Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМета моніторингового дослідження

Скачати 306.38 Kb.

Мета моніторингового дослідження
Скачати 306.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір306.38 Kb.
  1   2   3

Відповідно до плану роботи школи на 2012 – 2013 навчальний рік було проведено моніторингове дослідження «Рівень професійної компетентності педагогічних працівників школи».

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.Мета моніторингового дослідження:

 • відстеження та оцінка ступеня сформованості професійної компетентності вчителів;

 • підвищення якості навчально-виховного процесу до рівня сучасних вимог шляхом розвитку педагогічної компетентності вчителів.

Обєкт дослідження: діяльність учителя.

Предмет дослідження: визначення професіоналізму, рівня професійної компетентності вчителя.

Завдання моніторингового дослідження: • відстеження рівня готовності вчителів до самоосвіти та самовдосконалення;

 • виявлення готовності вчителів до інноваційної діяльності;

  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

  Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства. • виявлення труднощів у прагненні педагогів до самовдосконалення, пошук оптимальних шляхів їх подолання;

 • надання рекомендацій щодо удосконалення роботи адміністрації, методичних служб стосовно підвищення професійної компетентності вчителів;

- стимулювання вчителя до осмислення своїх професійних проблем.

Для аналізу в цьому дослідженні були вибрані такі показники діяльності вчителя: • здатність та потреби педагога до самоосвіти та самовдосконалення;

  Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

  Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.

  Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

  Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь. • готовність учителя до інноваційної діяльності.

Інструментарій дослідження:

1. Засоби збирання інформації:

а) Анкета 1. Результати експертної оцінки складових професійної компетентності вчителя (самооцінка, оцінка колег та адміністрації).

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.

б) Анкета 2. Самодіагностика вчителя (для вчителів).

в) Анкета 3. Оцінювання вмінь вчителя планувати свою діяльність і прогнозувати її результати (самооцінка та оцінка адміністрації).

г) Анкета 4. Оцінювання викладацької діяльності вчителя (оцінка голів ШМО та адміністрації).

д) Анкета 5. Анкета для вчителя.

е) Анкета 6. Анкета для учнів.

2. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.

Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.3. Засоби ілюстрування результатів - діаграми, підсумкові таблиці.

Професійна компетентність – інтегральна якість особистості педагога, яка характеризується рівнем сформованості професійно необхідних знань та вмінь. Ці знання та вміння інтегруються в цілісний професійно-особистісний комплекс, який включає такі складники: • загальна культура педагога (моральна, естетична, духовна);

  Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.

  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

  Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

  Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне. • професійно-педагогічна компетентність (фахова, методична, психологічна, дослідницька, творча);

  Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

  Психологі́зм(грец. psych - душа; лат. lohos - слово, вчення;) - передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками. • загально професійні уміння та здібності (пізнавальні, комунікативні, організаційні);

  Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них. • педагогічна техніка, готовність до інноваційної діяльності та самовдосконалення.

Моніторингове дослідження було проведено серед 20 педагогічних працівників школи.

Склад, кваліфікація і стаж роботи педагогічних працівників

Кваліфікація

Усього

% від загальної кількості

Мають звання та кваліфікаційну категорію:Вищу

16

80

Першу

1

5

Другу

2

10

Спеціаліст

-
Спеціаліст із неповною вищою освітою

1

5

«Старший вчитель»

13

65

«Заслужений вчитель»

1

5

Мають стаж педагогічної роботи:До 3 років

1

5

Від 3 до 10 років

2

10

Від 11 до 20 років

2

10

Від 21 до 30 років

12

60

Більше 30 років

3

15


Результати експертної оцінки складових професійної компетентності вчителя визначались за самооцінкою вчителів, оцінкою колег та адміністрації, враховуючи наступні критерії:


Складові професійної

компетентності

Критерії

Неперервна освіта


1. Методологічна грамотність

2. Постійне поповнення знань

3. Розвиток фахових умінь

4. Робота над індивідуальною проблемною темою

5. Ефективність застосування власних методичних та дидактичних розробок

Здійснення навчально – виховного процесу


1.Моделювання уроку

2.Педагогтчна техніка проведення уроків

3. Об'єктивність оцінювання учнів

4. Позакласна робота з предмета

5. Виконання програмних вимог

6. Показники роботи з обдарованими учнями

7. Організація виховної роботи

Документальне оформлення діяльності1. Підготовка до навчально-виховного процесу календарні, поурочні, виховні плани)

2. Якість ведення та своєчасна здача шкільної документації (журналів, особових справ)

3. Перевірка зошитів, щоденників

4. Рівень культури оформлення учнівських зошитів, щоденників

Підтримка

внутрішньошкільного розпорядку життя

1. Виконавча дисципліна

2. Збереження позитивного мікроклімату

3. Професійна етика

4. Організація роботи з оформлення навчального кабінету

Методична та фахова компетентність1. Результативність участі в педагогічних, виставках

2. Результативна участь у професійних конкурсах

3. Участь у конференціях, семінарах, педрадах, роботі МО

4. Виявлення та розвиток творчої ініціативи

5. Проведення відкритих уроків

Ступінь оцінювання критеріїв:

1 бал – низький рівень

2 бали – достатній рівень3 бали – високий рівень

Зведена таблиця експертних оцінок

складових професійної компетентності вчителівПІП вчителя

Складові професійної компетентності

Неперервна освіта

Здійснення навчально-виховного процесу

Документальне оформлення діяльності

Підтримка внутрішкільного розпорядку життя

Методична та фахова компетентність

с

в

а

с

в

а

с

в

а

с

в

а

с

в

а

1.

Фролова О.М.

13

14

13

18

21

19

5

6

6

12

12

12

9

14

13

2.

Ентова К.В.

10

12

12

14

18

21

9

12

12

8

9

9

5

7

13

3.

Ентова Н.В.

10

14

13

16

18

20

9

10

10

8

11

11

5

15

15

4.

Гура О.М.

-

-

9

-

-

18

-

-

7

-

-

9

-

-

8

5.

Кононова Г.М.

12

13

14

14

17

20

7

8

8

12

12

12

12

14

13

6.

Бондаренко З.М.

15

15

15

20

21

17

12

12

11

12

12

12

12

12

12

7.

Семенчик Л.Л.

14

15

13

13

15

17

10

11

10

11

11

10

14

15

11

8.

Хлань С.П.

13

15

12

16

21

17

9

12

9

12

12

12

12

15

12

9.

Зіновчик Л.М.

15

15

11

19

19

15

11

11

10

11

11

8

11

11

10

10.

Феденко С.М.

13

15

14

16

18

18

11

11

10

11

11

10

10

13

10

11.

Заніздра С.В.

10

15

14

16

21

20

9

12

12

9

12

11

10

15

10

12.

Маранда В.О.

15

15

15

21

21

21

11

11

11

11

12

11

15

15

15

13.

Семенюк В.М.

13

-

12

16

-

15

5

-

6

9

-

10

6

-

8

14.

Запісочний О.Я.

15

15

15

18

18

14

6

6

5

9

9

10

15

15

8

15.

Гаврилова В.О.

8

8

9

12

12

12

4

4

4

8

8

8

6

4

6

16.

Семенюк Т.Г.

9

12

13

15

19

15

8

10

11

8

11

11

8

11

10

17.

Позняк Н.В.

13

12

13

15

18

19

8

10

10

10

10

10

14

10

11

18.

Дем’янчук Т.П.

13

13

12

19

18

19

11

11

11

10

10

10

12

12

11

19.

Стріленко Л.М.

12

12

13

19

19

19

11

11

11

12

12

12

13

12

12

20.

Борило О.В.

12

14

14

16

18

19

9

10

10

11

12

11

9

9

6

Максимальна оцінка

15

15

15

21

21

21

12

12

12

12

12

12

15

15

15

С – самооцінка

В – оцінка вчителів

А – оцінка адміністрації
Порівнюючи самооцінку вчителів, оцінку колег та адміністрації з максимально можливою оцінкою ми можемо побачити, що більшість складових професійної компетентності вчителів відповідають високому або достатньому рівню. Оцінки низького рівня ми можемо спостерігати серед таких складових як: документальне оформлення діяльності та методична та фахова компетентність.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

З цього можемо зробити висновок, що вчителям варто уважніше працювати над якістю ведення та своєчасною здачею шкільної документації, підготовкою до навчально-виховного процесу.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Низькою є результативність участі вчителів у педагогічних виставках та конкурсах, мало вчителів виявляє творчу ініціативу.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.

З таблиці бачимо, що в окремих випадках самооцінка вчителів є вищою за оцінку адміністрації школи, або ж навпаки. Це говорить про те, що вчителям та адміністрації школи варто більше співпрацювати в певних сферах навчальної-виховної діяльності для виявлення оптимальної оцінки діяльності. Так найбільш точно співпадають експертні оцінки у Маранди В.О.

Низькі оцінки професійної компетентності має Гаврилова В.О. це обумовлено тим, що вчителька ще не достатньо досвідчена в педагогічній діяльності, має неповну вищу освіту.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

  1   2   3


Скачати 306.38 Kb.

 • Мета моніторингового дослідження
 • Об ’ єкт дослідження
 • Інструментарій дослідження: 1. Засоби збирання інформації: а) Анкета 1. Результати експертної
 • Оцінювання
 • Склад, кваліфікація і стаж роботи педагогічних працівників
 • Мають звання та кваліфікаційну категорію
 • Мають стаж педагогічної роботи
 • Результати експертної оцінки складових професійної компетентності
 • Складові професійної компетентності Критерії
 • Здійснення навчально – виховного процесу
 • Документальне оформлення діяльності
 • Підтримка внутрішньошкільного розпорядку життя
 • Методична та фахова компетентність