Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМедіа в освіті Виступ на практичному семінарі

Скачати 153.62 Kb.

Медіа в освіті Виступ на практичному семінарі
Скачати 153.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір153.62 Kb.
  1   2


Медіа в освіті

Виступ на практичному семінарі

заступника директора з НВР Лихолат І.В.


Сучасний рівень розвитку економіки, розбудова громадянського суспільства передбачають іншу якість освіти, яка забезпечує підготовку людини до життя у соціумі.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Освіта в інформаційному суспільстві має орієнтувати освітні потреби особистості, які забезпечують її повну самореалізацію та адаптацію до швидкозмінного життя.

Кожний етап історичного розвитку суспільства формує свою модель особистості, у якій акумулюються соціально значущі риси.

Головною метою розвитку освіти в Україні є забезпечення загального доступу до світових освітніх ресурсів та створення національних ресурсів нового покоління шляхом інтенсивного впровадження новітніх технологій навчання, комп’ютеризації та інформатизації освіти, що відкриває більш широкий доступ до навчання завдяки використанню інформаційних навчальних ресурсів мережі Інтернет.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Інформатизація та «інтернетизація» освітнього середовища, формування інформаційної культури школяра, умінь і навичок працювати з будь-якою інформацією, на сьогоднішній день є найважливішими державними завданнями. Сучасна ситуація висуває нові вимоги до пізнавальної діяльності учня – сприйняття і переробка інформації, що надходить по різних комунікативним каналам, роблять необхідним особливий акцент на розвитку критичного мислення.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
Вміння аналізувати інформацію, виділяти головне в інформаційному повідомленні, розуміти спрямованість комунікації, прихований сенс повідомлень стають необхідними на всіх стадіях навчання.

Ключовою фігурою інформатизації освіти є вчитель. Успішність реалізації зазначених напрямків залежить від активності участі в цьому процесі всіх працівників освіти, в першу чергу вчителів-предметників (не тільки викладачів інформатики, які довгі роки вважалися важливими провідниками ідей інформатизації). Саме ефективне використання сучасних інформаційних технологій, їх грамотне включення в педагогічний процес, створення в навчальних закладах єдиного інформаційного середовища дозволять перейти до нової сучасної парадигми (взірець, модель) освіти.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Сучасні інформаційні умови висувають нові вимоги до особистості педагога, його професійних якостей, змінюють його роль в освітньому процесі. Електронні медіа завдяки своїм специфічним характеристикам в певному обсязі можуть моделювати діяльність вчителя, проте повністю замінити його, віддавши йому лише роль спостерігача-консультанта, вони навряд чи зможуть.

Сьогодні, педагог не може і не повинен ігнорувати вплив інформаційних і комунікаційних засобів на освітній процес.

Сьогодні акценти в діяльності сучасного педагога розставлені таким чином, що на перший план висувається компетентнісний підхід до освіти, що дає можливість учневі після певного педагогічного впливу бачити перспективу застосування на практиці отриманих знань.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
В іншому випадку не спрацьовує аксіома, що в сучасному суспільстві «мозок, добре влаштований, коштує дорожче, ніж мозок, добре наповнений » ( Монтень ). От і призваний шукати управлінець ті мотиваційні важелі, які примусять вчителя бажати співпраці в мережевих спільнотах з іншими колегами, а для цього педагог повинен бути ІКТ – компетентним.

Компетентність можна визначити як міру включеності людини в діяльність. До найбільш значущих інформаційних компетенностей, володіння якими необхідно сучасному вчителю, можна віднести наступні:

• знання та використання раціональних методів пошуку та зберігання інформації в сучасних інформаційних масивах;

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

• володіння навичками роботи з різними видами комп'ютерної інформації;

• вміння представити інформацію в Інтернет;

• володіння навичками організації та проведення уроків, позакласних заходів за допомогою комп'ютерних та Інтернет – технологій;

• вміння організувати самостійну роботу учнів за допомогою Інтернет – технологій;

• володіння навичками використання комп'ютерних та Інтернет – технологій із конкретного предмета, з урахуванням його специфіки;

• співпрацю в мережевих спільнотах однодумців.

Сьогодні триває криза звичної для попередніх поколінь стабільної системи цінностей. Традиції, ідеали, норми моралі й етики – усе піддається перегляду. Наш час висуває особливі вимоги до формування особистості, він змушує розвивати відповідальність і самостійність у судженнях, уміння ставити перед собою завдання, творчо вирішувати їх і адекватно оцінювати ситуацію, використовуючи інформацію з різних джерел. Саме тому людина ХХІ ст. – це особа, яка вільно володіє сучасними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій освітній рівень.

Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Стрімкі зміни, що відбуваються в сучасному світі, охопили й одну з найконсервативніших наук, а саме дидактику. Революція у методах викладання практично всіх шкільних дисциплін пов’язана насамперед із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Я.Бахматюк (Журнал «Фокус» склав список із 25 людей (Черкаська, Полтавська, Вінницька – 2, Донецька – 3, Мукачево, Одеська, Луцька, Миколаївська, Херсонська, Житомирська, Харківська -3, Сімферополь, Чернівці – 2, Київська – 3 , Кіровоград., які власними руками створюють в Україні школу майбутнього, вміють надихнути українських школярів на високі результати.) наголошує на тому, що мультимедійність дає змогу максимально унаочнити навчальний матеріал і наблизити навчальний процес до вимог «золотого правила дидактики», сформульованого Я.А.Коменським (принцип наочності, наглядності) - «все, що тільки можна надавати для сприйняття почуттями, а саме: видиме для сприйняття зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, що можна вкусити - смаком, доступне дотику - шляхом дотику. Якщо якісь предмети можна сприймати кількома відчуттями, нехай вони будуть декількома почуттями »(Коменський Я.А. Велика дидактика. / / Избр. Пед. Соч. - М., 1982. - Т.1, с. 384). Вперше теоретичні основи розроблені Я.А. Коменським (1592 - 1670) в педагогічному творі «Велика дидактика» (1657).

Хочу звернути вашу увагу на те, що освоєння учнями медіаресурсів у процесі навчання має сприяти: реалізації художньо-творчого потенціалу підлітків у формах, спрямованих на професійну орієнтацію; формуванню рівноваги в емоційному й інтелектуальному освоєнні світу; формуванню особистої активної громадянської позиції школяра; освоєнню умінь і навичок, необхідних для повноцінного розуміння інформації і створення власних медіа-текстів; виникненню реальної дієвої системи міжпредметної інтеграції через роботу над творчими проектами; інтенсифікації засвоєння знань з базових предметів і формуванню цілісної картини світу.

Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.

Освічена людина «причетна до історії й традицій, навчання й виховання, має комунікативну культуру, володіє мовами, знаками, символами й методами сучасної комунікації, належить до певної спільності й усвідомлює її цінності, - та, у якої сформовані культурні цінності, яка повноцінно внесена до соціальних інститутів суспільства.

«До 2010 р. в соціальній мережі Фейсбук вже налічувалося 350 млн. акаунтів. Кожен другий користувач цього ресурсу відвідує його щодня і в ній з'являється щодня 1.5 млн. нових записів (посилання, новини, замітки, фото). На липень 2013 аудиторія Facebook склала 1,2 мільярда користувачів. Якби сьогодні соціальна мережа Фейсбук була країною, то за кількістю жителів вона була четвертою після Китаю, Індії та США.

Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Сегмент користувачів цієї мережі, який найбільш стрімко зростає – це жінки віком від 55 до 65 років».

VK (рос. ВКонтакте) — найбільша соціальна мережа на теренах СНД. За даними сайту Alexa.com станом на червень 2013, перший за відвідуваністю сайт в Україні та Білорусі, другий в Росії, третій в Казахстані та 19-й у світі. У квітні 2011 щоденна аудиторія соціальної мережі перевищувала 25 мільйонів осіб.

Кількість активованих акаунів «Однокласників» досяг 87,5 млн.


  1   2


Скачати 153.62 Kb.

  • Ключовою фігурою інформатизації освіти є вчитель