Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання»

Скачати 22.91 Kb.

«Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання»
Скачати 22.91 Kb.
Дата конвертації22.03.2017
Розмір22.91 Kb.

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут Інформаційних Технологій та Комп'ютерної Інженерії Кафедра комп'ютерних наук

ЗВІТ

з дисципліни «ОНДР»

на тему: «Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання»

Виконала:

студентка групи 1КН-10б

Польгуль Тетяна Дмитрівна


Перевірила:

професор


Савчук Тамара Олександрівна

Вінниця 2012Тема: Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Актуальність задачі дослідження
Вирішення проблеми швидкого перетворення великих масивів інформації для ефективного забезпечення її запису, зчитування, збереження та обробки пов’язано зі створенням швидкодіючих пристроїв кодування і декодування. Швидкодія процесу кодування-декодування масиву цифрових даних залежить в першу чергу від реалізованого в системі алгоритму. Найбільшої актуальності вказана вище проблема набуває в галузі кодування інформації, де одним із ефективних способів є застосування паралельних методів кодування.

Паралельно-ієрархічне (ПІ) перетворення при реалізації на базі технологій паралельного і розподіленого програмування та General-Purpose Computing on Graphics Processing Units (GPGPU) відкриває широкі перспективи побудови гібридних обчислювальних систем новаторської архітектури, відомих за назвою HPC-систем для масивно-паралельних обчислень. ПІ перетворення застосовується для виділення характерних ознак зображень великої розмірності, їх кодування і скорочення розмірності при виконанні обчислень. Добра збіжність ПІ перетворення використовується в структурах паралельної пам’яті, аналізу і розпізнавання образів, при кодуванні і ущільненні даних, а також для обробки біомедичних сигналів.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.
Алгоритм обробки зображень за допомогою ПІ перетворення дозволяє обробляти зображення по частинах, вікнами певної розмірності. При цьому різні вікн обробляються незалежно, що дозволяє виконувати таке перетворення повністю паралельно.Сутність паралельно-ієрархічного підходу полягає в одночасному використанні послідовності масивів даних, які утворюють множини інформаційних полів на різноманітних рівнях ієрархії, рекурсивному


  • аналіз сучасних методик, методів, способів, засобів, що використовуються для розв’язування визначеної задачі;

  • визначення мети, об’єкту та предмету наукового дослідження;
    Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.


порівняльний аналіз основних методів дослідження та вибір таких, що доцільно використати при розв’язування визначеної задачі
Висновки. Під час виконання даного комплексного завдання було набуто навичок формулювати задачі прийняття рішень професійною мовою системного аналітика, виявляти цілі, критерії та альтернативи, визначати обмеження та формалізувати правила прийняття рішень, застосовувати вимірювальні шкали різних типів, класифікувати різні види системної невизначеності та знаходити підходи до їх розкриття.


Скачати 22.91 Kb.

  • Актуальність задачі дослідження
  • Висновки.