Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Сторінка1/10
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
Колот


«___» ___________ 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Міжнародний консалтинг»


освітній ступінь бакалавр

галузь знань «економіка підприємництво»

спеціальність 6503 «міжнародна економіка»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ Д.Г.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Лук’яненко

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016


1. Вступ
Дисципліна «Міжнародний консалтинг» відіграє важливу роль у підготовці сучасних економістів-міжнародників. Управлінське консультування в сучасних умовах є надзвичайно вагомою ланкою інституційної інфраструктури розвинених кран, а світовий ринок управлінських послуг перевершує 300 млрд. дол.. США. Зокрема, у США менеджмент-консалтинг виділено в окрему галузь із обсягом 50 млрд. дол., а чисельність консультантів перевищує 700 тис. осіб. Тому опанування студентами теорії і практики міжнародного консалтингу дозволить, з одного боку, підвищити конкурентоспроможність випускників університету, а з другого боку, ефективно впроваджувати досвід провідних міжнародних консалтингових компаній в Україні.
Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.


Актуальність проблем міжнародного консалтингу пов'язана з тим, що сфера управлінського консультування в Україні постійно розширюється. По-перше, провідні міжнародні консалтингові компанії «МакКінсі», «Ерст енд Янг» та ін. постійно нарощують обсяги свого бізнесу в Україні. По-друге, випускників університету все частіше запрошують для роботи за межами нашої країни. По-третє, існує чітка тенденція до зростання чисельності працівників вітчизняних консалтингових компаній.
Український - той, що належить державі Україна або зроблений в Україні.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[джерело?].
В цьому зв'язку економістам-міжнародникам для набуття стійких професійних компетенцій вкрай важливо опанувати сучасний світовий досвід консалтингової діяльності що дасть можливість їм мати суттєві конкурентні переваги у працевлаштуванні після закінчення навчального закладу.

Предмет дисципліни – відносини між учасниками міжнародного бізнесу з приводу надання авторитетних, незалежних неупереджених консультацій транснаціональним компаніям будь-якого типу по всьому спектру проблем управління.
Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Авторите́т (нім. Autorität, від лат. auctoritas - влада, вплив) - загальновизнана довіра, пошана.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Міжнародний бізнес - сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб'єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.


Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з надання незалежних порад і допомоги з питань управління транснаціональними корпораціями з метою підвищення ефективності виробничої, фінансової, маркетингової, інноваційної діяльності на світових ринках.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.


Завдання дисципліни – набуття студентами компетентності щодо вивчення студентами теоретичних основ управлінського консалтингу в системі міжнародного бізнесу, опанування організаційних інструментів здійснення основних етапів консультування транснаціональних корпорацій, засвоєння сучасних методів консультування керівництва компаній по ключовим напрямам бізнесу.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

В результаті опанування навчальної дисципліни студент повинен знати: • природу, функції і основні особливості міжнародного консалтингу;
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


 • вимоги до професійної діяльності міжнародних консультантів з управління;

 • очікування транснаціональних корпорацій від консультантів з менеджменту та їх основні ролі у процесі співробітництва;
  Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.


 • основні етапи процесу консультування;

 • теорії організаційних змін;

 • концептуальні моделі управління транснаціональними корпораціями;

 • особливості виробничої, фінансової, маркетингової та інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій;

 • основні методи управління досліджень в транснаціональних корпораціях;

 • власні можливості, сильні і слабкі сторони.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

 • використовувати сучасні наукові інструменти в управлінських дослідженнях різних сфер діяльності транснаціональних корпорацій;

 • ефективно співпрацювати з персоналом транснаціональних корпорацій, насамперед і представниками вищого керівництва;

 • діагностувати проблеми об'єкту консультування;

 • розробляти і виконувати плани консультативної діяльності;

 • готувати звіти і презентувати отримані результати замовнику;
  Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.


 • впроваджувати прийняті рекомендації в практику діяльності транснаціональних корпорацій.

Опанування студентами дисципліни «Міжнародний консалтинг» дозволить опанувати нижченаведені загальні, глобальні та спеціальні (фахові) компетенції.

Загальні компетенції:

1. Ключові інструментальні компетентності: здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; засвоєння основ базових знань з професії; усне і письмове спілкування рідною мовою; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
розв’язання проблем; прийняття рішень.

2. Ключові міжособистісні компетентності: здатність до критики та самокритики;
Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі.

3. Ключові системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність працювати самостійно; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.

Глобальні компетенції:

4. Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку;
Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
Креат́ивність - (лат. creatio - створення) - творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор».
бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Спеціальні (фахові) компетенції):

5. Спеціальні компетенції: здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК; здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності; здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі; здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків;
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
Міжнар́одні фін́анси - сукупність відносин, пов'язаних зі створенням і використанням грошових коштів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності державами, фірмами, іншими юридичними та фізичними особами.
здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможні ост суб'єктів міжнародного бізнесу; здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю;
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності, започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів; генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності;
Поглина́ння(рос. поглощение; англ. absorption; нім. Absorption f) - заг. - вбирання в себе, приймання. Наприклад, поглинання газу, води або реаґенту пористими речовинами, абсорбентами, абсорбція.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності ТНК; здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій; здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК;
Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.
Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян)
здатність використовувати досвід транснаціональних консалтингових компаній в діяльності українських консалтингових компаній.

Місце кожної теми у формування зазначених груп компетенцій наведено в таблиці 1.Таблиця 1

Формування компетенцій по темах курсу «Міжнародний консалтинг»


п/п

Компетенції

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
1. Ключові інструментальні компетентності

1.1

Здатність до аналізу і синтезу в консалтинговій діяльності

1.2

Здатність до планування організації міжнародних консалтингових послуг
1.3

Базові загальні знання консалтингової діяльності

1.4

Засвоєння основ базових знань з професії консультанта
1.5

Усне і письмове спілкування рідною мовою в консультативній діяльності


1.6

Знання другої мови1.7

Елементарні комп'ютерні навички1.8

Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел)1.9

Розв’язання проблем фірми-замовника
1.10

Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка)

2. Ключові міжособистісні компетентності

2.1

Здатність до критики та самокритики


2.2

Взаємодія з іншими членами команди консультантів

2.3

Міжособистісні навики та уміння2.4

Здатність працювати в міждисциплінарній команді консультантів
2.5

Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей

2.6

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур
2.7

Здатність працювати в міжнародному середовищі
2.8

Етичні зобов’язання3. Ключові системні компетентності

3.1

Здатність застосовувати знання в консультативній практиці
3.2

Дослідницькі навички і уміння


3.3

Здатність до навчання


3.4

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій
3.5

Здатність породжувати нові ідеї (креативність)

3.6

Лідерські якості

3.7

Розуміння культури та звичаїв різних країн


3.8

Здатність працювати самостійно

3.9

Планування і управління проектами
3.10

Ініціативність та дух підприємництва


3.11

Турбота про якість консалтингових послуг

3.12

Бажання досягти успіху

4. Глобальні компетенції

4.1

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку4.2

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

4.3

Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі4.4

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів
5. Спеціальні (фахові) компетенції

5.1

Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК5.2

Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародній економічній діяльності5.3

Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі

5.4

Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків


5.5

Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможні ост суб'єктів міжнародного бізнесу
5.6

Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю
5.7

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик

5.8

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності, започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів


5.9

Генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань

5.10

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності


5.11

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва


5.12

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній


5.13

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності ТНК


5.14

Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій


5.15

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК


5.16

Здатність використовувати досвід транснаціональних консалтингових компаній в діяльності українських консалтингових компаній

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10