Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
Сторінка12/31
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.58 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

Література

1. Лингвистический энциклопедический словарь. Языкознание / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Сов. энцикл.., 1990. – 683 с.

2. Маслов Ю. Введение в языкознание. – М., 1987. – 231 c.

3. Медникова Э. Значение слова и методы его описания. М.: Высш. школа, 1974. – 202 c.


Колпакова Юлія

Полтавський державний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка

Науковий керівник – ст. викл. Бардакова Ю.В.
Синонімія в німецькій фразеології

Коли говорять про багатство німецької мови та про можливості передавання нею усіх відтінків почуттів та думок, маючи на увазі її широко розвинену синонімію. Розрізняють синонімію лексичну, синтаксичну, морфологічну, словотвірну та фразеологічну. І якщо в синоніміці найяскравіше виявляється багатство мови, то глибоке знання синонімічних можливостей і вправність у користуванні ними є одним із найважливіших показників майстерності людини, чия діяльність чи творчість пов’язана з мовою.

Ми досліджуємо фразеологічну синонімію на основі фразеологізмів, які містять 200 ключових слів німецької мови, що відібрані зі словника “Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten” [2], та відповідні їм синонімічні фразеологізми з тлумачного німецько-російського словника синонімів за редакцією Г.І.Вороніної [1]. Фразеологізми, як і слова, виражають поняття і позначають явища дійсності, тому вони самі можуть мати синоніми або виступати у ролі синонімів до окремих слів [3, с. 182]. Фразеологічні синоніми − це близькі за значенням, але різні за звучанням (тобто відрізняються семантичними відтінками, стилістичним забарвленням або обома цими ознаками) фразеологізми, фразеологічні звороти та той мовний матеріал, що створює можливості для варіювання висловлювань. Знання синонімів, уміння правильно вибрати їх із числа найбільш влучних для даної ситуації роблять мову живою, точною, виразною. Наявність синонімів у німецькій мові дає можливість уникати одноманітності мовлення, усуває невиправдане повторення однакових слів та виразів (тавтології). Синоніми слугують також для уточнення думки, посилення виразності мовлення. Вони є одним із засобів експресивної оцінки.

Використання фразеологічних синонімів у різних функціональних стилях неоднакове. Синонімія як стилістичний засіб використовується досить широко в публіцистичному та художньому стилях для урізноманітнення викладу, уникнення монотонності, набридливих повторів. Слід зазначити, що кожний компонент синонімічного ряду, маючи більші чи менші семантико-стилістичні відмінності, дає можливість повніше відтворити картину зображуваного, відобразити суть явища, поняття чи вирізнити його з- поміж інших. Найчастіше синонімію використовують в німецькій фразеології для характеристики людини, її внутрішнього стану, реакції на події суспільного життя, явищ природи, оточуючого світу.

Синонімічні фразеологізми групують за тематичним принципом. Розглянемо для прикладу кілька синонімічних груп, що характеризують негативні якості людини (дурість, скупість, пиятику).

Синонімічна група зі значенням “нерозумний” характерна для розмовного стилю. Ключове слово dumm: dumm wie Bohnenstroh – дурний як пень, дурний аж світиться; Stroh im Kopf haben – людина з дуриною; мати тирсу в голові; dümmer sein als die Polizei erlaubt – клеїти дурня.

Синонімічна група зі значенням “бути скупим. Ключове слово geizig: den Pfennig dreimal (her)umdrehen, den Pfennig zehnmal (her)umdrehen – рахувати кожну копійку (зневажливо). Er dreht den Pfennig dreimal herum, ehe er etwas ausgibt. – am Geld kleben, am Geld hängen любити гроші. Wer wie du so am Geld klebt, wird gewiss auch kein Herz für die Leiden seiner Mitmenschen haben. – auf dem (seinem) Geld sitzen бути жмикрутом. Bei unserer letzten Sammelaktion haben wir wenig Geld eingenommen, weil die meisten Leute auf ihrem Geld sitzen. die Hand auf die (der) Tasche halten, die Hand auf den (dem) Beutel halten бути скупеньким. Es ist völlig zwecklos, in diesem Haus um eine Spende für die Blinden zu bitten, denn der Hausbesitzer hält immer die Hand auf der Tasche.

Синонімічна група зі значенням “бути п’яним. Ключове слово betrunken sein: sich betrinkenнапиватись. Ich habe so viel Pech gehabt, dass ich mich am liebsten betrinken würde. zu tief ins Glas gucken заглядати в чарку. Unser Onkel scheint gestern etwas zu tief ins Glas geguckt zu haben. – einen über den Durst trinken – перебрати, перепити. Er trinkt nur selten einmal einen über den Durst. – einen (Rausch) antrinken, einen Rausch holen, einen Rausch kaufen –набратись. Heute Abend werden wir uns noch mit dem letzten Geld einen Rausch antrinken (einen Rausch holen, einen Rausch kaufen). – sich voll laufen lassen – надудлитись. Da gingen die Seeleute an Bord und ließen sich mit Bier voll laufen.

Групи фразеологічних синонімів різні за обсягом. Синонімічна група фразеологізмів зі значенням “бути п’яним” нараховує, наприклад, 21 одиницю [1; 2], зі значенням “обман” – 15 одиниць: jmdm. das Fell über die Ohren ziehen, jmdn. über den Löffel balbieren, jmdn. aufs Kreuz legen, jmdn. hinters Licht führen, jmdn. in den Sack stecken, jmdn. übers Ohr hauen, jmdn. zum besten haben / halten, jmdn. auf den Arm nehmen / auf die Schippe nehmen/ auf den Besen laden / aufs Glatteis führen; jmdm blauen Dunst vormachen, jmdm. ein X für ein U vormachen, jmdm. Sand in die Augen streuen, jmdn. für dumm verkaufen, jmdn. an der Nase herumführen.

Досить великі за обсягом групи синонімічних фразеологізмів, ключовими словами яких є такі важливі для людини поняття, як “життя,смерть, кохання. Наприклад, синонімічна група зі значенням “хоронитиbegraben. Sie wurden verbrannt oder begraben. Beerdigen – поховати з почестями або без них. Der Verstorbene ist am 24. April auf dem städtischen Friedhof beerdigt worden. – bestatten хоронити з великими почестями. Er wurde mit großem Gepränge auf dem zentralen Friedhof bestattet. – beisetzen (високий стиль) – урочисто поховати. Die gefallen Soldaten wurden mit militärischen Ehren beigesetzt. – der Erde übergeben, zur letzten Ruhe betten – похоронити (відправити на вічний спокій). Die Seele dem Gott, den Leib der Erde übergeben. Seine sterblichen Überreste werden heute zur letzten Ruhe gebettet. – zu Grabe tragen (високий стиль) – хоронити з великими почестями. Die Katastrophenopfer wurden gestern in einer ergreifenden Feier auf dem Hauptfriedhof zu Grabe getragen. – das letzte Geleit geben – віддати кому-небудь останню шану (евфемізм). Die ganze Familie gab dem Vater das letzte Geleit.

Синтаксичні синоніми мають аналогічну форму, але різні варіанти основного значення. Наприклад: in Schlaf sinken / fallen; eine lange / dürre Stange; in Überfluss schwimmen / leben, schwelgen, sitzen; ohne (jegliche) Skrupel und Zweifel.

Як свідчать приклади, синонімічні групи фразеологізмів можуть бути різними за тематикою, обсягом та складом. Синонімічні фразеологізми найчастіше використовуються у розмовному, публіцистичному та художньому стилях і характеризуються різною мірою емоційно-експресивного забарвлення (розмовне, просторічне, фамільярне, жартівливе тощо).


Література

1. Толковый немецко-русский словарь синонимов / Под. ред. Г.И.Ворониной. – М.: Иностр. яз, – 2006. – 848с.

2. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. – Mannheim, Wien, Zürich: Bibl. Inst. Bd. 10. – 2., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. – 1985.

3. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig: Bibl. Inst., 1982. – 250 S.


Костіна Руслана

Національний університет

кораблебудування імені адм. Макарова

Науковий керівник – зав. каф.

прикладної лінгвістики Філіппова Н.М.
Особливості діалекту української мови в Канаді

Усім відомо, що окрім літературної норми, кожна мова має також свої інваріанти, якими відрізняється країна від країни. Дана робота присвячується вивченню особливостей діалекту української мови в Канаді. На даний момент це дослідження є дуже актуальним, адже чотири хвилі міграції в зазначену країну залишили по собі слід і певним чином вплинули на сучасномий стан розвитку української мови саме в Північній Америці.

Тому мета даної роботи є дослідження особливостей виникнення діалектизмів української мови в Канаді. Об’єктом дослідження стали користувачі мови, а предметом – лексичний склад української мови.

Результатом дослідження стала не тільки теоретична база вивчення даного питання [6], а й прикладний продукт у вигляді електронного посібника на тему “Канадські діалектизми української мови”, в основу якого покладено використання комп’ютерних технологій, а саме мови html [1; 2; 3; 4; 7; 8].Рис. 1


Інновація дослідження в тому, що на сьогодні не існує аналогів створеного посібника, у який входить не тільки основна лексика, що використовується за кордоном та її еквіваленти в літературній стандартизованій мові, а й додатково подані пояснення причин видозмін і особливостей використання того чи іншого слова, висловлювання, а також наданий основний матеріал за даною темою, що допоможе зрозуміти суть питання і вирішити проблеми, що виникли. Посібник також містить кольорові ілюстрації, які полегшують сприйняття і додають елемент гри у процес вивчення.

Методами дослідження в роботі при зборі інформації були вивчення джерел і систематизація (аналітичний метод), в процесі роботи над темою був також використаний описовий метод.

Даний посібник створений дуже вдало з точки зору зручності його використання. Поданий перелік діалектних слів з відповідним коректним адекватним перекладом. Якщо людина знайома з еквівалентами і не відчуває ніяких труднощів, вона може пропустити це слово і перейти до наступного. Якщо ж вона зустрічає незнайоме слово, то вона може клацнути на ньому і з’явиться картинка-підказка, яка допоможе запам’ятовуванню слова (часто картинки підібрані з гумором, що ще більше приверне увагу).

Рис. 2 Чоколяда (шоколад)

Клацнувши на слові-перекладі, ви відкриєте файл з поясненням видозміни слова та особливостей його виникнення, що викликає інтерес у філологів та людей, які цікавляться етимологією.

Рис. 3


Закінчивши роботу зі словом, ви не залишити після себе жодних питань і спокійно перейдете до наступного.

Дуже важливо підкреслити те, що не слід захоплюватися використанням діалектизмів. Все ж таки важливо надавати перевагу літературній лексиці, яка буде звучати доречно у будь-якій ситуації будь-якої країни.

Цей словник не створений для вивчення діалектизмів, а має скоріше за мету – запобігання їх використання.

Надана інформація стане в нагоді не тільки для жителів України, що збираються поїхати до Канади, але й для канадських українців, які цікавляться ступенем розвитку сучасної української мови і бояться звучати некоректно на території власно історичної Батьківщини.


Використані джерела

1. http://ru.html.net/tutorials/html/lesson3.asp

2. http://www.dvgups.ru/How_html.htm

3. http://www.goldweb.ru/clients/html/

4. http://www.machaon.ru/digest/rusinter.HTML.html

5. http://www.refine.org.ua

6. http://www.ukrlib.com.ua/encycl/slovnyk/printout.php?number=31

7. http://www.xserver.ru/computer/langprogr/html/

8. www.mctpp.chat.ru

9. www.mfa.gov.ua

10. Українські кленові сторінки. – Торонто, Онтаріо: довідник, Maple pages inc., 2007. – 224 с.
Костіна Олена

Полтавський державний педагогічний

університет ім. В.Г.Короленка

Науковий керівник – к. філолог. н., доц. Алефіренко Л.Б.
Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці

Сутність синонімії, синонімічних відношень між словами привертала і привертає увагу лінгвістів, які досліджують проблеми семасіології, оскільки вирішення проблем синонімії тісно пов’язано з антонімією та полісемією і її вивчення важливе не тільки для семасіології, але також і для лексикографії та методики викладання мови.

Не дивлячись на існування досить великої кількості досліджень [1; 3; 7], присвячених розкриттю різних сторін проблеми синонімії, на сьогодні немає єдиної точки зору стосовно визначення синонімів, методів їх вивчення, принципів виокремлення та класифікації, встановлення меж синонімічного ряду.

Більшість учених, зокрема С.Г.Бережан, В.А.Звегінцев, М.І.Мостовий погоджуються з думкою, що синонімія – це мікросхема мови, яка характеризується своїми власними відношеннями і тим, що входить в якості складової частини в лексичну систему мови в цілому.

Вивчаючи синонімію саме як мовленнєве явище, ми зіштовхуємося з очікуваними труднощами. Як вказує Л.В.Мінаєва [6, с. 85], синонімами називають ті члени тематичної групи, які а) належать до однієї і тієї ж частини мови та б) настільки близькі за значенням, що їх правильне вживання у мові потребує точного знання диференційних семантичних відтінків та стилістичних властивостей кожного члена синонімічного ряду.

При визначенні синонімії питання полягає в тому, щоб дослідити лексичні одиниці не окремо, а у відношенні з іншими одиницями, які в деякій мірі співпадають з ними за значенням [6, с. 80].

У своєму дослідженні, яке присвячено аналізу семантичних та функціональних зв’язків слів, їх синонімії у сучасній англійській мові, В.Г.Вілюман, ретельно досліджуючи всі ознаки синонімії, приходить висновку, що необхідним та достатнім критерієм для визнання слів синонімами наявність в них спільних семантичних та функціональних ознак, тобто проблема синонімії зводиться до виявлення на основі сполучуваності слів подібності та відмінності в їх значенні та функціях.

У більшості випадків визначень синонімів наголос робиться не на спільні семантичні властивості слів, а на розбіжність їх значень, тобто на ту рису, за якою синоніми розмежовуються. Слова, що повністю співпадають за значенням, часто розглядаються як лексичні варіанти, морфологічні перетворення, дублети, і власне синоніми – як слова, що обов’язково розходяться, бодай стилістично, за значенням. Тому синонімами слід називати слова, що мають подібні значення, розбіжності яких здатні у вживанні нейтралізуватися [7, с. 116].

Т.І.Арбекова вказує на те, що синоніми об’єднуються за спільністю предметного значення. Синоніми – це однопольові, категоріально ідентичні словарні одиниці, які збігаються за обсягом в одному чи кількох словникових значеннях. Наприклад: to end – to finish, to start – to begin, jail prison тощо.

Критерієм синонімічності є співпадання значення і можливість використання слів для назви всіх предметів, які складають об’єм значення слова. Слова, які вказують на один і той же предмет, але мають різні об’єми значення, не є синонімами. Наприклад, одна людина може бути одночасно архітектором, шахістом і поетом. Ці слова не можна вважати синонімами, адже вони мають різне словникове значення і об’єми їх значень не збігаються: не всі поети є шахістами, не всі архітектори – поетами.

Критерієм синонімічності також не є збіг слів в окремих комбінаторних значеннях, тобто можливість взаємозаміни слів у окремому контексті. Наприклад, інколи замість іменника habit можна вживати custom, але ці слова не є синонімами, тому що у більшості випадків вживання простежується чітка різниця у значеннях: custom – це звичай, тобто те, що характерно для групи людей (national customs, social customs); habit – звичка, тобто те, що характерно для однієї людини (get into the habit of doing smth). Критерій синонімічності – це можливість взаємозаміни у більшості однакових контекстах, збіг у більшості однотипових комбінаторних значеннях [1, с. 123].

На наш погляд, синонімам притаманні такі властивості: 

1) синоніми збігаються не в усіх словникових значеннях (якщо слово має кілька значень). Наприклад, пілот: airmanflyerflying man; сценарист: screenwriterscripterscenarist.

2) синоніми збігаються не в усіх комбінаторних значеннях (тобто мають різну сполучуваність). Порівняйте:Prison

Jail

in prison

1. in jail

put smb. In prison

2. put smb. in jail

release smb. from prison

3. release smb. from jail4. jail bird (розм. в’язень)

3) синоніми розрізняються за компонентним складом значень (тобто мають різне дефінуюче, емоційне та асоціативне значення) Наприклад, prison: cage, den, cooler, school, can, hotel.

4) синоніми різняться за місцем поширення, часом використання і за сферою вживання.

Отже, на підставі сказаного можна виокремити наступні різновиди синонімів:

1) повні та часткові;

2) комбінаторно тотожні та комбінаторно нетотожні;

3) однакові за компонентним складом (семантичні дублети) та відмінні за компонентним складом (емоційно нетотожні, дефінуючи нетотожні);

4) одностильові та різностильові;

5) американо-британські синоніми – назви однакових предметів, прийнятих в американському та британському варіантах мови [1, с. 132].

Таку ж класифікацію синонімів, але більш обґрунтовану, подає академік В.В.Виноградова. Згідно з нею в літературній мові розрізняють ідеографічну синонімію, що пов’язана з диференціацією лексичного значення, та стилістичну, тобто слова, тотожні чи максимально наближені за значенням (або з спільною предметно-понятійною основою), і відрізняються одне від одного за стилістичними ознаками [4, с. 69]. У зв’язку з цим В.В.Виноградов висловлює далі думку про те, що значна частина стилістичних синонімів не має прямого, незалежного номінативного значення. Такі синоніми виражають своє основне значення не безпосередньо, а через те семантично основне, чи опорне слово, що є базою відповідного синонімічного ряду і номінативне значення якого направлене на дійсність [4, с. 14].

Відмінність стилістичних синонімів від ідеографічних полягає перш за все в тому, що стилістичні синоніми “вимірюються двома мірками”, тобто мають подвійне вимірювання – смислове і стилістичне. При цьому одне передбачає друге: для того щоб виявити стилістичні якості синонімів, необхідно привести їх спочатку до відповідних смислових єдностей [5, с. 14]. Ідеографічні синоніми відрізняються чи додатковим значенням, чи вживанням та поєднанням з іншими. Наприклад: to understandto realize. To understand відноситься до конкретного висловлення (to understand words, a rule, a text), to realize – мається на увазі можливість зрозуміти ситуацію. Стилістичні синоніми – це близькі, інколи тотожні за значенням слова, але вживаються у різних стилях мови. Наприклад: enemy (нейтральне), opponent (офіційне), adversary (книжкове) [7, с. 169].

Якщо на основі смислового критерію ця категорія синонімів об’єднується, то на основі стилістичного, навпаки – роз’єднується. Дане положення випливає з того, що предметно-понятійна основа стилістичних синонімів відрізняється від предметно-понятійної основи ідеографічних. В останніх вона виконує ті функції, які у стилістичних синонімів здійснюють їхні стилістичні якості: вона роз’єднує слова.

Між стилістичними та ідеографічними синонімами не завжди може бути проведена різка межа. На думку С.Г.Бережана, сам факт явища синонімії в мові підтверджує положення про те, що всі синоніми – стилістичні. Нестилістичних синонімів немає, оскільки цілі, з якими використовуються синоніми, взагалі носять стилістичний характер [2, с. 54].

Слова, що мають у своєму складі спільне значення, об’єднуються у синонімічні ряди. Оскільки багато слів мають досить широку семантику, то це означає, що слово може входити одночасно у кілька синонімічних рядів. Так, наприклад, англійський прикметник great одночасно входить у такі ряди:


 1. у значенні “unusually or comparatively large in size or dimensions: immense, enormous, gigantic, huge, vast, grand;

 2. у значенні “notable: remarkable; exceptionally, outstanding, noteworthy;

 3. у значенні “important: highly significant or consequential: weighty, serious, momentous, vital, critical;

 4. у значенні “of noble or lofty character: elevated, exalted, dignified;

 5. у значенні “distinguished: famous: famed, eminent, noted, notable, prominent, renowned;

 6. у значенні “chief or principal: main, grand, leading.

Порівнюючи синонімічні ряди, можемо помітити, що звичайно, синоніми не завжди є взаємозамінними. Члени синонімічного ряду можуть відрізнятися конотативним значенням, тобто відтінками чи інтенсивністю якості, особливістю протікання дії, процесу, тощо. Для визнання двох слів синонімами необхідно, щоб вони, по-перше, мали значення, що співпадає у даному вживанні та, по-друге, щоб вони мали одну спільну семантичну (стилістичну, емоційну) ознаку [3, с. 117].

Отже, поняття синонімії як один із видів парадигматичних відношень у лексико-семантичній підсистемі мови, трактується у сучасному мовознавстві неоднозначно на наш погляд, найбільш вичерпним визначенням синонімів є визначення Л.Г.Верби, яке ґрунтується на основних критеріях синонімічності слів. Учений відносить до синонімів слова однієї частини мови, які повністю чи частково подібні за значенням, виражають одне й те ж поняття, взаємозаміняються в певних контекстах, відрізняються коннотативними відтінками значення і стилістичним забарвленням.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31 • Колпакова Юлія
 • Синонімія в німецькій фразеології
 • Костіна Руслана
 • Особливості діалекту української мови в Канаді
 • Використані джерела
 • Костіна Олена
 • Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці
 • Prison Jail