Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМета навчальної дисципліни

Скачати 235.91 Kb.

Мета навчальної дисципліни
Скачати 235.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір235.91 Kb.
  1   2

Назва кафедри: Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Назва спеціальності: 6.020205 Образотворче мистецтво*

Назва дисципліни: Композиція

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів уміння у сфері творчої роботи;
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Студент Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
навчити їх спостереженню життя, визначення в ньому суттєвого, типового, вартого відображення у мистецтві, вираження ідейного зауму твору образотворчими виражальними засобами; виховання вміння послідовно працювати над твором від ескізу до його завершення.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.


Завдання навчальної дисципліни: програма даного курсу спрямована на розвиток творчої уяви, образного мислення, формування у студентів композиційних умінь за допомогою спеціально розробленої системи художньо-творчих завдань. Дисципліна «Композиція» передбачає теоретичну та практичну підготовку. Лекційний курс охоплює короткий огляд основних етапів розвитку теорії композиції, аналіз композиційних форм в історичному аспекті; розгляд і вивчення таких питань як композиція картини, об'єктивні властивості форми, простір як композиційний фактор, види та типи композиції, співвідношення і пропорції, ритмічні та метричні ряди, симетрію та асиметрію в композиції, статичний та динамічний характер композиції, основні засоби композиційної побудови. Практичний курс передбачає виконання вправ на закріплення теоретичних знань з основ композиції та творчих завдань з образотворчого мистецтва.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).

Тематика та зміст лабораторних занять
І семестр (22 години)
РОЗДІЛ 1.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛОЩИНИ
Лабораторне заняття №1

Тема 1.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Організація композиційної рівноваги на площині (1 год.)


Мета: оволодіти принципами організації композиційної рівноваги на площині

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. закомпонувати круг, квадрат і трикутник на окремих листках паперу в ахроматичній гамі (техніка аплікації);

Завдання №2. закомпонувати 3-5 геометричних фігур на одному форматі в ахроматичній гамі (техніка аплікації);
Апліка́ція (від латини - applicatio) накладання, пристосовування, приєднання до якоїсь поверхні.
Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.


Завдання №3. закомпонувати 3-5 геометричних фігур на одному форматі в холодній колірній гамі (техніка аплікації);
Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.


Завдання №4. закомпонувати 3-5 геометричних фігур на одному форматі в теплій колірній гамі (техніка аплікації);

Завдання №5. закомпонувати 3-5 геометричних фігур на одному форматі в змішаній колірній гамі (техніка аплікації).
Лабораторне заняття №2

Тема 2. Урівноважена композиція з визначеним емоційним станом (1 год.)

Мета: оволодіти прийомами створення урівноваженої композиції з визначеним емоційним станом

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити визначену композиційну імпровізацію у площині за допомогою графічних виражальних засобів:

а) впорядкованість;

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

б) виявлений акцент (домінанта);

в) зруйнованість;

г) невпорядкованість з елементом занепокоєння.
Лабораторне заняття №3

Тема 3. Декоративна композиція з виявленням функцій у площині (1 год.

Триво́га - негативно забарвлена емоція, що виражає відчуття невизначеності, очікування негативних подій, важковизначені передчуття. На відміну від причин страху, причини тривоги зазвичай не усвідомлюються, але вона поперджує участь людини в потенціально шкідливій поведінці, чи стимулює його до дій з підвищення ймовірності благополучного закінчення подій.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Деко́р - сукупність елементів, що становлять зовнішнє оформлення архітектурної споруди або його інтер'єрів; може бути живописним, скульптурним, архітектурним.
)

Мета: оволодіти прийомами створення декоративної композиції з виявленням функцій у площині

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити динамічну композицію з виявленням заданої функції у площині використовуючи графічні засоби:

а) розгалуджувати;

б) розірвати;

в) обертати;

г) зв’язувати;

д) давити;е) штовхати.
Лабораторне заняття №4

Тема 4. Декоративна композиція з об’єктивізацією в зображенні образу-уявлення (1 год.)

Мета: оволодіти принципами створення декоративної композиції з об’єктивізацією в зображенні образу-уявлення

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. використовуючи зображувально-графічні засоби, створити низку композицій, пластична ідея яких полягає у визначенні контрасту, а саме:

 1. велике-мале;

 2. довге-коротке;

 3. чорне-біле;

 4. множинне-одиночне;

 5. пряме-криве;

 6. динамічне-статичне;

 7. горизонтальне-вертикальне;

 8. високе-низьке;

 9. гладеньке-шершаве;

 10. гостре-тупе;

 11. прозоре-непрозоре;

 12. рідке-твердеЛабораторне заняття №5

Тема 5. Ритмічна організація композиційного простору площини зображувальними засобами (статичний стан) (1 год.)

Мета: використати можливості ритмічної організації композиційного простору площини

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. розчленувати прямокутну зображувальну площину лініями в горизонтальному та вертикальному напрямках поєднуючи з використанням 1-3 окремих мотивів правильної геометричної форми (коло, квадрат, трикутник).
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Виконати завдання за допомогою комбінації всіх можливих зображувальних засобів (лінія, крапка, пляма, штрих і.т.д.).

Лабораторне заняття №6

Тема 6. Урівноважена динамічна композиція з використанням зображувальних засобів (1 год.)

Мета: вивчити закономірності побудови урівноваженої динамічної композиція

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити урівноважену динамічну композицію доповнюючи прямолінійні членування площини криволінійними. Створені просторові форми слід наповнити зображувальними засобами в поєднанні з відмінними геометричними формами (коло, прямокутник, трикутник).
Лабораторне заняття №7

Тема 7. Організація тримірного простору в зображувальній площині з використанням простих об’ємних форм (1 год.)

Мета: використати можливості організації тримірного простору в зображувальній площині з використанням простих об’ємних форм

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити 2 композиції (хроматична та ахроматична гами) на основі тримірності у площині, використавши зображувальні та кольоро-пластичні засоби.
Лабораторне заняття №8

Тема 8. Ритмічна організація тримірного простору кольоропластичними засобами (2 год.)

Мета: оволодіти методами ритмічної організації тримірного простору кольоропластичними засобами

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

 1. Завдання №1. створити цілісні урівноважені декоративні композицію на виявлення в ній заданого асоціативного стану, використовуючи комплекс композиційних засобів, а саме: “Монументальність”; “Радість”; “Протистояння”.

РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ СЮЖЕТНОЇ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ


Лабораторне заняття №1

Тема 1. Організація просторових форм в зображувальній площині засобами контрасту за силуетом та тоном (2 год.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
)


Мета: актуалізувати вміння організації просторових форм в зображувальній площині засобами контрасту за силуетом та тоном

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити тематичну декоративну композицію та виконати три ескізи до неї, використовуючи графічні засоби – лінію, пляму, крапку;

Завдання №2. виконати тематичну декоративну композицію, поєднуючи виражальні засоби – лінію, пляму, крапку та колірпередати колірний стан фігури при певному освітленні, пов’язавши її із фоном;
Лабораторне заняття №2

Тема 2. Стилізація та трансформація як види декоративного узагальнення (2 год.
Стиліза́ція - у мистецтві й літературі свідоме наслідування формальних прикмет якогось стилю. У мистецтві можна стилізувати під будь-який стиль (єгипетський, візант., бароковий, бідермаєр, народне мистецтво тощо); часом це наслідування виростає у власні стилі (неокласицизм, неовізантизм, неореалізм тощо).
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
)


Мета: навчитися стилізувати і трансформувати природні форми, засвоїти методи їх узагальнення

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. виконати кілька варіантів стилізації рослини та створити декоративну композицію, використавши один із них;

Завдання №2. виконати кілька варіантів трансформації рослини та створити декоративну композицію, використавши один із них;

Завдання №3. виконати кілька варіантів стилізації тварини та створити декоративну композицію, використавши один із них;

Завдання №4. виконати кілька варіантів трансформації тварини та створити декоративну композицію, використавши один із них;
Лабораторне заняття №3

Тема 3. Створення сюжетної композиції та її колірне вирішення (2 год.)

Мета: сформувати почуття колориту та створення колірної гармонії.

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1. створити ескіз тематичної декоративної композиції;

Завдання №2. скласти колористичну таблицю до розробленої композиції;

Завдання №3. на основі колористичної таблиці виконати п’ять ескізів даної композиції з використанням гармонійних сполучень кольорів – однотонових, споріднених, споріднено-контрастних та контрастних, змінюючи світлоту і насиченість кожного кольору.
Лабораторне заняття №4

Тема 4. Трансформація реалістичного натюрморту із 3-5 музичних інструментів (3 год.
Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.
Натюрмо́рт (фр. Nature morte - дослівно - мертва природа) - різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців, пізніше додались предмети, з часом букети квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо.
Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).
Реалізм Реалі́зм (від лат. realis - «суттєвий», «дійсний») - стиль і напрям у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму.
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
)


Мета: розвиток пластичного та образного мислення

Зміст лабораторно-практичного заняття

Завдання для обов’язкового виконання

Завдання №1.
Скульпту́ра (лат. sculptura, від лат. sculpo - вирізаю, висікаю) - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів.
 виконати замальовки різних музичних інструментів;
Замальовка - найбільш компактний жанр художньої публіцистики, у якому висловлені враження автора від події, поєднані інформаційність і образність, ескіз з натури. Часто замальовка розповідає про незначну одиничну подію, наділяючи її визначною семантикою, підносячи суб'єктивно її значення.


Завдання №2. створити тематичну декоративну композицію натюрморту з музичних інструментів на основі попередніх замальовок та вирішити її нетрадиційним способом (ахроматична та хроматична колірні гами).
Лабораторне заняття №5

  1   2


Скачати 235.91 Kb.