Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка12/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ВИСНОВКИ


Метою даної магістерської роботи є дослідження і розробка методів і засобів сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови.

В першому розділі було проведено аналіз предметної області, існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі. Проведено порівнальний аналіз програм для вивчення іноземної мови. Порівняльна характеристигка аналогів занесена до таблиці. Був проведений аналіз методів розв’язання задачі.

Проведено аналіз ринку, встановлено рівень новизни товару, описано основні вимоги споживачів до товару та ринки збуту, спрогнозовано попит на інноваційне рішення, обрано канали збуту, встановлено головних конкурентів, описано та проаналізовано продукцію конкурентів, вибрано перспективний метод ціноутворення. Оскільки значення рівня якості та конкурентоспроможності інноваційного рішення >1, то інноваційне рішення є більш якісним і конкурентоспроможним, ніж товар-конкурент, обраний за базу для порівняння, і розробка даного товару є доцільною.

В другому розділі було проведено аналіз технологiй розробки програмних додатків. Було проаналізовано такі мови веб-програмування зі сторони клієнта як HTML, XML, JavaScript. Розглянуто технології створення веб-застосунків і веб-сервісів Microsoft Silverlight, AJAX, ASP.NET. Також було проведено аналіз мов програмування і систем управління базами даних.

На основі отриманих даних мовою веб-програмування зі сторони клієнта було обано JavaScript, технологією створення веб-застосунків і веб-сервісів - ASP.NET з архітектурним шаблоном MVC, мовою реалізації програмного додатку – C#, системою управління базами даних Microsoft SQL Server 2012. Середовищем розробки програмного забезпечення було вибрано Visual Studio 2012.

В третьому розділі було проаналізовано і розроблено графічний інтерфкйс користувача, представлена структурна схема графічного інтерфейсу. При розробці інтерфейсу користувача було враховано такі параметри якс тандартизація, зручність і простота роботи, зовнішній дизайн. Розглянуто і розроблено модель "сутність-зв'язок", наведена загальна блок-схема програмного додатку та блок-схема роботи блоку проходження уроку.В четвертому розділі розглянуто методи і засоби тестування. Розглянуто метод тестування білого, чорного та сірого ящика. Розроблено і наведено інструкцію користувача.

Також було проведено тестування програмного додатку для вивчення іноземної мови за допомогою тест-кейсів. В ході тестування жодних помилок не виявлено, програмний додаток працює коректно.

У ході виконання п’ятого розділу були обраховані витрати на розробку програмного продукту, ціна реалізації та критичного обсягу виробництва, проведено калькуляцію виробничих витрат. Проведено оцінювання економічної ефективності програмного продукту.Результати розрахунків свідчать про доцільність та ефективність розробки як для розробника, так і для споживача.

В процесі виконання кваліфікаційної роботи було досягнено наступні цілі:

 • розроблено базу даних;

 • розроблено CRUD-функціональність;

 • розроблено графічний інтерфейс користувача;

 • розроблено програмний додаток для вивчення іноземної мови.

Магістерська дипломна робота містить 24 рисунка , 8 таблиць, 32 формули, 76 сторінок без додатків.

Перелік посилань


 1. Урок 2. Ассоциативное мышление [електронний ресурс] // Режим доступу: https://4brain.ru/memory/associacii.php – Назва з екрану.

 2. Т. Доценко. Методи відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови [електронний ресурс] // Режим доступу: http://inmad.vntu.edu.ua/portal/index.php?act=fedit&f=site&v=doc&parent=5964&user=10523

 3. Сприйняття [електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сприйняття html – Назва з екрану.

 4. Busuu 4.12.1.37 [електронний ресурс] // Режим доступу: http://soft.mydiv.net/android/download-Busuu.html – Назва з екрану.

 5. Duolingo 3.4.0 [електронний ресурс] // Режим доступу: http://soft.mydiv.net/android/download-Duolingo.html – Назва з екрану.

 6. Английский за месяц 1.19 [електронний ресурс] // Режим доступу: http://soft.mydiv.net/android/download-Angliyskiy-za-mesyac.html – Назва з екрану.

 7. Speak English 2.3 [електронний ресурс] // Режим доступу: http://soft.mydiv.net/android/download-Speak-English.html – Назва з екрану.

 8. Сучасні засоби відображення інформації [електронний ресурс] // Режим доступу: http://hair2014.ru/suchasni-zasoby-vidobrazhennya-informatsiyi/ – Назва з екрану.

 9. Аналіз ринку [електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Аналіз_ринку – Назва з екрану.

 10. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей [електронний ресурс] // Режим доступу: http://iprychepa.
  Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
  vk.vntu.edu.ua/file/d8a809838808bbac156b28bab40df841.pdf – Назва з екрану.

 11. Языки программирования [електронний ресурс] // Режим доступу: http://life-prog.ru/ – Назва з екрану

 12. Java Script [електронний ресурс] // Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/javascript - Назва з екрану

 13. Система керування базами даних [електронний ресурс] // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Система_керування_базами_даних – Назва з екрану.

 14. MySQL [електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.mysql.com/ – Назва з екрану

 15. Среды разработки программного обеспечения [електронний ресурс] // Режим доступу: http://nit.miem.edu.ru/sbornik/2009/plen/008.html

 16. Дженифер Тидвелл. Разработка пользовательских интерфейсов.             Д. Тидвелл. – Издательство: Питер, 2011.  – 487с

 17. Айзенберг Брайан. Тестирование и оптимизация веб-сайтов: руководство по Google Website Optimizer / Брайан Айзенберг, Джон Кварто вон Тивадар, Лайза Т. Дэвис. – изд. Диалектика, 2009. – 336 с. – ISBN 978-5-8459-1542-9

 18. Кошторис витрат виробництва: поняття, склад та методика складання [електронний ресурс] // Режим доступу: // http://pidruchniki.com/1373112064744/ekonomika/koshtoris_vitrat_virobnitstva_ponyattya_sklad_metodika_skladannya – Назва з екрану

 19. Козловський В.О. Техніко-економічні обгрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах. Навчальний посібник / В.О.
  Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Козловський. – Вінниця: ВДТУ, 2003. - 75с.ДОДАТОК А. Технічне завдання


Технічне завдання на магістерську кваліфікаційну роботу

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ

д.т.н.

Козловський - українське прізвище. Польський відповідник - Kozłowski, російський - Козловский.
Міні́стр - член уряду і голова міністерства. Голову уряду іноді називають прем'єр-міністром, залежно від країни - формально чи неформально.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
, проф. А. М. Пєтух

"____ "_________2016 р.

Технічне завдання

на магістерську кваліфікаційну роботу за спеціальністю

8.05010301 – Програмне забезпечення систем

Керівник магістерської кваліфікаційної роботи:

к.т.н., доц. О. М. Рейда

"____"_________________2016р.

Виконaв:


студентка гр. 1ПІ-15мн Т.В. Доценко

"____"_________________2016 р.


Вінниця ВНТУ 2016

1 Найменування та область використання

Робота має назву «Методи і засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови» і виконується в рамках магістерської кваліфікаційної роботи.

Згідно отриманого завдання кінцевий програмний продукт може використовуватись в навчальних цілях за допомогою глобальної мережі Інтернет.

2 Підстава для розробки

Підставою для розробки даної магістерської кваліфікаційної роботи є рішення засідання кафедри програмного забезпечення (протокол №___ від «___»_____________ 20__ року).

3 Мета та призначення розробки

Мета роботи полягає у дослідженні і розробкі методів і засобів сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови. Досягнення мети вимагало вирішення ряду задач:


 • розробити базу даних;

 • розробити CRUD-функціональність;

 • розробити графічний інтерфейс користувача;

 • розробити програмний додаток для вивчення іноземної мови.

4 Технічні вимоги

 • Процесор Intel з частотою не менше 2Гц.

 • Оперативна пам’ять ємністю не менше 1 Gb.

 • Запам’ятовуючий пристрій ємністю 10 Gb.

 • Операційна система Windows 7/8/10.

5 Стадії і етапи розробки

 • ідентифікація проблеми;

 • здобуття знань;

 • структуризація знань;

 • формалізація знань;

 • програмна реалізація;

 • тестування розробленого ПЗ.ДОДАТОК Б. Код програми


ContentReader.cs

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.IO;

using System.Linq;

using System.Web;


namespace LexiGramWeb.DAL

{

public class ContentReader{

public static string GetTxtFileContent(string pathToFile)

{

string content = "";if (!string.IsNullOrEmpty(pathToFile) && File.Exists(pathToFile))

{

try{

using (StreamReader sr = new StreamReader(pathToFile))

{

content = sr.ReadToEnd();}

}

catch (Exception ex){

content = ex.Message;

}

}

return content;}

}

}


DictionaryRepository.cs
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Data;

using System.Data.Entity;

using System.Linq;

using System.Linq.Expressions;

using System.Text.RegularExpressions;

using System.Web;

using LexiGramWeb.Models;
namespace LexiGramWeb.DAL

{

public class DictionaryRepository : IDictionaryRepository{

private LexiGramEntities context = null;

private DbSet dbSetEn = null;

private DbSet dbSetDe = null;


public DictionaryRepository()

{

this.context = new LexiGramEntities();dbSetEn = context.Set();

dbSetDe = context.Set();

}
public DictionaryRepository(LexiGramEntities db)

{

this.context = db;dbSetEn = db.Set();

dbSetDe = db.Set();

}
public IEnumerable SelectAll(LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.ToList().Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

default:


return dbSetEn.ToList().Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

}

}


public AnyDictionary SelectByID(int id, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.Find(id);

default:


return dbSetEn.Find(id);

}

}


public AnyDictionary SelectByIDs(int originalId, int translationId, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.FirstOrDefault(d => d.OriginalId == originalId && d.TranslationId == translationId);

default:


return dbSetEn.FirstOrDefault(d => d.OriginalId == originalId && d.TranslationId == translationId);

}

}


public IEnumerable SelectByOriginalId(int originalId, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.Where(d => d.OriginalId == originalId).ToList().Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

default:


return dbSetEn.Where(d => d.OriginalId == originalId).ToList().Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

}

}


public IEnumerable SelectByOriginal(string original, LanguagesEnum l)

{

original = original.ToLower();switch (l)

{

case LanguagesEnum.de:return dbSetDe.Where(d => d.Original.Original.ToLower() == original).ToList().Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

default:


return dbSetEn.Where(d => d.Original.Original.ToLower() == original).ToList().Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

}

}


public IEnumerable SelectByOriginalPattern(string pattern, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.ToList().Where(d => Regex.Match(d.Original.Original, pattern).Success).Select(d => (AnyDictionary)d);

default:


return dbSetEn.ToList().Where(d => Regex.Match(d.Original.Original, pattern).Success).Select(d => (AnyDictionary)d);

}

}


public IEnumerable SelectByTranslationId(int translationlId, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.Where(d => d.TranslationId == translationlId).Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

default:


return dbSetEn.Where(d => d.TranslationId == translationlId).Select(d => (AnyDictionary)d).ToList();

}

}


public void Insert(AnyDictionary dic)

{

switch (dic.Language){

case LanguagesEnum.de:

DictionaryDeUk de = dic;

dbSetDe.Add(de);

context.SaveChanges();

dic.DicId = de.DicId;

break;

default:


DictionaryEnUk en = dic;

dbSetEn.Add(en);

context.SaveChanges();

dic.DicId = en.DicId;

break;

}

}


public void Update(AnyDictionary dic)

{

switch (dic.Language){

case LanguagesEnum.de:

DictionaryDeUk dicDe = dic;

DictionaryDeUk dicDeOld = dbSetDe.Find(dic.DicId);

if (dicDeOld != null)

{

context.Entry(dicDeOld).CurrentValues.SetValues(dicDe);context.Entry(dicDeOld).State = EntityState.Modified;

}

else{

dbSetDe.Attach(dicDe);

context.Entry(dicDe).State = EntityState.Modified;

}

break;default:

DictionaryEnUk dicEn = dic;

DictionaryEnUk dicEnOld = dbSetEn.Find(dic.DicId);

if (dicEnOld != null)

{

context.Entry(dicEnOld).CurrentValues.SetValues(dicEn);context.Entry(dicEnOld).State = EntityState.Modified;

}

else{

dbSetEn.Attach(dicEn);

context.Entry(dicEn).State = EntityState.Modified;

}

break;}

context.SaveChanges();

}

public void Delete(int id, LanguagesEnum l){

switch (l)

{

case LanguagesEnum.de:DictionaryDeUk dicDe = dbSetDe.Find(id);

dbSetDe.Remove(dicDe);

break;

default:


DictionaryEnUk dicEn = dbSetEn.Find(id);

dbSetEn.Remove(dicEn);

break;

}

context.SaveChanges();}
public void Save()

{

context.SaveChanges();}

}

}


ExampleRepository.cs
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Data;

using System.Data.Entity;

using System.Linq;

using System.Web;

using LexiGramWeb.Models;
namespace LexiGramWeb.DAL

{

public class ExampleRepository : IExampleRepository{

private LexiGramEntities context = null;

private DbSet dbSetEn = null;

private DbSet dbSetDe = null;


public ExampleRepository()

{

this.context = new LexiGramEntities();dbSetEn = context.Set();

dbSetDe = context.Set();

}
public ExampleRepository(LexiGramEntities db)

{

this.context = db;dbSetEn = db.Set();

dbSetDe = db.Set();

}
public IEnumerable SelectAll(LanguagesEnum l)

{

List dic = new List();switch (l)

{

case LanguagesEnum.de:return dbSetDe.Select(d => (Example)d).ToList();

default:


return dbSetEn.Select(d => (Example)d).ToList();

}

}


public Example SelectByID(int id, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

return dbSetDe.Find(id);

default:


return dbSetEn.Find(id);

}

}


public void Insert(Example example)

{

switch (example.Language){

case LanguagesEnum.de:

dbSetDe.Add(example);

break;


default:

dbSetEn.Add(example);

break;

}

context.SaveChanges();}
public void Update(Example example)

{

switch (example.Language){

case LanguagesEnum.de:

ExampleDe dicDe = example;

ExampleDe dicDeOld = dbSetDe.Find(example.DicId);

if (dicDeOld != null)

{

context.Entry(dicDeOld).CurrentValues.SetValues(dicDe);context.Entry(dicDeOld).State = EntityState.Modified;

}

else{

dbSetDe.Attach(dicDe);

context.Entry(dicDe).State = EntityState.Modified;

}

break;default:

ExampleEn dicEn = example;

ExampleEn dicEnOld = dbSetEn.Find(example.DicId);

if (dicEnOld != null)

{

context.Entry(dicEnOld).CurrentValues.SetValues(dicEn);context.Entry(dicEnOld).State = EntityState.Modified;

}

else{

dbSetEn.Attach(dicEn);

context.Entry(dicEn).State = EntityState.Modified;

}

break;}

context.SaveChanges();

}
public void Delete(int id, LanguagesEnum l)

{

switch (l){

case LanguagesEnum.de:

ExampleDe dicDe = dbSetDe.Find(id);

dbSetDe.Remove(dicDe);

break;

default:


ExampleEn dicEn = dbSetEn.Find(id);

dbSetEn.Remove(dicEn);

break;

}

context.SaveChanges();}
public void Save()

{

context.SaveChanges();}

}

}


ДОДАТОК В. Ілюстративний матеріал до захисту магістерської кваліфікаційної роботи


Завідувач кафедри ПЗ, д.т.н., професор _______________ А. М. Пєтух

Науковий керівник, к.т.н., доц.каф. ПЗ _______________ О.М.РейдаРецензент д.т.н., проф., зав.каф.МБІС _______________ О.М.Роїк

Виконавець, студентка групи 1ПІ-15мн ______________ Доценко Т. В.

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • Перелік посилань
 • ДОДАТОК А. Технічне завдання
 • ДОДАТОК Б. Код програми
 • ДОДАТОК В. І люстративний матеріал до захисту магістерської кваліфікаційної роботи