Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання студентів вищої школи

Методичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання студентів вищої школи
Сторінка1/7
Дата конвертації30.03.2019
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7Мiнiстерство освіти i науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет

кафедра фізичного виховання та спорту
М. В. Верховська, А. В. Рибницький

Методичні рекомендації до практичних занять

студентів усіх напрямів підготовки

ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКА ЯК ВИД ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Мелітополь

2015
УДК 378.091 : 796. 41] (477)

ББК 75.656.6 (4Укр)

В 36
Розробили: к. пед. н., викладач кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ Верховська М. В., завідувач кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ Рибницький А. В.

Рецензенти: І. М. Ляхова – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, директор інституту здоров’я, спорту та туризму КПУ м. Запоріжжя

Т. В. Караєва – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ТДАТУ м. Мелітополя

В 36


Верховська М. В. Фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання студентів вищої школи / М. В. Верховська, А. В. Рибницький – Мелітополь: Вид-во ТДАТУ, 2015. – 87 с.: іл.
Затверджено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ м. Мелітополя.

Протокол № 4 від «23» жовтня 2015 р.

Схвалено методичною комісією ННІ ЗУП ТДАТУ м. Мелітополя для студентів всіх напрямів підготовки освітньо-квалікафіційного рівня «бакалавр» до використання в учбовому процесі.

Протокол № ____ від «__»________ 2015 р.Методичні рекомендації містить наукове обґрунтування та експериментальну перевірку організації та впровадження фізкультурно-оздоровчої програми з фітбол-гімнастики у факультативні заняття з фізичного виховання як нетрадиційного виду формування фізичної культури студентів вищої школи. Методичні рекомендації містять 8 практичних факультативних занять з фітбол-гімнастики. Матеріали можуть бути використані студентами, викладачами вищих навчальних закладів, вчителями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки до проведення занять фізичним вихованням та уроків фізичної культури.


УДК 378.091 : 796. 41] (477)

ББК 75.656.6 (4Укр)


© М. В. Верховська, А. В. Рибницький, 2015

© Вид-во: каф. фіз. виховання та спорту

ТДАТУ, 2015
18

ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………………

4

1.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ……………..


6

2.

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСІВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ……………………………………………..10

3.

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………..14

4.

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ З ФІТБОЛОМ………………………………………………

18
4.1. Вихідні положення фітбол-гімнастики та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів…………………………………………………………………………………..18
4.2. Загальнорозвиваючи вправи для підготовчої частини заняття фітбол-гімнастикою та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів………………………………………………………………………………….20
4.3. Силові вправи для основної частини заняття фітбол-гімнастикою та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів……………………………………………26
4.4. Вправи для розвитку гнучкості, що використовують у заключній частини заняття фітбол-гімнастикою та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів………………………………………………………………………………..45

5.

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ В УМОВАХ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ…………………………….57

6.

НАОЧНИЙ ПРИКЛАД ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЗАНЯТТЯ З ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З СЕРЕДНІМ ТА ВИСОКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ……………………..

58

7.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ………………………………………………………………………….

62

8.

Практичне заняття № 1…………………………………………………….

64

9.

Практичне заняття № 2…………………………………………………………….

66

10.

Практичне заняття № 3…………………………………………………………….

68

11.

Практичне заняття № 4…………………………………………………………….

70

12.

Практичне заняття № 5…………………………………………………………….

72

13.

Практичне заняття № 6…………………………………………………………….

74

14.

Практичне заняття № 7…………………………………………………………….

77

15.

Практичне заняття № 8…………………………………………………………….

79

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………….

81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………

83

ВСТУП
Зміни, що відбуваються в українській державі, торкнулися всіх сторін суспільного життя. Суттєвих трансформацій зазнала система освіти, у тому числі й вищої школи. Система фізичного виховання студентської молоді не є виключенням. Автономія вищих навчальних закладів передбачає самостійне визначення навчальних дисциплін [22; 24]. У цій ситуації формується небезпечна тенденція щодо відмови вищих навчальних закладах від занять фізичного виховання через необхідність економії коштів на утримання спортивних споруд тощо. Передовий міжнародний досвід (США, Канада, Німеччина, Франція, Швеція та ін.) свідчить про недалекоглядність такої позиції. Окрім цього, це суперечить Закону України «Про фізичну культуру і спорт» [23].

Стан здоров'я молоді загрозливий. Обмеження спеціально організованої рухової активності є одним з провідних чинників зниження фізичної підготовленості молодих людей та резервів їх здоров'я. Виникає риторичне питання: «Чи потрібні державі фахівці з вищою освітою, які неспроможні реалізувати здобутий інтелектуальний потенціал через вади здоров'я?»

Водночас, система фізичного виховання у вищих навчальних закладах не є досконалою. На сьогодні існує низка суперечностей стосовно використання сучасних привабливих для молоді, ефективних фізкультурно-оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі вищої школі, а саме між:

– потребою молоді у суттєвому оновленні змісту цілеспрямованої рухової діяльності та сталістю форм і методів фізичного виховання, що застосовуються викладачами вищих навчальних закладів;

– значним обсягом наукової вітчизняної та зарубіжної інформації стосовно фізкультурно-оздоровчих технологій і відсутністю створених організаційно-педагогічних умов у вищому навальному закладі для застосування цих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді;

– потенційними можливостями застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі та недостатньою сформованістю у викладачів знань, умінь і навичок для їх творчого використання в сучасних умовах;

– наявністю значної кількості науково-дослідних робіт, в яких з’ясовано позитивний вплив застосування окремих фізкультурно-оздоровчих технологій на організм людини та відсутністю сформованої цілісної системи заходів у вищій школі, що спрямовані на формування, зміцнення і збереження здоров'я студентів.

Ефективність фізичного виховання студентів у вищому навчальному закладі залежить від побудови нових стратегій фізкультурно-оздоровчої спрямованості, що орієнтовані на підвищення мотивації та оновлення змісту дисципліни «Фізичне виховання» з метою реалізації біологічної потреби в русі, формування, зміцнення й збереження здоров’я учнівської молоді. Це відображено у Концепціях Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009–2013 рр., Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 рр., у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. [21; 41; 48].

Отже, актуальність використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій є на сьогодні завданням викладачів вищих навчальних закладів задля формування фізичної культури студентів вищої школи, зміцнення і збереження їхнього здоров'я [1; 2; 6; 13; 20; 27; 34; 36].


1. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Вирішення проблеми низького рівня стану здоров'я студентської молоді країни стоїть перед викладачами вищих навчальних закладів. Пріоритетним тут є пошук ефективних шляхів комплексного впливу на їх фізичний розвиток і укріплення здоров'я. Відомо, що важливим компонентом стану здоров’я є рівень розвитку основних фізичних якостей, який, у певній мірі, визначає працездатність студентів, він відіграє значну роль у всебічному і гармонійному розвиткові особистості, в досягненні високої стійкості організму до соціально-екологічних умов та в підвищенні адаптивних властивостей організму [4; 43].

Для студенток економічного факультету ТДАТУ м. Мелітополя було запропоновано використання засобів фітбол-гімнастики на факультативних заняттях фізичним вихованням, що стало одним із ефективних засобів для значного підвищення зацікавленості до відвідування обов’язкових занять з фізичного виховання, досягнення гармонійного фізичного і психоемоційного стану та покращення їх здоров'я.

Заняття з фітболом – один із сучасних напрямів фізкультурно-оздоровчих технологій з використанням еластичних м’ячів середнього діаметру 65 – 85 см, що здатні витримувати вагу до 200 кг. Розмір фітболу підбирається виходячи із зросту тих, хто займається (розмір м’яча прямо пропорційний до зросту студентів). Чим сильніше надутий м’яч, тим складніше виконувати вправи. Тому, студентам рекомендується працювати зі слабо надутими фітболами [5; 15; 17; 19; 35; 42]. мяч

Ще в 50-х роках минулого сторіччя швейцарський врач-фізіотерапевт Сьюзан Кляйнфогельбах запропонував використовувати фітбол для реабілітації хворих на ДЦП. Оздоровчий ефект вправ з фітболом підтверджується досвідом роботи багатьох спеціалізованих реабілітаційних медичних центрів і привів до їх використання у реабілітації людей після травм опорно-рухового апарату, з хворобами суглобів, варикозним розширенням вен, людям з надмірною вагою та похилого віку.

Сьогодні різноманітні фізичні вправи з фітболом є однією з популярних напрямів фізкультурно-оздоровчих технологій у галузі оздоровчої фізичної культури [45; 50; 51]. Він не має протипоказань, відмінно формує поставу й зміцнює м’язи хребта, розвиває координацію. Сидячи на м’ячі людина змушена постійно утримувати рівновагу, напружуючи при цьому безліч м’язів. За рахунок коливань стимулюється робота внутрішніх органів і систем організму; прискорюється формування умовно-рефлекторних зв’язків у головному мозку, необхідних для інтелектуального і психічного розвитку людини.

Заняття з м’ячем класифікуються як силовий вид фізкультурно-оздоровчих технологій, де включені різноманітні вправи для розвитку сили м’язів. Фітбол-гімнастика прекрасно підвищують загальну витривалість організму. Форма і розмір м’яча збільшує амплітуду рухів, що ефективно покращує виконання вправ і сприяє розтягуванню м’язів. Також включають вправи на розслаблення м’язів [44; 47].

Отже, фітбол-гімнастика спрямованана:

– профілактику і корекцію захворювань (опорно-рухового апарату, внутрішніх органів, суглобів тощо);

– розвиток фізичних якостей;

– розвиток музично-ритмічних і творчих здібностей.

Метою запропонованих занять фітбол-гімнастикою студенткам економічного факультету ТДАТУ було визначення впливу занять з фітболами на розвиток їх основних фізичних якостей. Для досягнення мети було використано такі методи дослідження, як: аналіз наукової і науково-методичної літератури в галузі педагогіки, психології, фізичного виховання, спорту і здоров'я людини, педагогічне спостереження, анкетування, тестування, методи математичної статистики [16].

Для визначення рівня фізичних якостей студенток використовувались наступні тести:

– ходьба 3000 м, хв. (витривалість);

– човниковий біг 4×9 м, сек. (спритність);

– згинання та розгинання рук в упорі на лаві, рази (сила);

– біг 100 м, сек. (швидкість);

– нахил тулуба вперед з положення сидячи, см (гнучкість) [38; 46].

Експериментальною базою дослідження була кафедра фізичного виховання та спорту Таврійського державного агротехнологічного університету , I семестр 2015-16 навчального року. У дослідженні приймало участь 40 студенток I-го та II-го курсів навчання економічного факультету, що займались на факультативних заняттях програми курсу навчальної дисципліни «фізичне виховання» з використанням фітболів.

За результатами медичного обстеження всі студентки віднесені до основної медичної групи. В період дослідження студентки відвідували заняття за розкладом два рази на тиждень, з яких одне заняття за програмою і друге – факультативне. Засобами фітбол-гімнастики були: 1) в підготовчій частині заняття:загальнорозвиваючі вправи;гімнастичні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибків;базові рухи аеробіки, поєднані у блоки і комбінації;танцювальні вправи і елементи ритміки;вправи з інших оздоровчих і спортивних видів фізичної культури; 2) в основній частині заняття: вправи на м’язи рук; вправи на м’язи ніг; вправи на м’язи преса; вправи на м’язи спини; вправи на рівновагу; функційні вправи; 3) в заключній частині заняття: вправи на розвиток гнучкості;вправи на розслаблення м’язів [25; 26].

Методика занять мала навчально-тренувальний характер. Моторна щільність коливалась в межах 50%-60%, інтенсивність навантаження за частотою серцевих скорочень (ЧСС) була в межах 130-160 уд./хв. [3; 10; 18].

На початку та на прикінці I семестру було проведено тестування для визначення рівня основних фізичних якостей студенток. Високий рівень розвитку фізичних якостей мали 36% студенток, середній рівень – 46%, низький – 18% студенток економічного факультету. Результати тестування надано у табл. 1
Таблиця 1
Результати тестування у визначенні показників основних фізичних якостей студенток економічного факультету ТДАТУ

на початку I семестру 2015 рр., у %

з/п

Бали

5

4

3

2

1

1

Ходьба 3000 м, хв. (витривалість)

12,5

30

25

25

7,5

2

Човниковий біг 4×9 м, сек. (спритність)
32,5

55

7,5

5

3

Згинання та розгинання рук в упорі на лаві, рази (сила)
12,5

70

17,5
4

Біг 100 м, сек. (швидкість)

7,5

30

42,5

20
5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см (гнучкість)

25

30

37,5

7,5
6

Зведені результати

9

27

46

15,5

2,5

7

Рівні розвитку фізичних якостей

високий

середній

низький

8

Результат, у %

36

46

18

Після запропонованих комплексів фізичних вправ фітбол-гімнастики протягом першого семестру 2015 рр. серед студенток економічного факультету ТДАТУ було проведено тестування розвитку фізичних якостей. Так, високий рівень констатовано у 67,5% студенток, середній – у 29,5%, низький рівень складає 3% досліджуваних. Результати тестування зведено у табл. 2.

Аналіз результатів тестування показників фізичної підготовленості студенток довів, що після проведення занять фітбол-гімнастикою рівень фізичних якостей у різній мірі покращився.

Найбільший приріст результатів зафіксований у тестуванні сили – згинання та розгинання рук в упорі на лаві. На другому місці зафіксований приріст результатів у тестуванні гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи. На третьому місці був помічений приріст у розвитку витривалості – ходьба 3000 м.

Отримані результати тестування свідчать про те, що заняття фітбол-гімнастикою сприяють покращенню рівня основних фізичних якостей студенток I курсу.

Таблиця 2
Результати тестування у визначенні показників основних фізичних якостей студенток економічного факультету ТДАТУ

на прикінці I семестру 2015 рр., у %


з/п

Бали

5

4

3

2

1

1

Ходьба 3000 м, хв. (витривалість)

25

45

25

5
2

Човниковий біг 4×9 м, сек. (спритність)

5

40

50

5
3

Згинання та розгинання рук в упорі на лаві, рази (сила)

25

42,5

30

2,5
4

Біг 100 м, сек. (швидкість)

15

40

42,5

2,5
5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см (гнучкість)

55

45


6

Зведені результати

25

42,5

29,5

3

0

7

Рівні розвитку фізичних якостей

високий

середній

низький

8

Результат, у %

67,5

29,5

3

При порівнянні результатів зафіксовано позитивну динаміку розвитку фізичних якостей студенток I курсу економічного факультету ТДАТУ, (результати наведено у табл. 3.).Таблиця 3
  1   2   3   4   5   6   7  • Мiнiстерство освіти i науки України Таврійський державний агротехнологічний університет кафедра фізичного виховання та спорту
  • ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКА ЯК ВИД ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ Мелітополь 2015
  • 1. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  • Результати тестування у визначенні показників основних фізичних якостей студенток економічного факультету ТДАТУ на початку I семестру 2015 рр., у %
  • Результати тестування у визначенні показників основних фізичних якостей студенток економічного факультету ТДАТУ на прикінці I семестру 2015 рр., у %