Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка6/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Висновки до першого розділу


В даному розділі було проведено аналіз предметної області, існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі. Проведено порівнальний аналіз програм для вивчення іноземної мови. Порівняльна характеристигка аналогів занесена до таблиці. Був проведений аналіз методів розв’язання задачі.

Проведено аналіз ринку, встановлено рівень новизни товару, описано основні вимоги споживачів до товару та ринки збуту, спрогнозовано попит на інноваційне рішення, обрано канали збуту, встановлено головних конкурентів, описано та проаналізовано продукцію конкурентів, вибрано перспективний метод ціноутворення.

Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).
Оскільки значення рівня якості та конкурентоспроможності інноваційного рішення >1, то інноваційне рішення є більш якісним і конкурентоспроможним, ніж товар-конкурент, обраний за базу для порівняння, і розробка даного товару є доцільною.


2 АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

2.1 Аналіз технологій розробки програмних додатків


Веб-програмування (Веб-розробка) – це розділ програмування, орієнтований на розробку динамічних Інтернет-додатків.

Мови веб-програмування діляться на дві групи: клієнтську і серверну.

Клієнтські мови обробляються на стороні користувача (в основному в браузері). Відповідно обробка скрипта залежить від браузера користувача, і користувач має повноваження налаштувати свій браузер так, щоб той взагалі ігнорував скрипти. При цьому якщо браузер старий, він може не підтримувати ту чи іншу мову або версію мови, на яку спирався розробник. З сучасними браузерами таких проблем виникати не повинно, до того ж мови програмування не так вже й часто кардинально оновлюються (раз на кілька років) і кращі з них давно відомі.

Скриптова мова (англ. scripting language) - мова програмування, розроблена для запису «сценаріїв», послідовностей операцій, які користувач може виконувати на комп'ютері. Прості скриптові мови раніше часто називали мовами пакетної обробки (batch languages або job control languages).
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Код клієнтського скрипта може подивитися кожен, вибравши в меню свого браузера "Вихідний код сторінки".

Перевага клієнтського мови полягає в тому, що обробка скриптів на такій мові може виконуватися без відправки документа на сервер. Програма відразу перевірить правильне заповнення форми перед відправкою, і, якщо необхідно, виведе помилку. Звідси ж випливає і те обмеження, що за допомогою клієнтського мови програмування ніщо не може бути записано на сервер.

Найпоширенішим з клієнтських мов є JavaScript, розробниками якого є компанія Netscape спільно з компанією Sun Microsystems. Ще один популярний мова – це VBScript. Крім цього останнім часом набрали популярність такі технології як AJAX, Adobe Flash, Microsoft Silverlight та ін.

Важливою стороною роботи серверних мов є Система управління базами даних (СКБД). Це, по суті, теж сервер, на якому в певному користувачем порядку зберігається різна необхідна інформація, яка може бути викликана в будь-який момент.

HTML (англ. HyperText Markup Language – Мова розмітки гіпертекстових документів) – стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті.

Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
Microsoft Silverlight - це розширення до веб-оглядачів, яке дозволяє відображати на сторінці анімацію, векторну графіку, а також програвати звук та відео, що є характерною рисою RIA (англ. Rich Internet Application - багатих інтернет додатків).
Adobe Flash (вимовляється [флеш]; колишня назва - «Macromedia Flash») - мультимедійна та програмна платформа використовувана для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash Player.
Мо́ва розмі́тки - штучна мова, що використовує набір анотацій до тексту, що надає інструкції стосовно структури тексту чи його відображення.
HTML (англ. HyperText Markup Language - Мова розмітки гіпертекстових документів) - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML).
Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML). Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.

HTML є похідною мовою від SGML, успадкувавши від неї визначення типу документу та ідеологію структурної розмітки тексту.

Попри те, що HTML – штучна комп'ютерна мова, вона не є мовою програмування.

HTML разом із каскадними таблицями стилів та вбудованими скриптами – це три основні технології побудови веб-сторінок.

Ідеоло́гія (грец. ιδεολογία, від Ιδεα - прообраз, ідея, і λογος - слово, розум, вчення, буквально вчення про ідеї) - організована сукупність ідей у формі політичних міфів, настанов, гасел, програмних документів партій, філософських концепцій тощо.
Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скорочено CSS) - спеціальна мова, що використовується для опису сторінок, написаних мовами розмітки даних.

HTML впроваджує засоби для:


 • створення структурованого документу шляхом позначення структурного складу тексту: заголовки, абзаци, списки, таблиці, цитати та інше;

 • отримання інформації із Всесвітньої мережі через гіперпосилання;
  Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
  Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.


 • створення інтерактивних форм;

 • включення зображень, звуку, відео, та інших об'єктів до тексту.

Розмітка в HTML складається з чотирьох основних компонентів: елементів (та їхніх атрибутів), базових типів даних, символьних мнемонік та декларації типу документа.
Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Деклара́ція - документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Документ HTML 4.01 складається з трьох частин: • Декларація типу документу (англ. Document type declaration, Doctype), на початку документа, в якій визначається тип документа (DTD).

 • Шапка документу (знаходиться в межах елементу head), в якій записано загальні технічні відомості або додаткова інформація про документ, яка не відтворюється безпосередньо в браузері;

 • Тіло документу (може знаходитися в елементах body або frameset), в якому міститься основна інформація документа.

Розширювана мова розмітки (англ. Extensible Markup Language, скорочено XML) – запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема, через Інтернет. Є спрощеною підмножиною мови розмітки SGML. XML документ складається із текстових знаків, і придатний до читання людиною.

Стандарт XML (англ. Recommendation, перше видання від 10 лютого 1998, останнє, четверте видання 29 вересня 2006) визначає набір базових лексичних та синтаксичних правил для побудови мови описання інформації шляхом застосування простих тегів.

Веб-застосунок - розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером - веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів - логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача.
Консóрціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту).
Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
Цей формат достатньо гнучкий для того, аби бути придатним для застосування в різних галузях. Іншими словами, запропонований стандарт визначає метамову, на основі якої, шляхом запровадження обмежень на структуру та зміст документів визначаються специфічні, предметно-орієнтовані мови розмітки даних. Ці обмеження описуються мовами схем (англ. Schema), такими як XML Schema (XSD), DTD або RELAX NG. Прикладами мов, основаних на XML є: XSLT, XAML, XUL, RSS, MathML, GraphML, XHTML, SVG, і також XML Schema.

Коректний документ (англ. well-formed document) відповідає всім синтаксичним правилам XML. Документ, що не є коректним, не може називатись XML-документом. Сумісний синтаксичний аналізатор (англ. Conforming parser) не повинен обробляти такі документи.

Документ називається валідним (англ. valid), якщо він є коректним, містить посилання на граматичні правила та повністю відповідає обмеженням, вказаним у цих правилах (DTD або XML Schema або іншому подібному документі).

Синтаксичним аналізатором (часто, парсер від англ. parser) називається програма або компонент, що читає XML-документ, проводить синтаксичний аналіз, та відтворює його структуру.

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Синтакси́чний ана́ліз (па́рсинг) (англ. parsing) - в інформатиці це процес аналізу вхідної послідовності символів, з метою розбору граматичної структури згідно із заданою формальною граматикою. Синтаксичний аналізатор (англ. parser)
Якщо синтаксичний аналізатор перевіряє документ на валідність, то такий аналізатор називають валідатором (англ. validating).

Назви елементів чутливі до регістру літер. Наприклад, наступна пара елементів правильна:у той час як ця – ні:Правильний вибір назв для XML елементів підкреслюватиме значення даних у створеній мові розмітки. Це сприятиме полегшенню роботи людей з такими документами, зберігаючи можливості для комп'ютерної обробки даних. Вибір змістовних назв передає семантику елементів та атрибутів для людини, без посилання на зовнішню документацію. Однак це може призвести до надмірності розмітки, що ускладнює редагування й збільшує розмір файлів [11].

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.

JavaScript (JS) – динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки. Мова JavaScript також використовується для програмування на стороні серверу (подібно до таких мов програмування, як Java і C#), розробки ігор, стаціонарних та мобільних додатків, сценаріїв в прикладному ПЗ (наприклад, в програмах зі складу Adobe Creative Suite), всередині PDF-документів тощо.

Незважаючи на схожість назв, мови Java та JavaScript є двома різними мовами, що мають відмінну семантику, хоча й мають схожі риси в стандартних бібліотеках та правилах іменування.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Синтаксис обох мов отриманний «у спадок» від мови С, але семантика та дизайн JavaScript є результатом впливу мов Self та Scheme.

JavaScript має C-подібний синтаксис, але в порівнянні з мовою Сі має такі корінні відмінності:


 • об'єкти, з можливістю інтроспекції і динамічної зміни типу через механізм прототипів

 • функції як об'єкти першого класу

 • обробка винятків

 • автоматичне приведення типів

 • автоматичне прибирання сміття

 • анонімні функції

Семантика мови схожа з семантикою мови Self.
Інтроспе́кція (від лат. introspecto - дивлюся всередину) - метод психологічного дослідження, що полягає в спостереженні дослідника за власними почуттями, думками й т. ін.; самоспостереження.

При використанні в рамках технології DHTML JavaScript код включається в HTML-код сторінки і виконується інтерпретатором, вбудованим в браузер. Код JavaScript вставляється в теги з обов'язковим по специфікації HTML 4.

Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
01 атрибутом type="text/javascript", хоча в більшості браузерів мова сценаріїв за умовчанням саме JavaScript [12].

Microsoft Silverlight – це мультимедійна технологія схожа з Adobe Flash. Також Microsoft Silverlight – це плагін для браузера, який дозволяє запускати додатки, що містять анімацію, векторну графіку і аудіо-відео ролики, що характерно для RIA (Rich Internet application). Silverlight надає графічну систему, схожу з Windows Presentation Foundation, і об'єднує мультимедіа, графіку, анімацію і інтерактивність в одній програмній платформі. Він був розроблений, щоб працювати з XAML і з мовами Microsoft .NET. XAML використовується для розмітки сторінок, що використовують векторну графіку і анімацію. Текст, що міститься в Silverlight додатках, доступний для пошукових систем, так як він не компілюється, а доступний у вигляді XAML.

Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Silverlight також можна використовувати для того, щоб створювати віджети для Windows Sidebar в Windows Vista.
Windows Vista - версія Microsoft Windows NT, серії операційних систем, що використовуються на персональних комп'ютерах.

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) – підхід до побудови користувацьких інтерфейсів веб-застосунків, за яких веб-сторінка, не перезавантажуючись, у фоновому режимі надсилає запити на сервер і сама звідти довантажує потрібні користувачу дані. AJAX – один з компонентів концепції DHTML.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

AJAX – це не самостійна технологія, а швидше концепція використання декількох суміжних технологій. AJAX підхід до розробки, який призначений для користувачів інтерфейсів, комбінує кілька основних методів і прийомів:


 • Використання DHTML для динамічної зміни змісту сторінки.

 • Використання XMLHttpRequest для звернення до сервера «на льоту», не перезавантажуючи всю сторінку повністю.

 • Альтернативний метод – динамічне підвантаження коду JavaScript в тег
  Каталог: portal -> static
  static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
  static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
  static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
  static -> Вступ актуальність теми дослідження
  static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
  static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 2 АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ