Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Скачати 423.2 Kb.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Скачати 423.2 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.04.2017
Розмір423.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 1992 р. №442 Київ

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (додається)

Установити, що відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забез­ печення" пенсії за віком на пільгових умовах за списками №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпе­ чення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призна­ чаються за результатами атестації робочих місць.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями та­кож для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, встановлення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм власності й гос­ подарювання провести атестацію робочих місць, визначити за її результатами пе­ релік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я здійснювати методичне керівниц­тво проведенням гігієнічної оцінки умов праці.

Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАЗАТВЕРДЖЕНО

Головний державний

санітарний лікар України

В. Ф.Марієвський

1 вересня 1992 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністр праці

України М. Г. Каскев и ч

1 вересня 1992 р.

(Постанова №41)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення атестації робочих місць за умовами праці


Методичні рекомендації розроблені відповідно до постанови Кабінету Мі­ністрів України від 1 серпня 1992 р. №442 і визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав тру­дящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробни­чих факторів.

Результати атестації за умовами праці (надалі- атестація) є основою для вирі-шування питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Зако­ну України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій, а також роз­робки, реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів ко­лективного договору щодо покращання умов трудової діяльності.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах (надалі -підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними дже­релами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Основні терміни і визначення, що вживаються в Методичних рекомендаціях, наведені в додатку 1.1. Загальні положення

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і- працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за ро­ боту в несприятливих умовах.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й норма­ тивні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компен­ сації залежно від умов праці.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, облад­ нання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерела­ ми шкідливих і небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких Списками №1 і 2 передбачені показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

1.4. Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх утворення;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важ­кості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії зі шкідливи­ми умовами праці;

підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпе­чення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, по­сад і показників, іцо дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

розв'язання спорів, які можуть виникнути між юридичними особами і грома­дянами (працівниками) відносно умов праці, пільг і компенсацій;

Відпу́стка - час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

розробку комплексу заходів щодо оптимізації рівня гігієни і безпеки, характе­ру праці і оздоровлення трудящих;

вивчення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології, удоско­налення порядку та умов установлення і призначення пільг і компенсацій.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

1.5. Періодичність атестації установлюється самим підприємством у колектив­ному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника (власника) підприємства, організації.

1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і тру­дового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атестованих органами Держстан­ дарту і МОЗ за Списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно- епідеміологічних станцій.

Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Епідеміоло́гія (грец. ἐπιδημία - має всенародне поширення; грец. λόγος - вчення) - галузь медицини, разом з тим і загальномедична наука, що вивчає закономірності виникнення і поширення захворювань різної етіології з метою розробки профілактичних заходів (преморбидна, первинна, вторинна і третинна профілактика).

2. Організація роботи по атестації

2.1. Для організації і проведення атестації керівник підприємства видає наказ, в якому:

зазначаються основа і завдання атестації;

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

затверджуються склад, голова і секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження, у разі необхідності визначається склад цехових (структурних) атестаційних комісій;

установлюються терміни і графіки проведення підготовчих робіт у структур­них підрозділах підприємства;

визначається взаємодія із зацікавленими державними органами і громадськими організаціями (експертизою умов праці, санітарно-епідеміологічною службою);

визначаються проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної .

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.
оцінки умов праці і участі в розробці заходів щодо усунення шкідливих виробни­чих факторів.

2.2. До складу атестаційної комісії рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я підприємства, представників громадських організацій та інших.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2.3. Атестаційна комісія:

здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведен­ня роботи на всіх етапах;

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

формує необхідну правову і нормативно-довідкову базу і організує її вивчення;

визначає і залучає в установленому порядку необхідні організації для виконан­ня спеціальних робіт;

організує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлікацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;

складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використо­вувані сировину і матеріали із передбаченими в проектах;

визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів ви­робничого середовища та організує їх дослідження;

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

прогнозує та виявляє створення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

установлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, ха­рактеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилення професія (посада) приво­диться у відповідність до ЄТКД по фактично виконуваній роботі;

складає "Карту умов праці" (далі - Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць (додаток 2);

проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;

уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій за­лежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі;

Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

організує розробку заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників;

виконує свої функції до призначення нового складу комісії при позачерговій атестації.
3. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу

3.1. У ході вивчення необхідно визначити:

характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які підляга­ють лабораторним дослідженням (гр.2 Карти);

нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів виробничого середовища, і трудового процесу, використовуючи систему стандартів безпеки праці, санітарні норми і правила, інші регламенти (гр.

Саніта́р (в жіночому роді саніта́рка) - молодший медичний працівник, що виконує допоміжні функції в медичній практиці. Робота санітаром (санітаркою) не вимагає медичної освіти, але залежно від виконуваної роботи може знадобитися попередня підготовка у вигляді курсів, навчання на навчально-виробничому комбінаті й іншого.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.
4 Карти);

фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (гр.5 Карти).

Лабораторні і інструментальні дослідження проводяться відповідно до по­ ложень ГОСТ 1.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
25-76 "ГСС Метрологическое обеспечение. Основные положе­ння", ГОСТ 12.0.005-84 "ССБТ Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положення", стандартів Державної системи забезпечення єдності вимірів (ГСИ), системи стандартів безпеки праці (ССБТ), методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я.

Прилади і обладнання для вимірів повинні відповідати метрологічним ви­могам і повірці в установлені строки.

Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологіч­ них, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи у ха­рактерних (типових) виробничих умовах, справних і ефективно діючих засобах ко­лективного і індивідуального захисту.

Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.


Результати замірів (визначень) показників шкідливих і небезпечних ви­робничих факторів оформлюються протоколами за формами, передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, і заносяться в Карту (гр.5).

Визначається тривалість (процент від тривалості зміни) дії виробничого фактора (гр.9 Карти).4. Гігієнічна оцінка умов праці

4.1. Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення з нормативними (регламентованими).

Порівняння (лат. comparatio) - це троп, у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко, яскраво. Порівняння виконують зображальну і емоційно-оціночну роль.

При цьому шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.

Ступінь шкідливості і небезпечності кожного фактора виробничого сере­довища і трудового процесу (гр.6, 7, 8 Карти) тільки III класу визначається за кри­теріями, встановленими гігієнічною класифікацією праці №4137-86 (додаток 3).

При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин різнонаправленої дії кожну з них потрібно враховувати самостійним фактором, який підлягає кількісній оцінці.

При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то сту­пінь шкідливості даної групи речовин визначається виходячи з величини цього пе­ревищення з урахуванням класу небезпечності найбільш токсичної речовини гру­пи, а вся група оцінюється як одна речовина.

Концентра́ція (рос. концентрация; англ. concentration; нім. Konzentration f, Konzentrierung f) -
Токси́ни (від грец. toxikon - «отрута для використання на стрілах») - отруйні речовини, що виробляються живими клітинами або організмами. Індивідуальні сполуки, що спричинюють отруєння. Токсини майже завжди є білками, здатними до породження хвороби при контакті або абсорбції тканинами тіла через взаємодію з біологічними макромолекулами, наприклад ферментами або рецепторами.

Концентрація шкідливих речовин однонаправленої дії визначається за ГОСТ 12.1.005-88.

4.4. Оцінка умов праці при наявності двох і більше шкідливих і небезпечних виробничих факторів здійснюється за найбільш високим класом і ступенем.


5. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця

5.1. Оцінка технічного рівня робочого місця провадиться шляхом аналізу:

відповідності технологічного процесу, будівель і споруд - проектам, обладнан­ня - нормативно-технічній документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

технологічної оснащеності робочого місця (наявність технологічної оснастки та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та їх технічного стану, забез­печеності робочого місця підйомно-транспортними засобами);

відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інструменту і за­собів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці;

впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих місцях.

5.2. При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізується:

раціональність планування (відповідність площі, яка зайнята робочим місцем,

нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання і оснастки), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам та правилам;

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

забезпеченість працюючих спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуально­го і колективного захисту та їх відповідність стандартам безпеки праці і встанов­леним нормам;

Спеціальний одяг - спеціально розроблений одяг (костюм, комбінезон, халат, спідня білизна, фартухи, рукавиці тощо), покликаний захищати робітника від шкідливих впливів зовнішнього середовища і забезпечувати необхідні для роботи характеристики, такі як наприклад для лікарів - зручність, гігієнічність, антистатичність, легкість в дезінфекції.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.6. Атестація робочих місць

Робоче місце з умов праці оцінюється з урахуванням впливу всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на працюючих, передбачених гігієніч­ною класифікацією праці (розділ І Карти), сукупних факторів технічного і органі­заційного рівня умов праці (розділ II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров'я.

На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться до одного із видів умов праці:

з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

зі шкідливими і важкими умовами праці;

зі шкідливими умовами праці та заносяться до розділу III Карти.

Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, які на­ведені в додатку 5, інші пільги і компенсації - залежно від умов праці за діючими нині законодавчими актами.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

За оцінку умов праці керівників та спеціалістів приймається оцінка умов праці керівних працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, пере­дбачених Списками №1 і 2 для їх підлеглих, протягом повного робочого дня.

Під повним робочим днем слід розуміти виконання робіт, передбачених Спи­сками, не менше 80 процентів робочого часу, що має підтверджуватись відповідни­ми документами.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

6.5. За результатами атестації визначаються невідкладні заходи щодо покра­щення умов і безпеки праці, які не потребують для їх розробки і впровадження за­лучення сторонніх організацій і фахівців (розділ IV Карти).


6.6. З результатами атестації ознайомлюють працівників, які зайняті на робочому місці, що атестується. Карту підписують голова і члени комісії.

За результатами атестації складаються переліки:

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтвер­джено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропо­нується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно зі ст.26 Закону України "Про підприємства" і ст.13 Закону України "Про пенсійне за­безпечення";

робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращання.

6.8. Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджене право на пільги і компенсації, в т.ч. на пільгове пенсійне забез­печення, передбачене законодавством, підписується головою комісії, погод­жується з профспілковим комітетом і затверджується наказом по підприємству, організації та зберігається протягом 50 років.

Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Витяги з наказу додаються до тру­дової книжки працівників, професії і посади яких внесені до переліку.6.9. Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві в строки, обумовлені пунктом 6.8.
Додаток 1
Основні терміни і визначенняАтестація робочих- місць за умовами праці

комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які впливають на здоров'я і працездатність праців­ників у процесі трудової діяльності.

Безпека пращ -

стан умов праці, при якому виключене діяння на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів. ГОСТ 12.0.002-80.

Важкість праці -

характеристика трудового процесу, що відображує переважне навантаження на опорно-рухомий апарат і функці­ональні системи (серцево-судинну, систему дихання та інші), які забезпечують його діяльність. Гігієнічна класифікація праці №4137-86.

Гранично допустимий при рівень виробничого фактора (ГДР)


- рівень виробничого фактора, діяння якого роботі встановленої тривалості за час усього трудового стажу не призводить до травми, захворювання або відхилення в стані здоров'я в процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.002-88.

Гранично допустима концентрація (ГДК)


– концентрації, які при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин або іншої тривалості, але не більше 41 години за тиждень, за час усього робочого стажу не можуть викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, які виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.005-88.

Допустимий рівень виробничого фактора -


рівень виробничого фактора, діяння якого при роботі встановленої тривалості за час усього трудового стажу не призводить до травми або захворювання, але може викликати приходящі і швидко нормалізуючі суб'єктивні дискомфортні відчуття, зміну функціонального стану організму, що не виходять за межі фізіологічної пристосувальної можливості. ГОСТ 12.4.113-82.

Допустимі умови і характер праці –

умови і характер праці, при яких рівень небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, що викликані трудовим процесом, відновлюються за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку наступної зміни і не чинять несприятливого впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючих і їх потомство. Гігієнічна класифікація праці №4137-86.

Карта умов праці -

документ, в якому вміщуються кількісні і якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, рекомендації по їх покращанню, запропоновані пільги і компенсації.

Мікроклімат виробничих приміщені -


метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання. ГОСТ 12.1.005-88.

Напруженість праці -

характеристика трудового процесу, яка відображає переважне навантаження на центральну нервову систему. Гігієнічна класифікація праці №4137-86.

Непостійне робоче місце -

місце, на якому працюючий перебуває меншу частину (менше 50% або менше 2 годин безперервно) свого робочого часу. ГОСТ 12.1.005-88.

Небезпечний виробничий фактор

виробничий фактор, діяння якого на працюючого при певних умовах призводить до травми або раптового різкого погіршення здоров'я. ГОСТ 12.0.002-80.

Оптимальні умови і характер праці


умови і характер праці, при яких виключений несприятливий вплив на здоров'я працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, утворюються передумови для збереження високого рівня працездатності (відсутність або відповідність рівням, які прийняті як безпечні для населення). Гігієнічна класифікація праці №4137-86.

Охорона праці

діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально- економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Постійне робоче місце

місце, на якому працюючий перебуває більшу частину свого робочого часу (понад 50% або понад 2 години безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона. ГОСТ 12.1.005-88.

Працездатність


Спроможність людини до активної діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи і функціональним станом організму в процесі роботи ("фізіологічною ціною" роботи).- ГОСТ 12.4.06.

Робоче місце

місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності. ГОСТ 12.1.005-88.

Робоча зона

простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги або площадки, на якому розташоване місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працюючих. ГОСТ 12.1.005-88.

Засіб індивідуального

захисту


засіб, призначений для захисту одного працюючого. ГОСТ 12.0.002-80.

Засіб колективного

захисту


засіб, призначений для одночасного захисту двох і більше працюючих. ГОСТ 12.0.002-80.

Умови праці


сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. ГОСТ 605.74.

Шкідлива речовина


речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я, які виявляються сучасними методами як в процесі роботи, так і у віддалені строки життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.007-76.

Шкідливий виробничий фактор

- виробничий фактор, вплив якого на працюючого за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка. Залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. ГОСТ 12.0.002-80.

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці

- умови і характер праці, при яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища в значеннях, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічних факторів трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі, які можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров'я працюючих. Гігієнічна класифікація праці № 4137-86.

III. Атестація робочого місця

IV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обгрунтування

V.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Пільги і компенсації


Запропоновані

Витрати (крб.)*

Діючі

Голова атестаційної комісії Члени атестаційної комісії
З атестацією ознайомлені:.

Пенсійне забезпечення Доплати

Додаткові відпустки Інші
З атестацією ознайомлені:.

Додаток З

Критерії для оцінки умов праці(Витяг з класифікації умов і характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності, важкості і напруженості**)

№ п/п

Фактор

III клас; шкідливі і небезпечні умови і характер праці1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

1

2

3

4

5

1

Шкідливі хімічні речовини:

Перевищення ГДК
1 клас небезпеки

до 2 разів

2,1-4 разів

>4 разів
2 клас небезпеки

до 3 разів

3,1-5 разів

>5 разів

* Слід пам'ятати, що Методичні рекомендації вийшли до запровадження гривні (Ред.). ** Використана "Гигиеническия.классифнкация труда" №4137-86.

1

2

3

4

5
3-4 класи небезпеки

до 4 разів

4,1-6 разів

>6 разів

2

Пил переважно фіброгенної дії

Перевищення ГДКдо 2 разів

2,1-5 разів

>5 разів

3

Вібрація (загальна і локальна

Перевищення ГДРдо 3 дБ

3,1-6 дБ

>6дБ

4

Шум

Перевищення ГДРдо ІОдБА

10-15 дБА

>15дБА

5

Інфразвук

вище ГДР

-

-

6

Ультразвук

вище ГДР

-

-

7

Неіонізуючі випромінювання

- радіочастотний діапазон

вище ГДР

-

-
- діапазон промислової частоти

вище ГДР

-

-
- оптичний діапазон (лазерне випромінювання)

вище ГДР

_

-

8

Мікроклімат у приміщенні:

- температура повітря, °С

Вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімально допустимих значень у холодний періоддо 4°

4,1-8°

вище 8°
- швидкість руху повітря, м/с

Вище рівнів допустимих величин в холодний і теплий періоди року або нижче мінімально допустимих в теплий період рокудо 3 разів

більше 3 разів

-- відносна вологість повітря, %

Перевищення рівнів допустимих санітарними нормативами в теплий період року
до 25%

більше 25%

-■
- інфрачервоне випромінювання, Вт/м2

141-350

Вт/м2351-2800 Вт/м2

вище 2800 Вт/м2

9

Температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі), °С

влітку

ДО-32

32,1-40

вище 40
взимку

-(10-14)

-(15-20)

нижче -20
Додаток 4

ПОКАЗНИКИ

факторів виробничого середовища, важкості і напруженості

трудового процесу для підтвердження права на пільгове

пенсійне забезпечення

1. Право на пенсію по старості на пільгових умовах підтверджується при наяв­ності на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів III класу умов і характеру праці:

За Списком №1

1. Не менше двох факторів З ступеня відхилення від норм

або

2. Одного фактора 3 ступеня і трьох факторів 1 чи 2 ступеня відхилення від нормабо

3. Чотирьох факторів 2 ступеня відхилення від норм

або

4. Наявність у повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.


За Списком №2

1. Одного фактора 3 ступеня відхилення від норм

або

2. Трьох факторів 1 чи 2 ступеня відхилення від нормабо

3. Чотирьох факторів 1 ступеня відхилення від норм.

2. Орієнтовні показники можуть бути використані при встановленні достроко­вих пенсій за рахунок коштів підприємств.

Примітка.

Ці показники розроблені на підставі даних "Гігієнічної класифікації праці", ап­робованих на підприємствах різних галузей народного господарства.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.


РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо виконання пункту 10 абз. 2 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці

Пропозиції підприємств, об'єднань щодо змін та доповнень до Списків №1 і 2, за якими працівникам призначаються пенсії за віком на пільгових умовах, пода­ються міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, погоджених з місцевими органами державної експертизи умов праці. Узагальнені цими органами пропозиції підвідомчих підприємств розглядає Державна експертиза умов праці України.

Підприємства, незалежно від форм власності та господарювання, які не мають структурної підпорядкованості по вертикалі, подають пропозиції з цих питань без­посередньо Міністерству праці після розгляду місцевими експертизами умов праці результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

До пропозицій, що вносяться на розгляд Державної експертизи умов праці, до­даються:

1. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці тієї категорії працівників, щодо яких ставиться питання, з урахуванням атестації робочих місць, вона повин­на мати такі дані:

- відповідність умов праці вимогам санітарно-гігієнічних норм і правил;

- лабораторні дослідження характерних для робочих місць даної категорії працівників шкідливих виробничих факторів;

Шкідливі виробничі фактори - фактори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.

дані по професійній захворюваності працівників на підприємстві і в галузі;

рівень захворюваності із тимчасовою втратою працездатності у порівнянні із середнім рівнем по підприємству;

відповідність виконуваних функцій технологічному регламенту (техкарті);

санітарно-гігієнічні дослідження науково-дослідного інституту по конкретно­ му виробництву чи аналогу;

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

висновки про ступінь відхилення умов праці від допустимих.

Опис технологічного процесу.

Обгрунтування галузевого НДІ про неможливість запровадження у вироб­ництві організаційних та інженерних рішень щодо усунення шкідливих виробни­чих факторів або зниження їх значень до допустимих рівнів.

Дані про кількість працівників та додаткові витрати на пільгове пенсійне за­безпечення.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Державна експертиза умов праці готує відповідні матеріали для розгляду Міністерством праці та Міністерством соцзабезпечення для подання пропозиції Кабінетові Міністрів України.


ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению Карты условий труда при проведении аттестации рабочих мест*
Общие данные

Настоящая инструкция предназначена для комиссии предприятия, проводящей аттестацию рабочих мест по условиям труда (далее - аттестация) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством труда Украины (постановление от 1 сентября 1992 г. №41) и Главным государственным санитар­ным врачом Украины от 01.09.92.

Карта условий труда (далее - Карта) заполняется на каждое рабочее место.

На группу аналогичных рабочих мест допускается заполнение одной Карты, если условия и характер труда на этих рабочих местах аналогичны по всем пока­зателям условий труда, на которых уже проведена аттестация. В случае, когда на одном и том же рабочем месте или в одной і: той же рабочей зоне выполняются работы лицами различных профессий, то на каждую из профессий заполняется отдельная Карта.

Не заполняются Карты условий труда по рабочим местам, связанным с выпол­нением работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излу­чений, бериллием и редкоземельными элементами, в атомной энергетике и про­мышленности, в горноспасательных частях (станциях), по добыче и обработке рыбы, агрохимическом обслуживании сельского хозяйства, сборе, переработке и утилизации трупов животных в учреждениях специального обеспечения, на взрывников всех отраслей народного хозяйства, а включаются в Перечень рабо­чих мест, производств, работ, профессий и должностей с льготным обеспечением, согласно Списков №1 и 2.

Рабочие места, на которых работают работники, пользующиеся правом пенси­онного обеспечения в соответствии со статьями 14, 54 и 55 Закона Украины «О

Друкується мовою оригіналу з дотриманням його стилістики {Ред.).

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.

пенсионном обеспечении», - право на льготную пенсию имеет согласно действу­ющим нормативным документам.

При заполнении общих сведений Карты указывается: полное наименование предприятия, организации, учреждения;

производство - в соответствии с действующим классификатором;

номер и наименование цеха (участка, отдела) - по действующей структуре;

номер рабочего места (рабочей зоны) - по планировке их размещения;

профессия (должность), код - в соответствии с характером выполняемых ра­бот и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра­бочих (ЕТКС);

номера аналогичных рабочих мест - по нарастающей величине.  1   2


Скачати 423.2 Kb.