Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до виконаннякваліфікаційної магістерськоїроботи для студентів спеціальності 14010101«Готельна І ресторанна справа»

Методичні рекомендації до виконаннякваліфікаційної магістерськоїроботи для студентів спеціальності 14010101«Готельна І ресторанна справа»
Сторінка1/17
Дата конвертації22.03.2017
Розмір2.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконаннякваліфікаційної магістерськоїроботи

для студентів спеціальності 8.14010101«Готельна і ресторанна справа»

денної форми навчання


Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Бібліогра́фія (грец. βιβλιον - книжка і γραφω - пишу) - галузь знання про книгу, газету або інший бібліотечний документ, завданнями якої є: виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної роботи.
Бібліографічні відомості - конкретні відомості про назву твору, його автора, видавництво, місце видання та ін.
Написання одиниць

відповідає стандартам


____________Доценко В.Ф.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

____________ Іщенко Т.І.

____________ Павлюченко О.С.

____________Гавриш А.В.

____________Шидловська О.Б.

____________Якобчук Р.Л.

____________ Шаран Л.О.

____________Губеня В.О.

____________Лазоренко Н.П.

____________Лявинець Г.М.

____________Мирошник Ю.А.

____________Пушка О.С.

____________Роглєв Й.Й.

«____» ____________ 2012 р.


СХВАЛЕНО


на засіданні кафедри

технології харчування та

ресторанного бізнесу

Протокол № 4

від 13 вересня 2012 р.
КИЇВ НУХТ 2012

Метод. рекомендації до викон. кваліфікаційної магістерської роботидля студентів спеціальності 8.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
14010101«Готельна і ресторанна справа» ден.форми навч. / Уклад.: В.Ф.Доценко, Т.І.Іщенко, О.Б.Шидловська, А.В. Гавриш, О.С. Павлюченко., Р.Л Якобчук, Л.О.Шаран, Лазоренко Н.П., О.С. Пушка, В.О. Губеня, Ю.А. Мирошник, Г.М.Лявинець, Й.Й. Роглєв – К.: НУХТ, 2012. – с.214

Рецензент М.І.Пересічний, д-р. техн. наук, проф.

Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).


Укладачі: В.Ф.Доценко, д-р техн. наукТ.І.Іщенко, канд. техн. наук

О.Б.Шидловська, канд. техн. наук

Р.Л. Якобчук, канд. техн. наук, доцент

О.С.Павлюченко, канд. техн. наук

Л.О.Шаран, канд. техн. наук

Н.П. Лазоренко, канд. техн. наук

О.С. Пушка, асистент

В.О.Губеня, асистент

Ю.А.Мирошник, асистент

Г.М.Лявинець, асистент

Й.Й.Роглєв, асистент

Відповідальний за випуск В.Ф. Доценко, д-р техн. наук, проф.


ВСТУП

Система навчання у вищій школі передбачає не лише оволодіння аудиторним програмним матеріалом, але й досить великий обсяг часу приділяється самостійній роботі з метою опанування комплексу фахових знань, вмінь, навичок творчої діяльності та інженерного мислення.

Важливу роль в цьому відіграє самостійна робота на завершальному етапі навчання - виконання дипломного проекту, який дозволяє встановити рівень професійної підготовки фахівця.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Дані методичні рекомендації за темою надають студентам допомогу у виконанні, оформленні дипломних проектів та підготовці їх до захисту.

В методичних рекомендаціях надаються конкретні практичні рекомендації щодо проведення необхідних розрахунків, розроблення науково-обгрунтованих позицій проектування закладів готельно-ресторанного господарства.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Вони розроблені для випускників спеціальності 8.
Атеста́т зрі́лості - свідоцтво про закінчення середньої школи.
14010101«Готельна і ресторанна справа».
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Кваліфікаційна магістерська роботафахівця з «Готельної і ресторанної справи» завершує виконання студентом навчального плану підготовки магістра і являє собою самостійно виконаний проект закладу готельно-ресторанного господарства, який базується на результатах наукових досліджень, гуманітарних, професійно-спрямованих дисциплін та виконання програми комплексної практики в закладах готельно-ресторанного господарства.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Дипломний проект розробляється на підставі аналізу діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, що функціонують в сучасних економічних умовах і займаються виробництвом і реалізацією продукції та послуг харчування на підставі сучасних досягнень науки і техніки та новітніх технологій.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Метою розробки дипломного проекту є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також виявлення рівня професійно-психологічної готовності молодого спеціаліста щодо практичної діяльності під час постанови та вирішення конкретних задач на основі самостійного прийняття рішень, використання нормативних документів, матеріалів і методів досліджень, експериментування та практичного втілення наукових принципів при вирішені проблем і питань, що розглядаються у дипломному проекті.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Якість виконання проекту свідчить про вміння фахівця з готельної і ресторанної справи ставити перед собою професійні завдання та кваліфіковано їх виконувати.

Виконання дипломного проекту надає змогу студенту закріпити навички самостійної роботи та творчого пошуку, сприяє поглибленому аналізу та узагальненню матеріалів стосовно проектування закладу готельно-ресторанного господарства, вмінню ставити перед собою конкретні завдання, вирішувати їх, робити висновки, творчо мислити і послідовно лаконічно та аргументовано викладати прийняті рішення у письмовій формі, грамотно і оригінально виконувати графічні матеріали.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики в ході дипломного проектування студент повинен виявити:

- здатність до творчого мислення;

- оволодіння методами та методиками досліджень, які були використані при проектуванні;

- здатність самостійного поглибленого володіння теоретичними знаннями і практичними навичками, здобутими в ході начального процесу підготовки фахівців за освітнім напрямом «Готельно-ресторанна справа»;

- уміння роботи із законодавчими та нормативними документами, з літературними джерелами, їх аналізу та узагальнення;

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

- досвід самостійного дослідження і письмового викладу своїх думок, розроблення та оформлення графічного матеріалу і проекту, в цілому;

- рівень формування професійно-психологічної готовності спеціаліста до практичної професійної діяльності на різних ланках управління, здатних забезпечити ефективність роботи будь-якої структури, що займається виробництвом продукції та послуг готельно-ресторанного господарства;

- здатність до творчого аналізу фактичних дій та уміння систематизовано усвідомлювати виробничі ситуації і знаходити правильні рішення стосовно виробничих проблем з розробкою та впровадженням заходів відносно підвищення ефективності роботи підприємства;

- спроможність конструювати технологічні процеси виробництва продукції та послуг готельно-ресторанного господарства на основі використання комп’ютерних технологій, які дозволяють регулювати процеси на окремих їх стадіях, досягаючи підвищення якості, запропонованих в проекті, продукції і послуг;

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

- вміння самостійно приймати нестандартні оригінальні рішення, які спрямовані на ефективне забезпечення процесу виробництва і реалізації конкурентноспроможної продукції та послуг готельно-ресторанного господарства, здатність вести справу прибутково;

- здатність аналізувати отримані результати, робити висновки та аргументовано їх захищати.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

Науковий рівень проекту повинен відповідати освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістраі свідчити про вміння автора самостійно вести науковий пошук, визначати професійні завдання та знаходити оптимальні методи і прийоми їх вирішення.

Проект має носити логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати наступним вимогам:

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

-містити науково-обгрунтовану концепцію закладу готельно-ресторанного господарства;

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

- містити самостійно виконані розрахунки та графічні матеріали;

- мати належне оформлення;

- мати всі необхідні супроводжувальні до захисту документи: анотацію двома мовами, відгук керівника, зовнішню рецензію.

Дипломний проект, який не відповідає вимогам, щодо складу та оформлення проектної документації, не містить необхідної кількості графічних матеріалів, обґрунтованих розрахунків, не має відгуку керівника та зовнішньої рецензії до захисту не допускається.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.


2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Дипломний проект виконується на матеріалах діючих закладів, підприємств, організацій готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням законодавчих і нормативних актів, діючих стандартів, санітарних норм і правил за тематикою, яка має відображення у професійних завданнях освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з готельної і ресторанної справи.

Тематика дипломних проектів повинна бути актуальною та відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки, техніки та культури.

Напрями і тематика дипломних проектів визначаються випусковою кафедрою, розглядаються деканом і затверджуються Вченою Радою факультету.

Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Вона може включати теми, побудовані на завданнях проектування підприємства або установи, які діють в сфері готельно-ресторанного господарства.

Студентові надається право самостійно обирати тему з рекомендованого переліку, або запропонувати власноручно розроблену ним тему, при обов’язковій наявності аргументованого обґрунтування доцільності її розробки, або отримати завдання на проектування від підприємства, фірми замовника теми.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Дозволяється виконання дипломного проекту за однією темою одночасно кількома студентами за умови різних варіантів його виконування.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

До виконання і захисту дипломного проекту допускаються студенти, які виконали навчальний план у повному обсязі.

Наказом ректора (за поданням випускової кафедри) затверджується закріплення тем за студентами і призначаються наукові керівники дипломних проектів з числа професорів, доцентів, викладачів, науковців випускної кафедри.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

До керівництва дипломним проектуванням можуть залучатися провідні фахівці галузі, які мають досвід практичної діяльності за профілем.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Даним наказом призначаються також консультанти з окремих розділів проекту.

Консультантами з окремих розділів або питань проекту можуть бути викладачі ВНЗ або висококваліфіковані досвідчені спеціалісти та науковці інших установ і організацій.

Відповідальність за організацію підготовки випускниками кваліфікаційних робіт несе випускова кафедра, яка зобов'язана створити відповідні умови, методичне та інформаційне забезпечення.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.

До початку роботи над дипломним проектом випускова кафедра:

- розробляє і забезпечує студента-дипломника науково-методичними матеріалами (методичними рекомендаціями, нормативними матеріалами та іншими документами згідно з вимогами Вищої школи до дипломного проектування);

- оформляє і затверджує завдання на дипломний проект.

Після вибору і затвердження теми та завдання на дипломний проект студент приступає до його виконання.

Дипломний проект виконується студентом самостійно за консультаціями керівника роботи та консультантів розділів.

На період дипломного проектування на кафедрі складаються графіки консультацій керівників і консультантів, які сприяють ритмічній роботі студентів над дипломним проектом

При виконанні дипломного проекту студент повинен:

- обрати і узгодити з керівником тему роботи;

Ритм (грец. rhythmos - розміренність) - рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у відповідній послідовності; періодичне рівномірне членування звуків, рухів, зображень за такими ознаками, як сила, тривалість тощо.

- отримати завдання на дипломний проект;

- самостійно виконувати дипломний проект, використовуючи матеріали виробничих практик, методичне та інформаційне забезпечення;

- систематично відвідувати консультації керівника роботи і консультантів розділів;

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівників;

- надавати щотижневу інформацію керівнику про виконання завдання на дипломний проект;

- подати дипломний проект на перевірку консультантам розділів та отримати оцінку за виконання кожного розділу;

- отримати зовнішню рецензію на дипломний проект;

- підготувати доповідь про основні положення дипломного проекту;

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

- підготувати відповіді на зауваження керівника роботи, консультантів розділів, рецензента;

- відповідно до графіку захистити роботу в ДЕК.

Керівник дипломного проекту повинен:

- видати завдання на дипломний проект з визначеними термінами виконання розділів та подання роботи в ДЕК;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

- керувати виконанням дипломного проекту;

- скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень);

- дотримуватись графіку консультацій;

- контролювати якість виконання завдання;

- розв'язувати суперечливі питання, що виникають між випускником і консультантами розділів;

- інформувати на засіданнях кафедри про виконання дипломантами


календарного плану роботи над проектом;

- при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати


питання про призупинення роботи над дипломним проектом;

- перевірити дипломний проект;

- написати аргументований відгук на дипломний проект;

- провести підготовку студента до захисту дипломного проекту;

- бути присутнім на засіданні ДЕК при захисті дипломного проекту.

Консультант розділу дипломного проекту повинен:

- керувати виконанням розділу проекту;

- скласти графік консультацій та погодити його із завідувачем випускової кафедри;

- дотримуватися графіка консультацій;

- інформувати керівника роботи про стан виконання розділу;

- рекомендувати методи вирішення проблем, що виникають;

- перевірити розділ та оцінити його;

-підписати титульний лист пояснювальної записки та матеріали
графічної частини.

Ти́тульна сторі́нка (від лат. titulus - напис, заголовок) - заголовний аркуш видання, основний титульний елемент книги, на якому зазначаються основні відомості про неї - прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому та інше.

Завідувач випускаючої кафедри повинен:

- організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання
кваліфікаційних робіт;

- здійснити заходи щодо створення умов для виконання дипломного


проекту в приміщеннях кафедри, університету;

- контролювати виконання графіку консультацій викладачами кафедри;

- розглядати на засіданнях кафедри стан виконання дипломних проектів, керівництво якими здійснюється викладачами кафедри;

- вирішувати суперечливі питання, що виникають між керівником роботи та випускником;

- контролювати об’єктивність оцінювання дипломних проектів;

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

- здійснювати допуск дипломних проектів до захисту.

У відповідності з графіком виконання дипломного проекту студент надає керівникові на розгляд окремі розділи проекту для отримання рецензії. Кожний розділ проекту повинен бути підписаний консультантами і керівником.

У встановлені терміни, за графіком, який затверджується деканом факультету, студент обов'язково звітується про готовність окремих розділів проекту в комісії попереднього захисту.

Комісія попереднього захисту складається з 2-3 викладачів, які за напрямом науково-педагогічної діяльності беруть участь у дипломному проектуванні.

Результати готовності розділів проекту на підставі матеріалів попереднього захисту оформлюються спеціальною відомістю з обов'язковою характеристикою наданого матеріалу

У випадках порушення плану-графіку проектування з боку студента, останній зобов'язаний надати письмове пояснення науковому керівникові або завідувачу кафедри. Дипломні проекти, які подані на попередній захист поза графіком, до розгляду без дозволу завідувача кафедри не приймаються.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
За результатами попереднього захисту завідувач кафедри доповідає декану факультету про ступінь готовності проектів та студентів до захисту.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Відомість після захисту всіх розділів передається завідувачу випускової кафедри, що свідчить про готовність студента до захисту завершеного дипломного проекту.

Нормоконтроль кваліфікаційних робіт здійснює завідувач випускаючої кафедри, або викладач, призначений методичною комісією факультету.

Завершений дипломний проект, підписаний студентом та консультантами, надається керівникові для перевірки і оформлення висновку. Після перегляду та схвалення дипломного проекту керівник його підписує і складає письмовий відгук.

На підставі матеріалів попереднього захисту і позитивного відгуку керівника завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту і робить при цьому на дипломному проекті (пояснювальній записці та графічних матеріалах) відмітку.

Готовий дипломний проект направляється на зовнішню рецензію.

Склад зовнішніх рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача випускової кафедри з числа спеціалістів, науковців галузі, а також викладачів інших або даного вищого закладу, які не працюють на випусковій кафедрі з цього фаху.

Рецензент повинен в рецензії охарактеризувати роботу автора і зробити висновок про відповідність якості дипломного проекту в цілому вимогам, які існують до таких робіт, виказати можливість допуску дипломного проекту до захисту в ДЕК, висловити думку про рівень оцінки проекту за чотирьох бальною системою.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Рецензія у письмовому вигляді рукописного чи комп'ютерного тексту повинна мати особистий підпис рецензента із зазначенням прізвища, ім'я, по- батькові, місця роботи, посади, яку рецензент обіймає. Підпис обов'язково повинен бути затвердженні печаткою організації, де працює рецензент.

Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту від його захисту.

Після отримання зовнішньої рецензії остаточний допуск студента до захисту здійснює декан факультету, який робить відмітку на пояснювальній записці проекту.

Руко́пис, або манускри́пт (лат. manuscriptum, від manus - рука і scribo - пишу) - писемний документ, написаний від руки, звідки й назва.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект виконується на підставі поглибленого вивчення та аналізу спеціальної літератури за фахом вітчизняних та зарубіжних авторів, ознайомлення з передовим досвідом з обраної проблеми, а також проведення власних науково-теоретичних та експериментальних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених професійних завдань.

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Дипломний проект складається із розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів.

Текст пояснювально-розрахункової записки повинен мати послідовну, чітку, логічну побудову, стислість і точність формулювань.

Структура розрахунково-пояснювальної записки залежить від інновацій, які будуть запропоновані магістрантом.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Інновації можуть здійснюватися в межах підприємств харчування при готелі або безпосередньо самого готельного закладу (на розсуд керівника проекту).

Якщо інновації стосуються всього закладу готельно-ресторанногогосподарства, а не окремого його структурного підрозділу, то загальна структура розрахунково-пояснювальної записки передбачає наступні розділи:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • КИЇВ НУХТ 2012 Метод. рекомендації
  • М.І.Пересічний
  • В.Ф.Доценко
  • О.С.Павлюченко
  • В.Ф. Доценко
  • 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ
  • 2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
  • 4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ