Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМедичний факультет

Скачати 231.99 Kb.

Медичний факультет
Скачати 231.99 Kb.
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 231.99 Kb.

Медичний факультет

Кафедра загальної хімії

І курс

Модуль 2.
Назва предмету Загальна хімія - означає основи хімії, її ґрунтовні (фундаментальні) поняття, які охоплюють хімію як науку в цілому. Тобто предмет «Загальна хімія» створює фундамент понять цілої хімії.
Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз

 1. Розчин йоду забарвлює крохмаль у:

 1. Синій колір

 2. Жовтий колір

 3. Червоний колір

 4. Зелений колір

 5. Коричневий

ANSWER: A


 1. Із наведених формул виберіть таку, що відповідає крохмалю:

 1. C10H23O

 2. C12H22O11

 3. C2H5OH

 4. C6H12O6

 5. (C6H10O5)n

ANSWER: E


 1. Ступінь полімеризації у високомолекулярній сполуці (−CH2−CH(CH3)−)40 дорівнює:

 1. 100

 2. 40

 3. 30

 4. 10

 5. 50

ANSWER: B


 1. Число елементарних ланок, що повторюється в макромолекулі, називається:

 1. Кислотністю

 2. Основністю

 3. Ступенем полімеризації

 4. Ступенем дисоціації речовини

 5. Молекулярною масою речовини

ANSWER: C


 1. В якій групі речовин є лише полімери?

 1. Каучук, сахароза, крохмаль, етилен

 2. Оцет, цукор, каучук, вода

 3. Вода, білок, глюкоза, бензол

 4. Етанол, білок, крохмаль, глюкоза

 5. ДНК, нейлон, білок, крохмаль

ANSWER: E


 1. Полімеризація - це:

 1. Реакція взаємодії двох простих речовин

 2. Взаємодія простої і складної речовин

 3. Реакція утворення високомолекулярної сполуки з низькомолекулярних речовин

 4. Реакція, в якій дві речовини обмінюються своїми компонентами

 5. Реакція утворення низькомолекулярної сполуки

ANSWER: C


 1. З наведених речовин полімером є:

 1. ДНК

 2. Глюкоза

 3. Етилен

 4. Бензол

 5. Ацетилен

ANSWER: A


 1. Мономер - це:

 1. Сполука, що містить два елементи одним з яких є Оксиген

 2. Сполука, що складається з атомів одного елемента

 3. Речовина, яка складається з великої кількості повторюваних угруповань

 4. Низькомолекулярна сполука, з якої утворюється полімер

 5. Фрагмент, що повторюється по всій довжині ланцюга

ANSWER: D


 1. Яка сполука утворюється при поліконденсації амінокислот?

 1. Поліетилен

 2. Тефлон

 3. Целюлоза

 4. Крохмаль

 5. Білок

ANSWER: E


 1. Для яких речовин стандартні теплоти утворення ΔН°f рівні нулю?

 1. H2, S

 2. NO2, N2H4

 3. P2O3, PH3

 4. NO, NH3

 5. СО2, Н2О

ANSWER: A


 1. Речовина з великою молекулярною масою, молекули якої складаються з великої кількості повторюваних угрупoвань, називається:

 1. Естер

 2. Складна сполука

 3. Полімер

 4. Мономер

 5. Структурна ланка

ANSWER: C


 1. Який ступінь полімеризації поліетилену (−CH2−CH2−)20?
  Ступінь полімеризації - це кількість мономерних ланок у молекулі полімеру або олігомеру. В хімічних формулах його позначають індексом n, наприклад: -(CH2-CH2)n. Для гомополімерів ступінь полімеризації можна обчислити, поділивши молекулярну масу полімеру на молекулярну масу мономерної ланки.
  Молекуля́рна (фо́рмульна) ма́са (молекулярна вага) - маса молекули, виражена в атомних одиницях маси. Дорівнює сумі мас усіх атомів, що входять в дану молекулу. За молекулярну масу часто беруть середню масу молекули з урахуванням ізотопного складу всіх елементів, що утворюють хімічну сполуку.


 1. 15

 2. 50

 3. 10

 4. 20

 5. 40

ANSWER: D


 1. З точки зору термохімії реакції, які супроводжуються поглинанням теплоти, називаються:

 1. Бітермічними

 2. Ізотермічними

 3. Ендотермічними

 4. Екзотермічними

 5. Політермічними

ANSWER: С


 1. Яка реакція відповідає реакції полімеризації?
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


 1. C3H8 = CH4 C2H4

 2. 2C3H6 9O2 = 6CO2 6H2O

 3. CH3 - C(O)H = CH3 - COOH

 4. nC2H4 = (- CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - …) = (- CH2 - CH2 - )n

 5. C2H2 H2 = C2H4

ANSWER: D


 1. Природній полімер - це:

 1. Полістирол

 2. Крохмаль

 3. Капрон

 4. Нейлон

 5. Тефлон

ANSWER: B


 1. “Теплота не може самочинно переходити від холодного тіла до гарячого” - це формулювання закону термодинаміки:

 1. Постулат Карно

 2. Постулат Томпсона

 3. Другого закону

 4. Другий постулат Планка

 5. Першого закону

ANSWER: С


 1. Середня молекулярна маса ВМС знаходиться в межах (атомні одиниці маси):

 1. 10 000 - 10 000 000

 2. 10- 100

 3. 10 - 1000

 4. 100 -10 000

 5. 100 - 1000

ANSWER: A


 1. Мономерами білків є:

 1. Гліцерин

 2. Карбонові кислоти

 3. Амінокислоти

 4. 2-амінопропан

 5. Глюкоза

ANSWER: С


 1. Який з полімерів належить до синтетичних?

 1. Альбумін

 2. Капрон

 3. Амілоза

 4. Глікоген

 5. Нуклеїнова кислота ДНК

ANSWER: B


 1. Амінокислоти у білках зв’язані між собою зв’язками:

 1. Електростатичними

 2. Металічними

 3. Пептидними

 4. Водневими

 5. Йонними

ANSWER: С


 1. Низькомолекулярні сполуки, з яких синтезуються полімери, називаються:

 1. Оксидами

 2. Солями

 3. Мономерами

 4. Окисниками

 5. Електролітами

ANSWER: C


 1. Прилад для вимірювання в’язкості розчинів полімерів - це:

 1. Калориметр

 2. Осмометр

 3. Віскозиметр

 4. Пікнометр

 5. Ареометр

ANSWER: C


 1. Дифузія - це процес…

 1. Осідання або спливання дисперсних частинок

 2. Самочинного вирівнювання концентрацій

 3. Розсіювання світла

 4. Самочинного вирівнювання температур колоїдних розчинів

 5. Самочинного вирівнювання осмотичних тисків

ANSWER: B


 1. Дисперсними системами типу рідина/рідина є:

 1. Емульсії

 2. Пасти

 3. Піни

 4. Гелі

 5. Золі

ANSWER: A


 1. Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу?
  Токси́ни (від грец. toxikon - «отрута для використання на стрілах») - отруйні речовини, що виробляються живими клітинами або організмами. Індивідуальні сполуки, що спричинюють отруєння. Токсини майже завжди є білками, здатними до породження хвороби при контакті або абсорбції тканинами тіла через взаємодію з біологічними макромолекулами, наприклад ферментами або рецепторами.
  Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.


 1. Адгезія

 2. Коагуляція

 3. Осмос

 4. Електропровідність

 5. Адсорбція

ANSWER: E


 1. З точки зору термодинаміки процеси, які супроводжуються виділенням теплоти, називаються:

  1. Електролітичними

  2. Ізотермічними

  3. Ендотермічними

  4. Екзотермічними

  5. Політермічними

ANSWER: D


 1. Для очистки крові використовують апарат "штучна нирка", дія якого ґрунтується на:

 1. Електрофорезі

 2. Коагуляції

 3. Седиментації

 4. Діалізі та ультрафільтрації

 5. Диспергації

ANSWER: D


 1. Як називають процес виділення з колоїдного розчину розчинних низькомолекулярних домішок шляхом проникнення їх крізь рослинні, тваринні або штучні мембрани?
  Коло́їд - речовина, що складається з дуже маленьких часток матерії (дисперсна фаза), які присутні в іншому матеріалі.


 1. Фільтруванням

 2. Електродіалізом

 3. Діалізом

 4. Ультрафільтрацією

 5. Електроосмосом

ANSWER: C


 1. Як називається дисперсна система, яка складається з рідкого дисперсійного середовища і твердої дисперсної фази з розміром частинок 10-6 - 10-4 м?
  Дисперсі́йне середо́вище (рос. дисперсионная среда, англ. dispersion medium; нім. Dispersionsmedium n) - середовище, в якому розміщені частинки подрібненої речовини.
  Диспе́рсна систе́ма (рос. дисперсная система, англ. dispersive system, нім. Dispersionssystem n) - гетерогенна система з двох або більше фаз з сильно розвиненою поверхнею розділу між ними. Фізично неоднорідна система, що складається з дисперсійного середовища та дисперсної фази.


 1. Суспензією

 2. Ліпоїдним золем

 3. Емульсія

 4. Аерозолем

 5. Порошком

ANSWER: A


 1. Як називається метод утворення колоїдних лікарських форм подрібненням твердих або рідких речовин?
  Ліка́рська фо́рма або фо́рма ви́пуску - форма, в якій випускаються готові до використання ліки. Лікарському засобу або лікарській рослинній сировині надається зручний для застосування стан, при якому досягається необхідний лікувальний ефект.


 1. Седиментація

 2. Коагуляція

 3. Адгезія

 4. Конденсація

 5. Диспергація

ANSWER: E


 1. Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину.

 1. Молекула

 2. Міцела

 3. Йон

 4. Атом

 5. Вільний радикал

ANSWER: B


 1. До якого типу дисперсних систем (класифікація за ступенем дисперсності) варто віднести золь золота з розміром частинок дисперсної фази 10-8 м?

 1. Грубодисперсних

 2. Гетерогенних

 3. Колоїдних розчинів

 4. Емульсій

 5. Істинних розчинів

ANSWER: C


 1. Рух частинок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів називають:

 1. Броунівський рух

 2. Електрофорез

 3. Потенціал протікання

 4. Електроосмос

 5. Потенціал седиментації

ANSWER: B


 1. Лікарські засоби часто застосовують як мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою.
  Різниця потенціалів - характеристика електричного поля, різниця електростатичних потенціалів у двох точках простору.
  Такою формою є:

 1. Емульсія

 2. Аерозоль

 3. Суспензія

 4. Піна

 5. Порошок

ANSWER: C


 1. До якої з нижченаведених дисперсних систем належить суспензія (Г-газ, Р - рідина, Т-тверда речовина):

 1. Г/Р

 2. Т/P

 3. Р/Р

 4. Р/Г

 5. Г/Т

ANSWER: B


 1. Адсорбція - це:

 1. Метод хроматографічного аналізу

 2. Метод фільтрації

 3. Метод вагового аналізу

 4. Перехід речовини з твердого в газовий стан

 5. Накопичення однієї речовини на поверхні іншої

ANSWER: E


 1. Системи, в яких розмір частинок 10-7-10-9 м, є:

 1. Істинними розчинами

 2. Колоїдними розчинами

 3. Молекулярними розчинами

 4. Грубодисперсними системами

 5. Недисперсними системами

ANSWER: B


 1. До якої з нижченаведених дисперсних систем належить емульсії (Г - газ, Р - рідина, Т - тверда речовина):

 1. Г/Р

 2. Т/Г

 3. Р/Р

 4. Р/Г

 5. Г/Т

ANSWER: С


 1. Метод одержання колоїдних розчинів, який ґрунтується на реакції FeCl3 3H2O → Fe(OH)3 HCl називається:

 1. Заміна розчинника

 2. Гідроліз

 3. Електричний метод

 4. Окиснення

 5. Пептизація

ANSWER: B


 1. Іонообмінна адсорбція - це:

 1. Процес діалізу

 2. Поглинання газів і парів твердими тілами

 3. Процес обміну молекулами

 4. Процес обміну електронами

 5. Процес обміну іонів між твердою фазою і розчином

ANSWER: E


 1. Адсорбтив - це:

 1. Речовина, яка абсорбується

 2. Титрант

 3. Продукт реакції

 4. Речовина, яка адсорбує

 5. Речовина, яка адсорбується

ANSWER: E


 1. Процес гемосорбції пов’заний з:

 1. Осадженням білків крові

 2. Руйнуванням гему

 3. Процесом хемосорбції

 4. Зв’язуванням токсинів в шлунково-кишковому тракті

 5. Очищенням крові від токсинів

ANSWER: E


 1. До поверхнево-активних речовин належать всі речовини, крім:

 1. Ефір діетиловий

 2. Білок

 3. Сіль жирної кислоти

 4. Кислота хлоридна

 5. Спирт пропіловий

ANSWER: D


 1. Яким методом вимірюють поверхневий натяг рідин?
  Поверхне́вий на́тяг - фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі.
  Півде́нно-Африка́нська Респу́бліка, абревіатура ПАР (англ. Republic of South Africa) - держава на крайньому півдні Африки з 2798 км береговою лінією на Індійському та Атлантичному океанах. Вона межує на півночі з Намібією, Ботсваною і Зімбабве, і на північному сході зі Свазілендом і Мозамбіком.


 1. Кріометрії

 2. Метод Тромера

 3. Сталагмометричний метод

 4. Комплексонометрії

 5. Потенціометричний метод

ANSWER: C


 1. Процеси, які відбуваються на межі поділу фаз, називаються:

 1. Кипінням

 2. Абсорбцією

 3. Внутрішньомолекулярними

 4. Поверхневими явищами

 5. Коагуляцією

ANSWER: D


 1. Хімічна взаємодія сорбента і сорбтиву відбувається при:

 1. Капілярній конденсації

 2. Хемосорбції

 3. Адсорбції

 4. Абсорбції

 5. Десорбції

ANSWER: B


 1. Адсорбентом для гемосорбції найчастіше є:

 1. Тальк

 2. Силікагель

 3. Глина

 4. Активоване вугілля

 5. Крейда

ANSWER: D


 1. З якого інертного металу виготовляється окисно-відновний електрод?

 1. Кальцію

 2. Заліза

 3. Натрію

 4. Платини

 5. Калію

ANSWER: D


 1. Хлор-срібний електрод виготовляється з металу:

 1. Кальцію

 2. Заліза

 3. Натрію

 4. Срібла

 5. Калію

ANSWER: D


 1. Прилад, в якому відбувається перетворення хімічної енергії в електричну, називається:

 1. Термометром

 2. Фотометром

 3. Електрохімічним (гальванічним) елементом

 4. Вольтметром

 5. Калориметром

ANSWER: C


 1. Схематичний запис хлорного електрода:

 1. Pt, Cl2/2Cl-

 2. Сu/Cu2

 3. Zn/Zn2

 4. Ме/Меn

 5. Pt, H2/2H

ANSWER: A


 1. Електрорушійна сила вимірюється у таких одиницях...

 1. Ватах

 2. Метрах

 3. Вольтах

 4. Джоулях

 5. Амперах

ANSWER: C


 1. При якій температурі вимірюється стандартний електродний потенціал?
  Електродний потенціал - різниця електричних потенціалів між електродом та електролітом, в контакті з яким він знаходиться (найчастіше між металом і розчином електроліту).


 1. 0 oC чи 250 К

 2. 25 oC чи 298 К

 3. 25 oC чи 300 К

 4. 25 oC чи 273 К

 5. 300 К

ANSWER: B


 1. Термодинамічний стан системи, при якому р = const, називається:

 1. Немає правильної відповіді

 2. Ізобарний

 3. Адіабатичний

 4. Ізотермічний

 5. Ізохорний

ANSWER: B


 1. Електрорушійну силу, що виникає між двома електродами, вимірюють за допомогою:

 1. Ареометра

 2. Манометра

 3. Потенціометра

 4. Міліамперметра

 5. Полярографа

ANSWER: C


 1. Електрорушійна сила, що виникає між двома електродами, дорівнює:

 1. Відношенню двох електродних потенціалів

 2. Інтегралу двох електродних потенціалів

 3. Різниці двох електродних потенціалів

 4. Логарифму двох електродних потенціалів

 5. Добутку двох електродних потенціалів

ANSWER: C


 1. Ферменти проявляють високу активність і діють в організмі за:

 1. Низького атмосферного тиску

 2. Високого атмосферного тиску

 3. Фізіологічної температури тіла

 4. Високих температур

 5. Низьких температур

ANSWER: C


 1. Природними каталізаторами є:

 1. Жири

 2. Вуглеводи

 3. Вітаміни

 4. Ферменти

 5. Високомалекулярні сполуки

ANSWER: D


 1. На швидкість гомогенних реакцій не впливає:

 1. Площа поверхні поділу фаз

 2. Температура

 3. Природа розчинника

 4. Концентрація регента

 5. Природа реагуючих речовин

ANSWER: A


 1. З наведених тверджень правильним є:

 1. Каталізатор не впливає на швидкість реакції

 2. Каталізатор зменшує швидкість хімічної реакції

 3. Каталізатор входить до складу продуктів реакції

 4. Каталізатори беруть участь в реакції, але не входять до продуктів реакції

 5. Каталізатори не беруть участі в реакції

ANSWER: D


 1. В яких випадках має місце каталітична реакція:

 1. Швидкість розчинення NaCl збільшується при нагріванні

 2. Швидкість реакції горіння фосфору підвищується при внесенні його в атмосферу кисню

 3. Швидкість реакції розкладу H2O2 зростає при внесенні в нього оксиду мангану

 4. Інтенсивність реакції горіння вугілля зростає після його подрібнення

 5. Швидкість реакції взаємодії водню з бромом збільшується при нагріванні

ANSWER: C


 1. Каталізатор пришвидшує хімічну реакцію завдяки:

 1. Зростанню площі реагента

 2. Зменшення теплоти реакції

 3. Зростанню теплоти реакції

 4. Підвищенню енергії активації

 5. Зниженню енергії активації

ANSWER: E


 1. Речовини, які пригнічують дію каталізаторів, називаються:

 1. Індикаторами

 2. Неметалами

 3. Металами

 4. Інгібіторами

 5. Каталізаторами

ANSWER: D


 1. Речовини, які пришвидшують хімічну реакцію, але не витрачаються в реакції, називаються:

 1. Індикаторами

 2. Неметалами

 3. Металами

 4. Інгібіторами

 5. Каталізаторами

ANSWER: E


 1. Кінцевий продукт гідролізу крохмалю - це:

 1. Целюлоза

 2. Глюкоза

 3. Фруктоза

 4. Сахароза

 5. Декстрин

ANSWER: B


 1. При нагріванні з кислотами крохмаль, як і всі складні вуглеводи:

 1. Конденсується

 2. Полімеризується

 3. Гідролізує

 4. Відновлюється

 5. Окислюється

ANSWER: C


 1. Термодинамічний стан системи,при якому V = const, називається:

 1. Немає правильної відповіді

 2. Ізобарний

 3. Адіабатичний

 4. Ізотермічний

 5. Ізохорний

ANSWER: E


 1. Який каталіз називається позитивним?

 1. що супроводиться збільшенням об’єму реакційної суміші

 2. що супроводиться зміщенням рівноваги праворуч

 3. який супроводиться зміщенням рівноваги ліворуч

 4. що супроводиться зменшенням швидкості реакції

 5. що супроводжується збільшенням швидкості реакції

ANSWER: E


 1. Стан системи, який не змінюється в часі при незмінних зовнішніх факторах, називається…

 1. Ізохорним

 2. Ізобарним

 3. Ізотермічним

 4. Нерівноважним

 5. Рівноважним

ANSWER: E


 1. Залежно від характеру взаємодії з навколишнім середовищем термодинамічні системи поділяють на:

 1. Рівноважні і нерівноважні

 2. Ізольовані, відкриті, закриті

 3. Гомогенні і гетерогенні

 4. Одно-, дво-, трикомпонентні

 5. Екзогенні і ендогенні

ANSWER: B


 1. Як називаються речовини, які підвищують дію каталізатора?
  Термодинам́ічна сист́ема (англ. thermodynamic system) - об'єкт вивчення термодинаміки, сукупність матеріальних тіл, які перебувають у взаємодії з навколишніми тілами і можуть обмінюватися з ними енергією і частинками.


 1. Індикатори

 2. Каталітичні отрути

 3. Промотори чи активатори

 4. Інгібітори

 5. Каталізатори

ANSWER: С


 1. Яке твердження неправильне?

 1. Каталізатор не відновлюється по завершенні реакції

 2. Каталізатор характеризується селективністю

 3. Каталізатор не впливає на константу рівноваги

 4. Каталізатор зменшує енергію активації реакції

 5. Каталізатор не впливає на загальну стехіометрію реакції

ANSWER: A


 1. Стан невпорядкованості у системі характеризує:

 1. Енергія Гібса

 2. Внутрішня енергія

 3. Ентальпія

 4. Ентропія

 5. Тепловий ефект

ANSWER: D


 1. Взаємодія каталізатора і реагентів, при якій швидкість реакції зменшується, називається:

 1. Автокаталізом

 2. Негативним каталізом

 3. Позитивним каталізом

 4. Гомогенним каталізом

 5. Гетерогенним каталізом

ANSWER: B


 1. Швидкість і механізм хімічної реакції вивчає:

 1. Неорганічна хімія

 2. Теорія електролітичної дисоціації

 3. Аналітична хімія

 4. Хімічна кінетика

 5. Термодинаміка

ANSWER: D


 1. Реакція між якими речовинами (газами) належить до оборотних реакцій?
  Механі́зм реа́кції - сукупність елементарних взаємодій, якими описується хімічна реакція. Визначений механізм має послідовно описувати порядок утворення та руйнування хімічних зв'язків, а також швидкість перебігу цих процесів.


 1. NaOH, HCl

 2. Al, HCl

 3. KOH, CuCl2

 4. K2O, HCl

 5. N2, O2

ANSWER: E


 1. Швидкість хімічної реакції - це:

 1. Здатність реагуючих речовин проводити електричний струм

 2. Здатність зберігати стале значення рН

 3. Одночасне збільшення концентрації вихідних речовин і продуктів реакції

 4. Зміна забарвлення індикатора при закінченні реакції

 5. Зміна концентрації реагуючих речовин за одиницю часу

ANSWER: E


 1. Що таке каталіз?

 1. Зміна швидкості реакції в присутності індикаторів

 2. Зміна швидкості реакції в присутності активаторів

 3. Зміна швидкості реакції в присутності газів

 4. Зміна швидкості реакції в присутності промоторів

 5. Зміна швидкості реакції в присутності каталізаторів

ANSWER: E


 1. Каталізатор впливає на:

 1. Підвищення температури

 2. Підвищення тиску

 3. Зниження температури

 4. Швидкість реакції

 5. Розчинність речовин

ANSWER: D


 1. Як називаються речовини, які сповільнюють швидкість хімічних реакцій?

 1. Індикатори

 2. Активатори.

 3. Промотори

 4. Інгібітори

 5. Каталізатори

ANSWER: D


 1. Як називається процес, що проходить при незмінних об’ємі і температурі?

 1. Ізотермічний

 2. Ізохорний

 3. Ізобарний

 4. Ізобарно - ізотермічний

 5. Ізохорно - ізотермічний

ANSWER: E


 1. Який закон пояснює залежність швидкості хімічної реакції від концентрації реагуючих речовин:

 1. Закон діючих мас

 2. Закон Гесса

 3. Закон Вант-Гоффа

 4. 2й закон термодинаміки

 5. 1-й закон термодинаміки

ANSWER: A


 1. Якщо реагенти і продукти реакції знаходяться в одній фазі, то реакцію називають:

 1. Різнофазною

 2. Неоднорідною

 3. Багатофазною

 4. Гетерогенною

 5. Гомогенною

ANSWER: E


 1. Термодинамічний процес, який проходить без обміну з навколишнім середовищем називають:

 1. Ізотермічний

 2. Ізохорний

 3. Адіабатичний

 4. Ендотермічний

 5. Ізобарний

ANSWER: С


 1. Особливість ферментативних реакцій є:

 1. Оборотність реакції

 2. Випадання осаду

 3. Висока специфічність ферменту

 4. Зміна ступеня окиснення ферменту

 5. Мала швидкість реакції

ANSWER: C


 1. Термодинамічний процес при постійній температурі називають:

 1. Ізотермічний

 2. Ізохорний

 3. Адіабатичний

 4. Ендотермічний

 5. Ізобарний

ANSWER: A


 1. Яка з нижченаведих схем відповідає послідовній реакції:

 1. AВ О· → АО· В; Д AO·→CO· AД

 2. А В→ М; А С→N

 3. А С ↔ B Д

 4. А→ В→ С→ Д

 5. А В ↔ С Д

ANSWER: D


 1. Реакції, в яких вихідна речовина одночасно реагує в двох напрямках, називається:

 1. Ланцюговими

 2. Спряженими

 3. Паралельними

 4. Послідовними

 5. Оборотніми

ANSWER: C


 1. Утворення комплексу ферменту з інгібітором відбувається не на тій ділянці ферменту, з яким зв’язується субстрат, називається :

 1. Неконкурентним інгібуванням

 2. Поліконкурентним інгібуванням

 3. Конкурентним інгібуванням

 4. Безконкурентним інгібуванням

 5. Автоконкурентним

ANSWER: A


 1. Реакції, що одночасно відбуваються у прямому та протилежному напрямках, називаються:

 1. Ланцюговими

 2. Спряженими

 3. Паралельними

 4. Послідовними

 5. Оборотніми

ANSWER: E


 1. Онкотичний тиск крові зумовлений:

 1. Високомолекулярними сполуками

 2. Натрій хлоридом

 3. Глюкозою

 4. Сахарозою

 5. Кальцій хлоридом

ANSWER: A


 1. Прилад, який використовують для вивчення впливу ступеня дисперсності реагентів речовин на швидкість хімічних реакцій називають:

 1. Термометр

 2. Фотоелектроколориметр

 3. Вольтметр

 4. рН- метр

 5. Манометр

ANSWER: E


 1. При підвищенні температури швидкість хімічних реакцій:

 1. Не змінюється

 2. Значно зменшується

 3. Значно збільшується

 4. Зменшується в незначній мірі

 5. Зменшується

ANSWER: C


 1. Закон діючих мас формулюється так:

 1. Тепловий ефект реакції не залежить від проміжних стадій процесу, а тільки від початкового та кінцевого стану реагуючих речовин

 2. Властивості елементів, а також форми і властивості їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядер атомів

 3. Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а перетворюється з одного виду в інший в еквівалентних кількостях.

 4. Маса речовин, що вступили в реакцію = масі речовин, що утворилися внаслідок реакції

 5. Швидкість реакції прямо пропорційна концентрації реагуючих речовин у даний момент часу в ступені, що дорівнює їх стехіометричним коефіцієнтам

ANSWER: E


 1. На швидкість гетерогенних реакцій не впливає:

 1. Об’єм компонентів

 2. Природа розчинника

 3. Температура, тиск

 4. Концентрація реагентів

 5. Природа реагуючих речовин

ANSWER: A


 1. Константа швидкості хімічної реакції залежить:

 1. Від концентрації

 2. Від тиску реагента

 3. Від маси регента

 4. Від атмосферного тиску

 5. Від температури

ANSWER: E


 1. Який з факторів не впливає на швидкість реакції в газових системах:

 1. Тиск

 2. Ступінь дисперсності реагуючих речовин

 3. Природа реагуючих речовин

 4. Температура

 5. Концентрація

ANSWER: B


 1. Правило Вант-Гоффа:

 1. Тепловий ефект реакції не залежить від проміжних стадій процесу, а тільки від початкового та кінцевого стану реагуючих речовин

 2. Властивості елементів, а також форми і властивості їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядер атомів

 3. Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а перетворюється з одного виду в інший в еквівалентних кількостях.

 4. Маса речовин, що вступили в реакцію = масі речовин, що утворилися внаслідок реакції

 5. Підвищення температури на 100С призводить до збільшення швидкості гомогенної хімічної реакції у два-чотири рази

ANSWER: E


 1. Якщо реагуючі речовини перебувають у різних фазах, то така реакція називається:

 1. Однорідна

 2. Неоднорідною

 3. Однофазною

 4. Гетерогенною

 5. Гомогенною

ANSWER: D


 1. В якому законі стверджується, що загальний запас енергії залишається незмінним у будь-якій ізольованій системі?

 1. В законі Кірхгофа.

 2. В законі Гесса.

 3. В третьому законі термодинаміки.

 4. В другому законі термодинаміки.
  Друге начало термодинаміки виникло як робоча гіпотеза теплового двигуна, що встановлює умови перетворення теплоти в роботу з метою досягнення максимального ефекту такого перетворення. Аналіз другого начала термодинаміки показує, що мала величина цього ефекту - коефіцієнта корисної дії - є наслідком не технічної недосконалості теплових двигунів, а особливістю теплоти, яка ставить певні обмеження відносно його величини. Уперше робота теплових двигунів була теоретично розглянута французським інженером Саді Карно. Він прийшов до висновку, який у сучасній термодинамічній теорії теплових двигунів називають теоремою Карно: ККД теплового двигуна не залежить від термодинамічного циклу і природи робочої речовини і цілком визначається в залежністі від температур зовнішніх джерел ─ нагрівника і холодильника. Робота Карно була написана до відкриття принципу еквівалентності теплоти і роботи і до загального визнання закону збереження енергії. В своєму доказі Карно, розлядаючи зворотні цикли теплових машин - теплового двигуна A і механічно зв’язанної з ним холодильної машини B - спирався на пануючу в той час теплородну теорію, яка була незабаром відкинута. Пізніше Р. Клаузіус і В. Томсон-Кельвін майже одночасно узгодили теорему Карно з законом збереження енергії і поклали основу тому, що тепер входить в зміст другого начала термодинаміки. Для обґрунтування теореми Карно і для подальших побудов другого начала термодинаміки необхідно було ввести новий постулат.


 5. В першому законі термодинаміки.

ANSWER: E


Скачати 231.99 Kb.

2021