Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка2/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

АНОТАЦІЯ


В роботі було проведено аналіз предметної області, існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Проведено порівняльний аналіз програм для вивчення іноземної мови. Було досліджено та проаналізовано найбільш важливу і актуальну інформацію щодо розробки додатків, розглянуто новітні та найбільш перспективні web-технології.

Виконано аналіз мов програмування, систем управління базами даних та середовища розробки. Проведено економічне обґрунтування доцільності розробки інноваційного рішення.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


ABSTRACT


The paper contains the analysis of the subject area, of the existing options for the solution of the task under research. The comparative analysis of the software programs for studying of a foreign language has been executed. Investigation and analysis of the most essential and actual information related to the extensions development had been carried out, considering the most innovative and  perspective web-based technologies.

Programming languages analysis had been carried out, as well as the analysis of database management systems and development environment. Economical assessment of the feasibility of innovative solution development has been carried out.


АННОТАЦИЯ

В работе был проведен анализ предметной области, существующих вариантов решения исследуемой задачи. Проведен сравнительный анализ программ для изучение иностранного языка. Было исследовано и проанализировано наиболее важную и актуально информацию, которая касается разработки приложений. Рассмотрены новые и наиболее перспективные веб-технологии.

Выполнен анализ языков программирования, систем управления базами данных и среда разработки. Проведено экономическое обоснование целесообразности разработки инновационного решение.

ЗМІСТ


ВСТУП 8

1 ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ 12

1.1 Аналіз предметної області 12

1.2 Аналіз існуючих варіантів розв'язання досліджуваної задачі. 13

1.3 Аналіз методів розв’язання задачі 18

1.4 Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки 19

Висновки до першого розділу 26

2 АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 27

2.1 Аналіз технологій розробки програмних додатків 27

2.2 Постановка задачі розробки 34

2.3 Розробка засобів реалізації програмного продукту 35

3 Програмна реалізація Web-орієнтованого додатку для вивчення іноземної мови 51

3.1 Структурна схема інтерфейсу 51

3.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
2 ER-модель 52

3.3 Блок-схема програмного додатку 56

Висновки до третього розділу 57

4 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ 59

4.

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
1 Методи і засоби тестування 59

4.2 Інструкція користувача 60

4.3 Тестування програмного додатку 63

Висновки до четвертого розділу 64

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 65

5.1 Розрахунок кошторису витрат на розробку 65

5.2 Розрахунок собівартості однієї копії програмного продукту 70

5.3 Розрахунок ціни реалізації 71

5.4 Розрахунок чистого прибутку для виробника 72

5.

Ва́ртість (собівартість, англ. Cost) - вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Кошторис - затверджений у встановленому порядку або прийнятий належним чином фінансово-плановий документ, який містить відповідні статті і суми витрат коштів на утримання органів державної влади, установ та організацій; на виробничу діяльність, капітальне будівництво тощо.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
5 Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні нового програмного продукту 73

5.6 Розрахунок річного економічного ефекту для споживача 76

5.7 Розрахунок терміну окупності виробника 77

Висновоки до пятого розділу 78

ВИСНОВКИ 79

Перелік посилань 81

ДОДАТОК А. Технічне завдання 83

ДОДАТОК Б.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Код програми 85

ДОДАТОК В. Ілюстративний матеріал до захисту магістерської кваліфікаційної роботи 91

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • ABSTRACT
  • ЗМІСТ