Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодические указания по определению теплових потер в водяных и парових теплових сетях. Рд 34. 09. 225

Скачати 34.16 Kb.

Методические указания по определению теплових потер в водяных и парових теплових сетях. Рд 34. 09. 225
Скачати 34.16 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір34.16 Kb.
ТипМетодические указания

Затверджую

Головний інженер

ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС

п. Купровський Ю.Я.

” ________ 2012 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
№___6____ від_________201__ р.


 1. Найменування предмета закупівлі: випробування теплових мереж з визначенням теплових та гідравлічних втрат.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Гідравліка (грец. hydraulikys - водяний, від hydor - вода і aulos - трубка), (рос.гидравлика, англ. hydraulics, нім. Hydraulik f) - наука, яка вивчає закони рівноваги і руху рідин, а також способи застосування цих законів для розв'язання конкретних технічних завдань.
  Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.


Код 74.30.1

 1. Доцільність здійснення процедури закупівлі/об'єкт використання, мета здійснення закупівлі: Дотримання п.8.13.33 ТЕЕСМ Павила. Визначення експлуатаційних теплових втрат через ізоляції магістрального трубопроводу і визначення фактичних значень коефіцієнтів тертя і еквівалентної шорсткості для використання їх при розрахунку гідравлічного опору трубопроводів.
  Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
  Коефіцієнт тертя Коефіціє́нт тертя́ - це величина, що характеризує силу опору від тертя між взаємодіючими тілами і зазвичай позначається μ, k або f. У залежності від виду тертя відрізняють і відповідний коефіцієнт тертя.

 1. Головні вимоги до предмета закупівлі

3.1Кількість обладнання: тепломережа селища Добротвір .

3.2Термін виконання робіт: квітень – жовтень місяць 2013 року поетапно за погодженим з замовником графіком.

3.3Умови оплати: протягом 60 діб після підписання Замовником актів виконаних робіт (поетапно) і надання звіту після даного етапу.

3.4Перелік необхідної документації, яку повинен надати Виконавець:

- копію ліцензії на право виконання вказаних робіт;

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Співа́к, або вока́ліст (жіночий рід - співа́чка, або вока́лістка; англ. singer) - людина, що займається співом. Термін «вокаліст» частіше використовують щодо співаків, які пройшли спеціальну виконавську школу.

- технічну програму,;

- кошторис;

- календарний план.

3.5. Роботи повинні виконуватись згідно:

- Технічна експлуатація теплових установок і мереж.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Правила. 2007;

- Манюк В.И. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетй. Справочник;

-СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети.-М., Стройиздат, 1986.;

- Методические указания по определению теплових потер в водяных и парових теплових сетях. РД 34.09.225 (МУ 34-70-080-84. – М., СПО Союзтехенерго, 1985);

3.6. Роботи повинні виконуватись спеціалізованою організацією, що має досвід останніх 3-х років з випробувань теплових мереж з визначення теплових та гідравлічних втрат.

3.7. Після завершення робіт Виконавець повинен надати технічний звіт (в трьох примірниках та в електронному вигляді).

3.8. Технічний звіт повинен включати:

4.8.1. Посилання на чинну методику випробувань і відхилення від неї, які мали місце під час проведення випробувань.

3.8.2 Схему експериментального контролю.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

3.8.3 Вступ .

3.8.4. Загальні положення.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

3.8.5. Стислу характеристику мережі і аналіз матеріалів по системі теплопостачання.

Теплопоста́чання (постачання теплової енергії) - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

3.8.6. Методику проведення теплових випробувань.

3.8.7. Теплові випробування:

3.8.7.1. Розрахунок результатів випробувань;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

3.8.7.2. Співставлення фактичних теплових втрат з нормативними.

3.8.8. Нормування експлуатаційних втрат тепла.

3.8.9. Гідравлічні випробування:

3.8.9.1. Розрахунок результатів випробувань.

3.8.10. Висновки і рекомендації
4. Додаткові вимоги:

Додаються:

4.1. Середньомісячні температури зовнішнього повітря і середньомісячна температура теплоносія в подавальному і зворотньому трубопроводі згідно темперного графіка.

Температура Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

4.2. Матеріальна характеристика ділянок двохтрубної водяної теплової мережі.

4.3. Норми теплових втрат одним водяним ізольованим теплопроводом при надземному прокладанні з розрахунковою середньорічною температурою зовнішнього повітря 5оС.

4.4. Визначення втрат тепла на ділянках теплової мережі ТЕС – ТК – 27.

4.5. Середньорічні нормативні втрати тепла подавальними водяними теплопроводами при надземному прокладанні від ДТЕС.

Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.

4.6. Середньорічні нормативні втрати тепла зворотними водяними теплопроводами при надземному прокладанні від ДТЕС.

4.7. Середньорічні нормативні втрати тепла водяними теплопроводами при підземному прокладанні із різними діаметрами від ДТЕС (ізоляція мінеральна вата).

Діаметр Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
Мінера́льна ва́та (англ. mineral wool) - волокнистий матеріал, одержуваний з розплавів гірських порід, доменних шлаків або їхніх сумішей.

4.8. Середньорічні нормативні втрати тепла водяними теплопроводами при підземному прокладанні із різними діаметрами від ДТЕС (попередньоізольована).

4.9. Розрахунок теплових втрат у подавальному трубопроводі по місяцях при надземному прокладанні теплової мережі ДТЕС.

4.10. Розрахунок теплових втрат у зворотньому трубопроводі по місяцях при надземному прокладанні теплових мереж ДТЕС.

4.11. Розрахунок теплових втрат по місяцях при підземному прокладанні теплової мережі ДТЕС.

4.12. Розрахунок теплових втрат по місяцях при підземному прокладанні (попередньоізольована) теплової мережі ДТЕС.

4.13. Зведена таблиця сумарних теплових втрат трубопроводами водяної теплової мережі по місяцях Добротвірської ТЕС.

4.14. Матеріальна характеристика ділянок теплової мережі задіяних в гідравлічних випробуваннях.

4.15. Місцеві опори по ділянках гідравлічних випробувань.

4.16. Величини тисків в точках спостереження під час гідравлічних випробувань.

4.17. Розрахунок напорів в точках спостережень.

Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.

4.18. Розрахунок результатів гідравлічних випробувань.

4.19. Виконавець повинен гарантувати якісне виконання роботи.

Начальник ДНВ А.М.Харко


Скачати 34.16 Kb.