Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодична розробка психолого-педагогічного семінару «Психологічна компетентність педагога» Підготували м

Скачати 118.2 Kb.

Методична розробка психолого-педагогічного семінару «Психологічна компетентність педагога» Підготували м
Скачати 118.2 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір118.2 Kb.
  1   2МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

психолого-педагогічного семінару

«Психологічна компетентність педагога»

Підготували

методист Смолярчук В.В.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.


психолог Стецюк О.В.Тема. Психологічна компетентність та професійна діяльність педагога

Мета: визначити суть поняття компетентності як психологічного аспекту професійного становлення педагога;
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
сприяти розвитку навичок педагогічної рефлексії та підвищенню психолого-педагогічної компетентності шляхом ефективної групової взаємодії.


Форми і методи проведення: семінар з елементами тренінгу, обговорення, дискусія, гра, метод «Мікрофон», тестування, вправи.

Хід заходу

І. Вступна частина

Методист. Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас на нашому семінарі. Чи готові ви поспілкуватися? Тож почнемо.

Педагог у стінах навчального закладу моделює майбутнє суспільство, а ми прагнемо до суспільства успішних, творчих людей, тому метою професійної діяльності справжнього педагога є виховання Благородної Людини, Особистості, Громадянина.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Виховання Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


В. О. Сухомлинський наголошував, що «майстерність і мистецтво виховання всебічно розвиненої особистості полягає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним, отже, й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем, ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє «Я», черпати сили із джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим».
Васи́ль Олекса́ндрович Сухомли́нський (28 вересня 1918, село Василівка (нині Онуфріївський район Кіровоградської області) - 2 вересня 1970) - український радянський педагог, публіцист, письменник, поет.
І в цьому дитині допоможе компетентний педагог. А який він, компетентний педагог у навчальному закладі?


ІІ.Основна частина

Ведучий (психолог). Вправа «Модель компетентного керівника, вчителя та учня»

Матеріал: аркуші паперу, ручки.

Завдання: учасники діляться на три групи: одна з них створює модель компетентного керівника, друга вчителя, третя — учня. Презентація кожною групою учасників своєї моделі.

Обговорення.

Методист. Інформаційне повідомлення «Поняття компетенції та компетентності»

Компетенція (від лат. compete — домагаюся; відповідаю, підходжу) - знання і досвід у тій чи іншій галузі. Слово «компетентність» походить від латинського «competens», що в перекладі означає належний, здібний.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Лати́ни (лат. Latini) - народ італьської мовної групи індоєвропейської родини (італіки), мова яких (латинська) була найближчим родичем сабінської, умбрської й оскської мов. Латини стали основою формування римського народу.

Під професійною компетентністю педагога слід розуміти таку пошукову діяльність учителя, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

На думку А. Макаренка, оволодіти педагогічною майстерністю може кожний педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.Психолог. Вправа «Портрет класного керівника»

Завдання: на аркушах паперу намалюйте рамку. Всередині рамки напишіть десять найважливіших особистісних та ділових якостей людини, які, на ваш погляд, необхідні класному керівникові. Потім відзначте ті, які повною мірою маєте самі.

Обговорення.

Методист. Інформаційне повідомлення «Ключові компоненти компетентності вчителя»

Сам термін «ключові компетентності» вказує на те, що вони є «ключем», підставою для інших, більш конкретних і предметно зорієнтованих.

Що таке «ключові компетентності»? «Компетенція» в перекладі з латини означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.

За аналізом праць науковців можна визначити такі ключові компоненти професійної компетентності.1.Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації.
Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Серед них уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу.

2.Комунікативна компетентність це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Ці вміння допомагають зрозуміти інших (учнів, учителів, батьків).

3.Продуктивна компетентність — це вміння працювати, отримувати результат, приймати рішення та відповідати за них. Більшість науковців серед ключових компетенцій учителя на перше місце ставлять саме продуктивну компетентність.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.


4.Автономізація на компетентність — це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже вчитель, перш за все, вчиться сам, це вічний учень.

5.Моральна компетентність це готовність, спроможність і потреба жиги за традиційними моральними нормами.

6.Психологічна компетентність це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності.

7.Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність).
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.
Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.
До неї належить уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти увагою дітей, темпом діяльності.
  1   2


Скачати 118.2 Kb.

 • Форми і методи проведення
 • Людини
 • Матеріал
 • Методист. Інформаційне повідомлення «Поняття компетенції та компетентності»
 • Психолог. Вправа «Портрет класного керівника» Завдання
 • Обговорення. Методист. Інформаційне повідомлення «Ключові компоненти компетентності вчителя»
 • Педагогічна компетентність учителя
 • 2.Комунікативна компетентність
 • 3.Продуктивна компетентність
 • 4.Автономізація на компетентність
 • 5.Моральна компетентність
 • 7.Предметна компетентність