Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Організація геологорозвідувальних робіт»

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Організація геологорозвідувальних робіт»
Сторінка3/5
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 4

Розв’язання задач із визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт

Для визначення нормативної вартості ГРР складають кошторис – особливий фінансовий документ, в якому визначена повна вартість виконання геологорозвідувальних та супутніх видів робіт, які передбачені проектом.

Проектування та визначення кошторисної вартості ГРР проводять із використанням методичних вказівок та вимог щодо проведення окремих видів ГРР та Збірників укрупнених кошторисних норм на геологорозвідувальні роботи (ЗУКН).

Завдання 1. Визначити витрати часу, праці та витрат на оплату праці при проходженні:


 • відкритих гірничорозвідувальнх виробок;

 • підземних гірничорозвідувальнх виробок.

Витрати часу, праці та матеріальних ресурсів при проходженні гірничорозвідувальнх виробок визначаються в залежності від глибини, площі поперечних перерізів канав, шурфів і горизонтальних підземних виробок, міцності гірських порід.

Вихідні дані:

 1. Тривалість робочої зміни на відкритих роботах – 6,65 годин, на підземних роботах – 6,00 годин;

 2. Нормами часу передбачено 40-годинний робочий тиждень при виконанні робіт на поверхні та у шурфах глибиною до 5м та 36-годинний робочий тиждень у підземних гірничих виробках та у шурфах глибиною понад 5м.
  Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
  Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
  Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
  Робочий тиждень' - це робочий час, що триває протягом календарного тижня.


 3. Норми часу на проходку канав містяться в додатках 4.1, 4.2, норми витрат праці інженерно-технічних працівників відповідно в додатках 4.
  Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
  3 та 4.4.

 4. Норми часу на проходку підземних гірничорозвідувальних виробок містяться в додатку 4.5, норми витрат праці в додатку 4.6.

 5. Варіанти для розрахунків приведені для проходки канав вручну, з механізованим підійманням гірської маси, для проходки шурфів з механізованим підійманням гірської маси.

 6. Результати роботи повинні містити :

 • план та поперечний переріз даної гірничорозвідувальної виробки із визначеними параметрами;

 • таблицю, до якої заносять результати розрахунків витрат часу та праці (приклад розрахунків і форма таблиці наведені у табл.4.1).

У випадку відсутності у таблицях ЗУКН кількісного значення необхідного показника (відстань, довжина, глибина, площа тощо) застосовується норма для показника, найближчого за значенням.

Список рекомендованої літератури:1, 2, 4.

Таблиця 4.1.

Приклад розрахунків норм часу та витрат праці при проходженні гірничорозвідувальнх виробок
Характеристика порід

Інтервал глибин, м

Категорія порід

Об’єм роботи в м3

Норми часу в бригадо-змінах на 10м3

Норми часу в бригадо-змінах, для порід

Склад бригади

Норми витрат часу в людино-днях на 1 бригадо-зміну

Денна тарифна ставка, грн.

Витрати на оплату праці, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Глинисті суглинки

0-1,5

ІІІ

27

3,59

9,69

Інженер з гірничих робіт;

Начальник дільниці;

Гірничий майстер;

Прохідник ІІ розряду;


0,016
0,143

0,143
1,00

15,75
19,69

17,32
13,13

2,44
27,2

23,9
127,2


Вапняки мармуризовані

1,5-2

ХІ

0,9

3,5

0,32

Інженер з гірничих робіт;

Начальник дільниці;

Гірничий майстер;

Прохідник ІV розряду;

Підривник ІІІ розряду;

0,018
0,167

0,167
1,00
0,167

15,75
19,69

17,32
22,8
19,95

0,09
1,05

0,92
7,29
1,06


продовження таблиці 4.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Гірник ІІІ розряду;

Слюсар черговий ІІІ р.;0,083
0,083

13,13
14,6

0,34
0,38

Амфіболітові гнейси і титаново-магнетитова руда

1,5-2

ХІV

4,5

3,5

1,58

Інженер з гірничих робіт;

Начальник дільниці;

Гірничий майстер;

Прохідник ІV розряду;

Підривник ІІІ розряду;

Гірник ІІІ розряду;

Слюсар черговий ІІІ р.;

0,018
0,167

0,167

1,00
0,167


0,083
0,083

15,75
19,69

17,32

22,8
19,95


13,13
14,6

0,44
5,2

4,57

36,02
5,26


1,72
1,92

Тема 5

Нормування праці на геологорозвідувальних роботах
Нормування праці – це процес встановлення мір витрат праці на виконання певного обсягу робіт в заданих організаційно-технічних умовах. Норма праці – це міра праці, яка виражена в одиницях робочого часу.

В нормуванні розрізняють наступні норми праці: • Норми часу

 • Норми виробітку

 • Норми обслуговування

 • Норми чисельності.
  Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.Норма часуце кількість робочого часу, яка необхідна для виконання одиниці роботи одним або групою працівників в найбільш раціональних організаційно-технічних умовах.

Норма часу на виконання робіт , як правило, є сумою витрат праці на виконання : • Підготовчих та заключних робіт;

 • Основних робіт та допоміжних робіт;

 • Обслуговування робочого місця, час відпочинку та особистих потреб

 • Технологічні перерви.
  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


На ГРР складові частини встановлюються за результатами спостережень або по нормативам, які існують на даний вид робіт.
Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
Час на відпочинок визначається у % від оперативного часу по нормативам; час для особистих потреб встановлений для всіх видів ГРР у % від оперативного часу.
Норма виробітку – це обсяг роботи ( в шт., м, м2, м3, т, ), який повинен бути виконаний за одиницю робочого часу (зміну, місяць тощо) одним або групою працівників в заданих організаційно-технічних умовах.

Між показниками норми часу і норми виробітку існує обернена пропорційна залежність:

Нчасузмінивиробітку; Нвиробіткузміни/ Нчасу

При зменшенні норми часу на х% норма виробітку збільшиться на у%, при чому у>х. Цю залежність можна визначити з рівнянь:

х=100у/(100 у), у=100х/(100-х).
Норма обслуговування Ноце встановлений обсяг завдання, який виражений в кількості об’єктів (одиниць обладнання, м2 виробничої площі), який працівник повинен обслуговувати протягом робочої зміни і дорівнює:

Нобзміничасу на обслуговування.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.


Норма чисельності працівників – це встановлена чисельність працівників визначеного професійно-кваліфікаційного складу, яка необхідна для виконання виробничого завдання або обсягів роботи.

Нчисельностігрроб,

Де Огрр- обсяг одиниць обладнання, устаткування, ГРР; Ноб- норма обслуговування.

Норми витрат праці для всіх видів геологорозвідувальних робіт залежать від багатьох факторів, які поєднані в наступні групи:Гірничо-геологічні: фізико-механічні властивості гірських порід, їх стійкість, умови залягання гірського масиву, гідрогеологічні і інженерно-геологічні умови тощо.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Гірськи́й маси́в (англ. massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata; нім. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m) -
Власти́вості гірськи́х порі́д - фізичні властивості гірських порід, фізико-технічні властивості гірських порід, технологічні властивості гірських порід, твердість, акустичні властивості гірської породи, пористість, густина, пластичність, крихкість, міцність гірських порід, тривкість, змочуваність, хімічна активність гірських порід, акустична жорсткість гірських порід, водовбирання, а також: геотехнічні властивості гірських порід, гірничотехнічні властивості гірських порід, магнітні властивості гірських порід, електричні властивості гірських порід, газонасиченість гірських порід, анізотропія, гігроскопічність, контактна міцність гірської породи, тріщинуватість гірських порід, окремість гірських порід, розмокання, Форма мінеральних зерен, Фільтраційні властивості гірських порід


Технічні: технічні і конструктивні параметри обладнання і інструментів, вимірювальних приладів, типи реагентів тощо.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.


Технологічні : способи виробництва робіт, технологічні режими, конструктивні параметри гірничорозвідувальних виробок .

Організаційні: планування робочого місця, умови праці, матеріальне забезпечення виробничого процесу тощо.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Завдання 1. Визначити зміни норм і витрат праці при зміні наступних нормоутворюючих показників при проведенні геологозйомочних робіт:

 • Ступеня вивченості території (геологічної, геофізичної, геохімічної, пошукової, гідрогеологічної);

 • Категорії складності геологічної будови місцевості;

 • Категорії складності геоморфологічних умов місцевості;
  Геохі́мія - наука про хімічний склад Землі і закони поширення, поєднання руху атомів хімічних елементів та їх стабільних ізотопів у різних оболонках земної кулі.
  Геоморфоло́гія (рос. геоморфология, англ. geomorphology, нім. Geomorphologie f) - наука про рельєф Землі, його походження, просторові, генетичні та історичні закономірності будови та розвитку. Геоморфологія розглядає зміни рельєфу як процес, що складається з існуючих протиріч між рельєфоутворюючими факторами, що й обумовлює безперервний розвиток земної поверхні та форм рельєфу.


 • Категорії складності проектування пошукових робіт;

 • Категоріі відслоненості гірських порід при проведенні наземних зйомочних і пошукових маршрутів;

 • Категорії складності геологічного вивчення об’єктів;

 • Категорії прохідності місцевості;

 • Виконання частини обсягів ГРР в ненормалізованих умовах.


Вихідні дані: характеристика місцевості робіт (прохідності, складності геологічної будови), масштаб зйомки, дані про умови виконання ГРР.

Варіанти даних для розрахунків приведені в таблиці 5.1 та додатку 5.


Список рекомендованої літератури:1, 2, 3.
Таблиця 5.1
Найменування маршрутів та робіт

Категорія складн. геол.будови місце-вості

Категор.відсло-неності порід

Категор. Прохід-ності місце-вості
1

2

3

4

1

Маршрути при геологозйомочних

роботах масштабів 1:200 0001

1

1

2

Маршрути при складанні опорних

стратигра-фічних (літологічних) розрізів2

2

-

3

Пошуково-зйомочні маршрути при

геологічному картуванні масштабів

1:10 000 та 1:5 000


3

3

3

4

Маршрути при геологозйомочних

роботах масштабів 1:50 0004

1

4

5

Маршрути при складанні опорних

стратиграфічних (літологічних) розрізів3

1

-

6

Пошуково-зйомочні маршрути при

геологічному картуванні масштабів

1:10 000 та 1:5 000


6

3

6

7

Маршрути при геолого зйомочних

роботах масштабів 1:25 0001

1

7

8

Маршрути при складанні опорних

стратиграфічних (літологічних) розрізів2

4

-

9

Пошуково-зйомочні маршрути при

геологічно-му картуванні масштабів

1:10 000 та 1:5 000


3

3

9

10

Маршрути при геологозйомочних

роботах масштабів 1:200 0004

1

10

11

Маршрути при складанні опорних

стратиграфічних (літологічних) розрізів2

6

-

12

Пошуково-зйомочні маршрути при

геологічному картуванні масштабів

1:10 000 та 1:5 000


6

3

2

13

Маршрути при геологозйомочних

роботах масштабів 1:50 0001

1

3

14

Маршрути при складанні опорних

стратиграфічних (літологічних) розрізів3

1

-

15

Пошуково-зйомочні маршрути при

геологічному картуванні масштабів

1:10 000 та 1:5 000


3

3

5

16

Маршрути при геологозйомочних

роботах


масштабів 1:25 000

4

1

6

17

Маршрути при складанні опорних

стратиграфічних (літологічних) розрізів2

3

-

Продовження таблиці 5.1
1

2

3

4

18

Пошуково-зйомочні маршрути при

геологічному картуванні масштабів

1:10 000 та 1:5 000


6

3

8

19

Маршрути при геологозйомочних роботах

масштабів 1:200 0001

1

9

20

Маршрути при складанні опорних

стратиграфічних (літологічних) розрізів1

4

-


1   2   3   4   5 • Тема 5 Нормування праці на геологорозвідувальних роботах