Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до курсу практичних занять Івано-Франківськ 2015 «Фотожурналістика»

Скачати 251.69 Kb.

Методичні рекомендації до курсу практичних занять Івано-Франківськ 2015 «Фотожурналістика»
Скачати 251.69 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 13.06.2017
Розмір 251.69 Kb.
Тип Методичні рекомендації
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Фотожурналістика

Методичні рекомендації до курсу практичних занятьІвано-Франківськ


2015

«Фотожурналістика»

Методичні рекомендації до курсу практичних занятьПояснювальна записка

Історична необхідність і об'єктивна закономірність виникнення фотографії як нового прогресивного засобу візуальної комунікації шляхом діахронної або ж синхронної передачі зображеної миті є обґрунтованою і витребуваною.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Прогрес, або поступ (лат. progressus - рух вперед, успіх) - напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого. Протилежність - регрес. Соціальний прогрес - глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, заснованого на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягнень.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[джерело?].
Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
Гіпотеза про етимологію слова "мить", лінгвістично підтверджує філософське трактування руху як безперервного ряду збережених та незбережених подій.
Етимоло́гія (від грец. ἔτυμον правда, істина і грец. -λόγος «слово, наука») - розділ знань, розділ порівняльно-історичного мовознавства, який вивчає походження слів мови; сукупність прийомів дослідження, спрямованих на з'ясування походження слова, а також сам результат цього з'ясування.
Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.
Філософ - любомудр, шукач істини, мислитель. У вузькому сенсі це спеціаліст з філософії, що займається філософією, розробляє питання світогляду й методології.
Поняття мінливості і самототожності нового факту, події, просто "нового" у філософському розумінні. (В.М. Березін. Теорія масової комунікації. М., 1997, С.20-23). Звідси - висновок про взаємодоповнення і об'єктивну необхідность двох на перший погляд несумісних обставин. Перше відзначено в аксіомі Геракліта (все в світі змінюється), друге - в аксіомі Парменіда (справжнє буття самототожності, стійке і незмінно). Як Відзначає А.І. Ракітов "визнання фундаментальності мінливості і самототожності дозволяє зрозуміти, який сенс надається відображенню в інформаційній епістемології", тобто - в інформаційній теорії пізнання. (А.І.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Пармені́д або Пармені́д Еле́йський (грец. Παρμενίδες; 540 - 480 р. до н. д.) - давньогрецький філософ і політичний діяч; вважається творцем онтології у філософії, що вперше чітко розвів два різні поняття - істину та суб'єктивні погляди і думки.
Гераклі́т Ефе́ський (дав.-гр. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος) - грецький філософ-досократик. Єдиний відомий твір - «Про природу». Автор відомих виразів: «Усе плине, усе змінюється» (дав.-гр. Παντα ρει και ουδεν μενει) та «Не можна двічі ввійти в одну і ту саму ріку».
Масова комунікація Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.
Епістемологія (грец. επιστήμη - знання, λόγος - вчення) - філософсько-методологічна дисципліна, у якій досліджується знання як таке, його будова, структура, функціонування і розвиток. Термін введений і активно застосовувався у англо-американській філософії XX ст.
Ракітов Філософія комп'ютерної революції М., 1991, с 152-153 ). Однак фундаментальною одиницею відображення дійсності – є фотозображення. Фотоінформація - це технічно вдосконалений в порівнянні з образотворчим мистецтвом візуальний спосіб передачі будь-яких змін.С.Л.
Ді́йсність (похідне від слова «дія») - здійснена реальність у всій своїй сукупності - реальність не тільки речей, але і втілених ідей, цілей, ідеалів, суспільних інститутів, загальноприйнятого знання. На відміну від реальності, дійсність включає в собі також все ідеальне, яке прийняло втілений, матеріальний характер у вигляді різних продуктів людської діяльності - світу техніки, загальноприйнятого знання, моралі, держави, права. Поняття «дійсності» протилежне не поняттям «ілюзія», «фантазія», які також можуть бути здійснені, а поняттю «можливість». Все можливе може стати дійсним.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Франк, наприклад, у книзі "Сутінки кумирів" писав, що в кожну епоху є свої уявлення про добро і зло, про культуру і антикультур, про віру й істини, про явне і зображувальне. Ми повинні, - вважає С.Л. Франк, - повернутися від туманного і розпливчастого поняття культури до більш корінному і простому поняттю життя і її вічних духовних потреб і потреб. ( Е.Н. Некрасова. Російська філософія про культурний кризі в Росії. // Вісник РУДН. Сер. "Філософія", 1997, №1, с.94). Фотографія колись ставала фототворчістю, мистецтвом, коли зверталася до самого життя людини, її численним проявам, щасливим і сумним, героїчним і трагічним. Фотографічну творчість нині розглядають в курсі лекцій як соціально-естетичну комунікацію, а саму фотожурналістику - як художньо-документальні повідомлення про навколишній світ, людину і соціум, подієву журналістику тощо.
Фотожурналістика - журналістські матеріали, які створюються за допомогою фотографічних форм і засобів.
Фотогра́фія, фото, також світли́на та світло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Журналі́стика - це соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, що необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегульованої системи.
Ле́кція (лат. lectio - читання) - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.Семінарські заняття є важливим елементом навчального процесу, оскільки студенти мають змогу використати на практиці власні теоретичні знання та доповідати про додаткову інформацію, яку опрацьовували самостійно. Семінарські заняття становлять велику частину годин, які заплановані у робочих програмах і спрямовані на закріплення знань, які були отримані під час лекцій.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
На семінарських заняттях студент може проявити себе та показати свої знання через різні форми контролю.

Головна мета семінарських занять - засвоєння студентами тем з навчальної дисципліни, проведення дискусій щодо робочих записів та нотаток, аналіз помилок та колективне опрацювання основних проблем курсу, творчий підхід до опрацювання теоретичного матеріалу.
Семінарія (від лат. seminarium - «розсадник») - навчальний заклад для підготовки християнського духівництва.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Основними завданнями семінарських занятьз фотожурналістики є -закріплення у студентів теоретичних знань за темами, передбаченими робочими програмами;
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

-  опанувати навички усного і письмового викладу навчального матеріалу та індивідуальних відповідей;

-  співставлення теоретичного та практичних матеріалів;

- розробка власних досліджень, зокрема циклів фотосвітлин у різних журналістських стилях;

- засвоєння технічних особливостей дзеркальних та цифрових фотокамер, уміння працювати з електронними носіями;

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.

-  опрацювання творчих завдань з «Фотожурналістики», які полягають в освоєнні жанрової палітри фоторепортажів;Види проведення семінарських занять:

 • обговорення;

 • виступи з рефератами, доповідями;
  Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.
  До́повідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.


 • дискусія в підгрупах;

 • колективний аналізфотопортфоліо з жанрології кожного студента.

 • тестування з проведенням підсумків до курсу

Якість семінарських занять перш за все залежить від підготовки студентів до нього та опрацювання матеріалів лекції.

Студенти повинні: • уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  заняття; 

 • прочитати  і продумати  свої лекційні  записи,  які  відносяться до теми семінару;

 • вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану літературу чи додаткову інформацію з мережі Інтернет;
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • скористатися при потребі консультацією викладача;
  Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.


 • скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття;

 • виконати практичне завдання та створити власне фотопортфоліо;

Курс фотожурналістики читається для студентів Iкурсу у першому семестрі, на який заплановано 18 лекційних та 18 практичних годин. Тож, пропонуємо систему проведення практичних занять з фотожурналістики для студентів кафедри журналістики Інституту філології.

Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.


Література:

 1. Стил Э. Фотожурналистика. Лучшие фотографы мира и истории создания их работ - К.: CompanionGroup, 2008. – 496 с.

 2. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист. 2-е издание. – М.: Альпина Бизнес, 2004. – 516 с.  1   2


Скачати 251.69 Kb.

2021