Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка3/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ВСТУП


Актуальність теми дослідження.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
У глобалізованому суспільстві особливо важливого значення набувають засоби комунікації. Все більшої актуальності набувають методи відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземних мов. Вивчення іноземної мови із психологічної точки зору – це складний процес формування в корі головного мозку нової мовної системи, що починає співіснувати й постійно взаємодіяти із виробленою системою рідної мови.
Сема́нтика мовна (давніше семасіологія) - розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός (семантікос), «значимий», з σημαίνω (семаіно), «значити, вказувати» та також від σήμα (сема), «знак, позначка, символ».
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Психологі́зм(грец. psych - душа; лат. lohos - слово, вчення;) - передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Досягнення успішних результатів при вивчені іноземної мові можливе при створенні умов, що забезпечать інтенсивне функціонування мовнорухових подразників

На основі багатьох досліджень про природу мовленнєвої діяльності, сучасні психолінгвісти прийшли до висновку, що ми мислимо не словами, а образами, кодовою мовою уявлень і асоціацій.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Слово – це звуковий образ, що використовується для вираження того, що ми бачимо, про що ми думаємо чи відчуваємо. Отже, опанування мови починається з відчуттів, тобто з процесу відображення в мозку людини окремих властивостей предметів та явищ, які безпосередньо впливають на її органи чуття [1].
Відчуття́ - психофізичний пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей, предметів та явищ оточуючого світу.
Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.
Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.

Тема магістерської кваліфікаційної роботи є актуальною, оскільки завжди існує потреба у програмних додатках, які дозволяють покращити асоціативне сприйняття при вивченні іноземної мови. Даний програмний додаток буде корисним для людей різного віку, особливо в умовах його незначної вартості придбання, розробки та обслуговування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська робота виконана відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету 22 К1 «Моделі, методи, технології та пристрої інтелектуальних інформаційних систем управління, економіки, навчання та комунікацій» та плану наукової та навчально-методичної роботи кафедри.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Вíнницький націона́льний технічний університе́т - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.


Мета та завдання дослідження. Метою роботи є дослідження і розробка методів і засобів сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: • дослідити предметну область;

 • виконати аналіз існуючих варіантів розв'язання досліджуваної задачі;

 • виконати аналіз мов програмування;

 • виконати аналіз систем управління базами даних;

 • виконати аналіз середовища розробки;

 • дослідити доцільність розробки програмного продукту;

 • провести оцінку економічної ефективності інноваційного рішення.

Об’єкт дослідження – це процес аналізу методів і засобів сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови.

Предмет дослідження – це методи і засоби відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови.

Методи дослідження. У роботі використані наступні методи наукових досліджень: системного аналіз методів і засобів сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови, методи математичної статистики для розробки обрахунків результатів експериментів над програмним засобом, об’єктно-орієнтованого програмування для автоматизації розрахунків.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.


Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нового методу сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови, який дозволить підвищити швидкість вивчення матеріалу і продуктивність його освоєння, в порівнянні з класичним підходом до вивчення іноземної мови.
Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:

 • розроблено CRUD-функціональність;

 • розроблено графічний інтерфейс користувача;
  Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.


 • розроблено базу даних;

 • розроблено програмний додаток для вивчення іноземної мови.

Достовірність теоретичних положень магістерської кваліфікаційної роботи підтверджується строгістю постановки задач, коректним застосуванням математичних методів під час доведення наукових положень, строгим виведенням аналітичних співвідношень, порівнянням результатів з відомими, та збіжністю результатів математичного моделювання з результатами, що отримані під час впровадження розроблених програмних засобів.
Доведення у математиці - процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого твердження.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


Особистий внесок магістранта. Усі результати, наведені у магістерській кваліфікаційній роботі, отримані самостійно, автору належать такі результати: представлено аналіз існуючих варіантів розв'язання досліджуваної задачі (Busuu, Duolingo, Англійська за місяць, Speak English ); представлено аналіз методів і засобів розробки; представлено оцінку економічної ефективності інноваційного рішення; розроблено CRUD-функціональність; розроблено графічний інтерфейс користувача; розроблено програмний додаток для вивчення іноземної мови.

Апробація результатів роботи. Результати роботи були апробовані на науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна, 2016 р.) та опубліковані у збірниках даних конференцій.
Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.


Публікації. За результатами магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано 1 статтю у збірнику праць конференції [2].


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Звязок роботи з науковими
 • Вінницького національного
 • Мета та завдання дослідження.
 • Предмет дослідження
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Достовірність теоретичних
 • Особистий внесок магістранта.
 • Апробація результатів роботи.