Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка1/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпеченняПояснювальна записка
до магістерської кваліфікаційної роботи

магістр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: Методи і засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Виконала: студентка II курсу, гупи 1ПІ-15мн

спеціальність: 8.

Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
05010301«Програмне забезпечення систем»

Доценко Т.В. і

(прізвище та ініціали)

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПЗ

Рейда О.М. і

(прізвище та ініціали)

Рецензент:

Роїк О.М. і

(прізвище та ініціали)

Вінниця - 2017

Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри________ПЗ__________ _______Пєтух А.М._______________

“____” _________________20___року


З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Доценко Тетяні Володимирівні
1. Тема роботи: Методи і засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови,

керівник роботи: Рейда Олександр Миколайович, к.т.н., доц.

затверджені наказом вищого навчального закладу від“___”________20__року №___

2.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Строк подання студентом роботи____________________________________

3. Вихідні дані до роботи:

Середовище і мова програмування – Visual Studio 2012, C#;

Веб-програмування - галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якої входить проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків. Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб-сторінок, продумують найбільш зручні рішення подачі інформації, а також займаються художнім оформленням веб-проекту.

Інтерфейс користувача - графічний.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):  • Обґрунтування доцільності розробки.

  • Аналіз засобів розробки програмного додатку для вивчення іноземної мови.

  • Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови

  • Тестування програмного додатку.

  • Економічна частина.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): мета, об’єкт, предмет, актуальність і задачі роботи; основні методи розробки користувацьких інтерфейсів.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

6. Консультанти розділів проекту (роботи)Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата


завдання видав

завдання прийняв

1-4

Рейда О.М., к.т.н., доцент кафедри ПЗ5

Мещерякова Т.К., ст. викл. каф. ЕПВМ


7.Дата видачі завдання______________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва етапів магістерської кваліфікаціної

роботи


Строк виконання етапів проекту

( роботи )Примітка

1

Обґрунтування доцільності розробки

20.09.16 – 30.09.16
2

Аналіз засобів розробки програмного додатку для вивчення іноземної мови

01.10.16 – 20.10.16
3

Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови

21.10.16 – 16.12.16
4

Тестування програмного додатку

17.12.16 – 30.12.16
5

Розрахунок економічної частини, аналіз конкурентоспроможності продукту

01.12.16 – 16.12.16
6

Оформлення пояснювальної записки до роботи та ілюстративних матеріалів

17.12.16 – 02.01.17

Студент ___________ Доценко Т.В.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ___________ Рейда О.М.

( підпис ) (прізвище та ініціали)


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • Вінницький національний технічний університет
  • ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри________
  • _____________________________________
  • Студент _ __ ________ Доценко Т.В. ( підпис ) (прізвище та ініціали) Керівник проекту (роботи) ___________ Рейда О.М.