Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкатематичного поля “Антисоціальна поведінка”

тематичного поля “Антисоціальна поведінка”
Сторінка26/31
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.58 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
тематичного поля “Антисоціальна поведінка”

Лексична система кожної мови відображає навколишню дійсність, соціальний досвід людини, нові процеси, явища, що відбуваються в суспільстві (Ю.А.Зацний). При цьому, як зазначає І.В.Андрусяк, утворення нових слів зумовлене, перш за все, когнітивним фактором, тобто яскраво вираженою пізнавальною діяльністю людини, спрямованою на адекватне відображення навколишнього середовища й усвідомлення свого місця в ньому [1, с. 5], а, відтак, найбільший пласт нової англійської лексики на часі належить до категорії “Людина”.

Людина може виражати своє “Я” через антисоціальну поведінку. Як свідчить контент-аналіз публіцістичних статей сучасного британського газетного дискурсу (газети The Times, The Independent), антисоціальна поведінка – anti-social or yobbish behaviour, – сталa невід’ємною частиною життя країни; соціологічні дослідження виявили 10 міст, у яких найбільш поширене явище yobbish behaviour. Новий негативний соціальний досвід представників британської лінгвокультури зумовлює появу великої кількості лексичних інновацій – неологізмів та оказіоналізмів, які ще не були предметом спеціальних лінгвістичних розвідок.

Метою нашого дослідження є виокремлення конституентів тематичного поля “Антисоціальна поведінка людини” шляхом дефініційно-компонентного аналізу лексичних інновацій, відібраних зі словників [5; 6] та британських медіа-джерел [2; 3; 7; 8; 9].

Ми вважаємо, що досліджуване тематичне поле включає лексико-семантичні групи (ЛСГ) “chav culture” та “yob culture”. Вони, в свою чергу, об'єднують низку назв людей з антисоціальною поведінкою та лексику, яка характеризує їхні дії, захоплення тощо.

Яскравим прикладом лексичної інновації, що належить до ЛСГ “chav culture”, є сhav, яке газета The Guardian назвала найуживанішим словом у 2004 році [9]. За визначенням, сhav – це молода людина, переважно з нижчих соціальних прошарків, поведінці якої притаманна агресія, вживання спиртних напоїв, зневажливе ставлення до освіти, знань, та яка має певні характеристики зовнішності й одягу, що слугують маркерами групової ідентифікації [4; 5]. До останніх відносять спортивний одяг (напр., підроблені дизайнерські марки відомої фірми Burberry), бейсболки, дешеві ювелірні прикраси. Мовленню chavs також притаманні специфічні риси, перш за все, вживання жаргонізмів, інвективність. Яскравою ілюстрацією мовленнєвих звичок chavs є такий анекдот: How do you start an argument with a chav? Speak!

Визначаємо лінгвістичний статус лексеми chav як неологізм, вперше вона зафіксована у словнику Oxford English Dictionary у 2002 р. після появи публікації в газеті The Observer [4]. Функціонує також його дериват chavette, який позначає особу жіночої статі. Уваги заслуговує вимова chav, яка має регіональні особливості: на півдні Великої Британії у корені слова вимовляється голосний як у слові cat, а в північних регіонах як у слові саr, що є прямо протилежним типовим вимовним преференціям носіїв південних та північних типів англійської вимови [4]. Пояснення етимології слова chav неоднозначні: вважається, що воно походить з ромської мови, де означає «дитина», однак є й інші версії, наприклад, на думку автора статті з The Independent, chav утворене від назви міста Chatham у Кенті, або воно є акронімом від “Council House And Violent” чи “Cheltenham Average” [8]. Лексема chav є твірною для великої кількості моно- та полілексемних дериватів.

Синонімами chav вважаються номінанти townies, keys, hood rats, charvers, steeks, stigs, bazzas, yarcos, ratboys, skangers, scutters, janners, kappa slappers, scallies та spides [8]. У Шотландії вони відомі як neds, а в Ірландії – knackers & skangers. Переважна більшість цих слів є також лексичними інноваціями.

Вивчення нових слів дозволяє глибше пізнати особливості життєдіяльності певної етнокультури. Подальшу перспективу дослідження вбачаємо в системному описі лексичних інновацій ЛСГ “chav culture”.
Література

1. Андрусяк І. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

2. Asboand ‘chav’ make dictionary" //BBC News. – 2005-06-08. – Online: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4074760.stm – Retrieved on 2008-01-25.

3. Burchill J. “Yeah but, no but, why I'm proud to be a chav” // The Times – 2005-02-18. – Online: http://www.timesonline.co.uk/article/0,,7-1488120,00.html – Retrieved on 2008-01-25.

4. Chav. //Wikipedia, the free encyclopedia. – Online: http://en.wikipedia.org/wiki/Chav#References – Retrieved on 2008-01-25.

5. The Collins English Dictionary. – Online: http://www.collinslanguage. com/results.aspx?js=on&dictionary=cedm&text=chav

6. The Oxford Dictionary of New Words / Ed. By Elizabeth Knowles. – Oxford. New York: Oxford University Press, 1997. – 599 p.

7. Tweedie N. Cheltenham ladies and the chavs. // The Daily Telegraph. – 2004-12-13. – Online: http://www.telegraph.co.uk/news/ main.jhtml?xml= /news/ 2004 /12/ 13/nchav13.xml – Retrieved on 2008-01-25.

8. Quinio, M. Chav. // World Wide Words. – Online: http://www. worldwidewords.org/topicalwords/tw-cha2.htm – Retrieved Retrieved on 2008-01-25.

9. Ward D. Get hip to Chav as this year's wizard word // The Guardian, Guardian Unlimited. – 2004-10-09. – Online: http://www.guardian. co.uk/ uk_news /story/ 0,3604,1330487,00.html – Retrieved on 2008-01-25.Філоненко Марія

Полтавський державний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка

Науковий керівник – ст. викл. Шкарупа Н.С.
Інтерактивні форми роботи з граматичним матеріалом

(англійська мова)

Навчання граматики – складова комунікативної компетенції. Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння граматичним матеріалом.

За новою програмою функція використання мовного явища є домінуючою у формуванні граматичної компетенції: комунікативний підхід до навчання передбачає адекватне використання граматичного явища для виділення комунікативних завдань. Тому введення нового граматичного матеріалу може бути організовано за допомогою ситуацій [1, c. 3].

У світовій методичній скарбниці вчителів іноземної мови є великий набір інтерактивних форм роботи, які адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики. При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.

На жаль, у діючих шкільних підручниках домінують некомунікативні граматичні вправи. Вони є легшими для виконання й контролю, але зовсім не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об’єкта в суб’єкт навчального процесу. Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання іспитів до вузів, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь.

Проблеми ситуативного навчання англійської мови в середній школі вирішувалися (та вирішуються) тільки за допомогою наочності: картинки, малюнки, підручники, предметні композиції, дії з предметами та коментування цих дій [4, с. 14].

Безперечно, що специфіка роботи з розмовними ситуаціями повинна відрізнятись від роботи з ситуативними малюнками при навчанні, тому що ситуативність, яка виникає в процесі спілкування людей, потребує більш активного володіння мовою, вміння адекватно реагувати при спілкуванні у різних обставинах. Тому малюнок, безсумнівно, обмежує учнів сюжетом та авторським задумом.

Подібна точка зору існує і в психології. Так Д.Н.Богоявленський, вважає, що картинки не можуть бути надійним помічником при навчанні граматичних явищ, пише: “Картинки, які викликають наочну уяву, зосереджують увагу учнів на лексичному значенні цілого слова, діють насамперед в протилежному направленні, ніж операції, які потрібні при граматичній абстракції, при якій від цього значення слід відволіктись” [2, c. 94].

Тому, можна сказати, що проблему ситуативного навчання не можна вирішити, спираючись лише на вправи діалогічного і монологічного характеру за ситуаціями, запропонованими за допомогою засобів унаочнення.

Учителю необхідно використовувати інші види мовленнєвих ситуацій як умовно-, так і реально-комунікативного характеру. Добре відомо, що головною метою ситуативного навчання англійської мови – вихід на реальну життєву ситуацію. А ситуативні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.

Прикладом є вправи для навчання граматики англійської мови: у 6 класі: тема “Family”; 6-7 клас “Вживання присвійного відмінка іменників і абсолютної форми присвійних займенників; 8 – клас “Вживання used to”.

Вправа 1.

Family tree. Можливі два способи виконання цієї вправи:


 1. Кожен учень повинен намалювати своє родинне дерево, вказавши імена, і пояснити родинні зв’язки.

 2. Усій групі пропонується одне родинне дерево і вони повинні усно чи письмово встановити родинні зв’язки.

 3. Якщо група добре підготовлена, то вправу можна ускладнити, запропонувавши одному учневі “читати” схему родинного дерева, а іншому – відтворити його на чистому аркуші зі слів партнера.

Вправа 2.

Whose is it? Вправу можна виконати усно або письмово.

 1. Посеред столу лежать різні предмети, що належать учням класу (по одному – два від кожного учня). Бажано, щоб учні знали, кому що належить і як цей предмет називається англійською мовою.

 2. Усі учні стають навколо столу, по черзі беруть будь-який предмет і кажуть, кому він належить: The pen is Olena‘s. This is Olena’s pen.

 3. Якщо вони сумніваються, то повинні уточнити, звертаючись до учня, якому, на їхню думку, належить цей предмет: Is this pen yours, Olena? No, it is not mine. It is Halyna’s.

Вправа 3.

Detectives. Один учень – “детектив” – виходить з класу.

 1. Хтось з учнів подає вчителеві щось, що належить йому, але не виказує з першого погляду власника (олівець, гумку, підручник тощо)

 2. Коли “детектив” повертається, йому дають цей предмет і він починає “розслідування”, запитуючи учнів: Is this yours?

 3. Учень повинен заперечити й вказати на когось іншого: No, it is not mine. It’s his (hers, theirs).

Так триває, доки не знайдеться справжній власник.

Вправа 4.

The old days (8 клас, вживання used to)

 1. Фотографії окремих місць міста колись і тепер.

 2. Кожній групі з 3-4 учні дати одну пару фотографій (старий вид і новий)

 3. За 10 хв. вони повинні описати, як колись виглядало це місце, визначити 4-5 змін, які відбулися, описати їх.

 4. Кожна група звітує про свою роботу.

На нашу думку, при поясненні нового граматичного матеріалу важливо разом із поясненням сутності граматичного аспекту, який розглядається (у цьому випадку зміщення акценту з того хто виконує дію, на саму дію), говорити також і про частотність його вживання.

Хочемо запропонувати вашій увазі урок на тему “Пасивний стан дієслова”. А саме – казку про пасивний стан, для дітей молодших класів:

«Жили-були активні форми дієслів. День і ніч працювали вони, щоб побудувати пристойний дім: самі носили будівельні матеріали, пиляли, рубали, місили, конструювали, співали, танцювали, спілкувались і відпочивали. Їм знадобилось близько 15 століть, щоб виріс чотириповерховий будинок з чотирма під’їздами, шістнадцятьма розкішними квартирами. І назвали вони свій дім: “The Active Voice. Активний стан”. А в цей час пасивні форми дієслів лише спостерігали за будівництвом, але, зрозумівши, що їм теж десь потрібно жити, не заважали. Вони давали можливість іншим виконувати роботу, кому – їх це не завжди й цікавило, був би результат. Ліниві були неймовірно, їх підмети були вкрай пасивні, тому й табличку зі зворотного боку будинку вивісили: “The Passive Voice. Пасивний стан”. Великодушні активні форми віддали частину площі своїх квартир пасивним. Та шість квартир так і залишились незаселеними пасивними формами. А в десяти квартирах поруч із активними живуть і пасивні форми. Але вони нездатні обслуговувати себе та своїх дітей, їм допомагає дієслово “to be” із своїми формами. Заглянемо в ці десять квартир, ось хто тут живе:

1. Present Indefinite Passive: am, is, are the 3rd form

2. Past Indefinite Passive: was, were the 3rd form

3. Future Indefinite Passive: will the 3rd form

4. Future – in – the Past Passive: would the 3rd form

5. Present Continuous Passive: would be the 3rd form

6. Past Continuous Passive: was being, were being the 3rd form

7. Present Perfect Passive: has been? Have been the 3rd form

8. Past Perfect Passive: had been the 3rd form

9. Future Perfect Passive: will have been the 3rd form

10. Future Perfect – in – the – Past: would have been the 3rd form

Основні дієслова як вибрали для себе третю, пасивну форму, так і живуть в ній, не скидаючи ні капелюха, ні взуття, а “крутяться” за них форми “to be”, щоб показати, який час на вулиці, яка пора року, століття чи ера.

Flats are built by students. These flats are being built now. Our flat has been this year» [3, c. 56].

Проблемний підхід у навчанні граматичного аспекту мови є не менш важливим, ніж при навчанні лексичного. Інший урок може бути використаний для старшокласників шкіл та гімназій.Вправа 5.

Кожен з вас витрачає 10-12 років на життя на школу. Там ви отримуєте освіту, спілкуєтесь. Прогляньте список правил. Які з-них є схожими в вашій школі? Які відрізняються?

1) Students are obliged to get ready for classes.

2) Students are prohibited to come into the classroom after the bell.

3) Students are obliged to greet teachers.

4) Students are not allowed to smoke and take drugs.

5) Students are given the right to protect their ideas and thoughts.

6) Students are guaranteed to get the mark they deserve.

7) Any student is welcomed to participate in any school activity.

8) A student is permitted to ask a teacher for additional explanation if necessary.

9) Each student is supposed to be hard-working and achievement-oriented.

Коли людина закінчує школу він чи вона зіткається з різними труднощами. Прочитайте оголошення та оберіть ту, яка вам більш сподобалась:1. Skillful graduates are wanted at a firm. High salary and two days-off are provided

4. A perfect interesting work at home! Much free time, stable salary and career growth are guaranteed.

2. Women from 30 to 40 are needed to work as baby sitters. Food and the place of living are guaranteed.

5. Young people with higher education are searched. Benefits and free schedule are supplied.

3. A teacher with an established record is wanted at a private school. A 9 days’ leave is ensured.

6. A new working stuff is assembled of a foreign language and communication skills are greeted.

Вправа 6.

Ваш молодий брат чи сестра залишається вдома сама. Ви повертаєтесь, а вдома повний безлад. Ваша реакція? Прокоментує її, використовуючи запропоновані словосполучення:I can’t believe it!

Good heavens!

What a great mess!

My goodness!

Incredible!

What a shame!

How horrible!

I am shocked!

How come?

The parents will be angry!


The carpet isthrown

made dirty

spilt

damaged


broken

torn


frozen

burnt


scattered

destroyedДані ігрові ситуації повинні бути представлені засобами рідної мови, для того щоб учні змогли правильно зрозуміти їх [5, c. 49]. Саме вони стимулюють учнів до комунікативно-вмотивованого та активного використання Passive Voice. Ситуації вносять радість, інтерес в колективній діяльності дітей, вони створюють найважливіші моменти, як у навчанні так і у виховній роботі.
Література

1. Редько В. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з проблемним вивченням іноземних мов // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – 2005 – С. 3.

2. Богоявленський Д. К характеристике процесов абстракции и общения при усвоении граматики // Вопросы психологии. – 1958. – №4. – С. 94.

3. Жук Н. Цікава граматика англійської мови // Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 56-57.

4. Завьялова А. Ситуативное обучение Pressent Continuous на начальном этапе овладения английским языком // Иностранные языки в школе. – 1990. – №3. – С. 14-17.

5. Сащак Н. І зовсім пасивний стан не є пасивним // Іноземні мови. – 2006. – №2. – С. 48-49.

6. Соловьёв А. Освоение неправильных английских глаголов с использованием элементов рифмовки и игр // Иностранные языки в школе. – 1998. – №4. – С. 45-51.

Хабета Ірина

Національний університет “Острозька академія”

Науковий керівник – к. філол. н., доц. Зелінська Л.В.
Специфіка моделі антиутопії у романі Маргарет Етвуд

Призначена бути матір’ю”

У 60-х–80-х роках ХХ століття світ огорнула друга хвиля феміністичного руху. Жінки-письменниці, серед яких У. Ле Гвін, М.Персі, С.Чарнас, відстоюють рівноправ’я жінок та чоловіків у романах-антиутопіях феміністичного спрямування. Зважаючи на той факт, що книги цих авторок не досягли такого визнання, як роман відомої канадської письменниці М.Етвуд – “Призначена бути матір’ю” (1985), актуальним є, аналізуючи розвиток жанру антиутопії протягом XX століття та вивчаючи стильові особливості М. Етвуд, синтезувати проект феміністичної антиутопії.

Антиутопічна література описує антиідеальне суспільство, з рисами тоталітаризму, антифемінізму, расизму та теократії. Письменники застерігають – спроби владних структур побудувати ідеальне суспільство на перерахованих вище засадах матимуть фатальні наслідки.

Найяскравіші зразки жанру антиутопії авторів-чоловіків подали: Є.Зам’ятін, Дж. Оруел, О.Хакслі, Р.Бредбері [2, c. 134].

Між жіночими та чоловічими моделями простежуються спільні риси: зображення недосконалих держав, пародіювання положень ідеальних світів, зміна сюжетно-композицiйної будови твору, створення конфлікту між владою держави та головним персонажем, використання біблійних, історичних та літературних алюзій, створення аури постійної війни, екологічної кризи та хаосу, панування смерті та жорстокості.

У період написання роману “Призначена бути матір’ю” основні принципи антиутопічної літератури вже було сформовано, тому М.Етвуд узяла до уваги найвдаліші композиційні та ідейні моменти антиутопій її колег, як авторів-чоловіків, так і жінок, й, надавши їм свого суб’єктивного бачення, об’єднала в одному романі. Книга пронизана біблійними мотивами та алюзіями, які виступають базовими сюжетотворчими чинниками. До того ж, вона зробила значний крок у розвитку антиутопічної літератури, перемістивши акценти від опису держави-антиутопії та принципів її дії до розкриття психологічного портрету персонажа та його розуміння політичної системи зсередини.

Основна проблема роману – пригнічення психіки жінок у тоталітарному суспільстві. У чоловічих романах-антиутопіях представники обох статей пригнічені однаково у сфері прав і обов’язків. Безіменна героїня роману М.Етвуд теж зазнає утисків та заборон, установлених державою: не має права бути власницею майна, керувати бізнесом, приймати самостійні рішення, користуватись косметикою, обирати одяг, але найголовніше – володіти власним тілом.

Спираючись на біблійні образи, М.Етвуд моделює країну Гілеад, виводячи дев’ять категорій жінок, з них сім – “законослухняних”: Дружини, Дочки, Вдови, Тітки, Марти, Покоївки та Економ-дружини та дві категорії порушниць порядку: “нежінки” та повії. Кожна категорія жінок зобов’язана ходити в одязі певного кольору. Так Оффред та решта Покоївок завжди носять червоні сукні, Дружини – блакитні, Тітки – коричневі, Марти – зелені, Економ-дружини – в червону, блакитну та зелену смужку. М.Етвуд змалювала жорстокий тоталітарний устрій країни, який базується виключно на біблійних засадах. У зв’язку з цим, одразу після публікації роман став одним із найскандальніших і протягом довгого часу був забороненим у Канаді.

Загалом можна простежити три типи тоталітарної жінки, що формуються градацією підкорення: 1. повне підпорядкування державі та її законам – жінка задоволена своїм статусом та роллю (Марти, які постійно мають роботу, частина Дружин та Тітки);

 2. часткове підкорення – жінка не задоволена своїм становищем, але страх перед державою керує нею і вона боїться повстати (покоївка);

 3. повне нехтування державним устроєм – жінки вважають, що краще вмерти, ніж коритись правилам (Мойра).

Якщо в антиутопіях, написаних жінками, представлено різні стереотипи жіночої поведінки, то у творах авторів-чоловіків героїні належать винятково до третьої групи, тобто бунтарок. Наприклад, у романі Є. Зам’ятіна “Ми” головний персонаж Д-503 пасивний, а його кохана І-330 – представниця повстанського руху. Аналогічну картину можна спостерігати й у книзі Дж.Оруела “1984” [1, с. 6].

Основою романів М.Етвуд є її феміністичні переконання, на підставі яких бачить причини й наслідки боротьби між двома статями. “Призначена бути матір’ю” є своєрідним попередженням суспільству про те, яким чином встановлення тоталітарного режиму може зрушити баланс у стосунках між жінками та чоловіками не на користь останніх.

Роман М.Етвуд – це сукупність філософських поглядів на життя, переосмислення історичних фактів, політичних доктрин та релігійних догм, культурно-мистецьких екскурсів. З огляду на це, даний твір канадської письменниці можна розглядати з точки зору як феміністичної критики, так і релігії, психоаналізу, культурно-історичного методів, що складає перспективу дослідження.
Література:

1. Геворкян Э. Антиутопии XX века: Евгений Замятин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл. – М.: Кн. палата, 1989. – С. 5-12.

2. Сорока О. Антиутопии ХХ века. – М.: Книжная палата (Популярная Фантастика 2), 1989. – С. 131-271.

3. Atwood M. The Handmaid’s Tale. – Virago Press, 1986. – 324 p.

4. www.athabascau.ca/writers/matwood.html

Хартахай Олена

Маріупольський державний гуманітарний університет

Науковий керівник – ст. викл. Бумбур Ю.М.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31 • Філоненко Марія
 • Інтерактивні форми роботи з граматичним матеріалом (англійська мова)
 • Family
 • Whose
 • Detectives .
 • The old days
 • Хабета Ірина
 • Хартахай Олена