Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації для самостійної роботи з нормативної дисципліни «Спеціальні методи збагачення І окускування корисних копалин»

Методичні рекомендації для самостійної роботи з нормативної дисципліни «Спеціальні методи збагачення І окускування корисних копалин»
Сторінка1/4
Дата конвертації07.04.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з дисципліни


«СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ЗБАГАЧЕННЯ І
ОКУСКУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН»

для СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

спеціальності 5.05030301 «ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН»

Донецьк 2014

Методичні рекомендації з нормативної навчальної дисципліни «Спеціальні методи збагачення і окускування корисних копалин» для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
05030301 «Збагачення корисних копалин»

галузь знань 0503 « Розробка корисних копалин»

Розробники: Н.М.Маленко, викладач гірничо-екологічних дисциплін, вища категорія

Методичні рекомендації затверджені на засіданні циклової комісії гірничо-екологічних дисциплін
Протокол від „____” ________2014 року №____
Голова циклової комісії _________________ І.В.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Устименко


Пояснювальна записка

Методичні рекомендації для самостійної роботи з нормативної дисципліни «Спеціальні методи збагачення і окускування корисних копалин»укладені у відповідності до вимог галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин», напряму 6.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
050303 «Переробка корисних копалин», спеціальності 5.05030301 «Збагачення корисних копалин», що затверджені Міністерством освіти і науки України у травні 2009 року.Мета навчальної дисципліни - формування професійних знань з питань застосування спеціальних методів збагачення корисних копалин, що мають велике значення при підготовці фахівця зазначеної спеціальності.
Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


Завдання навчальної дисципліни - набуття вмінь та навичок з обслуговування спеціальних сепараторів, дотримання технології збагачення спеціальними методами, для прийняття рішень по дослідженню, проектуванню та управлінню збагачувальними фабриками на основі аналізу інформації про якість вихідної сировини, продуктів збагачення, фізичних, хімічних параметрів технологічного процесу.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
Сепара́тор - апарат, призначений для розділення певного продукту на фракції з різними фізичними або хімічними характеристиками - за густиною, магнітними, електричними або іншими властивостями.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Предмет навчальної дисципліни «Спеціальні методи збагачення і окускування корисних копалин» - вивчення будови та способів раціонального застосування спеціальних сепараторів та обладнання для збагачення корисних копалин нетрадиційними методами. Знання з цього предмету є особливо важливими у зв'язку з поступовим виснаженням запасів корисних копалин та залученням у переробку важкозбагачуваних руд з низьким вмістом цінних компонентів, впровадженням нових прогресивних технологій збагачення і комплексної переробки мінеральної сировини.
Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).
Збагачуваність (рос. обогатимость, англ. washability, нім. Aufbereitbarkeit f) - здатність корисних копалин до розділення на відповідні продукти при їх збагачуванні. Залежить від контрастності розділових ознак корисної копалини. З.
Прогресиві́зм або прогреси́зм (лат. progressio) - течія або ідеологія, спрямована на пропаганду і здійснення соціальних і політичних реформ зверху, тобто урядом, і нерідко протиставляється консерватизму й традиціоналізму.
Мінера́л (від пізньолат. minera - руда, рудна жила, рудник) - природна речовина, що утворилась під час геологічних процесів в земній корі або за еквівалентних процесів на інших космічних тілах у Всесвіті.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).


Курс «Спеціальні методи збагачення і окускування корисних копалин» тісно пов'язаний з такими основними дисциплінами, як «Збагачення корисних копалин», «Підготовчі процеси збагачення», «Гравітаційні процеси збагачення», «Флотаційні процеси збагачення», «Транспортне обладнання і склади ЗФ», «Проектування збагачувальних фабрик».

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:знати:

- теоретичні основи спеціальних процесів збагачення;

- принцип дії, конструкцію, технічні характеристики та практичне застосування спеціальних сепараторів та іншого специфічного обладнання;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

- ефективність процесу сортування;

- техніку безпеки при роботі з сортувальною апаратурою;

- збагачення на основі поверхневих властивостей матеріалу;

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

- збагачення на основі селективно спрямованої зміни розмірів шматків компонентів корисних копалини;

- комбіновані методи;

- агломерацію, теоретичні основи; технологічні показники, устаткування;

- коксування, теоретичні основи, властивості матеріалу;

- правила складання схем брикетування вугілля; хімічна технологія вугілля;

- вуглебрикетне устаткування, типи вуглебрикетних фабрик.вміти:

 • за допомогою відповідних організаційних і технічних засобів оптимізувати технологічні процеси, використовуючи отримані оперативні характеристики, інструкції з експлуатації та режимні карти;
  Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
  Брикетування вугілля - фізико-хімічний процес отримання механічно і термічно міцного сортового продукту - брикету, що має задану геометричну форму, розміри і масу.
  Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


 • забезпечувати експлуатацію технологічного обладнання згідно з вимогами правил технічної експлуатації;

 • складати техніко-економічну характеристику збагачувального виробництва, використовуючи розрахунки параметрів підготовчих, основних ти допоміжних процесів збагачення та нормативно-технічну документацію;

 • розраховувати кількість одиниць обладнання для забезпечення даної продуктивності, використовуючи якісно-кількісну технологічну схему та відповідні методи розрахунку;
  Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  Технологі́чна схе́ма - це графічне модельне зображення технологічного процесу у вигляді послідовних виробничих функцій, технологічних і транспортних операцій, спрямованих на отримання товарної продукції.


 • за допомогою відповідних методик розраховувати технологічну схему спеціальних процесів збагачення мінеральної сировини, використовуючи вихідні дані про її кількісні та якісні характеристики.
  Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.


Тематичний план

Назва розділу (модуля), теми

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Поза

аудиторні

Лекції


Лабораторно-

практичні

заняття

Семінарські

заняття

Самостійне

вивчення

1

2

3

4

5

6

Вступ. Мета та завдання предмету

2

2

-

-

-

Розділ 1 Спеціальні методи збагачення
1.1 Сортування корисних копалин

1.1.1 Загальні відомості про сортування корисних копалин

2


2

1.1.2 Класифікація способів сортування корисних копалин

2


2

1.1.3 Фізичні основи сортування корисних копалин

2


2

1.1.4 Технологія сортування корисних копалин

2


2

1.1.4 Технологія сортування корисних копалин

2


2

1.1.6 Погрудкове сортування корисних копалин

2


2

1.1.7 Апарати для погрудкового та плоскогрудкового сортування корисних копалин

2


2

1.1.8 Практика сортування корисних копалин

2

2


1.1.9 Комбіновані схеми сортування корисних копал

2


2

1.1.10 Оцінка ефективності процесу сортування корисних копалин

2


2

1.1.11 Техніка безпеки при роботі з сортуючою апаратурою

2


2

1.2 Збагачення з використанням ефектів взаємодії грудок компонентів, що розділяються, з робочою поверхнею сепаратора

1.2.1 Загальні відомості

2


2
  1   2   3   4 • Міністерством
 • Завдання навчальної дисципліни
 • Предмет навчальної дисципліни
 • Назва розділу ( модуля), теми
 • Всього
 • Вступ. Мета та завдання предмету
 • Розділ 1 Спе ціальні методи збагачення
 • 1.1 Сортування корисних копалин
 • 1.2 Збагачення з використанням ефектів взаємодії грудок компонентів, що розділяються, з робочою поверхнею сепаратора