Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМета моніторингового дослідження

Скачати 306.38 Kb.

Мета моніторингового дослідження
Скачати 306.38 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір306.38 Kb.
1   2   3


Самодіагностика свідчить, що вчителі школи вважають своєю сильною стороною:


 • організованість;

 • вміння моделювати та проводити уроки;

 • організація роботи з оформлення шкільного кабінету;

 • організація та проведення позакласних заходів;

 • проведення корекційно-розвивальних занять;

 • ведення дослідницької та наукової діяльності;

 • використання інноваційних методів навчання;

  Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

  Моделювання (англ. scientific modelling, simulation, нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f) - це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).

  Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини. • робота з обдарованими дітьми;

  Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда. • розвиток фахових та педагогічних навичок і вмінь.

Вчителі бажають проявити свою педагогічну майстерність у:

 • навчально-виховному процесі;

 • роботі з обдарованими дітьми;

 • при вивчення окремих тем з предмету;

 • використання ІКТ на уроках;

 • проведенні позакласних заходів;

 • психолого-педагогічній діяльності;

Вчителі почувають себе слабшими на таких ділянках педагогічної майстерності:

 • оцінювання навчальної діяльності учнів;

 • нестача часу на уроці;

 • якісне ведення шкільної документації;

 • при організації позакласної роботи з предмета;

 • організації виховної роботи.

  Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.50% опитуваних вчителів не вбачають себе слабшими в будь-якому питанні.
Труднощі, які вчителі відчувають під час підготовки до уроку (%)

Труднощі, які вчителі відчувають на уроці (%)


Вивчення вчителями передового педагогічного досвіду
На запитання: «Чи займаєтесь Ви дослідницькою діяльністю та творчим узагальненням своєї роботи?» 80% вчителів відповіли ствердно, 10% - «частково» і 10% - «ні».
Оцінювання вмінь вчителя планувати свою діяльність і прогнозувати її результати здійснювалось за такими характеристиками:

 • Характер планування визначається твердою самоустановкою на досягнення максимальних результатів.

  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

  Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

  Пла́нер (фр. planeur, від лат. planum - площина) - безмоторний літальний апарат, важчий за повітря.

  Неухильно дотримується принципів планування. Плани спрямовані на впровадження в життя досягнень передового педагогічного досвіду, на реалізацію та безумовне виконання ухвалених урядових рішень про освіту. Під час планування роботи враховує результати попередньої діяльності, визначає шляхи закріплення й подальшого розвитку досягнутого, передбачає послідовне усунення недоліків. Планові заходи формулює чітко, передбачає проведення конкретної роботи. Плани забезпечують єдність дій школи, сім'ї та громадськості й передбачають досягнення мети найоптимальнішими методами.

  Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

  Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.

  Плани відображають високий мотиваційний комплекс праці педагога: внутрішня мотивація — зовнішня позитивна мотивація — зовнішня негативна мотивація. (Високий рівень)

 • Принципів планування загалом дотримується. Плани враховують досягнення передового педагогічного досвіду, спрямовані на реалізацію урядових рішень про модернізацію та розвиток освіти, але не спрямовані на досягнення максимальних результатів у розв'язанні завдань освіти, виховання та розвитку школярів.

  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

  Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

  Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.

  Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

  Планування роботи здійснюється на основі неповного аналізу результатів попередньої діяльності, хоч і з урахуванням у них основних моментів попереднього досвіду. У планах проглядається недостатня цілеспрямованість і вимогливість до себе. У них виявляється мотиваційний комплекс праці педагога: зовнішня позитивна мотивація — зовнішня негативна мотивація — внутрішня мотивація. (Оптимальний рівень)

 • Характер планування визначається прагненням мати вигляд «не гірший за інших». Принципів планування дотримано лише частково. Планування здійснюється на основі безсистемного аналізу результатів попередньої діяльності, випадкових фактів із життя школярів, неглибоких знань на рівні підготовленості учнів до сприйняття нового. У планах не передбачено узгодженості дій із колегами, формально враховано вплив на учнів громадських організацій, сім'ї.

  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

  У планах виявляється мотиваційний комплекс: зовнішня позитивна мотивація — зовнішня негативна мотивація — внутрішня мотивація. (Допустимий рівень)

Результати самооцінки та оцінки адміністрацією школи свідчать:

Так, з наведеної діаграми, ми бачимо, що більшість вчителів оцінили вміння планувати свою діяльність та прогнозувати її результати на високому рівні (60%), однак адміністрацією школи на високому рівні було оцінено лише 30% вчителів. На оптимальному рівні оцінили свою діяльність 40% вчителів, за оцінкою адміністрації школи – 70%.

Оцінювання викладацької діяльності вчителя здійснювалось за такими характеристиками:

 • Глибоко розкриває та реалізує практичне застосування положень предмета, який викладає.

  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

  Стимулює активність учнів на уроці пізнавальними і практичними завданнями, формує потребу в самостійному отриманні знань, у творчому переосмисленні засвоєного.

  Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

  Широко практикує активні форми навчання. Повністю використовує можливості предмета для виховання учнів. Володіє способами оптимізації навчально-виховного процесу. Досягає максимально можливих результатів. Знання учнів оцінює обґрунтовано. (Високий рівень)

 • В основному розкриває та демонструє практичне застосування основних положень предмета, який викладає. Практикує, хоч і з окремими елементами формалізму, активні форми навчання.

  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

  Виконує державні навчальні програми, забезпечує реалізацію державних стандартів. Використовує, але не повною мірою, можливості предмета для виховання гімназистів. Запроваджує елементи оптимізації навчально-виховного процесу. В основному досягає реально можливих результатів успішності. Знання учнів оцінює обґрунтовано. (Оптимальний рівень)

 • Знання учнів частково поверхові. Уміння та навички неміцні. Не забезпечується реалізація державних стандартів на належному рівні.

  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

  Навчальний предмет не викликає інтересу в дітей.

  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

  Недостатньо володіє способами оптимізації навчально-виховного процесу. Практикує, але без успіху, активні форми навчання. Не використовує можливостей навчального предмета для виховання школярів. Знання оцінює не завжди обґрунтовано. (Допустимий рівень)

Результати оцінювання адміністрацією школи та головами ШМО

Тут ми бачимо велику різницю між оцінюванням викладацької діяльності вчителів адміністрацією школи (100% - оптимальний рівень) та головами ШМО, які відзначили 85% високого рівня та 15% - оптимального.


Сучасній школі потрібен учитель, готовий до професійної діяльності в умовах змін і постійного вдосконалення фахової майстерності. Необхідність формувати професіонала, здатного до інноваційного типу мислення, може здійснюватись тільки вчителем, який опанував у цілому культуру самовдосконалення та самоосвіти. Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за свої результати та вплив на людину, ніж сама освіта в навчальному закладі.

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Особистісно орієнтована самоосвіта педагога забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті – безперервний саморозвиток педагога та його вплив на розвиток учня.

Самоосвіта – постійна діяльність учителя, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки, розвиток його творчої особистості. Самоосвітня діяльність учителя – запорука успішної роботи кожного навчального закладу.

З метою виявлення готовності вчителів до самоосвіти, самовдосконалення та до інноваційної діяльності була запропонована анкета.

Аналіз відповідей респондентів свідчить про те, що 90% займаються саморозвитком систематично, 5% – періодично, жодного – час від часу та 5% не дали відповіді на питання.

Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.

Респондент (від лат. respondere - відповідати, реагувати) - учасник інтерв'ю, соціологічного опитування, або психологічних тестів. Особа, яка відповідає на запитання інтрев'юєра, корреспондента або анкети.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

Учителі вважають, що самоосвітня діяльність, перш за все, передбачає вивчення наукової та методичної літератури (70%). Респонденти відмітили також необхідність вивчення досвіду своїх колег (45%). Найменше уваги вчителі приділяють практичній апробації особистих матеріалів (10%) та участі у колективних формах методичної роботи (15%).

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Майже всі опитувані використовують активні форми навчання: 75% – часто, майже на кожному уроці, 25% – після або в ході вивчення тем програми.

Позитивним є той факт, що серед видів мотивації до інноваційної діяльності переважає професійна мотивація: за визначенням учителів (60%) інноваційна діяльність приваблює тим, що підвищується інтерес дітей до навчання. Більшість опитуваних також вважає, що у нововведеннях повніше реалізується досвід та здібності педагога. Такі фактори як «повага з боку адміністрації та підвищення статусу серед колег» та «матеріальна винагорода» опинилися на останньому місці. Це свідчить про недостатній рівень психологічного забезпечення саморозвитку вчителів з боку адміністрації.
Як показало дослідження, серед умов і факторів, які сприяють упровадженню нових технологій навчання, найбільш важливим є власна ініціатива й творчість (35%);

Фа́ктор (лат. "facere" - "діяти", "виробляти", "примножувати") - умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

самостійне опрацювання методичної літератури та курси підвищення кваліфікації отримали відповідно по 30 % і 20%, відвідування уроків колег – 20%.

Всі респонденти не відмітили методичну роботу в навчальному закладі як фактор, що сприяє впровадженню нових технологій навчання. Це говорить про те, що науково-методична робота в школі спланована не на діагностичній основі та потребує переходу до особистісно зорієтованої моделі управління.


Основними внутрішніми протиріччями, які виникають при створенні або застосуванні нових ідей та технологій, учителі вважають такі: ці ідеї важко реалізувати практично (50%) та немає впевненості, що нове принесе практичну користь (20%). Неминучі втрати часу для роботи по-новому, але ж немає компенсації за новаторські зусилля(10%) та не впевнені у своїх можливостях застосовувати нові технології 20% педагогів.

Нова́торство - вияв ініціативи, творення нового у науці, мистецтві, виробництві, управлінні тощо.


1   2   3


Скачати 306.38 Kb.

 • (Допустимий рівен ь )
 • Оцінювання викладацької діяльності вчителя здійснювалось за такими характеристиками: Глибоко розкриває та реалізує практичне застосування
 • (Високий рівень) В основному розкриває та демонструє практичне застосування
 • (Оптимальний рівень ) Знання учнів частково поверхові. Уміння та навички неміцні. Не забезпечується реалізація державних стандартів
 • (Допустимий рівень )
 • Необхідність