Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМатеріал підготовлено спеціально для ліга: закон група компаній

Скачати 67.49 Kb.

Матеріал підготовлено спеціально для ліга: закон група компаній
Скачати 67.49 Kb.
Дата конвертації 24.05.2017
Розмір 67.49 Kb.Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Група компаній «КЕЙНАС»
Е-mail: [email protected]
http://www.keynas.com
Тел.: (044) 254-30-14; (067) 464-35-95

? Які особливості обліку ліцензій на використання програмного забезпечення?

Придбання ліцензій на використання різноманітних комп’ютерних програм сьогодні досить поширене явище. В якості масового прикладу цього можна навести ліцензії (дозволи) на використання програмного забезпечення корпорації Microsoft.

Незважаючи на те, що з такими операціями має справу широке коло бухгалтерів, однакового підходу до порядку їх відображення в податковому обліку так і не склалось. Не в останню чергу це пов’язано з різними підходами до документального оформлення цих операцій. В одних випадках продавці оформляють ліцензійні договори, в інших – договори купівлі-продажу ліцензій.

У зв’язку з цим і відображення таких операцій в обліку є досить різним: хтось вважає, що платежі за ліцензії є роялті, які не оподатковуються ПДВ, та відносить їх до складу витрат, а хтось відображає такі ліцензії як нематеріальні активи.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Спробуємо розібратись, який же підхід найбільше відповідає нормам податкового законодавства.

Податок на прибуток.

В першу чергу проаналізуємо визначення понять «роялті» та «нематеріальний актив».

Відповідно до пп. 14.1.225 ПКУ роялтібудь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Носій інформації Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.

Не вважаються роялті платежі за отримання згаданих об'єктів власності у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового

досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Згідно з пп. 14.1.120 ПКУ нематеріальні активиправо власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.Звертаємо увагу на те, що отримання права користування програмним забезпеченням не передбачає передачі права інтелектуальної власності на це програмне забезпечення, а лише дозволяє його використання.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

У свою чергу, як видно з наведених визначень, право використання може бути віднесене як до роялті, так і до нематеріальних активів. Адже згідно з ПКУ термін «нематеріальні активи» включає в себе право на користування майном та майновими правами, а термін «роялті» – надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом, зокрема, на комп’ютерні програми.

Але слід звернути увагу на принципову відмінність цих двох прав:

– у визначенні терміна «нематеріальний актив» йдеться про користування об’єктом;

– у визначенні терміна «роялті» йдеться про користування авторським правом на об’єкт.

Слід зазначити, що на практиці поняття «роялті» доволі часто трактується звужено, зокрема, як право користування програмою. Однак визначення цього поняття передбачає користування не програмою, а авторським правом на програму.

Само по собі право на використання твору (в т. ч. комп’ютерної програми), згідно з ч. 1 ст. 440 ЦКУ, належить до авторських майнових прав.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

Однак, з точки зору законодавства про інтелектуальну власність, термін «використання» об’єкта авторського права має спеціальне тлумачення.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Так, відповідно до ст. 441 ЦКУ під використанням комп’ютерної програми (твору) розуміється:

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

У наведеному переліку користування комп’ютерною програмою за її функціональним призначенням не зазначено.Тобто користування програмним забезпеченням не передбачає його «використання» в розумінні законодавства про авторське право. А тому в даному випадку не відбувається передачі права користування авторським правом.

Виходячи з цього, платежі за придбання ліцензії на використання комп’ютерної програми за її функціональним призначенням не можуть бути віднесені до складу роялті. Такі ліцензії не є документом, відповідно до якого передається майнове право, яке відноситься до розряду авторських.

На нашу думку, право на використання програмного забезпечення у власних цілях повинно бути віднесено до складу нематеріальних активів.

Групи нематеріальних активів визначені пп. 145.1.1 ПКУ. Право користування програмним забезпеченням потенційно може бути віднесено до таких груп нематеріальних активів:

група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Враховуючи те, що передача права користування програмним забезпеченням не передбачає передачу авторських прав, віднесення такого нематеріального активу до групи 5 буде неправильним. Група 2 також в цілому конкретизує види майна, права користування якими можуть бути віднесені до її складу.

У зв’язку з цим вважаємо, що такий нематеріальний актив найбільш доцільно віднести до нематеріальних активів групи 6.

Що стосується строку використання даних нематеріальних активів, то згідно з пп. 145.1.1 ПКУ, якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років безперервної експлуатації.Податок на додану вартість.

Відповідно до п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів (послуг), місце постачання яких визначається відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

191 ПКУ).

Згідно з пп. 14.1.185 ПКУ постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.

Тобто в розумінні ПКУ передачу покупцю права на використання у власній господарській діяльності комп’ютерної програми (ліцензій на програму) потрібно розглядати як постачання послуг.

Згідно з п. 186.4 ПКУ місцем постачання послуг, які не вказані у пунктах 186.2 і 186.3, вважається місце, в якому зареєстрований постачальник таких послуг.

Отже, операція з постачання ліцензій (права на користування програмою) резидентом України, на нашу думку, є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається митна територія України.

Ми́тна терито́рія Украї́ни - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Це стосується як одноразового платежу за ліцензію (наприклад, право використання програми на необмежений термін), так і періодичних платежів (наприклад, щомісячні платежі за використання програми).

Водночас необхідно зазначити, що контролюючий орган з цього питання займає лояльнішу позицію (на наш погляд, він неправильно тлумачить поняття «роялті»). Так, в Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536,

у відповіді на запитання 9 «Чи підлягають оподаткуванню податком на додану вартість операції з надання права на користування програмною продукцією?» зазначається таке:

«Не підлягають, але тільки у разі отримання оплати у грошовій формі. При наданні невиключного права на користування програмною продукцією на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору має місце операція з надання права на користування об'єктом авторського права чи нематеріальним активом, який залишається у власності іншої особи (правовласника). Плата за надання права користування комп'ютерною програмою як об'єктом авторського права, яку користувач сплачує на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору, є роялті. Відповідно до пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 ПКУ виплата роялті у грошовій формі не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість».

Як видно з відповіді, контролюючий орган надає статус «роялті» платі за право користування об’єктом авторського права. Ми не поділяємо такої позиції контролюючого органу, оскільки, як вже було вказано вище, поняття «роялті» включає в себе плату за користування авторським правом на об’єкт, а не самим об’єктом. При цьому само по собі надання права на використання програми у власній діяльності не є передачею у користування будь-якого з авторських прав на таку програму.

 


Сергій Кучеренко  

консультант, Група компаній «Кейнас»  Дата підготовки 20.06.14

© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2014


Скачати 67.49 Kb.

2021