Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетоди І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови

Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Сторінка7/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.2 Постановка задачі розробки


У ході виконання роботи необхідно:

 • дослідити предметну область;

 • виконати аналіз існуючих варіантів розв'язання досліджуваної задачі;

 • виконати аналіз методів розв’язання задачі;

 • виконати аналіз технології розробки програмних додатків для вивчення іноземної мови;

 • виконати аналіз мов програмування;

 • виконати аналіз систем управління базами даних;

 • виконати аналіз середовища розробки;

 • дослідити CRUD-функціональність;

 • виконати аналіз методів та підходів до навчання іноземної мови;

 • дослідити доцільність розробки програмного продукту;

 • виконати комплексне дослідження ринку;
  Дослідження ринку - це будь-які організовані зусилля для збору інформації про цільові ринки або клієнтів. Це дуже важлива складова бізнес-стратегії. Термін часто використовується як аналог маркетингових досліджень; однак, експерти-практики вбачають відмінність в тому, що маркетингові дослідження пов'язані конкретно з маркетинговими процесами, у той час як ринкові дослідження пов'язані конкретно з ринками.


 • розрахувати основні економічні показники виробництва, реалізації та експлуатації інноваційного рішення;

 • провести оцінку економічної ефективності інноваційного рішення.

На основі отриманих результатів:

 • розробити базу даних;

 • розробити CRUD-функціональність, яка дозволятиме:

 • додавати записи в базу даних;

 • здійснювати пошук і зчитування записів;

 • редагувати записи;

 • видалити існуючі записи;

 • розробити графічний інтерфейс користувача;

 • розробити програмний додаток для вивчення іноземної мови.

2.3 Розробка засобів реалізації програмного продукту

2.3.1 Вибір мови програмування


C (Сі-плюс-плюс) – мова програмування високого рівня з підтримкою декількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної.
Паради́гма програмува́ння - це система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм, а також спосіб мислення програміста.
Високорівнева мова програмування - мова програмування, розроблена для швидкого і зручного використання програмістом. Основна риса високорівневих мов - це абстракція, тобто введення смислових конструкцій, які коротко описують такі структури даних і операції над ними, опис яких на машинному коді або низькорівневій мові програмування був би дуже великим, складним для розуміння програмістів і зайняв би багато часу при написанні. Написані програми на мові високого рівня згодом перетворюються в машинний код для виконання безпосередньо операційною системою. В результаті безпосередній код, що виконується на комп'ютері і створений в процесі трансляції переважно містить певні зайві інструкції, тому виконання таких програм дещо повільніше. Швидкість також залежить від способу трансляції. Проте для сучасної обчислювальної техніки цей час не критичний. В разі якщо швидкість все ж критична, або ж потрібно напряму працювати з апаратним забезпеченням, то використовують мови низького рівня (асемблер).
Мова С багато в чому є надмножиною С. Нові можливості С включають оголошення у вигляді виразів, перетворення типів у вигляді функцій, оператори new і delete, тип bool, посилання, розширене поняття константності та змінності, функції, що підставляються, аргументи за замовчанням, перевизначення, простори імен, класи (включаючи і всі пов'язані з класами можливості, такі як успадкування, функції-члени (методи), віртуальні функції, абстрактні класи і конструктори), перевизначення операторів, шаблони, оператор ::, обробку винятків, динамічну ідентифікацію і багато що інше.
Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Обро́бка ви́нятків (також опрацьо́вування (обробля́ння) винятко́вих ситуа́цій, англ. exception handling) - механізм мов програмування, призначений для обробки помилок часу виконання і інших можливих проблем (винятків), які можуть виникнути при виконанні програми.
С є також мовою строгого типування і накладає більше вимагань щодо дотримання типів, порівняно з С.

Назва «Сі » була вигадана Ріком Масситті (Rick Mascitti) і вперше було використана в грудні 1983 року. Раніше, на етапі розробки, нова мова називалася «Сі з класами». При створенні С прагнули зберегти сумісність з мовою С. Більшість програм на С справно працюватимуть і з компілятором С .

Сумісність (в стандартизації) - властивість об'єкта (процесу, системи) вступати у взаємодію з іншими об'єктами (процесами, системами), при цьому об'єкти (процеси, системи) не повною мірою виключають прояв один одного.
Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)
С має синтаксис, заснований на синтаксисі С.

Основним способом організації інформації в Сі є класи. На відміну від типу структура (struct) мови Сі, що складається тільки з полів, клас (class) Сі складається з полів і функцій-членів або методів (англ. member functions). Поля бувають публічними (public), захищеними (protected) і приватними (private). У Сі тип структура аналогічний типу клас, відмінність в тому, що за умовчанням поля і функції-члени у структури публічні, а у класу – приватні.

Переваги мови C : • Швидкодія. Швидкість роботи програм на С практично не поступається програмам на С, хоча програмісти отримали в свої руки нові можливості і нові засоби.

 • Масштабованість. На мові C розробляють програми для найрізноманітніших платформ і систем.

 • Можливість роботи на низькому рівні з пам'яттю, адресами, портами. (Що, при необережному використанні, може легко перетворитися на недолік.)

 • Можливість створення узагальнених алгоритмів для різних типів даних, їхня спеціалізація, і обчислення на етапі компіляції, з використанням шаблонів.
  Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
  Узагальнене програмування (англ. generic programming) - парадигма програмування, що полягає в такому описі даних і алгоритмів, який можна застосовувати до різних типів даних, не змінюючи сам опис. У тому чи іншому вигляді підтримується різними мовами програмування.


 • Підтримуються різні стилі та технології програмування, включаючи традиційне директивне програмування, ООП, узагальнене програмування, метапрограмування (шаблони, макроси).

Недоліки мови C :

 • Не використовується автоматичне управління пам'яттю (наприклад, збірку сміття).
  Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
  Вразливості типу «переповнювання буфера».

 • Погана підтримка модульності.

 • Недостача інформації про типи даних під час компіляції (CTTI).

 • Мова C є складною для вивчення і для компіляції.

 • Деякі перетворення типів неінтуїтивні. Зокрема, операція над беззнаковим і знаковим числами видає беззнаковий результат.

 • Препроцесор С (успадкований від C) дуже примітивний. Це приводить з одного боку до того, що з його допомогою не можна (або важко) здійснювати деякі завдання метапрограмування, а з іншою, в наслідку своєї примітивності, він часто приводить до помилок і вимагає багато дій з обходу потенційних проблем.

 • З кінця 1990-х в співтоваристві С набуло поширення так зване метапрограмування на базі шаблонів. По суті, воно використовує особливості шаблонів C в цілях реалізації на їхній базі інтерпретатора примітивної функціональної мови програмування, що виконується під час компіляції.
  Функційне програмування - парадигма програмування, яка розглядає програму як обчислення математичних функцій та уникає станів та змінних даних. Функційне програмування наголошує на застосуванні функцій, на відміну від імперативного програмування, яке наголошує на змінах в стані та виконанні послідовностей команд.
  Сама по собі ця можливість приваблива, але, внаслідкок вище згаданого, такий код важко сприймати.

 • Хоча декларується, що С мультипарадигмена мова, реально в мові відсутня підтримка функціонального програмування.

C# (вимовляється як Сі-шарп) – об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET. Розроблена Андерсом Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під егідою Microsoft Research (при фірмі Microsoft). Синтаксис C# близький до С і Java. Мова має строгу статичну типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники на функції-члени класів, атрибути, події, властивості, винятки, коментарі у форматі XML. Перейнявши багато що від своїх попередників – мов С , Delphi, Модула і Smalltalk – С#, спираючись на практику їхнього використання, виключає деякі моделі, що зарекомендували себе як проблематичні при розробці програмних систем, наприклад множинне спадкування класів (на відміну від C ).
Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).
Smalltalk (вимовляється [смо́лток])- об'єктно-орієнтована мова програмування з динамічною типізацією, розроблена в Xerox PARC Аланом Кейем, Деном Інгаллсом, Тедом Кеглером, Адель Голдберг в 1970-х роках.
Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.
Спадкува́ння - перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст.1216 ЦК України).
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

C# є близька до мови програмування Java. Мова Java була створена компанією Sun Microsystems, коли глобальний розвиток інтернету поставив задачу роззосереджених обчислень. Взявши за основу популярну мову C , Java виключила з неї потенційно небезпечні речі (типу вказівників без контролю виходу за межі). Для роззосереджених обчислень була створена концепція віртуальної машини та машинно-незалежного байт-коду, свого роду посередника між вихідним текстом програм і апаратними інструкціями комп'ютера чи іншого інтелектуального пристрою.

Байт-код або байтко́д (англ. byte-code), іноді також використовується термін псевдокод - машинно-незалежний код низького рівня, що генерується транслятором і виконуваний інтерпретатором. Більшість інструкцій байт-коду еквівалентні одній або кільком командам асемблера.
Посере́дник: Особа чи установа, організація і т. ін., що сприяє встановленню та здійсненню ділових контактів, торговельних або дипломатичних зносин між ким-, чим-небудь. // Те, що виступає проміжною ланкою у взаємодії між чим-небудь або в процесі перетворення чогось.
Віртуальна машина - модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації.
Струсі (пол. Strusiowie) - шляхетський рід у Польському Королівстві, згодом Речі Посполитій. Рід походить з Коморова (тоді Белзьке князівство). В документах представники роду згадуються як Струсі з Коморова (наприклад, Миколай Струсь з Коморова).

Java набула чималої популярності, і була ліцензована також і компанією Microsoft. Але з плином часу Sun почала винуватити Microsoft, що та при створенні свого клону Java робить її сумісною виключно з платформою Windows, чим суперечить самій концепції машинно-незалежного середовища виконання і порушує ліцензійну угоду. Microsoft відмовилася піти назустріч вимогам Sun, і тому з'ясування стосунків набуло статусу судового процесу.

Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.
Суд визнав позицію Sun справедливою, і зобов'язав Microsoft відмовитися від позаліцензійного використання Java.

Нововведенням C# стала можливість легшої взаємодії, порівняно з мовами-попередниками, з кодом програм, написаних на інших мовах, що є важливим при створенні великих проектів. Якщо програми на різних мовах виконуються на платформі .NET, .NET бере на себе клопіт щодо сумісності програм (тобто типів даних, за кінцевим рахунком)

Основним компілятором C# є Microsoft Visual C#.

Версії:


Версія 1.0. Проект C# був початий в грудні 1998 і отримав кодову назву COOL (C-style Object Oriented Language). Версія 1.0 була анонсована разом з платформою .NET у червні 2000 року, тоді ж з'явилася і перша загальнодоступна бета-версія; C# 1.0 остаточно вийшов разом з Microsoft Visual Studio .NET у лютому 2002 року.

Перша версія C# нагадувала за своїми можливостями Java 1.4, дещо їх розширюючи: так, в C# були властивості (що виглядають у коді як поля об'єкта, але, при зверненні до них, можуть викликати пов'язані методи класу), індексатори (подібні до властивостей, але приймають параметр як індекс масиву), події, делегати, циклиforeach, структури, що передаються за значенням, автоматичне перетворення вбудованих типів в об'єкти при необхідності (boxing), атрибути, вбудовані засоби взаємодії з некерованим кодом (DLL, COM) тощо. Крім того, в C# вирішено було перенести деякі можливості C , відсутні в Java: беззнакові типи, перевизначення операцій (з деякими обмеженнями, на відміну від C ), передача параметрів у метод за посиланням, методи зі змінним числом параметрів, оператор goto. Також у C# залишили обмежену можливість роботи з вказівниками – в місцях коду, спеціально позначених словом unsafe і при вказівці спеціальної опції компілятору.

Версія 2.0. Проект специфікації C# 2.0 вперше був викладений Microsoft в жовтні 2003 року; у 2004 році виходили бета-версії (проект з кодовою назвою Whidbey), C# 2.0 остаточно вийшов 7 листопада 2005 року разом з Visual Studio 2005 і .

Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
NET 2.0.

Нові можливості у версії 2.0: • Часткові типи (розділення реалізації класу більш ніж на один файл).

 • Узагальнені, або параметризовані типи (generics, «дженерики»). На відміну від шаблонів C , вони підтримують деякі додаткові можливості і працюють на рівні віртуальної машини. Разом з тим, параметрами узагальненого типу не можуть бути вирази.
  Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.


 • Нова форма ітератора, що дозволяє створювати співпрограми за допомогою ключового слова yield, подібно Python і Рубі.

 • Анонімні методи, що забезпечують функціональність замикання.

 • Оператор ??: return obj1 ?? obj2; означає (у нотації C# 1.0) return obj1!=null ? obj1 : obj2;.

 • Типи-значення, що обнуляються (nullable), є тими ж самими типами-значеннями, що можуть nfrj; приймати також значення null. Такі типи дозволяють поліпшити взаємодію з базами даних через мову SQL.

Версія 3.0. В червні 2004 року Андерс Гейлсберг вперше розповів на сайті Microsoft про плановані розширення мови в C#3.0.. У вересні 2005 року було випущено проектспецифікації C# 3.0 і бета-версія C# 3.0, що встановлюється у вигляді доповнення до існуючих Visual Studio 2005 і .NET 2.0. Офіційно версія C# 3.0 побачила світ 19 листопада 2007 року у складі .NET Framework 3.5.

В C# 3.0 з'явилися такі радикальні доповнення та зміни: • Ключові слова select, from, where, що дозволяють робити запити з SQL, XML, колекції тощо.
  Радикалізм (англ. radicalism) - духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс. Радикалізм проявляється в різних сферах: політиці, філософії, етиці, релігії, тощо, як напрям, який повністю не погоджується з панівними поглядами.


 • Ініціалізація об'єкта разом з його властивостями.

 • Лямбда-вирази (анонімні функції).

 • Автоматичне визначення типів локальних змінних.

 • Безіменні типи.

Версія 4.0. Нові можливості в версії 4.0:

 • Динамічна типізація об'єктів:

 • динамічний перехід;

 • динамічний виклик методу [11].

Порівняльна характеристика мов програмування наведена в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 - Порівняльна характеристика мов програмування

Характеристики

JavaScript

С

С#

Об'єктно-орієнтованість

1

1

1

Підтримка узагальненого програмування через шаблони

1

1

1

Вбудовані функції

1

1

1

Перевантаження операторів

1

1

1

Динамічний поліморфізм

1

1

1

Швидкодія

1

1

1

Використання класів

1

1

1

Автоматичне управління пам'яттю

1

0

1

Кросплатформенність

1

0

1

Динамічна типізація об'єктів

1

0

1

Автоматичне визначення типів локальних змінних

1

0

1

Сумарний коефіцієнт

11

7

11

*1 – наявність характеристики; *0 – відсутність характеристики.
На основі результів таблиці 3.1 для реалізації програмного продукту зі сторони сервера було вибрано мову програмування C#, для реалізації клієнтської сторони було вибрано JavaScript [10].

2.3.2 Вибір системи управління базами даних


Oracle Developer Suite - повний набір інтегрованих засобів для розробки web-додатків. Включає зручне інтегроване середовище розробки із засобами моделювання, програмування, розробки компонентів, бізнес-аналіза і складання звітів.
Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.
Всі ці засоби використовують загальні ресурси, що дозволяє спільно працювати над одним проектом групі розробників.

Сервер ORACLE забезпечує ефективні і дієві рішення для основних засобів баз даних: управління великими базами даних і контроль управління простором.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

ORACLE підтримує найбільші бази даних, потенційного розміру до сотень гігабайт. Щоб забезпечити дієвий контроль за використанням дорогих дискових пристроїв, він надає повний контроль розподілу простору. Підтримує велике число користувачів, що одночасно виконують різноманітні застосування, які оперують одними і тими ж даними. Сервер мінімізує суперництво за дані і гарантує узгодженість даних.

Щоб витягувати максимум переваг з даної комп'ютерної системи або мережі, ORACLE дозволяє розділяти роботу сервером бази даних і прикладними програмами клієнтів. Вся тяжкість управління спільно використовуваними даними може бути зосереджена в комп'ютері, що виконує СУБД, тоді як робочі станції, на яких працюють додатки, можуть концентруватися на інтерпретації і відображенні даних.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
У комп'ютерному оточенні, сполучених мережами, ORACLE комбінує дані, що фізично знаходяться на різних комп'ютерах у одну логічну базу даних, до якої мають доступ все користувачі мережі.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Розподілені системи володіють такими ж ступенем прозорості для користувачів і узгодженості даних, що і нерозподілені системи, надаючи в те ж час переваги управління локальною базою даних. Програмне забезпечення ORACLE переносимо між різними операційними системами і однакове у всіх системах. Додатки, що розробляються для ORACLE, можуть бути перенесені в будь-яку операційну систему з мінімумом модифікацій або взагалі без таких. ORACLE автоматично підтримує цілісність даних, дотримуючи "організаційні правила", які диктують стандарти даних.
Мінімум - це найменша кількість; найменша величина; нижча межа чогось. У математиці - найменше значення неперервної функції.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
Як наслідок, усуваються витрати на кодування і супровід перевірок в численних додатках бази даних.

Програмне забезпечення ORACLE сумісно з промисловими стандартами, включаючи більшість стандартних операційних систем. Додатки, що розробляються для ORACLE, можуть використовуватися в будь-якій операційній системі з мінімумом модифікацій або взагалі без таких. Програмне забезпечення ORACLE дозволяє різним типам комп'ютерів і операційних систем спільно використовувати інформацію за допомогою мереж [13].

Microsoft SQL Server – комерційна система керування базами даних, що розповсюджується корпорацією Microsoft.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Мова, що використовується для запитів – Transact-SQL, створена спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO щодо структурованої мови запитів (SQL) із розширеннями. Використовується як для невеликих і середніх за розміром баз даних, так і для великих баз даних масштабу підприємства. Багато років вдало конкурує з іншими системами керування базами даних.

SQL Server 2012 має вдосконалень для роботи з критичними бізнес-застосунками і бізнес-аналітикою як в традиційних дата-центрах, так і в приватних, публічних і гібридних хмарних середовищах.

Да́та-це́нтр (англ. data center, альтернативні терміни російського походження центр зберігання та обробки даних (ЦЗОД), центр обробки даних (ЦОД), рос. центр хранения и обработки данных (ЦХОД), центр обработки данных (ЦОД)) - спеціалізований технічний майданчик для розміщення інформації в мережі Інтернет, підключений до неї в автономну систему (або мережі в її складі) по множині каналів зв'язку.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Гібрид (від лат. hybrida – помісь) - результат природного чи штучного схрещування між двома організмами різних таксонів.
Серед нових можливостей SQL Server 2012 виділяються SQL Server AlwaysOn (рішення підтримки високого рівня доступності даних та аварійного відновлення), xVelocity (технологія збільшення продуктивності сховищ даних та програм бізнес-аналітики), нові рішення в області візуалізації PowerPivot і PowerView для створення звітів і аналітичних програм з Excel і SharePoint, покращені інструменти для інтеграції даних і управління ними, включаючи SQL Server Data Quality Services і Master Data Services, нова семантична модель бізнес-аналітики та інструмент для адміністраторів баз даних і розробників застосунків SQL Server Data Tools.
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

Також Microsoft зробила значні інвестиції в області Big Data, а саме в інтеграцію SQL Server і популярних інструментів для бізнес-аналітики з неструктурованою інформацією [14].

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.Порівняльна характеристика систем управління базами даних наведена в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 Порівняльна характеристика СУБД

Характеристики

MS SQL Server

Oracle

Адміністрування

4

5

Графічні засоби

5

4

Простота в обслуговуванні

5

4

Механізм роботи з даними

4

5

Функціонування з декількома процесорами

3

4

З'єднання і вибір індексів

5

5

Спільний доступ

4

4

Обробка мультимедіа

4

3

З'єднання з мережею

3

4

Пошук в тексті

5

5

Сумісність

4

3

Сполучення з іншими базами даних

4

3

Єдина реєстрація

4

4

Функціонування під управлінням різних ОС

4

4

Програмованість

3

4

Збережені тригери і процедури

4

3

Мова програмування

3

4

Побудова БД

5

5

Мова SQL

5

5

Об'єктно-орієнтовані системи

3

4

Функціонал для роботи з філіями

5

4

Тиражування

5

5

Паралельна обробка транзакцій

5

4

Віддалене адміністрування

4

4

Сховища даних і звіти

5

5

Інструменти завантаження

5

4

Інструменти аналізу

5

5

Сумарний коефіцієнт

115

113

*5 – відмінно; *4 – добре; *3 – задовільно; *2 – нижче задовільного; *1 – не задовільно.
Саме тому для реалізації бази даних було вибрано SQL Server 2012.

2.3.3 Вибір середовища розробки програмного забезпечення


Xcode (див. рис. 2.1) – інтегроване середовище розробки виробництва Apple. Дозволяє створювати програмне забезпечення з використанням таких технологій як GCC, GDB, Java та ін. На сьогодні є єдиним засобом написання «універсальних»(Universal Binary) прикладних програм для Mac OS X.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Xcode включає в себе більшу частину документації розробника від Apple та Interface Builder – застосунок, який використовується для створення графічних інтерфейсів.

Інноваційні можливості: • Swift революційно нова мову програмування, яка є безпечною, швидкою і сучасною;
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
  Революція (від лат. revolutio - переворот, змінення, кардинальная зміна) - швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи. Прикладом зазначеної системи є суспільство, людина, наукові знання, засоби виробництва, окреме тіло, … Революція, на відміну від реформи, змінює всю систему, а не окрему її частину, яка також може бути системою.


 • ігрові майданчики дозволяють експериментувати з Swift кодом та відображають миттєві результати;

 • Interface Builder – графічне дизайн полотно користувальницького інтерфейсу з попереднього перегляду застосування;

 • перегляд налагодження показує 3D стек всіх шарів інтерфейсу додатку під час виконання;

 • редактор помічник показує контент, пов'язаний з основним завданням

 • Live Issues відображає помилки, а Fix-It може виправити їх.


http://a4.mzstatic.com/us/r30/purple1/v4/ab/c3/79/abc3792c-e964-cfd7-93b7-09417d95b884/screen800x500.jpeg

Рисунок 2.1 – Середовище розробки Xcode


Geany (див. рис. 2.2) – вільний текстовий редактор з базовими елементами інтегрованого середовища розробки, побудований на основі Scintilla з використанням бібліотеки GTK2, доступний для операційних систем: *BSD, Linux, Mac OS X, Solaris і Windows.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Geany поширюється згідно з GNU General Public License.

Geany не містить компілятора. Для створення виконуваного коду використовується GNU Compiler Collection або, при необхідності, будь-який інший компілятор.

Основні функції Geany:


 • виділення синтаксису;

 • згортання блоків коду (Code folding);

 • автозавершення імен / слів;

 • робота з фрагментами коду;
  Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.


 • автоматичне закриття тегів XML і HTML;

 • поради;

 • підтримка мов C, Java, PHP, HTML, Python, Perl, Pascal та інших;

 • списки імен;

 • навігація по коду;

 • збірка – система для компіляції та виконання коду;

 • просте управління проектом;

 • інтерфейс для модулів.


http://citkit.ru/articles/1085/02.png

Рисунок 2.2 – Середовище розробки Geany


MonoDevelop (див. рис. 2.3) – відкрите інтегроване середовище розробки для платформ Linux, Mac OS X та Microsoft Windows, передусім націлене на розробку програм, які використовують і Mono, і Microsoft .
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
NET framework. На даний момент підтримуються мови C#, Java, Boo, Visual Basic.
Microsoft Visual Basic - засіб розробки програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і, частково, синтаксис свого предка - мови Бейсік, яка має чимало діалектів.
NET, CIL, Python, Vala, C та C . Також MonoDevelop підтримує такі технології, як Gtk#, ASP.NET MVC, Silverlight, MonoMac и MonoTouch.

MonoDevelop включає можливості подібні до NetBeans та Microsoft Visual Studio, такі як автоматичне доповнення, інтеграція контролю коду, графічний користувацький інтерфейс і веб-дизайнер. В MonoDevelop інтегрований Gtk# GUI дизайнер під назвою Stetic.

MonoDevelop володіє всіма основними можливостями, необхідними для сучасного інтегрованого середовища розробки:


 • настроюване підсвічування синтаксису;

 • автоматичне доповнення коду;

 • виділення блоків коду з можливістю їх згортання/розгортання;

 • інтелектуальна робота з відступами в коді;

 • можливості рефакторинга (перейменування класів і методів, автоматична реалізація інтерфейсів в похідних класах);

 • зручна навігація по коду (навігація по класах, методам, властивостям);
  Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.


 • візуальний редактор форм для проектів на Gtk #;

 • створення декількох розкладок інтерфейсу і перемикання між ними;

 • безліч стандартних шаблонів проектів;

 • можливість автоматичного створення бінарних пакетів та архівів після компіляції вихідного коду;

 • робота з базами даних;

 • створення додатків з GUI, що підтримує кілька мов;

 • інтеграція з Subversion для управління вихідним кодом;
  Subversion (з 2010 називається Apache Subversion) - вільна система управління версіями.
  Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.


 • підтримка NUnit для створення Unit-тестів;


http://static.pcinpact.com/images/bd/news/121896.png

Рисунок 2.3 – Середовище розробки MonoDevelop


Microsoft Visual Studio – серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows Phone, Windows CE, .
Windows Phone (кодова назва «Photon») - велике оновлення Windows Mobile, що вийшло 11 жовтня 2010 року.
Windows Mobile (для версій 6.x також відома як Windows Phone) - операційна система для мобільних пристроїв з основним набором програм, таких як Windows Marketplace for Mobile, My Phone, Windows Live, заснованих на Microsoft Win32 API.
NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.

Microsoft Visual Studio об'єднує в собі функції, що дозволяють здійснювати розробки для Windows всіх версій, Інтернету, SharePoint, різних мобільних пристроїв і хмарних технологій.

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

Програмний продукт Visual Studio 2012 Professional (див. рис. 2.4) містить універсальну інтегровану багатоплатформену середу різнобічного тестування всіх видів модулів. Програма призначена для розробки різних веб-додатків, які відповідають критеріям щодо забезпечення коду оптимальної якості.

Ключовий функціонал програмного додатку Visual Studio 2012 Professional: • організація робочого простору з можливістю одночасного застосування декількох засобів розробки, редакторів і конструкторів, необхідних для створення програмного коду;

 • процеси компіляції та тестування на рівні модулів з можливістю використання при створенні додатків Visual Studio 2012;

 • створення різноманітних елементів: списків, веб-модулів, робочих процесів і подій, шляхом спільної колективної роботи над кодом в SharePoint;

 • підтримка вбудованого інструментарію;

 • можливість створення оригінальних багатофункціональних веб-додатків, за допомогою використання даних баз ASP.NET;

 • використання функції спрощеного розгортання для миттєвого перенесення параметрів IIS і схеми БД створених веб-додатків в середу виробництва, що знаходиться на цільовому сервері.
  Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.http://cdn7.dottech.org/wp-content/uploads/2012/09/6-running-a-windows-store-app-in-the-vs-tablet-emulator.png?2af986

Рисунок 2.4 – Середовище розробки Visual Studio 2012Порівняльна характеристика середовищ розробки програмного забезпечення наведена в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 – Порівняльна характеристика середовищ розробки програмного забезпечення

Характеристики

Xcode

Geany

MonoDevelop

Visual Studio

Відладчик

1

1

1

1

Розробка графічного інтерфейсу користувача

1

0

1

1

Профілювання

1

0

0

1

Покриття коду

1

0

0

1

Автодоповнення

1

1

1

1

Статичний аналіз коду

0

0

0

1

Браузер класів

1

1

1

1

Платформа Windows

0

1

0

1

Платформа Linux

0

1

1

0

Платформа Apple

1

0

1

0

Сумарний коефіцієнт

7

5

6

8

*1 – наявність характеристики; *0 – відсутність характеристики.
Саме тому середовищем розробки програмного забезпечення було вибрано Visual Studio 2012 [15].

Висновки до другого розділу


В даному розділі було проведено аналіз технологiй розробки програмних додатків для вивчення іноземної мови. Було проаналізовано такі мови веб-програмування зі сторони клієнта як HTML, XML, JavaScript. Розглянуто технології створення веб-застосунків і веб-сервісів Microsoft Silverlight, AJAX, ASP.NET. Також було проведено аналіз мов програмування і систем управління базами даних.

На основі отриманих даних мовою веб-програмування зі сторони клієнта було обано JavaScript, технологією створення веб-застосунків і веб-сервісів - ASP.NET з архітектурним шаблоном MVC, мовою реалізації програмного додатку – C#, системою управління базами даних Microsoft SQL Server 2012. Середовищем розробки програмного забезпечення було вибрано Visual Studio 2012.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 2.3 Розробка засобів реалізації програмного продукту
 • 2.3.2 Вибір системи управління базами даних
 • 2.3.3 Вибір середовища розробки програмного забезпечення
 • Висновки до другого розділу