Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні аспекти проведення навчальних проектів з фізики для учнів 8 класу

Методичні аспекти проведення навчальних проектів з фізики для учнів 8 класу
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Школа перспективного педагогічного досвіду вчителів фізики

Методичні аспекти проведення навчальних проектів з фізики для учнів 8 класу

(методичний калейдоскоп)

Підготувала

Вчитель фізики ТЗОШ №26

Литвинко О.П.

Тернопіль - 2016

Новою програмою з фізики передбачено проведення уроків захисту навчальних проектів. Організація пізнавальної діяльності учнів під час роботи над проектами стикається з певними труднощами організаційного, інформаційного та методичного характеру. Пропонується кілька уроків у 8 класі з організації роботи над проектами та захисту самих проектів.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ НАД ПРОЕКТОМ

Цілі:

 • навчальні: познайомити учнів із методами й прийомами організації проектної діяльності;

 • розвивальні: продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів: вибирати потрібну інформацію з величезної кількості, аналізувати її й робити відповідні висновки; представляти міні-дослідження з цієї проблеми у вигляді презентації, буклета тощо;

 • виховні: продовжити формування світогляду учнів, розвитку мовлення учнів, мислення (уміння аналізувати й узагальнювати, висувати гіпотези, робити висновки, будувати план міні-дослідження), показати роль знань із цієї теми для практичних потреб людини.
  Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.


Учні:

 • називають етапи організації роботи над проектом;

 • пояснюють значення тих питань, яких торкнулися в проекті;

 • уміють застосовувати свої знання для складання плану роботи над проектом.
 1. ОБГОВОРЕННЯ ТЕМ ПРОЕКТІВ

На першому занятті учитель за допомогою презентації організовує групове обговорення тем проектів. Обговорення ведуть так, щоб учні в процесі дискусії сформулювали гіпотези дослідження.

Програмою з фізики у 8 класі заплановані такі теми для проектної діяльності:

 1. Екологічні проблеми теплоенергетики й теплоексплуатації. Енергозберігаючі технології.

 2. Унікальні особливості води.

 3. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.

Учитель самостійно визначає, які теми для проектної діяльності учнів будуть запропоновані з цього переліку.

Робота над проектами передбачає формування комунікативної компетентності, представлення результатів у формі презентацій, буклетів та вікі-статей, дозволяє розвивати й удосконалювати навички роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями.
Комунікати́вна компете́нтність - здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.


Проект орієнтований на чинні навчальні програми й може бути інтегрований у процес навчання фізики, хімії, екології.

 1. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

Учні у класі діляться на міні-групи по 3-4 людини. Учитель у процесі бесіди з кожною групою уточнює моменти, які потрібно довести в дослідженнях, а також домовляється про форму представлення отриманих результатів — у вигляді презентації, буклета та ін.

Учні продумують план проведення досліджень, вибирають дослідницькі методи: здійснення експериментів, створення відеозаписів і фотоматеріалів, збирання статистичних даних, демонстраційних матеріалів. Обговорюють форми представлення й оформлення зібраних і опрацьованих матеріалів.

Перед початком дослідження необхідно також обговорити з учнями, як знайти джерела достовірної інформації з теми дослідження й використати їх, дотримуючись авторських прав.

Учитель дає рекомендації щодо того, які книги, у яких бібліотеках знайти, які сайти в Інтернеті використати.

Зрозуміло, що кожна міні-група працює тільки над одним тематичним проектом.

Під час дослідження кожної з трьох тем міні- групи учнів розглядають, наприклад, першу тему з різних боків: група архітекторів планує будівництво «розумного будинку» з урахуванням сторін світу, випромінювання Сонця тощо, група будівельників оцінює теплові втрати під час використання різних будівельних матеріалів тощо, група дизайнерів вносить пропозиції щодо декорування внутрішніх приміщень з урахуванням економії тепла в будинку тощо.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Також можна запропонувати досліджувати енергетичний обмін в організмі людини.
Катаболі́зм, дисиміля́ція, енергети́чний о́бмін - процес метаболічного розпаду, розкладання на простіші речовини або окислення якої-небудь речовини, що зазвичай протікає з вивільненням енергії у вигляді тепла і АТФ.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.


Відповідно, при роботі над другим проектом клас також ділиться на міні-групи, і кожна група виконує завдання у рамках другого проекту тощо.

На завершальному уроці вчитель, використовуючи різні методики й технології активізації пізнавальної діяльності учнів, організовує обговорення представлених проектів.

Учні захищають свої проекти на уроці; усі групи, працюючі над проектом, не встигнуть виступити за один урок. Тому доцільно на захист проектів виділяти 2-3 уроки. Якщо вчитель пропонує всі три теми різним групам, то доцільно заслуховувати проекти, пов’язані з першою темою, на першому уроці, проекти другої теми — на другому уроці тощо.

ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ ІЗ ТЕМИ «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ Й ТЕПЛОВИКОРИСТАННЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Цілі:

 • навчальні: сформувати в учнів уявлення про способи збереження тепла, енергетичних ресурсів;
  Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
  розглянути на конкретних прикладах екологічні проблеми, що виникають у результаті роботи ТЕС, котелень тощо;

 • розвивальні: продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів: вибирати потрібну інформацію з величезної кількості, аналізувати її й робити відповідні висновки; представляти міні-дослідження з цієї проблеми у вигляді презентації, буклета тощо;

 • виховні: продовжити формування світогляду учнів, розвиток мовлення учнів, мислення (уміння аналізувати й узагальнювати, висувати гіпотези, робити висновки, будувати план міні-дослідження); показати роль знань із цієї теми для практичних потреб людини; з метою політехнічного виховання показати роль знань про способи нейтралізації шкідливих чинників, що виникають під час виробництва тепла, електроенергії для здоров'я живих організмів і захисту довкілля.

Учні:

 • називають екологічні наслідки, пов'язані з виробництвом тепла, способи збереження теплоенергії;

 • пояснюють шкідливий вплив відходів горіння, підвищення середньої річної температури і її вплив на кліматотворення Землі;

 • уміють застосовувати теоретичні знання про властивості різних поверхонь пропускати тепло, відбивати тепло тощо.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

На початку уроку необхідно обговорити правила захисту проекту: кількість часу, відведеного кожній групі для захисту проекту; критерії оцінювання проектів, правила обговорення представлених проектів.
Критерії оцінювання:

1 – самостійність роботи над проектом;

2 – обґрунтування вибору теми та її актуальності;

3 – практична значущість роботи;

4 – артистизм і виразність виступу;

5 – оригінальність розв’язання проблеми;

6 – глибина й широта знань із проблеми;

7 – компетентність доповідача (відповіді на запитання);

8 – використання наочності й технічних засобів.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) залежно від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Максимальна кількість балів 40 (кожне запитання оцінюють 5 балами).
 1. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

 1. Запитання

 • Що таке розумний будинок?

 • Енергетична криза — міф чи реальність?

 1. Приклад реалізації проекту

Група 1. «Альтернативна енергетика»

Розкрити поняття про види альтернативних джерел енергії, які існують або з’являються в навколишньому природному середовищі.
Альтернативні джерела енергії Альтернати́вні джере́ла ене́ргії - будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Необхідно виконати дослідження щодо використання альтернативної енергетики у вашому регіоні. • Які види альтернативних джерел енергії використовують для місцевих потреб у побуті, транспорті, виробництві та сільському господарстві?

 • Яке ваше бачення перспектив використання альтернативної енергетики?

Бажано зробити порівняльний аналіз (переваги, недоліки) альтернативних джерел енергії.

Група 2. «Енергозбереження в побуті та навчальному закладі.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості. Галузь представлена практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного населення.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Екобудинок»


Передбачає оцінку всіх заходів з енергозбереження, які можна здійснити для покращення власного побуту: заощадження ресурсів; утеплення приміщення; встановлення приладів обліку; перехід на сучасні енергозберігаючі й альтернативні джерела енергії та системи комунікацій. Здійснити за можливості розрахунок енергоефективності квартири, будинку або школи після впровадження енергозберігаючих заходів. Організація енергетичного менеджменту в навчальному закладі.

 • Який будинок називають екологічним? Чи використовують технології будівництва такого житла в Україні?

Додаткова інформація

Люди здавна будують житла, у яких можна сховатися від холоду й мінливих погодних умов.
Погода Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Якщо стіни будівлі тонкі, у дверях і вікнах є щілини, то тепло швидко йде в довкілля.


Плануючи зведення нового будинку, застосуйте свої знання й розробіть рекомендації будівельникам для оберігання будівлі від небажаного теплообміну з довкіллям.

У рамках роботи над проектом вам запропоновано виконати кілька спеціальних завдань.

Нині будівельна індустрія розвивається в напрямку створення теплозберігаючих будівельних матеріалів. Найбільш перспективними матеріалами вважають комірчасті бетони й бетони на легких заповнювачах.

Групу фізичних властивостей фізичних матеріалів складають, по-перше, параметри фізичного стану матеріалів і, по-друге, властивості, що визначають відношення матеріалів до різних фізичних процесів.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
До перших належать густина й пористість матеріалу, до других — гідрофізичні властивості (водопоглинання, вологість, водопроникність, водостійкість, морозостійкість), теплофізичні (теплопровідність, теплоємність, температурне розширення).
Теплове́ розши́рення - зміна геометричних розмірів (об'єму) тіла внаслідок зміни його температури.


Пористістю називається відношення об’єму пор до загального об’єму матеріалу.

Пористість будівельних матеріалів коливається в широких межах, починаючи від 0 (сталь, скло) до 95 (пінобетон). Енергозберігаючі будівельні матеріали мають високу пористість.

Водопоглинанням матеріалу називається його здатність вбирати й утримувати у своїх порах воду. Водопоглинання завжди менше від пористості.

Морозостійкістю називається здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багатократне поперемінне заморожування й відтавання без ознак руйнування й без значного зниження міцності. Морозостійкість матеріалу залежить від густини й міри заповнення водою.

Морозостійкість має велике значення для стінних матеріалів, які піддаються поперемінній дії плюсової й мінусової температури.

Чим більша пористість й менша середня густина, там гірше матеріал проводить тепло, що дуже істотно для зовнішніх стін і покриттів. Такі матеріали називаються теплоізоляційними (мінеральна вата, полістирол, пінобетон). їх застосовують для утеплення стін і покриттів. Значно зростає теплопровідність матеріалу зі зволоженням.

Завдання № 7

1. Припустіть, як взаємозв’язані густина й пористість матеріалів, пористість і теплопровідність, пористість і морозостійкість?

 1. Порівняйте свої припущення з табличними даними.

3.Спробуйте пов’язати різницю середньої й істинної густині з пористістю й дати визначення цим величинам.

4.Припустіть, як змінюються в матеріалу в результаті насичення водою густина, теплоємність і теплопровідність.
Найменування

Густина істинна, кг/м³

Густина середня, кг/м³

Пористість

Теплопровідність, Вт/м
Граніт

2700

2500

7,4

2,8

Важкий бетон

2600

2400

10

1,16

Цеглина звичайна

2650

1800

32

0,8

Цеглина порожниста

2650

1300

51

0,55

Сосна

1530

500

67

0,17

Пінобетон

2600

700

85

0,18

Полістиролбетон

2100

400

91

0,1

Пінополістирол

1050

40

96

0,03

Завдання № 2

Прочитайте визначення теплопровідності. Що відрізняє ці визначення?

Теплопровідністю називається здатність матеріалів проводити тепло.

Теплопередача відбувається через перепад температур між поверхнями, що обмежують матеріал.

Теплопровідність — це здатність речовини переносити теплову енергію, а також кількісна оцінка цієї здатності.
Теплопрові́дність - здатність речовини переносити теплову енергію, а також кількісна оцінка цієї здатності: фізична величина, що характеризує інтенсивність теплообміну в речовині, яка дорівнює відношенню густини теплового потоку до градієнта температури.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).


Теплопровідність — це здатність матеріалу передавати тепло від однієї своєї частини до іншої через тепловий рух молекул. Передача тепла в матеріалі здійснюється кондукцією (шляхом контакту частинок матеріалу), конвекцією (рухом повітря або іншого газу в порах матеріалу) і випромінюванням.

Завдання № З

Розв’яжіть якісні задачі:

 1. Улітку повітря в будинку нагрівається різними способами: через стіни, через відрите вікно, у яке входить тепле повітря, через скло. З яким видом теплопередачі ми маємо справу в кожному випадку?

 2. Чому влітку в кам’яних будівлях прохолодніше, ніж у дерев’яних?

 3. Чому склопакети істотно краще зберігають тепло, ніж звичайні вікна?

 4. Чому шибки починають замерзати внизу раніше, ніж угорі?

 5. Навіщо під час обробки будинків у щілині задувають піну, яка, тверднули, утворює пористу структуру?

Завдання № 4 Розв’яжіть задачу.

Для того, щоб прогріти кімнати будинку, необхідно витратити 66 000 кДж тепла. Зі скількох цеглин має бути складена піч, якщо за її охолодження від 70 до 20 °С виділяється необхідне тепло. Маса однієї цеглини — 5 кг. Скільки при цьому згорає кам’яного вугілля? Питома теплоємність

цеглини — 880Дж/кгºС, питома теплота згорання кам’яного вугілля — 30 МДж.

Завдання № 5

Напишіть «Рекомендації будівельникам щодо застосування теплозберігаючих матеріалів».

Група 3 «Енергія та довкілля»

Необхідно здійснити дослідження наслідків неконтрольованого та нераціонального енергоспоживання для навколишнього середовища вашої області. Чи впливають тепло-, гідроелектростанції на кліматичні умови в районі їх розташування?
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.
Спробуйте оцінити та класифікувати ступінь техногенного впливу на флору та фауну вашої місцевості. Чи можливо в сучасних умовах зменшити забруднення довкілля й призупинити глобальне потепління?
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Глоба́льне потеплі́ння (англ. Global warming) - прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.


Енергія — невід’ємна частина життєдіяльності людини: з її використанням опалюють будинки, рухаються автомобілі, обробляються землі, вона забезпечує роботу техніки. Надмірна експлуатація енергетичних ресурсів світу за останні кілька століть призвела до безпрецедентного поліпшення стандартів життя людини. Водночас люди стали надзвичайно залежними від енергоресурсів і тепер уже не можуть уявити життя без них. Існують різні джерела енергії, але первинним джерелом усієї енергії у світі є сонячна енергія.

Сонячне проміння проникає крізь атмосферу Землі.
Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
Атмосфе́ра Землі́ (від грец. άτμός - пара і σφαῖρα - куля) - атмосфера планети Земля, одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю, та утримуються завдяки силі тяжіння. Атмосфера в основному складається з азоту (N2, 78,08 % об.)
Земля також випромінює невидиму інфрачервону енергію, яка може перетворюватися на інші форми енергії, зокрема теплову. Частина тепла втрачається у відкритому космосі. Решта тепла поглинається й залишається на Землі завдяки кулі атмосферних газів, що дістали назву «парникових». Ці гази вкривають Землю, наче ковдрою, зберігаючи тепло Землі.


Виробництво енергії завдає серйозного негативного впливу на довкілля. У результаті згоряння твердого та рідкого викопного палива виділяються кислотні гази, пил, сажу та інші забруднювальні речовини. Видобування таких ресурсів із відкритих копалень змінює та руйнує природний ландшафт. Функціонування атомних електростанцій також пов’язане із значним ризиком, а зберігання й утилізація ядерних відходів залишаються дорогими та недостатньо вивченими процесами.
Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.
Горю́чі кори́сні копа́лини (рос. горючие полезные ископаемые, англ. fossil fuels, нім. Brennbodenschätze) - природні органічні сполуки, що мають здатність горіти. Використовуються як джерело теплової енергії.
А́томна електроста́нція (АЕС) - електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію.


Завдання 1

Оберіть будь-який предмет, який розташований поруч із вами. Прослідкуйте ланцюг перетворень енергії для виробництва поданого предмета.

Для вчителя. Дерев’яний стіл зроблено з деревини, металу та пофарбовано.

Метали. Видобування, транспортування та виробництво металів неможливі без різноманітного обладнання, машин і механізмів, які приводить у дію енергія. Обробку металевих деталей виконують на верстатах, що працюють на електричній енергії.

Фарби та лаки зазвичай виробляють із нафтопродуктів також із використанням електричної енергії.

Викопне паливо видобувають з-під землі, де воно спочивало мільйони років, утворившись із рослинних і тваринних організмів, похованих під землею ще в доісторичні часи.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.
Існування давнішніх рослин і тварин було б неможливе без Сонця.


Електричну енергію отримують переважно шляхом спалювання викопного палива чи використовують енергію води.
Гідроене́ргія (англ. hydropower) або ене́ргія води́ (англ. water power) - енергія, зосереджена в потоках водних мас у руслових водоводах та припливних рухах.


До школи цей стіл привезли на вантажній машині, двигун якої працює на викопному паливі.

Завдання 2

...Я збираюся викласти вам... низку відомостей із хімії, які можна «витягнути» зі свічки, що горить.

М. Фарадей

Дослід 1. Фізичні явища за горіння свічки Запаліть свічку.
Я́вище - філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріального світу.
Ви побачите, як починає танути парафін біля ґноту, утворюючи круглу калюжку. Який процес (фізичний або хімічний) тут має місце?


Візьміть тигельними щипцями зігнуту під прямим кутом скляну трубку, один її кінець внесіть у середню частину полум’я, а другий опустіть у пробірку.
Прямий кут - кут величиною 90° (π/2) (що відповідає чверті повного оберту). Його можна визначити як кут, добуток якого на два дорівнює половині повного оберту, тобто 180°. Синус прямого кута дорівнює 1, косинус - 0.
Що ви спостерігаєте?


 1. Парафін тане. Це плавлення — фізичний процес.

 2. Стінки пробірки запотівають — це конденсація, фізичний процес.

Дослід 2. Виявлення продуктів горіння в полум’ї

Візьміть тигельними щипцями шматочок жерсті (2x2 см) від бляшанки або предметне скло, внесіть у зону темного конуса свічки, що горить, і потримайте 3-5 с.
Горі́ння (рос. горение, англ. burning, нім. Brennen n) - екзотермічна реакція окиснення речовин, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) світінням.
Швидко підніміть жерсть (скло), подивіться на нижню площину. Поясніть, що там з’явилося.


Суху пробірку закріпіть у тримачі, переверніть догори дном і потримайте над полум’ям до запотіння. Поясніть спостережуване явище.

У ту ж пробірку швидко підлийте 2-3 мл вапняної води. Що спостерігаєте? Дайте пояснення.

 1. З’явилася темна (чорна) пляма — це сажа (вуглець), що утворилася за горіння парафіну.

 2. На стінках пробірки конденсується волога. Це конденсується вода, один із продуктів горіння парафіну.

 3. За доливання в пробірку вапняної води вона каламутніє:

Са(ОН)2 С02 -4 СаС03 і Н20.

Це говорить про те, що другим продуктом горіння парафіну є вуглекислий газ.

Дослід 3. Вплив повітря на горіння свічки

Вставте скляну трубку з відтягнутим кінцем у гумову грушу. Стискаючи її рукою, продуйте в полум’я свічки, що горить, повітря. Як змінилася яскравість полум’я?

Прикріпіть дві свічки за допомогою розплавленого парафіну до картону (фанері, оргаліту). Запаліть їх і накрийте одну півлітровою банкою, а другу — дволітровою (можна взяти хімічні склянки різної ємності). У якому випадку свічка горить довше? Чому?

Запишіть рівняння реакцій горіння, якщо речовини, з яких складається свічка, мають формули СІ6Н34 і С17Н36.

 1. Яскравість полум’я збільшилося, оскільки збільшився потік кисню.

 2. Свічка в більшій банці горить довше, оскільки в ній більше кисню.

16Н34 4902 -> 32С02 34Н20.

С17Н36 2602 -»17С02 18Н20.

Група 4. «Популяризація енергозберігаючого способу життя»

Включає огляд уже наявних засобів популяризації енергозберігаючого способу життя та організації енергоефективного господарства. Необхідно розробити комплекс маркетингових комунікацій у побуті та виробництві, пов’язаних з енергозберігаючим способом життя, у який входять реклама, відносини з громадськістю, масові заходи, корпоративні сайти, логотипи, символіка тощо.
Ма́ркетингова комуніка́ція (англ. marketing communication) або просування (англ. promotion) - один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або продавця продукції до його цільових ринків.
Спробуйте розробити та сформулювати умови здійснення програми впровадження енергозберігаючого способу життя у вашому регіоні.


Додаткова інформація.

Завдання 1. Енергозбереженнянайдешевше й екологічно найчистіше «джерело» енергії.

«Екологічний слід» — це умовне поняття, що відображає споживання людством ресурсів біосфери. Це площа біологічно використовуваних ресурсів і поглинання та переробки наших відходів, продуктивної території й акваторії, необхідної для виробництва.

Дізнайтеся, як зменшити свій екологічний слід у різних сферах щоденного життя: у своєму житлі, під час використання енергії, транспорту, у харчуванні, за утилізації відходів, використання води й паперу — і представте свої напрацювання для ознайомлення.
Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Екологі́чний слід - міра потреб людини у екосистемах планети. Це стандартизований показник, що відображає попит людської популяції на природній капітал, який може навіть перевищувати екологічну спроможністю планети до регенерації цього капіталу.


Нижче наведені результати роботи групи під час виконанні цього завдання. Проект представлений у вигляді стікерів, на яких написані варіанти заощадження енергії в побуті.

Способи заощадження енергії:

 1. У своєму житлі (результат роботи може бути представлений у вигляді стікерів).

Установіть регулятори тепла для батарей.

Установіть лічильник для економнішого тарифу електроенергії.

Установіть у своїй квартирі прилади обліку гарячої й холодної води.

Простежте, скільки води ви витрачаєте за місяць. Постарайтеся визначити, на які потреби ви використовуєте найбільше води. Спробуйте економніше витрачати воду й порівняйте, наскільки скоротиться її витрата в результаті вжитих заходів.

Перш ніж встановити прилади обліку води, полагодіть усі крани, вентилі й труби. За потреби замініть несправні. Для цього необхідно звернутися в ДЕЗ або іншу організацію, що управляє житловим фондом.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.


Розведіть власний садок — у квартирі або на дачі — і створіть «дику природу» навколо себе!

Поставте лічильник води.

Перевірте, чи добре утеплені вікна і двері у вас удома.

Відомо, що через погано утеплені вікна може втрачатися до половини тепла. Щоб довести вікна до ладу не обов’язково встановлювати дорогі склопакети. У більшості випадків достатньо утеплити їх сучасними ізоляційними матеріалами.Регулярно розморожуйте холодильник.

Холодильники й морозильні камери споживають більше електроенергії, якщо вони заповнені льодом. Установіть оптимальний режим роботи холодильника й регулюйте його залежно від його заповнення і температурних умов у приміщенні. Не ставте у холодильник і морозильні камери гарячі або теплі продукти, дайте їм спочатку охолонути до кімнатної температури.

Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).
Кімнатна температура (англ. room temperature, позначається часто R. T. або r. t.) - умова виконання досліду чи хімічної реакції, що означає температуру 25°C або бл. 298 K, іноді позначення температури оточення. 1. Заощаджуємо електроенергію.

Тримайте опалювальні батареї чистими і зовні, і всередині.

Не затуляйте батарею меблями або шторами, щоб тепле повітря вільно надходило в кімнати. Якщо це технічно можливо, установіть кульові засувки на батареї для регулювання міри їх нагрівання в межах, що забезпечують комфортну температуру в приміщенні.Установіть лічильник для економнішого тарифу електроенергії.

Економте електроенергію під час прання, встановлюючи нижчу температуру на пральній машинці – це може скоротити споживання електроенергії на 80%.

Намагайтеся повністю завантажувати пральну машину.

Пра́льна маши́на (розм. пралка, пралька) - електропобутова машина для прання.Не залишайте увімкненими зарядні пристрої після закінчення заряджання.
Зарядний пристрій - пристрій для заряду електричних акумуляторів енергією зовнішнього джерела, зазвичай - від мережі змінного струму напругою 100–240 Вольт. Включає в себе перетворювач напруги (трансформатор, імпульсний блок живлення), випрямляч, стабілізатор напруги, пристрій контролю сили струму або процесу заряду, амперметр або світлодіодні індикатори.

Вони продовжують споживати енергію даремно й перегріваються.

У перервах роботи за комп’ютером більш ніж на годину вимикайте монітори кнопкою, оскільки вони споживають до 70 % усієї енергії, необхідної для роботи комп’ютера, і споживають чимало енергії навіть у режимі «screen-saver».

Максимально використайте природне освітлення — це один із дуже ефективних шляхів зменшення витрати електроенергії на штучне освітлення.

Штучне освітлення - це освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалої дії, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки за допомогою спеціальних електроосвітлювальних установок - світильників.
Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.

Частіше протирайте лампочки — пил погіршує освітлення майже удвічі. Це означає, що вам доводиться вмикати додаткові лампочки, тобто витрачати більше електроенергії.

Якщо необхідно, то провітрюйте приміщення в «ударному» режимі, широко відкриваючи вікно на короткий час. За цей час повітря встигне змінитися, а стіни й батареї не охолонуть.Під час приготування їжі закривайте каструлі кришками. Використайте невелику кількість води для того, щоб зварити яйця або овочі. Використайте скороварки. Не вмикайте плиту заздалегідь. Якщо ви готуєте на електроплиті, використайте залишкове тепло — вимикайте конфорки за деякий час до закінчення приготування їжі.

Телевізори, відеомагнітофони, комп’ютери й деякі інші прилади споживають електроенергію навіть у «сплячому» режимі.
За рік вартість електроенергії, використовуваної під час роботи побутових приладів у «сплячому» режимі, може досягати кількох тисяч гривень!
Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.

Щоб цього не відбувалося, відмикайте електроприлади повністю, коли не використовуєте їх (виймайте вилку з розетки), або використайте «розетки-пілоти» з кнопкою повного відімкнення від електроживлення. 1. У транспорті.

Намагайтеся купувати багаторазові картки в метро. Це не лише заощадить ваші засоби, але й буде економією картону — значить, послужить збереженню лісів.

Якщо у вас є можливість вибору, віддайте перевагу подорожі поїздом, а не літаком.

Намагайтеся проводити канікули ближче до дому.

Вимикайте двигун, коли стоїте.

Підвозьте колег, друзів, знайомих.Уникайте авіаперельотів на близькі відстані (менш ніж 500 км) — користуйтеся іншими видами транспорту.

Більше ходіть пішки або їздіть на велосипеді.

Купуйте малолітражні автомобілі.Ходіть у магазини поряд із домом (це ощадливіше, оскільки ви не витрачаєтеся на поїздку на машині).

Подумайте, чи можете ви сьогодні обійтися без автомобіля.

Якщо ви не збираєтеся в далеку дорогу, скористайтеся громадським транспортом (витрачаючи приблизно стільки ж палива, він перевозить більшу кількість людей на ту ж відстань) або велосипедом чи просто


пройдіться пішки.
Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).
Це буде корисніше і для вас, і для довкілля.

За рік активної роботи ваш автомобіль викидає в атмосферу кількість вуглекислого газу, яка дорівнює його вазі!

Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу. 1. У харчуванні.

Їжте сезонні продукти.

Скоротіть споживання мяса.

Уникайте напівфабрикатів.

Використайте полотняні сумки під час походу в магазин.

Спробуйте вирощувати свої фрукти і овочі.

Не викидайте їжу – купуйте стільки, скільки зможете зїсти.

Регулюйте температуру в холодильнику залежно від заповнення продуктами.

 1. У побуті під час використання води й паперу.

Приймайте душ замість ванни.

Вимикайте воду в той час, коли ви намилюєтеся. Використайте спеціальні насадки на душ і кран, що зменшують витрати води.

Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.На кип’ятіння води в електрочайнику потрібно менше електроенергії, ніж для кип’ятіння такого ж об’єму на електроплиті. Кип’ятіння на газовій плиті ще економніше.
Га́зова плита́ - обладнання, що працює на природному газі. Може використовуватися природний газ з міської газової мережі або зріджений газ з балонів з газом. При використанні балонів із стислим газом необхідний газовий редуктор.
У будь-якому випадку постарайтеся не кип’ятити більше води, ніж вам потрібно.

Поставте лічильник води.

Пийте фільтровану воду з-під крану, спробуйте відмовитися від води в пляшках.

Не допускайте, щоб водопровідні крани залишалися відкритими без потреби.

Не наповнюйте каструлі й чайники по самі вінця: кип’ятіть стільки води, скільки вам дійсно треба. І не забувайте про кришку!

Під час миття машини користуйтеся відром, а не шлангом — це значно скоротить витрати води.

Використайте дощову воду для поливу газонів.

Раціонально використовуйте гарячу й холодну воду.

Адже на нагрівання води й роботу насосів для її перекачування витрачається значна кількість енергії. 1. Утилізація відходів.

Кидайте сміття тільки в контейнери.

Якщо поблизу немає урни, не полінуйтеся пройти зайві метри або покладіть відходи в пакет, щоб викинути пізніше.


Для природної переробки відходів часом потрібні роки й навіть століття:

 • скляна пляшка — 1 млн років;

 • бляшанка — 80-100 років;

 • гумова підошва черевиків — 50-80 років;

 • шкіра — 50 років;

 • виріб із нейлону — 30-40 років;

 • пластмасовий футляр від фотоплівки — 20-30 років;

 • поліетиленовий пакет — 10-20 років;

 • недопалок — 1-5 років;

 • вовняна шкарпетка — 1-5 років;

 • апельсинова або бананова шкірка — 2-5 тижнів.

Збирайте використаний папір і здавайте його в пункт прийому макулатури.
Пам’ятайте, що переробка макулатури — процес набагато чистіший і менш енергоємний, ніж варіння целюлози.

Сортуйте сміття (макулатуру, батарейки; їх можна здавати в переробку).

Щороку в море потрапляють мільйони тон нечистот, що вбивають усе живе. На їх природну переробку потрібні місяці, але, приміром, більшість пластикових пакувальних матеріалів узагалі не піддаються біодеградації.Компостуйте органічне сміття.

Не викидайте непотрібні речі – віддавайте тим, хто має в цьому потребу.

Купуйте предмети з перероблених матеріалів.

ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ «УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ»

Цілі:

 • навчальні: поглибити знання учнів про унікальні властивості води, що забезпечують життя у водному середовищі, життя всіх живих організмів;

 • розвивальні: продовжити формування інформаційно-комунікативних умінь учнів: вибирати потрібну інформацію з величезної кількості, аналізувати її й робити відповідні висновки; представляти міні-дослідження з цієї проблеми у вигляді презентації, буклета тощо;

 • виховні: продовжити формування світогляду учнів, розвиток мовлення учнів, мислення (уміння аналізувати й узагальнювати, висувати гіпотези, робити висновки, будувати план міні-дослідження); показати роль знань із цієї теми для практичних потреб людини; з метою політехнічного виховання показати застосування знань про властивості води у виробничих і технологічних процесах, а також живій природі.
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


Учні:

 • називають унікальні властивості води;

 • пояснюють залежність кліматичних умов від властивостей води, роль капілярних явищ у живленні живих організмів тощо;

 • уміють застосовувати теоретичні знання про властивості води для пояснення процесів, що відбуваються в живій і неживій природі.


Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке! Не можна сказати, що ти потрібна для життя: ти саме життя. Ти наповнюєш нас невимовною радістю, яку не пояснити нашими почуттями. З тобою повертаються сили, з якими ми попрощалися. З твоєї ласки в нас знову починають вирувати висохлі джерела нашого серця. Ти найбільше багатство на світі.

Антуан де Сент-ЕкзюперіПроект «Унікальні властивості води» з курсу фізики у 8 класі демонструє роль води в живій природі, дозволяє пов’язати знання законів фізики з реальними явищами й фактами, що впливають на здоров’я людини;
Фізичний закон - наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальниим і незмінним фактом фізичного світу.
забезпечення життя на Землі. Проект учить свідомо використовувати знання й спонукає до різнобічного їх застосування. Проект заснований на міжпредметних зв’язках фізики й біології, фізики й хімії.
Учні уточнюють і закріплюють поняття питомої теплоємності води, густини й залежності густини води від температури та відкривають для себе нові знання: поверхневий натяги і його роль у живленні живих організмів, «аномальність» властивостей води, що забезпечує життя в підводному світі.

Вода — найдивовижніша й найзагадковіша речовина на Землі. Вона відіграє найважливішу роль в усіх життєвих процесах і явищах, що відбуваються на нашій планеті та за її межами.
Земля́ - третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або грецькою - Гея.
Робота над проектом спрямована на формування повнішого наукового уявлення про воду — речовину, роль якої настільки важлива для життя природи всієї планети, що наука сформулювала роль води як універсального планетарного компонента, що визначає структуру й властивості незліченної безлічі об’єктів живої й неживої природи.

Проект присвячений розгляду властивостей води, що мають винятково важливе значення для всієї біосфери Землі. Проведений аналіз закономірностей, яким повинні підкорятися фізико- хімічні властивості речовин у рамках одного класу сполук групи гомологів, розглянуті властивості води, що є щасливим винятком, виявилися сприятливими й безцінними для розвитку життя на нашій планеті.

Учні знайомляться з проблемою дефіциту води, в умовах якого живе, за деякими оцінками, до 1,5 млрд осіб, з оцінкою об’єму запасів води на планеті. У ході проекту досліджують питання необхідності порятунку як водних ресурсів, так і всього довкілля від забруднення й отруєння промисловими та побутовими відходами діяльності людини.
Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)


Хід уроку

На початку уроку необхідно обумовити правила захисту проекту: кількість часу, відведеного на кожну групу для захисту проекту; критерії оцінювання проектів, правила обговорення представлених проектів.

Мотивація на вивчення нового матеріалу

«Початком усього є вода», — Фалес із Мілета, VI століття до н. е.

Цар Дхатусена, що правив на острові Шрі- Ланка (колишній острів Цейлон) у V ст. до н. е., у відповідь на вимогу бунтівників показати тайники, де сховані незліченні царські скарби, привів своїх безрозсудних ворогів до штучного озера Калевано, периметр якого становив 80 км. Озеро рятувало жителів острова під час посухи. Цар зачерпнув пригоршню води й сказав: «Друзі мої, це і є моє багатство».

 1. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Запитання

У чому унікальність води?

Проблемні питання навчальної теми

 1. Вода — найзагадковіша рідина на Землі.

 2. Вода з точки зору хіміка.

 3. Фізичні властивості води.

 4. Три агрегатні стани води.

 5. Клімат на планеті й теплоємність води.

 6. Сила поверхневого натягу.
  Агрегáтний стан - термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини. Переходи між агрегатними станами однієї і тої ж речовини супроводжуються стрибкоподібними змінами вільної енергії, ентропії, густини і інших фізичних властивостей.
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
  Поверхне́вий на́тяг - фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі.


 7. Вода гарний розчинник.

 8. Невпинна робота води, або Чи може крапля води гострити камінь.

 9. Кругообіг води в природі.

 10. Водний голод планети.

 11. Охорона водних ресурсів.

Навчальні питання

 1. До якої групи хімічних речовин за своїм складом належить вода?
  Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.


 2. Якими фізичними властивостями характеризуються речовини цієї групи, що мають у складі два атоми водню й один із атомів шостої групи Періодичної системи?
  Періоди́чна систе́ма елеме́нтів - класифікація хімічних елементів, розроблена на основі періодичного закону.


 3. Настільки властивості води підкоряються закономірностям, які виконуються за переходу від одного елемента до іншого всередині шостої групи Періодичної системи?

 4. Наскільки важливі для природи всієї планети фізичні властивості води?

Група 1. Географи

Презентація досліджень.

Лабораторний експеримент № 1.

Вплив води на формування гірських масивів

Для проведення експерименту знадобляться пластилін, вода, холодильник.
Гірськи́й маси́в (англ. massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata; нім. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m) -
Зробіть із пластиліну модель гори, у якій є тріщини. Ці «тріщини» треба розташувати на моделі так, щоб налита в «тріщини» вода не виливалася. Розташуйте поряд з імпровізованою тріщиною лінійку так, щоб за фотографування можна було оцінити розміри цієї тріщини. Залийте в тріщину воду й поставте модель гори в морозильну камеру. Після повного замерзання води сфотографуйте «тріщину» з льодом. Порівняйте фотографії тріщин до проведення роботи й після.

Як ви думаєте, яку роль вода відіграє у формуванні гірських масивів?

Лабораторний експеримент № 2.

«Штучна хмара»

Обережно наповніть пластикову прозору пляшку гарячою водою. Через 3 хвилини вилийте воду, залишивши трохи на самому дні. Покладіть згори на горлечко відкритої пляшки кубик льоду. Поставте за пляшкою аркуш темного паперу. Там, де є гаряче повітря, що піднімається з дна, стикається з охолодженим повітрям біля горлечка, утворюється біла хмарка. Водяна пара, що міститься в повітрі, конденсується, утворюючи хмару найдрібніших водяних крапель. Зафіксуйте проведення досліду на відеокамеру для демонстрації в класі. Поясніть, які властивості води забезпечують утворення туману. Випадіння дощу, кругообіг води в природі.
Водяна́ па́ра - газоподібний стан води. Не має кольору, смаку і запаху. Міститься в тропосфері.
Кругообіг води́ - безперервний замкнутий процес переміщення води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.

Лабораторний експеримент № 3.

Визначення відносної вологості повітря

Прилади: два термометри, шматок бинта, ємність для води (чи психрометр).
Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.


 1. Обережно обмотайте резервуар одного з термометрів шматком марлевого бинта. Опустіть звисаючий кінець бинта в ємність із водою, щоб резервуар термометра, обмотаний бинтом, розташовувався вище за рівень води в ємності, але бинт має бути намочений.
  Рівень води - висота вільної водної поверхні водоймищ і водотоків відносно якої-небудь умовної горизонтальної поверхні (відносний рівень води) чи рівня моря (абсолютний рівень води). Коливання рівня води бувають добові, сезонні, річні, багаторічні.
  Виміряйте температуру повітря за допомогою цього термометра («вологого»).


 2. Виміряйте температуру повітря іншим термометром («сухим»).

 3. Ці ж вимірювання можна повторити за допомогою психрометра (знайдіть в Інтернеті його опис і принцип дії).

 4. Поясніть, чому «вологий» і «сухий» термометри показують різну температуру?

Яку роль відіграє вологість повітря в життєзабезпеченні живих організмів?
Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.


Опишіть кліматичні умови на території нашої країни, пов’язані з природними водоймами.

 1. Висновок.


Група 2. Медики

Презентація досліджень

Лабораторний експеримент № 1.

Вивчення хімічних властивостей води

 1. Нанесіть кілька крапель води на поверхню темного кухонного посуду або на столову ложку. Дайте висохнути краплям води, не витираючи їх. Зверніть увагу на плями, залишені водою за висихання краплі. Поясніть спостережуване явище.

 2. Проведіть (за можливості) подібний дослід із дистильованою водою, сольовим розчином. Які відмінності ви помітили?

 3. Чи відповідають властивості води у вашому регіоні показникам якості питної води?

 4. У яких регіонах нашої країни здійснюється лікування водою?

 5. Які властивості має вода й профілактикою для яких захворювань є водолікування?

Лабораторний експеримент № 2.

«Веселка в кольорах»

 1. Візьміть кілька банок (по кількості кольорів, з якими проводитимете досвід). Налийте в банку воду й додайте різні фарби так, щоб у банках була вода, забарвлена в різні кольори, наприклад у жовтий, синій, червоний.

 2. Поставте у кожну банку по квітці, через кілька днів сфотографуйте результат цього досліду.

 3. Чому відбулося фарбування рослин? Яке явище тут відіграє основну роль?

Опиши, яку роль в життєдіяльності живих організмів відіграють капілярні явища.

Лабораторний експеримент № 3.

Досліди із зубочистками
  1   2