Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації»

Скачати 201.62 Kb.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації»
Скачати 201.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір201.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут заочного і дистанційного навчання

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Кирило Петрович АнуфрієнкоМетодичні рекомендації
до виконання контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Аналітико-синтетична переробка інформації»

для студентів напряму 6.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Київ 2013

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович Ануфрієнко. — Київ: НАУ, 2013. — 23 с.  


Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Наведене загальне завдання на виконання контрольної роботи та перелік індивідуальних варіантів тем. Даються методичні рекомендації до створення оглядового документу. Наведені вимоги до оформлення та структури контрольної роботи, надані методичні рекомендації до виконання пунктів завдання. Призначено студентам напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» при вивченні навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації».

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2 ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 5

2.1 Загальне завдання 5

2.2 Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт 6

3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 7

3.1 Оглядовий документ 7

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 10

4.1 Загальні вимоги 10

4.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення 12

4.3 Вимоги до набору тексту роботи та бібліографічних описів 14

5 ВИМОГИ ДО ЗДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ НА ПЕРЕВІРКУ 18

5.1 Порядок здачі контрольної роботи на перевірку 18

5.2 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи на перевірку 18

6 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРА 20

6.

Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
1 Основні рекомендовані джерела інформації та література 20

6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література 21

1 Загальні положення

Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у процесі засвоєння частини навчального матеріалу дисципліни.

Індивідуальні варіанти завдання на контрольну роботу різняться між собою темами. Кожна тема контрольної роботи покликана поглибити знання студента з застосування технологій аналітико-синтетичної переробки інформації.

Аналі́тико-синтети́чна переро́бка інформа́ції (також використовується термін «наукова обробка інформації») - це процеси перетворення інформації, що міститься в первинному документі, з метою створення вторинних документів.

Виконання і оформлення пояснювальної записки до контрольної роботи та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до даних методичних рекомендацій.2 Завдання на виконання контрольної роботи

2.1 Загальне завдання

 1. За обраною темою здійснити інформаційний пошук та відібрати різноманітні джерела інформації, які будуть виконувати роль первинних документів.
  Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


 2. Здійснити інформаційний аналіз первинних документів.

 3. Здійснити інформаційний синтез тексту оглядового документу (реферативного огляду або бібліографічного огляду — на вибір, узгодивши з викладачем).

 4. Сформувати список використаних джерел як впорядковану сукупність бібліографічних описів (складених за вимогами ДСТУ 7.1:2006) на відібрані та процитовані первинні документи.

2.2 Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт

Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт наведено нижче в таблиці. Варіант теми визначається як остача від цілочисельного ділення останніх трьох цифр номеру залікової книжки на 10. Наприклад, остача від ділення 193 на 10 становить 3, остача від ділення 210 на 10 становить 0, остача від ділення 325 на 10 становить 5 тощо.#

ТемаМетадані Дублінського ядраЗасоби менеджменту бібліографічної інформації текстових редакторів LibreOffice/OpenOffice та Microsoft OfficeЗасоби менеджменту бібліографічної інформації Bibus, JabRef та PybliographerЗасоби менеджменту бібліографічної інформації Docear, Mendeley, ‘I, Librarian’, Wikindx та ZoteroBibTeX-засоби менеджменту бібліографічної інформації: Aigaion, Bebop, BibDesk, KBibTeXБібліографічний опис та формати метаданих мультимедійних документів (ID3 та ін.)DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта)Засоби квазіреферування (automatic abstracting tools)Засоби автоматичного індексування (document & book indexing software)Бібліографічний опис документів у форматі BibTeX


3 Методичні рекомендації до виконання завдання

3.1 Оглядовий документ

Оглядовий документ — це інформаційний документ, який містить один або кілька оглядів. Він відображає зміст основних первинних документів з певної проблеми (теми, питання), оцінку їх на основі їхньої аналітично-синтетичної обробки. Його основу становить огляд.

Огляд — це текст, який містить концентровану інформацію, отриману в результаті відбору, аналізу, систематизації і логічного узагальнення відомостей з великої кількості першоджерел з певної теми за певний проміжок часу.

Оглядовий документ як вторинний (інформаційний) документ має певні специфічні риси: 1) це інформаційна модель стану, тенденцій розвитку та шляхів вирішення проблеми;

Інформаці́йна моде́ль - система сигналів, що свідчать про динаміку об'єкта управління, умови зовнішнього середовища та стан самої системи управління. Інформаційною моделлю можуть слугувати наочні зображення (фото, кіно, відео), знаки (текст, знакове табло), графічні моделі (графік, креслення, блок-схема) і комбіновані зображення (мнемосхема, карта).
2) це узагальнена характеристика кількох чи сукупності документів.

Оглядові документи класифікують за різними ознаками. За глибиною згортання інформації розрізняють аналітичні огляди, які містять аргументовану оцінку інформації, рекомендації з її використання і реферативні огляди описового характеру. Крім того, готують бібліографічні огляди, які містять характеристики первинних документів як джерел інформації, що з’явилися за певний час або об'єднані якоюсь спільною ознакою.

Складаючи огляд, застосовують методи, властиві процесам підготовки інших документів: інформаційний аналіз, абстрагування, синтез, узагальнення тощо. Саме створюючи оглядові документи, передбачають як критичну оцінку наявної інформації, так і використання елементів наукового дослідження цієї інформації для одержання вихідного знання про стан і тенденції розвитку проблеми.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.Оглядова інформація — це систематизована узагальнена інформація про стан об'єкта (предмета, питання). Під станом об'єкта розуміють його науковий або технічний рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Отримання оглядової інформації базується на таких процессах обробки документальних джерел інформації:

— вилучення з документів, відбір і систематизація системи даних і фактів, які характеризують основні аспекти стану об'єкта, що розглядається;

— доповнення їх, уточнення змісту, оцінка новизни і значущості, перевірка достовірності і встановлення взаємозалежності;

— логічне перетворення даних і фактів з метою отримання нової інформації про стан об'єкта, тобто знання про досягнутий об'єктом рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Сукупність цих процесів становить зміст поняття «інформаційний аналіз і синтез». Поряд з бібліографічним аналізом і методами дисциплінарного аналізу різноманітних наукових і технічних дисциплін він є одним із видів аналітико-синтетичної обробки документної інформації.Реферативний огляд містить систематизовані дані і факти, узагальнену інформацію про стан розробки питання без їхньої критичної (наукової, технічної, економічної) оцінки автором огляду. Основне призначення інформаційного огляду — орієнтування споживачів інформації на ознайомлення зі станом розробки проблеми, питання.

Бібліографічний огляд — це огляд, який містить зв'язну і послідовну бібліографічну характеристику сукупності документних джерел з певного питання (проблеми, теми), що вийшли за певний період часу, а також бібліографічні описи цих документів. Слід розрізняти анотований бібліографічний список і бібліографічний огляд. У першому з них подають бібліографічний опис та анотацію документів, у другому — логічний послідовний виклад змісту первинних документів, їхній бібліографічний опис та огляд документів.

Бібліографічний огляд містить зведену характеристику документів, виконану на основі документографічного аналізу. У бібліографічному огляді подають узагальнений опис змістових елементів, а також наводять формальні ознаки, характерні для цих видань. Цільове призначення таких оглядів — орієнтація споживачів інформації в документних потоках, тобто надання допомоги споживачам у відборі з цих потоків необхідних їм (релевантних) документів. Бібліографічні огляди, як і інша бібліографічна продукція, є формою не концептографічного, а документографічного обслуговування. На відміну від анотованих покажчиків, у бібліографічному огляді першоджерела подають у зіставленні один з одним як об'єднаних однією думкою, часто з оцінкою документів. У такому разі складають критичні або рекомендаційні огляди.

Бібліографічні огляди поділяються також на огляди нових надходжень (ті, що вийшли у світ в останній період — місяць, рік), джерелознавчі або тематичні, в яких розглядаються характер, призначення і тематика видань з певної теми чи предмета, огляди інформаційних видань (певної сукупності реферативних журналів, бібліографічних покажчиків тощо), на персональні огляди і т.

Бібліографі́чний пока́жчик - загальний термін для позначення декількох видів бібліографічних посібників (див.: Бібліографія), тобто списків опублікованих документів (книг, газетних і журнальних статей тощо), об'єднаних якою-небудь ознакою і забезпечених допоміжними індексами, що полегшують пошук і угруповання матеріалів.
ін.

Бібліографічний огляд має таку структуру: вступ, основна частина, висновки. Усі складові огляду об'єднані спільною ідеєю, доповнюють одна одну, створюють зв'язну, логічну, послідовну розповідь про документи. У вступі обґрунтовується вибір теми, її специфіка. В основній частині подають характеристику документів. У заключній частині підбивають підсумки, вказують додаткові видання, інколи — відомості про критичні статті, рецензії, бібліографічні посібники, БД з теми огляду.4 Вимоги до оформлення та виконання

4.1 Загальні вимоги

Контрольна робота виконується українською мовою.

Титульний аркуш оформлюється виключно за зразком (див. додаток А).

Оформлення тексту документу роботи повинно відповідати наведеним нижче вимогам.Шрифт:

 • Times New Roman;

 • розмір 14 пт;

 • міжрядковий інтервал 1,5 пт;

 • інтервал між абзацами 6 пт;

 • абзацний відступ 1,5 см;

 • вирівнювання — за шириною;

 • розстановка переносів — обов'язково;

 • нумерація сторінок — обов'язково.

Поля:

 • Верхнє — 2 см;

 • Нижнє — 2 см;

 • Ліве — 3,5 см (разом з корінцем);

 • Праве — 1,5 см.

Пункти:

 • починаються з абзацного відступу;

 • пишуться великими літерами і не мають крапки наприкінці речення;
  Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.


 • виділяються напівжирним шрифтом.

Підпункти:

 • починаються з абзацного відступу;

 • починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці речення;

 • виділяються напівжирним шрифтом.

Нумерація сторінок: знизу праворуч, починаючи з титульної сторінки (проте номер сторінки на титулі не вказується).

Щоб дотриматися вимог до оформлення, рекомендується за основу (як шаблон) взяти зразок оформлення контрольної роботи (див. додаток А).

Загальний обсяг (не плутати з обсягом основної частини) контрольної роботи (разом з титульною сторінкою) повинен становити щонайменше 11 та щонайбільше 14 друкованих аркушів А4. Перевищення встановленого обсягу є такою ж помилкою, як і недостатній обсяг.

Файл електронного документу контрольної роботи потрібно зберегти у одному з двох форматів текстових документів на основі мов розмітки ODF (OpenDocument) або Rich Text Format (RTF), і назвати відповідно як

aspi_izdn_var0_prizvywe_i.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Друко́ваний а́ркуш - одиниця вимірювання натурального обсягу видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша, що сприймає фарбу з друкарської форми, стандартного формату.
Титульний аркуш Ти́тульна сторі́нка (від лат. titulus - напис, заголовок) - заголовний аркуш видання, основний титульний елемент книги, на якому зазначаються основні відомості про неї - прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому та інше.
Rich Text Format (RTF, «формат збагаченого тексту» (rich з англійської - багатий) - пропрієтарний міжплатформовий формат зберігання розмічених текстових документів, запропонований корпорацією Microsoft і іншими розробниками.
odt

або


aspi_izdn_var0_prizvywe_i.rtf ,

де «0» — індивідуальний варіант теми контрольної роботи, «prizvywe_i» — транслітеровані прізвище та перша літера імені студента-виконавця контрольної роботи, «odt» чи «rtf» — розширення файлу.

Розширення назви файлу (англ. filename extension; також розширення імені файлу або просто розширення файлу) - послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу.


  1   2


Скачати 201.62 Kb.

 • Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
 • 2 Завдання на виконання контрольної роботи 2.1 Загальне завдання За обраною темою здійснити інформаційний пошук
 • 2.2 Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт
 • 3 Методичні рекомендації до виконання завдання 3.1 Оглядовий документ Оглядовий документ
 • 4 Вимоги до оформлення та виконання 4.1 Загальні вимоги
 • Поля: Верхнє — 2 см; Нижнє — 2 см; Ліве — 3,5 см (разом з корінцем); Праве — 1,5 см. Пункти