Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМета моніторингового дослідження

Скачати 306.38 Kb.

Мета моніторингового дослідження
Скачати 306.38 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір306.38 Kb.
1   2   3

Фактори розвитку та саморозвитку вчителя, які стимулюють та перешкоджають навчанню, наведені в таблиці

Негативні фактори

Респонденти

кількість

%

Велика витрата часу

6

32%

Власна інерція, відсутність необхідних теоретичних знань

1

5%

Обмежені ресурси

12

63%

Позитивні факториІнтерес до роботи, бажання підвищити майстерність

15

52%

Шкільна методична робота

5

17%

Увага до проблеми зі сторони керівників

2

7%

Навчання на курсах

7

24%

Як видно з вищенаведеної таблиці, для значної кількості респондентів громіздка підготовка уроків за новими технологіями та обмежені ресурси є факторами, які найбільш перешкоджають розвитку педагогів. Серед чинників, які мотивують розвиток, більшість вчителів віддали перевагу інтересу до роботи, бажанню підвищити свою майстерність. Слід зазначити, що такі фактори як шкільна методична робота та увага до проблеми зі сторони керівників є менш важливими для опитаних.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.


Анкетування учнів 7 – 11 класів (62 особи) проводилось з метою визначення ставлення вчителів до дітей, об’єктивності оцінювання та викладацьких вмінь вчителів.
Результати анкетування наведені в наступних діаграмах:

З отриманих результатів можемо зробити висновки, що більшість учнів вважають: • знання, які вони отримують в школі є цікавими;

  Анкетування (від фр. enquete) - процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування організовується спеціальними службами, лабораторіями, науково-дослідними підрозділами. • вчителі у ставленні до учнів справедливі;

 • вчителі у ставленні до учнів реалізують індивідуальний підхід;

 • завжди та часто пояснюють свій матеріал зрозуміло;

 • в оцінюванні знань учнів вчителі об’єктивні.

Більшість учнів задовольняє викладання у школі та у більшості не виникає конфліктів з вчителями.
Педагогічна компетентність – комплекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності та її результатів. Створення особистісно-орієнтованої моделі підвищення кваліфікації учителя, розвиток його творчих можливостей лежить в основі роботи методичної служби. Важливу роль в реалізації цих завдань відіграє моніторинг професійної компетентності педагогічних працівників та інноваційні підходи щодо керівництва самоосвітньою діяльністю вчителів.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Самоорганіза́ція - термін, який вживається для визначення процесів виникнення складних структур при відсутності нав'язаного зовнішньою дією порядку.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження професійної компетентності можна зробити наступні висновки:

1. Серед учителів, що взяли участь у дослідженні, спостерігається потреба у самоосвітній діяльності, відкритість до нових знань, готовність до сприйняття нових технологій.

2. Виявлено достатній рівень готовності вчителів до самоосвіти та самовдосконалення.

3. Більшість учителів самовдосконалюється, вивчаючи наукову та методичну літературу, мало педагогів беруть участь у колективних формах методичної роботи.

4. Для переважної більшості вчителів інноваційна діяльність є привабливою, оскільки впливає на підвищення інтересу до навчання.

5. Найбільш вагомим фактором, який сприяє впровадженню нових технологій навчання, є власна ініціатива й творчість педагогів.

6. Згідно опитуванню основні проблеми, що заважають упровадженню нових технологій навчання є:

- недостатня навчально-матеріальна база навчальних закладів;

- велика витрата часу на підготовку уроків за інноваційними технологіями.


Методичні рекомендації стосовно підвищення рівня

професійної компетентності вчителів

Сучасна загальноосвітня школа вимагає докорінних переосмислень парадигм навчання та виховання, освоєння прогресивних технологій, створення умов для самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності:Для вибору оптимального варіанту системи методичної роботи з педагогічними кадрами необхідно враховувати :

 • результати діагностування професійної діяльності педагогів;

  Прогресиві́зм або прогреси́зм (лат. progressio) - течія або ідеологія, спрямована на пропаганду і здійснення соціальних і політичних реформ зверху, тобто урядом, і нерідко протиставляється консерватизму й традиціоналізму.

  Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.

  Діа́гноз (грец. διάγνωσις - розпізнавання) - результат постановки діагнозу, який містить оцінку стану об'єкта на момент діагностування • накопичені традиції педагогічного колективу навчального закладу;

– порівняльну ефективність різних форм методичної роботи;

 • соціально-психологічний клімат в педагогічному колективі.

Варто сприяти удосконаленню змісту і форм науково-методичної роботи, орієнтуючись на професійні потреби вчителя.

Учителям школи:

 1. Розвивати уміння аналізувати власну діяльність.

  Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез. 2. Оптимально підбирати зміст, необхідні форми і методи діяльності.

 3. Прогнозувати, проектувати і планувати свою роботу.

4. Враховуючи актуальність застосування інформаційно - комунікаційних технологій в навчально - виховному процесі, активно використовувати нові засоби самоосвіти вчителів.
1   2   3


Скачати 306.38 Kb.

 • Негативні фактори Респонденти кількість %
 • Анкетування учнів
 • Методичні рекомендації стосовно підвищення рівня професійної компетентності вчителів
 • Учителям школи: Розвивати уміння аналізувати