення феноменів маркетингових комунікацій в Інтернеті.

 3. Виявлено, що традиційні маркетингові комунікації, як безпосередня взаємодія зі споживачами, втрачають свою ефективність за ознаками порівняно великої вартості контакту, просторово-часових обмежень, значущості посередників, оскільки система маркетингових комунікацій з використанням можливостей Інтернету робить інтерактивність звичайною ознакою. В роботі вдосконалено елементну базу комунікаційних моделей маркетингу та механізми їх функціонування, які враховують сучасні закономірності процесу прийняття рішень покупцями, а також організації інтерактивної взаємодії в режимі «багато – багатьом», що дозволяє кожному користувачу орієнтуватися та відповідати на реакцію решти аудиторії.
  Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.


 4. Упорядковано понятійний апарат, обґрунтовано новий підхід до класифікації інструментів маркетингових комунікацій в Інтернеті, визначено чинники забезпечення їх ефективності в управлінні маркетингом підприємств. Аргументовано, що, незважаючи на стрімкий розвиток електронних комунікаційних систем, Інтернет-маркетинг перебуває на етапі становлення. В цій ситуації комплексно постають проблеми створення необхідної Інтернет-інфраструктури, підвищення довіри до он-лайн сектору, отримання нових знань про особливості користувачів Інтернетом (споживачів), специфіку їх поведінки, удосконалення можливостей керованої взаємодії з конкретними споживачами товарів і послуг, а також забезпечення ефективності засобів і прийомів маркетингу в Інтернет-середовищі.

 5. Доведено, що зростання аудиторії Інтернет-користувачів є стійкою тенденцією, що посилюється за рахунок удосконалення та здешевлення засобів доступу до Інтернету, забезпечення мультимедійності, збільшення часу перебування споживачів у соціальних мережах та ін. Показано, що в Україні збільшується місткість та прогресує ринок маркетингових Інтернет-комунікацій, з певними коливаннями у кризові періоди. Разом з тим, останнім часом загальна комунікаційна активність виробників молочної продукції зменшилася, внаслідок впливу інфляції, актуалізації ризиків, закриття традиційних експортних ринків.
  Ацидофілін
  Доведено, що за таких умов економія рекламних бюджетів на традиційних медіа-каналах своїм наслідком має активізацію комунікаційної діяльності в Інтернет-середовищі, маркетинговий потенціал якого залишається недостатньо реалізованим українськими молокопереробними підприємствами.

 6. Аргументовано, що необхідною умовою результативності маркетингової діяльності українських підприємств стають рекомендації щодо вдосконалення методів Інтернет-маркетингу, який передбачає оцінювання та прогнозування перспектив розвитку ринків і підприємств, вивчення їх комунікаційних можливостей, маркетингових стратегій і програм. Результативність маркетингових комунікацій в Інтернеті досягається на основі впровадження нових підходів щодо формування єдиної рекламної платформи. Це передбачає крос-канальну атрибуцію, запровадження єдиного профілю для кожного користувача, створення передумов для підвищення ефективності інформаційних обмінів у маркетингових комунікаціях на основі інтерактивності й динамічного оновлення їх змісту за ознаками форматів, контенту, умов, специфіки аудиторії. На цій основі знаходить розв’язання проблема компенсації (оптимізації) високих ризиків роботи з особливими аудиторіями користувачів мережі

 7. Проаналізовано еволюцію та оцінено результативність комплексу маркетингових Інтернет-комунікацій на прикладі молокопереробних підприємств України. Виявлено, що значна частина похідних повідомлень споживачів молочної продукції поширюється некеровано.
  Йогурт
  Виходячи з цього, удосконалено методи оцінювання ефективності проектів маркетингових комунікацій в Інтернеті з урахуванням критеріїв прогнозованості отримання результатів, забезпеченням інтеграції зусиль просування офлайн і онлайн секторів на основі збалансованих показників, що створює основу для побудови відкритої інтерактивної системи управління результативністю маркетингу, підвищення чіткості планування комунікацій, якості контролю їх ефективності.

 8. Досліджено методи та інструменти реалізації маркетингових кампаній в Інтернет-мережі. Запропоновано системний підхід до розвитку маркетингових комунікацій підприємств на основі Інтернет-технологій, що передбачає розробку комплексу методичних інструментів для оптимізації параметрів охоплення цільової аудиторії, хвиль запланованих і похідних комунікацій, поширення інформації про компанії і бренди, часові межі та інтенсивність використання маркетингових комунікаційних програм і проектів.
  Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.


 9. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення маркетингових кампаній на основі Інтернет-комунікацій. Методично опрацьовано використання доцільних рекомендаційних моделей на базі теорії графів, що є найбільш прийнятними для опрацювання закономірностей розвитку незапланованих, слабко-передбачуваних інформаційних повідомлень, сигналів ринку молочної продукції, конвертаційних змін у статусах користувачів / покупців.
  Ряжанка
  Авторська таксономічна модель, яка дозволяє структурувати комунікації за рівнем їх інтерактивності, характером і засобами забезпечення ефективності маркетингових комунікацій в Інтернеті, також дозволяє врахувати повний спектр причино-наслідкових зв’язків між інформаційно-комунікаційними та економічними процесами на підприємствах молокопереробної галузі з метою підвищення ефективності їх діяльності.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

у наукових виданнях:

1. Смолянюк О.В. Інтернет як чинник розвитку економіки / О.В. Смолянюк // Агросвіт. – 2012. – № 23. – С. 42-47 (0,3 д. а.).

2. Смолянюк О.В. Економічні аспекти розвитку Інтернету: значення для України / О.В. Смолянюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 90-93 (0,3 д. а.).

3. Смолянюк О.В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності / О.В. Смолянюк // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 91-93 (0,3 д. а.).

4. Смолянюк О.В. Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств / О.В. Смолянюк // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С 105-108 (0,3 д. а.).

5. Смолянюк О.В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна / О.В. Смолянюк // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С 112-117 (0,4 д. а.).у науковому фаховому виданні України, що зареєстроване у міжнародних наукометричних базах:

6. Смолянюк О.В. Інтернет-комунікації у маркетингу молокопереробних підприємств [Електронний текст] / О.В. Смолянюк // Економіка: реалії часу [Індексування і реферування: Україніка Наукова, РІНЦ (Росія), Google Scholar (США), EBSCO Publishing (США), Index Copernicus (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Open Academic Journals Index (Росія)]. – 2014. – № 6 (16). – С. 193-198 (0,4 д. а.).

Index Copernicus (IC) - онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.
Google Scholar - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії - листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.
– Режим доступу до журналу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html


в інших виданнях:

7. Смолянюк О.В. Інтернет-відповідальність: теоретична абстракція чи вимога часу? / О.В. Смолянюк // Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: збірник матеріалів ХІІ науково-практичної конференції (17 травня 2012 р., м. Київ). – Національна академія управління, 2012. – С. 273-275 (0,2 д. а.).

Національна академія управління (НАУ) - вищий навчальний заклад України. Заснований 22 квітня 1992 року на кадровій базі відомого Київського інституту політології та соціального управління. А вже в 2002 році отримала високу державну відзнаку –почесну грамоту Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів». Першим ректором Академії став відомий вчений та громадський діяч, доктор економічних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. З початку існування Академії на постійній основі тут працювали десятки висококваліфікованих професорів та доцентів - таким чином, продовжились найкращі традиції в підготовці кадрів економістів і менеджерів-управлінців. Академія стала помітним культурно-просвітницьким центром, видавцем наукових періодичних видань з високим рівнем міжнародної індексації. У престижному рейтингу ВНЗ України ТОП-200, який з 2007 року проводить кафедра ЮНЕСКО, Академія незмінно входить до 20 % найкращих українських університетів. А за показником якості навчання всі ці роки незмінно входить у десятку найкращих ВНЗ України.

8. Смолянюк О.В. «Україна інформаційна»: значення для Інтернет-економіки / О.В. Смолянюк // Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20 листопада 2012 р., м. Полтава). – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – С. 281-284 (0,2 д. а.).

9. Смолянюк О.В. Інтернет-економіка як ознака інформаційного суспільства / О.В. Смолянюк // Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку (ХХVI Харківські політологічні читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-теоретичної конференції (14 червня 2013 р., м. Харків). – Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2013. – С. 127-129 (0,2 д. а.).

10. Смолянюк О.В. Постіндустріальна цивілізація: економічні можливості та політичні виклики / О.В. Смолянюк // Правова та політична культура соціуму за умов його модернізації: збірник матеріалів Міжнародного круглого столу (12 квітня 2013 р., м. Харків). – Вісник НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2013. – С. 279-282 (0,2 д. а.).

Філософія права - це розділ філософії та юриспруденції, який займається дослідженням сенсу права, його сутності та поняття, його місця у світі, його цінності та значимості, його ролі в житті людини, суспільства і держави, у долях народів і людства.

11. Смолянюк О.В. Соціальні мережі як основа електронної економіки / О.В. Смолянюк // Громадянська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства: збірник матеріалів ХІІІ науково-практичної конференції (23 травня 2013 р., м. Київ). – Національна академія управління, 2013. – С. 307-308 (0,2 д. а.).

12. Смолянюк О.В. Інституціоналізація економічного суб’єкта в Інтернет-просторі як реальність постіндустріального суспільства / О.В.

Цифрова еконо́міка (англ. Digital economy) - економіка, що базується на цифрових комп'ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою.
Постіндустріалізм - теорія нової стадії розвитку суспільства, що слідує за індустріальним суспільством. Провідну роль у такому суспільстві відводиться галузі послуг, науці, освіті, а основним об'єктом діяльності стає торгівля інформацією.
Смолянюк // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 грудня 2013 р., м. Луганськ). – Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля та ін., 2013 – С. 188-190 (0,2 д. а.).

13. Смолянюк О.В. Інформаційна влада як чинник соціально-політичних трансформацій / О.В. Смолянюк // Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (24-25 травня 2013 р., м.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Київ). – Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2013 р. – С. 387-389 (0,2 д. а.).

14. Смолянюк О.В. Маркетинг у соціальних мережах / О.В. Смолянюк // Управління соціально-економічним розвиток держави, регіону, підприємства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (4 листопада – 4 грудня 2013 р., м. Полтава). – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2013. – С. 180-181 (0,2 д. а.)

15. Смолянюк О.В. Соціальні мережі в системі маркетингової діяльності / О.В. Смолянюк // Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 січня 2014 р., м. Одеса) – Центр економічних досліджень та розвитку, 2014. – С. 61-64 (0,2 д. а.).

16. Смолянюк О.В. Соціальний маркетинг: ціннісне тлумачення / О.В. Смолянюк // Пути развития экономики в контексте евроинтеграционных процессов: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2014 р., м. Сімферополь). – Наукове об’єднання «Economics», 2014. – С. 132-133 (0,2 д. а.).

17. Смолянюк О.В. Інтерактивність у маркетингових комунікаціях: сучасне розуміння / О.В. Смолянюк // Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: збірник матеріалів ХІV науково-практичної конференції (15 травня 2014 р., м. Київ). – Національна академія управління, 2014. – С. 211-213 (0,2 д. а.).

18. Смолянюк О.В. Сучасні інструменти Інтернет-комунікацій у маркетингу / О.В. Смолянюк // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Запоріжжя). – Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2015. – С. 91-94 (0,2 д. а.).
АНОТАЦІЯ

Смолянюк О.В. Маркетингові комунікації в Інтернеті.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2015.

Дисертація присвячена узагальненням теоретичних засад застосування маркетингових комунікацій в Інтернеті, розробці практичних аспектів оптимізації діяльності підприємств на основі сучасних інтерактивних методик, створених за допомогою Інтернет-мереж.

Досліджено наукові концепції економічного розвитку на основі маркетингових Інтернет-комунікацій.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Розкрито сутність базових моделей інтерактивних маркетингових комунікацій. Деталізовано інструменти маркетингових комунікацій в Інтернеті.

Здійснено аналіз сучасного стану Інтернет-комунікацій у маркетинговій діяльності молокопереробних підприємств України, визначено тенденції їх розвитку. На основі світового досвіду оцінено стан використання маркетингових комунікацій в Інтернеті в діяльності вітчизняних підприємств.

Запропоновано методичні узагальнення та рекомендації з питань удосконалення маркетингових комунікацій в Інтернеті для молокопереробних підприємств України. Розроблено методичний інструментарій застосування маркетингових комунікацій підприємств в Інтернеті з цільовою аудиторією. Запропоновано методики удосконалення багаторівневих комунікацій у маркетинговій діяльності підприємств.Ключові слова: маркетингові комунікації, Інтернет-комунікації, інтерактивність маркетингових комунікацій, багаторівневі комунікації, цільова аудиторія, комунікаційні програми.

АННОТАЦИЯ

Смолянюк О.В. Маркетинговые коммуникации в Интернете. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (за видами экономической деятельности). ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». – Киев, 2015.

Диссертация посвящена теоретическим обобщениям основ применения маркетинговых коммуникаций в Интернете, разработке практических аспектов оптимизации деятельности предприятий на основе современных интерактивных методик, созданных с помощью Интернет-сетей.

Исследованы научные концепции экономического развития на основе маркетинговых Интернет-коммуникаций. Раскрыта сущность базовых моделей интерактивных маркетинговых коммуникаций. Детализированы инструменты маркетинговых коммуникаций в Интернете, оценена их эффективность. Предложено сбалансированную систему элементов и этапность выполнения работ, создающих необходимые предпосылки для предотвращения или нейтрализации проблем в организации маркетинговых Интернет-коммуникаций.

Осуществлен анализ современного состояния Интернет-коммуникаций в маркетинговой деятельности молокоперерабатывающих предприятий Украины, раскрыты особенности и тенденции их развития. На основе мирового опыта оценено состояние использования маркетинговых коммуникаций в Интернете в деятельности отечественных предприятий. Доказано, что в их маркетинговой деятельности растет привлекательность Интернет-коммуникаций в рамках единой системы с другими медиа-каналами. На рынке коммуникаций имеет место активное взаимопроникновение секторов, комбинированный характер применения специальных инструментов обмена информацией.

Предложены методические обобщения и рекомендации по вопросам совершенствования маркетинговых коммуникаций в Интернете для молокоперерабатывающих предприятий Украины. Разработан методический инструментарий применения маркетинговых коммуникаций предприятий в Интернете с целевой аудиторией, методики совершенствования многоуровневых коммуникаций в их маркетинговой деятельности. Определены пути оптимизации коммуникационных программ и проектов предприятий. Предложены рекомендации по формированию единой рекламной платформы, предусматривающей кросс-канальную атрибуцию, единый профиль для каждого пользователя. На такой основе создаются предпосылки для повышения эффективности современных сообщений в маркетинговых коммуникациях благодаря интерактивности и динамичности содержания и структуры по признакам форматов, контента, условиям, аудитории.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, Интернет-коммуникации, интерактивность маркетинговых коммуникаций, многоуровневые коммуникации, целевая аудитория, коммуникационные программы.

ANNOTATION

Smolianiuk O.V. Marketing communications on the Internet. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of economic sciences in specialty 08.00.04 – economy and management of enterprises (by the types of economic activities). SHEE «Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman». – Kyiv, 2015.

The thesis is devoted to theoretical generalization of the basics of the use of marketing communications in the Internet, the practical aspects of optimization of activity of the enterprises on the basis of modern interactive methods created using Internet networks.

The scientific concept of economic development based on the Internet marketing communications is investigated. The essence of base models of interactive marketing communications is exposed. The instruments of marketing communications in the Internet are gone into details.

The analysis of the modern state of Internet-communications is carried out in marketing activity of milk-processing enterprises of Ukraine, their progress trends are certain. The state of the use of marketing communications on the basis of world experience is appraised in the Internet in activity of domestic enterprises.

Methodological generalizations and practical recommendations on improvement of marketing communications in the Internet for milk-processing enterprises of Ukraine are proposed. Methodological tools to apply marketing communications companies in the Internet with the target audience are developed. Methodologies of improvement of multilevel communications in marketing activity of enterprises are offered.Keywords: marketing communications, online communications, marketing communications interactivity, multi-level communication, target audience, communication program.
1   2   3


Скачати 345.46 Kb.

 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ у наукових виданнях
 • Google Scholar
 • Національна академія управління
 • АНОТАЦІЯ Смолянюк О.В. Маркетингові комунікації в Інтернеті . – Рукопис.
 • АННОТАЦИЯ Смолянюк О.В. Маркетинговые коммуникации в Интернете. – Рукопись.
 • ANNOTATION Smolianiuk O.V. Marketing communications on the Internet.