Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМенеджмент підприємницької діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності
Сторінка8/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

План семінарського заняття:

1. Підприємство, його основні ознаки і принципи функціонування.

2. Класифікація підприємств за різноманітними ознаками.

3. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств.

4. Зовнішнє середовище функціонування підприємства.

5. Державне регулювання діяльності підприємств.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.Теми реферативних повідомлень:

 1. Активізація підприємницької діяльності в Україні.

 2. Тенденції та проблеми розвитку малих підприємств в Україні.

 3. Проблеми створення та функціонування спільних підприємств в Україні.

 4. Державне регулювання діяльності підприємств: міжнародний та вітчизняний досвід.

Питання для перевірки знань:

1. Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої сфери.

2. Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки підприємства.

3. Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність підприємств?

Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

4. Назвіть права підприємства, що йому надані Законом України “Про підприємства”.

5. Визначте найважливіші вимоги, що пред’являються до діяльності підприємства в сучасних умовах.

6. Назвіть основні розрізняльні особливості функціонування підприємства в різних економічних системах.

Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на

7. За якими ознаками класифікують підприємства?

8. Що виступає головним критерієм створення малого бізнесу?

9. Розкрийте економічні особливості діяльності різних видів підприємств.

10. Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні характеристики?

11. Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування підприємства?

12. Розкрийте механізм прямого державного регулювання діяльності підприємства.

13. Надайте характеристику непрямого регулювання діяльності підприємств державою.Основні терміни та поняття:

Підприємство, індивідуальне підприємство, сімейне підприємство, приватне підприємство, колективне підприємство, державне підприємство, державне комунальне підприємство, спільне підприємство, селянське (фермерське) господарство, споживче товариство, господарські товариства, акціонерне товариство, відкрите акціонерне товариство, закрите акціонерне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, асоціація, корпорація, концерн, консорціум, зовнішнє середовище функціонування підприємства, державне регулювання діяльності підприємств.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Команди́тне товари́ство - товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - організаційно-правова форма юридичної особи, в якій в Україні створювались приватні акціонерні товариства в період з 1 жовтня 1991 р. до 30 квітня 2009 р. Протягом двох років (з 30 квітня 2009 р. до 30 квітня 2011 р.)


ТЕМА 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

План семінарського заняття:

 1. Поняття та склад основних фондів підприємства.

2. Знос та амортизація основних фондів.

3. Відтворення основних фондів підприємства.

4. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств у сучасних умовах.

5. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства.

6. Поняття та склад нематеріальних активів підприємства.

7. Патентування та державна реєстрація окремих видів нематеріальних ресурсів. Поняття та види ліцензій.

Теми реферативних повідомлень:

1. Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підприємств різних форм власності.

2. Видова структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах.

3. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

4. Зарубіжний досвід оцінки “гудвілу” фірми.

5. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств.

6. Патентування та ліцензування підприємницької діяльності та ресурсів фірми.

7. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.Питання для перевірки знань:

 1. Розкрийте роль виробничих фондів у здійсненні процесу виробництва та реалізації продукції.

 1. Чи існує зв’язок між економічними категоріями “основні фонди”, “основні виробничі фонди?

 2. Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підприємства.

 3. Що собою являють активні та пасивні основні фонди?

 4. Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визначення кожному.

 5. Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.

 6. Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть приклади простого та розширеного відтворення.

 7. Охарактеризуйте тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

 8. Дайте характеристику показника “фондоозброєність праці”. Чи можна цей показник віднести до показників ефективності використання основних фондів? Доведіть свій висновок.

 9. Охарактеризуйте екстенсивний та інтенсивний напрями підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

 10. Як оцінюється ефективність використання виробничої потужності підприємства?

 11. Що таке “нематеріальні ресурси підприємства”? Яке їх значення для сучасної системи господарювання та підвищення ефективності виробництва?

 12. Визначте сутність та ефективність використання “ноу-хау” у діяльності підприємств.

 13. Чи враховується у балансі підприємства його “гудвіл”?

 14. Охарактеризуйте різновиди об'єктів інтелектуальної власності.

 15. Які види ліцензій ви знаєте? Перелічить ознаки, за якими можна класифікувати ліцензії.

 16. Дайте визначення понять “роялті” і “паушальна виплата”.

Основні терміни та поняття:

Основні виробничі фонди, невиробничі основні фонди, активна частина основних фондів, пасивна частина основних фондів, фізичний знос, моральний знос основних фондів, амортизація, просте відтворення основних фондів, ремонт основних фондів, технічне переоснащення підприємства, модернізація, фондомісткість, середньорічна вартість основних фондів, нематеріальні ресурси, інтелектуальна власність, промислова власність, “ноу-хау”, “гудвіл”, патент, авторське право, ліцензія.


ТЕМА 3. КАДРОВИЙ ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

План семінарського заняття:

1. Персонал підприємства, його класифікація.

2. Продуктивність праці та її планування.

3. Чинники підвищення продуктивності праці.

4. Планування чисельності працівників на підприємстві.

Теми реферативних повідомлень:

1. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях і сферах діяльності.

2. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу.

Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці.

3. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.

4. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.

5. Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів фірми.

6. Особливості систем управління персоналом у фірмах окремих зарубіжних країн.

Питання для перевірки знань:

1. Визначте сутність понять “трудові ресурси”, “трудовий колектив”, “кадри”, “персонал”.

2. Наведіть склад та структуру виробничого персоналу.

3. Що таке кваліфікація працівника?

5. Розкрийте тенденції динаміки структури персоналу підприємства.

6. Наведіть особливості формування структури персоналу різних підприємств та організацій різних типів, розмірів і форм власності.

7. Дайте визначення поняття “продуктивність праці” та розкрийте його економічний зміст.

8.Охарактеризуйте систему показників, за допомогою яких вимірюють продуктивність праці.

9. Розкрийте фактори, що визначають чисельність працівників на підприємстві.

10. Дайте характеристику показникам, що визначають рух персоналу, наведіть алгоритм їх розрахунку.Основні терміни та поняття:

Трудові ресурси підприємства, трудовий колектив, кадри, персонал, виробничий персонал, невиробничий персонал, керівники, спеціалісти, службовці, робітники, Основні робітники, допоміжні робітники, професія, спеціальність, кваліфікація, облікова чисельність персоналу, середньооблікова чисельність персоналу


ТЕМА 4. Виробничий процес та його організація

План семінарського заняття:

1. Виробнича структура та інфраструктура підприємства. Виробничий процес і принципи його організації.

2. Організаційні типи виробництва. Методи організації виробництва. Основні форми організації виробництва.

3. Поняття якості продукції. Показники якості продукції. Методи оцінки якості продукції.

4. Економічна ефективність та шляхи підвищення якості продукції.

Теми реферативних повідомлень:


 1. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов.

 2. Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту персоналу вітчизняних підприємств.

 3. Переваги та недоліки різних типів виробництва.

 4. Стандартизація: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 5. Формування власних систем якості на підприємствах України.

 6. Державний нагляд за якістю продукції.

Питання для перевірки знань:

1. Розкрийте сутність та основні складові загальної структури підприємства.

2. Охарактеризуйте виробничу структуру підприємства.

3. У чому полягає різниця між загальною та виробничою структурою підприємства?

4. Які типи виробничої структури підприємства ви знаєте?

5. Охарактеризуйте предметну, технологічну та змішану структуру підприємства.

6. Дайте характеристику основних видів цехів та виробничих ділянок, які існують на підприємстві.

7. Розкрийте принципи організації виробничого процесу на підприємстві.

8. Охарактеризуйте основні форми виробництва.

9. Розкрийте поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки.

10. Визначте особливості формування виробничої програми в умовах ринку.

11. Надайте характеристику абсолютного, відносного, перспективного та оптимального рівня якості продукції.

12. Які методи застосовують для визначення рівня якості продукції?

13. Охарактеризуйте основні шляхи поліпшення якості продукції.

14. Які напрямки охоплює стандартизація продукції?

15. Обґрунтуйте необхідність сертифікації продукції.

16. Системи державного нагляду за якістю продукції, що виготовляється на підприємствах.

Основні терміни та поняття:

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16 • Теми реферативних повідомлень
 • Основні терміни та поняття
 • ТЕМА 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА План семінарського заняття
 • Питання для перевірки знань
 • ТЕМА 3. КАДРОВИЙ ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА План семінарського заняття
 • ТЕМА 4. Виробничий процес та його організація