Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Математична фізика робоча навчальна програма

Скачати 356.05 Kb.

Математична фізика робоча навчальна програма




Скачати 356.05 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2017
Розмір356.05 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Радіофізичний факультет

кафедра математики та теоретичної радіофізики
Укладач: докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.

МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.050102 - "Комп'ютерна інженерія"

Затверджено

на засіданні кафедри



Протокол № 6

від 12 травня 2010 р.
Радіофізика - розділ фізики, що вивчає коливально-хвильові процеси різної природи, зокрема радіохвилі, оптику, НВЧ.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.


Зав. кафедри
_____________ Висоцький В.І.

Декан факультету


_____________ Анісімов І.О.

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма з дисципліни «Математична фізика».

Укладач: докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Денис Дмитрович
Лектор: докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.

Викладач: докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2010 р.
__________________ Обуховський В.В.


Вступ
Дисципліна «Математична фізика» є дисципліною з циклу самостійного вибору вищого навчального закладу для спеціальності «комп’ютерна інженерія», яка викладається в ІV та V семестрах (в ІV семестрі в обсязі 2 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS, в V семестрі в обсязі 2 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі: в ІV семестрі 34 години аудиторних занять (з них 34 годин лекцій) і 19 години самостійної роботи, в V семестрі 34 години аудиторних занять (з них 17 годин лекцій, 17 години семінарських занять) і 28 години самостійної роботи.

Семінарія (від лат. seminarium - «розсадник») - навчальний заклад для підготовки християнського духівництва.
Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Підсумковий контроль у V семестрі проводиться у формі іспиту.
Мета і завдання навчальної дисципліни «Математична фізика»: ознайомлення та оволодіння сучасними методами математичної фізики, теоретичними положеннями та основними застосуваннями методів математичного фізики у сучасній теоретичній фізиці і радіофізиці.
Предмет навчальної дисципліни «Математична фізика» включає методи теорії функцій комплексної змінної та методи рівнянь математичної фізики.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Аналіти́чна фу́нкція -функція, яка збігається зі своїм рядом Тейлора в околі будь-якої точки області визначення.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Диференціальне рівняння з частинними похідними (також відоме як рівняння математичної фізики) - диференціальне рівняння, що містить невідомі функції декількох змінних і їхні частинні похідні.
Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен знати: основні поняття та методи математичної фізики.
Математична фізика - загальна назва математичних методів дослідження і розв'язання диференціальних рівнянь, які виникають, зокрема, в фізиці. Теорія математичних моделей фізичних явищ; займає особливе положення і у математиці, і у фізиці, перебуваючи на стику цих наук.


Студент повинен вміти: застосовувати основні поняття та методи математичної фізики для розв'язання фізичних задач.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна «Математична фізика» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Дисципліна «Математична фізика» базується на наступних нормативних навчальних дисциплінах: «Математичний аналіз», «Загальна алгебра», «Диференціальні рівняння». Дисципліна «Математична фізика» є базовою для вивчення усіх нормативних курсів теоретичної фізики.


Система контролю знань та умови підсумкового контролю. Навчальна дисципліна «Математична фізика» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів у IV семестрі та з двох модулів у V семестрі.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються в кожному семестрі за 100 - бальною шкалою.



Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних в IV семестрі, оцінювання домашніх самостійних завдань та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять в V семестрі (кількість балів зазначена в табл.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
1
).

Модульний контроль: в IV семестрі — колоквіум та 2 модульних контрольних робіт (кількість балів зазначена в табл.1, модульні контрольні роботи проводяться викладачем під час самостійної роботи студентів), в V семестрі — 3 модульних контрольних робіт (кількість балів зазначена в табл.
Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).
2
, модульні контрольні роботи проводяться викладачем на семінарських заняттях в обсязі 4 годин).
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.


IV семестр
Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином:

  • за змістовий модуль №1 (ЗМ1) – 25 балів;
    Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


  • за змістовий модуль №2 (ЗМ2) – 25 балів;

  • за комплексний підсумковий контроль – колоквіум (КПКIV) – 50 балів




Максимальна кількість балів

Вид контролю

Змістовий модуль

№ 1 (ЗМ1)



Змістовий модуль

№ 2 (ЗМ2)



Комплексний підсумковий контроль — колоквіум (КПКIV)

Підсумкова оцінка (ПОIV)

Всього

25

25

50

100

Табл.1. Система поточного та підсумкового контролю в IV семестрі.



V семестр

Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином:

  • зважена підсумкова оцінка за IV семестр (ЗПОIV) – 30 балів (розраховується за формулою ПОIV ·0.3);

  • за змістовий модуль №3 (ЗМ3)– 15 балів;

  • за змістовий модуль №4 (ЗМ4)– 15 балів;

  • за комплексний підсумковий контроль – іспит (КПКV) – 40 балів




Максимальна кількість балів

Вид контролю

ЗПОIV

Змістовий модуль

№ 4 (ЗМ4)



Змістовий модуль

№ 5 (ЗМ5)



Комплексний підсумковий контроль (КПКV)

Підсумкова оцінка (ПОV)

за модульну контрольну роботу

30

10

10

40

100

за активність на заняттях, виконання завдань самостійної роботи

5

5







Всього

30

15

15

40

100

Табл.2. Система поточного та підсумкового контролю в V семестрі.




Склад комплексного підсумкового контролю

Максимальна кількість балів

Перше екзаменаційне питання (теоретичне)

10

Друге екзаменаційне питання (теоретичне)

10

Третє екзаменаційне питання (задача)

10

Четверте екзаменаційне питання (задача)

10

Всього

40

Табл.3. Система комплексного підсумкового контролю (іспит).


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою (для заліку)

90 – 100

відмінно (5)

75 – 89

добре (4)

60 – 74

задовільно (3)

1 – 59

не задовільно (2)




Табл.4. Шкала відповідності

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав загальну кількість балів (кількість балів підраховується за формулою: ЗПОIV ЗМ4 ЗМ4), яка менше ніж 36 балів, то студент не допускається до комплексного підсумкового модуля і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Математична фізика».

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.



Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять
IV семестр


№ теми

Назва лекції (тема семінару)

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Змістовий модуль №1 «Аналітичні функції»

1

Комплексні числа

2




2

2

Аналітичні функції

2




21

3

Інтеграл від аналітичної функції

2




2

4

Аналітичні функції і степеневі ряди

2




1

Модульна контрольна робота № 1







22




ВСЬОГО

8




9




5

Особливі точки аналітичної функції

1




1

6

Лишки і методи їх обрахунку

2




2

7

Обчислення інтегралів за допомогою лишків

2




23

8

Задача Діріхле

2




1

9

Конформні відображення

2




2

Модульна контрольна робота № 2







24




ВСЬОГО

9




10

ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР

17




19



V семестр


№ теми

Назва лекції (тема семінару)

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Змістовий модуль №3 «Метод відокремлення змінних»



Класифікація рівнянь матфізики

1



25



Рівняння дифузії

1

1

2



Хвильове рівняння

1

1

2



Рівняння Лапласа на площині

1

2

2



Сферичні функції

2

2

2



Циліндричні функції

2



2

Модульна контрольна робота № 3




26

27




ВСЬОГО

8

8

14

Змістовий модуль №4 «Методи узагальнених функцій»



Означення і основні властивості узагальнених функцій

4

4

4



Фундаментальний розв’язок лінійного диференціального рівняння

1

1

2



Фундаментальний розв’язок рівняння дифузії

2

1

3



Фундаментальний розв’язок хвильового рівняння

2

1

3

Модульна контрольна робота № 4




28

29




ВСЬОГО

9

9

14

ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР

17

17

28


Зміст лекцій і семінарів за темами

IV семестр

Змістовий модуль №1 «Функції комплексної змінної»
  1   2   3


Скачати 356.05 Kb.