Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетод та засіб проведення фаззінгу

Метод та засіб проведення фаззінгу
Сторінка1/15
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра захисту інформації

Пояснювальна записка


до магістерської кваліфікаційної роботи
на тему: «Метод та засіб проведення фаззінгу»

08-20.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
МКР.006.00.000 ПЗ

Виконав: студент 2 курсу, групи ЗІ-14м

напряму підготовки 8.17010101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем


Шашков Р. В.
Керівник к.т.н. доц. каф. ЗІ Войтович О. П.
Рецензент к.т.н. доц. каф. ОТ Гороховський О.І.

Вінниця - 2015 рокуАНОТАЦІЯ


УДК 004.056

Шашков Р. В. Метод та засіб проведення фаззінгу. Магістерська кваліфікаційна робота – Вінниця: ВНТУ, 2015. - 89 с. Українською мовою.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Рисунків 33, таблиць 10, бібліографій 41, додатків 2.
Бібліогра́фія (грец. βιβλιον - книжка і γραφω - пишу) - галузь знання про книгу, газету або інший бібліотечний документ, завданнями якої є: виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної роботи.

У магістерській кваліфікаційній роботі удосконалено метод для проведення фаззінгу, який виконує тестування безпеки програмного забезпечення та веб-додатків використовуючи метод чорного ящику. Метод передбачає тестування на наявність помилок у веб-додатках, відсилає сформовані дані за допомогою класів еквівалентності та проводить часткову заміну частини файлу випадковими даними. Для демонстрації методу розроблено програмний засіб на мові Java.

Випадковість - це фактор, який визначає результат експерименту з множини можливих результатів, відомих заздалегідь. Тобто ми вважаємо, що експеримент має випадковий результат, якщо його кінцевий результат не може бути визначений апріорі з множини можливих варіантів.
Веб-застосунок - розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером - веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів - логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача.
Логічна еквівалентність (еквіваленція) - двомісна логічна операція, що має значення «істина» тоді і тільки тоді, коли обидва операнди мають однакове значення. В інших випадках еквіваленція буде хибною.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

ABSTRACT

Shashkov R.V. Method and means of conducting for fazzing. Master's qualification work. – Vinnytsia: VNTU, 2015. - 89 p. Ukrainian.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Figure 33, table 10, bibliography 41, application 2.

Developed fazzing method that performs security testing software and web applications using method black box in the master's qualification work. The method involves testing for errors in software, sends the generated data using equivalence classes and conducts partial replacement of the file with random data. To demonstrate the method developed software tool in language Java.

.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15  • Пояснювальна записка
  • АНОТАЦІЯ