Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз методів розв’язання задачі

Аналіз методів розв’язання задачі
Сторінка5/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.3 Аналіз методів розв’язання задачі


До недавнього часу засоби відображення інформації були представлені в обмеженій кількості.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
До традиційних діапроекторів, кінопроекторів, моніторів комп’ютерів, телевізорів додалися нові пристрої.

Сьогодні досить широко поширені плазмові панелі, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, настінні екрани та інше. В даний час всі мультимедійні пристрої для вивчення іноземнї мови поділяють на три категорії. Застосовують сучасні засоби відображення інформації індивідуального користування.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
. Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Вони призначені для однієї людини (наприклад, монітор персонального комп’ютера, екран телефону, панель приладів в автомобілі). Також розрізняють пристрої групового і колективного користування.
При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Першими можуть користуватися до трьох, другими – більше 3-х чоловік.

Для оцінки мультимедійних пристроїв для вивчення іноземної мови використовуються певні критерії. До них відносять:


 • Доступність.

 • Якість.

 • Зручність.

 • Гнучкість.

 • Оперативність.

 • Вартість.

 • Надійність.

Під доступністю слід розуміти можливість засоби відображення інформації обслуговувати широке коло суб’єктів. Зручність роботи характеризує ступінь задоволення потреб клієнта в забезпеченні необхідними інструментами комунікації достатньої потужності.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Гнучкість системи відображає її здатність перебудовуватися до зміни параметрів при функціонуванні для досягнення максимального ефекту. Методика вибору засобів відображення інформації передбачає також оцінку пристроїв за кількістю відтінків і кольорів, ергономічним характеристикам, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам і так далі [8].
Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.

1.4 Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки

1.4.1 Аналіз ринку та прогнозування попиту


Аналіз ринку – це комплекс дій, спрямованих на вивчення всіх факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів.

Аналіз ринку проводиться з метою одержання об’єктивної інформації про реальну ситуацію на ринку, виявлення та оцінки сили впливу основних чинників. У ході аналізу виявляють обсяги, структуру, широту і якість попиту, пропозиції за певний час та тенденції розвитку ринку, визначають ступінь збалансованості попиту і пропозиції, встановлюють відхилення між цими категоріями.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Особливе значення надається аналізу цін як основному факторові, що формує попит населення. Оцінюють розмір і структуру незадоволеного попиту, ступінь масовості попиту (як відношення кількості споживачів товарів (послуг) до загальної чисельності ймовірних споживачів).

Аналіз ринку дає оцінку обсягів і структури формування попиту, характеристику конкуруючих фірм, їх місце та перспективи на даному товарному чи регіональному ринку. Оцінюються сильні і слабкі місця конкурентів для розробки стратегії і тактики конкурентної боротьби з метою посилення своїх позицій на ринках [9].

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

Аналіз попиту на нову продукцію – один з найважливіших напрямів діяльності інноваційних компаній.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Комерційним компаніям немає сенсу вкладати свої кошти в науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (ННДКР), якщо кінцевий результат себе не окупить [10].
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Тому необхідним є розрахунок ємності ринку. Для цього необхідно спрогнозувати наступні дані: • Середня кількість споживачів, які використовують товари аналогічні розроблюваному (П=25000).

 • Середній відсоток споживачів, які зацікавляться придбанням інноваційного продукту (ПП=30%);

 • Середній термін заміни інноваційного продукту (Т=3 роки);

 • Середній відсоток споживачів, що захочуть придбати розроблюваний товар повторно (СП=20%).

Визначившись із вихідними даними, можна встановити:

 • потребу в інноваційному продукті

(1)

(2)

 • песимістичний прогноз попиту на інноваційне рішення

(3)

 • реалістичний прогноз попиту на інноваційне рішення

(4)

1.4.2 Оцінювання рівня якості інноваційного рішення


Під якістю розуміють сукупність властивостей і характеристик продукції (послуг), що дають можливість задовольнити відповідні потреби. Міра придатності товару задовольнити певну потребу споживача оцінюється за допомогою спеціальних показників якості – кількісних характеристик однієї або кількох властивостей продукції за конкретних умов її створення або використання.

Оцінка рівня якості інноваційного рішення проводиться з метою порівняльного аналізу і визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта інженерного рішення.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Рівень якості – це кількісна характеристика міри придатності певного виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї при порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.

Під час оцінки якості продукції доцільно визначити абсолютний і відносний її рівні.

Абсолютний (від лат. absolutus) - безумовний, необмежений, повний, безвідносний.

Основні параметри інноваційного рішення наведено в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 – Основні параметри інноваційного рішення


Параметри

Абсолютне значення параметру

Коефіцієнт вагомості параметра

краще

середнє

гірше
Функціональність

50,3

Вимоги до оперативної пам’яті
4
0,1

Стабільність роботи

50,1

Супровідна документація2

0,03

Відповідність стандартам
4
0,03

Зручність роботи

50,25

Сумісність

50,05

Надійність

50,07

Захищеність
4
0,07

Із врахуванням коефіцієнтів вагомості відповідних параметрів можна визначити абсолютний рівень якості інноваційного рішення за формулою:http://www.studfiles.ru/html/2706/332/html_qxebhrmbzu.yvvb/htmlconvd-xtbksy_html_m16f5684a.gif (5)

де Рні – числове значення і-го параметру інноваційного рішення, n – кількість параметрів інноваційного рішення, що прийняті для оцінки, аі – коефіцієнт вагомості відповідного параметра (сума коефіцієнтів вагомості всіх параметрів повинна дорівнювати 1 або 100%).

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².Одночасно визначають відносний рівень якості окремих видів продукції, що виробляється (проектується), порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних аналогів (товарів-конкурентів) (табл. 1.3).

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Для оцінки значень параметрів використовується 5-бальна шкала.


Таблиця 1.3 – Основні параметри інноваційного рішення та товару-конкурента

Показник

Варіанти

Відносний показник якості

Коефіцієнт вагомості параметра

Базовий

(товар-конкурент)Новий

(інноваційне рішення)Функціональність

4

5

1,25

0,3

Вимоги до оперативної пам’яті

4

4

1

0,1

Стабільність роботи

4

5

1,25

0,1

Супровідна документація

3

2

0,67

0,03

Відповідність стандартам

5

4

0,8

0,03

Зручність роботи

4

5

1,25

0,25

Сумісність

5

5

1

0,05

Надійність

5

5

1

0,07

Захищеність

4

4

1

0,07

Крім того, в якості товару-конкурента необхідно прийняти вироби з найкращими показниками, які представлені на ринку подібної продукції, або запроектовані вироби по яким є відповідна інформація.

Відносні (одиничні) показники якості по будь-якому параметру qі визначаються за формулами:

http://www.studfiles.ru/html/2706/332/html_qxebhrmbzu.yvvb/htmlconvd-xtbksy_html_m3234f4cb.gif (6)

або


http://www.studfiles.ru/html/2706/332/html_qxebhrmbzu.yvvb/htmlconvd-xtbksy_html_m2a16c024.gif (7)

де Рні, РБі – числові значення і-го параметру відповідно нового і базового виробів.

Формула (6) використовується при розрахунку відносних показників якості, коли збільшення величини параметра веде до покращення якості виробу (наприклад, продуктивність виробу) і формула (7) – коли зі збільшенням величини параметра якість виробу погіршується (наприклад, маса, споживча потужність).

Відносний рівень якості інноваційного рішення визначаємо за формулою:http://www.studfiles.ru/html/2706/332/html_qxebhrmbzu.yvvb/htmlconvd-xtbksy_html_70ac16d1.gif (8)


Оскільки >1, значення і-го показника якості покращилось.

1.4.3 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного рішення


У найширшому розумінні конкурентоспроможність товару – це можливість його успішного продажу на певному ринку і в певний проміжок часу.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.
Водночас конкурентоспроможною можна вважати лише однорідну продукцію з технічними параметрами і техніко-економічними показниками, що ідентичні аналогічним показникам уже проданого товару. Для того, щоб високоякісний товар був одночасно і конкурентоспроможним, він має відповідати критеріям оцінки споживачів конкретного ринку в конкретний час.

Дані для розрахунку загального показника конкурентоспроможності інноваційного рішення занесено до таблиці 1.4. Для оцінки значень параметрів використовується 5-бальна шкала.


Таблиця 1.4 – Нормативні, технічні та економічні параметри інноваційного рішення і товару-конкурента

Показник

Варіанти

Коефіцієнт вагомості параметра

Базовий

(товар-конкурент)Новий

(інноваційне рішення)Технічні показники:

Сумісність Відео контент

4

5

0,07

Наявність відео контенту

5

5

0,06

Наявність пошуку

4

4

0,06

Споживацькі показники:

Теорія по граматиці

1

5

0,06

Завдання по граматиці

5

4

0,07

Теорія по лексиці

1

5

0,05

Завдання по лексиці

5

5

0,07

Словник

5

4

0,08

Аудіо ресурси

4

4

0,07

Відео ресурси

4

3

0,07

Використання зображень

5

5

0,08

Наявність прикладів

4

5

0,05

Наявність пояснень

5

4

0,06

Можливість вивчення декількох мов

5

5

0,07

Економічні показники

Ціна

450

320

0,05

Експлуатаційні витрати

60

33

0,03

Загальний показник конкурентоспроможності інноваційного рішення (К) з урахуванням вищезазначених груп показників можна визначити за формулою:http://www.studfiles.ru/html/2706/332/html_qxebhrmbzu.yvvb/htmlconvd-xtbksy_html_41d868f8.gif (9)

де Іт.п.. – індекс технічних параметрів (відносний рівень якості інноваційного рішення);

Пара́метр у техніці або техні́чний пара́метр - характеристика окремої властивості об'єкта або процесу, яка допускає кількісну оцінку.
Іе.п. – індекс економічних параметрів.

Індекс економічних параметрів визначається за формулою:

http://www.studfiles.ru/html/2706/332/html_qxebhrmbzu.yvvb/htmlconvd-xtbksy_html_m2370aa04.gif (10)

де РНеі, РБеі – економічні параметри (ціна придбання та споживання товару) відповідно нового та базового товарів.Оскільки K>1, то інноваційне рішення є більш конкурентоспроможним, ніж товар-конкурент, обраний за базу для порівняння.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 1.4 Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки
 • 1.4.2 Оцінювання рівня якості інноваційного рішення
 • 1.4.3 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного рішення