Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»

Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
Сторінка1/4
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Кафедра фінансів

Цигилик І.І.

Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Цюпа О.П.,

Білий М.М., Кропельницька С.О.,
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виробничої практики
для студентів ІV курсу напряму підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

ОКР – бакалавр

галузі знань «Економіка і підприємництво»

м. Івано-Франківськ

2014


Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Цюпа О.П., Білий М.М., Кропельницька С.О., Цигилик І.І. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів ІV курсу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР – бакалавр галузі знань «Економіка і підприємництво». – 3-є вид., доп. і перероб. – Івано-Франківськ:, 2014. – 41 с.

Методичні рекомендації схвалені до друку Вченою радою економічного факультету (протокол № ___від ___.11.2014).
Перезатверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету
Протокол №____ від____________

Протокол №____ від____________

Рецензенти:

Пилипів Н.І. д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Ємець О.І. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Прикарпатського національного університету ім. В.

Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
Стефаника.


ЗмістВступ…………………….………………………………………………4


 1. Мета і завдання виробничої практики ………………….…………….. 4

 2. Керівництво й організація практики……………………..…………...7

 3. Права й обов’язки студента-практиканта...………………................7

 4. Програма практики………………………..……...…..........................9

4.1. Зміст програми практики на підприємствах..…………………..9

4.2. Зміст програми практики у банківських установах…………..14

4.3. Зміст програми практики у страхових компаніях…………….19


 1. Звіт про виробничу практику, вимоги до його оформлення ……...…...…...…...…...…...…...….......................................................21

6. Порядок захисту та критерії оцінювання результатів проходження виробничої практики…...…...…...…......…...…..................................22

7. Організація он-лайн практики у банках……………………….…...24

8. Нормативне та навчально-методичне забезпечення практики………………………………………………….......................26

Додаток А………………………………………………………………..30

Додаток Б………………………………………………………………..36

Додаток В………………………………………………………………..37


Додаток Г………………………………………………………………..38

Вступ
Складовою частиною навчального процесу у вищих навчальних закладах є проходження студентами практики як однієї з форм їхньої адаптації до умов, характеру та особливостей майбутньої професії.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Практика студентів організовується відповідно до “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Виробнича практика для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” проходиться у 8-9 семестрах. Її тривалість визначається відповідними навчальними планами для напряму підготовки “Фінанси і кредит” і складає – 6 тижнів.

При проходженні практики студенти керуються розробленою кафедрою фінансів програмою проходження практики, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємств банківських чи страхових установ як підприємницьких структур.1. Мета і завдання виробничої практики

Метою виробничої практики є поглиблення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення відповідних теоретичних курсів, передбачених навчальним планом при підготовці спеціалістів за напрямом “Економіка і підприємництво” напряму підготовки “Фінанси і кредит”;

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
формування у студентів вмінь і навичок самостійного виконання професійних завдань.Під час виробничої практики студенти збирають практичні матеріали, які є невід’ємною основою звіту про проходження практики, а також базовим аналітичним матеріалом у випадку написання студентом бакалаврської роботи. Для проходження виробничої практики студенти направляються на підприємства та інші виробничі організації, банківські установи та страхові компанії.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *


Основні завдання практики:

 • закріплення теоретичних знань з дисциплін спеціальності;

 • оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • вивчення та аналіз реальної ситуації в економіці у статиці та динаміці, зокрема безпосередньо на базі проходження практики;

 • знайомство з технікою і технологією розробки, процедурами прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у конкретній організації;

 • збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів, курсових і кваліфікаційних робіт.

У результаті проходження виробничої практики на виробничих підприємствах та організаціях студенти повинні

знати:

 • особливості організації та реєстрації суб’єктів господарювання – баз практики, в тому числі ознайомитись з їхніми статутними документами, системою управління і виробництва на підприємстві, положеннями й інструкціями функціональних служб і окремих посадових осіб, положеннями про оплату та стимулювання праці та ін. внутрішніми нормативними документами підприємств чи організацій;
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


 • методику розробки виробничої програми підприємств, складання бізнес–плану, визначення потреби в оборотних коштах, розрахунку ефективності використання оборотних та основних засобів;
  Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.


 • систему готівкових та безготівкових грошових розрахунків суб’єктів господарювання;

 • методику проведення аналізу витрат та собівартості, а також порядок визначення цін на продукцію підприємства – бази практики;

 • систему оподаткування суб’єктів господарювання;

 • порядок формування і використання прибутку, а також ознайомитись з практикою організації та проведення економічного аналізу й оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання;

 • особливості складання звітності про випуск продукції, про оплату праці, про використання основних засобів, про затрати на виробництво продукції, балансу підприємства, звіту про рух грошових коштів, про фінансові результати, про власний капітал та інших форм статистичної та фінансової звітності підприємств та організацій;
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
  Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
  Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
  Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


вміти:

 • оформляти документацію щодо організації та реєстрації підприємства;

 • розробляти виробничу програму підприємства;

 • складати управлінську, статистичну та фінансову звітність підприємства;

 • проводити аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства.

У результаті виробничої практики у банку чи страховій компанії студенти повинні

знати:

 • законодавчі та інструктивні документи, що стосуються діяльності вказаних баз практики;
  Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).


 • сучасні методи, форми організації операцій в банках та страхових компаніях;

вміти:

- використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;

- здійснювати операції на окремих ділянках роботи банку чи страхової компанії;

- застосовувати сучасні інформаційні технології в банківській чи страховій діяльності;

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

- складати управлінську, податкову та фінансову звітність;

- здійснювати обслуговування підприємств, організацій – клієнтів банку чи страхової компанії.


2. Керівництво й організація практики

Студенти проходять виробничу практику на підприємствах, у банках чи страхових компаніях, із якими університет уклав відповідні угоди або які знаходяться за місцем їх проживання, якщо є письмова згода керівників таких організацій, підтверджена відповідним листом. Ті студенти, які навчаються за рахунок підприємств, банків, страхових компаній на основі цільових направлень, проходять практику в цих організаціях.

Керівництво практикою на базі практики здійснюють провідні спеціалісти підприємства, банку чи страхової компанії, яких наказом призначає керівник цієї організації.

Студенти відбувають із університету на практику і прибувають в університет після проходження практики самостійно в терміни, визначені деканатом факультету. Організацію і контроль за проходженням виробничої практики від ВУЗу здійснює особа, яка є відповідальною на кафедрі фінансів за виробничу практику студентів.

Крім того, кафедра фінансів призначає студенту методиста-керівника практики від ВУЗу, який здійснює поточний контроль за відвідуванням та практичним навчанням студента. Якщо під час проходження практики у студента виникають питання, він може отримати відповідну допомогу чи консультацію у свого керівника від ВУЗу.

3. Права й обов’язки студента – практиканта

До проходження практики на підприємстві, у банку чи страховій компанії студент повинен: • отримати на кафедрі фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики і направлення на практику;

 • ознайомитися зі змістом програми практики, повторити ті питання теоретичного курсу, які необхідно поглибити при проходженні практичного навчання на підприємстві, у банку чи страховій компанії;

 • отримати відповідний інструктаж від відповідальної особи за практику від ВУЗу.

По прибутті на підприємство, у банк чи страхову компанію для проходження практики студент наказом по цих організаціях закріплюється за керівником практики від організації. Після цього, не пізніше як через 3 дні студентом надсилається поштою чи приноситься особисто у ВНЗ повідомлення, що засвідчує його прибуття на підприємство (установу, організацію).

Під час проходження практики студент повинен:

- пройти інструктаж із техніки безпеки і суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час проходження практики на підприємстві, у банку чи страховій компанії;

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.


 • дотримуватися правил розпорядку (режиму) роботи організації;

 • регулярно вести записи в щоденнику про проходження практики (додаток А), які повинен підписувати керівник практики від організації в кінці кожного робочого дня;

 • в текстовій частині звіту про проходження практики регулярно вести записи, що стосуються розкриття суті питань робочої програми;

 • своєчасно готувати передбачені робочою програмою практики матеріали документальної частини звіту;

 • без дозволу керівника практики від підприємства, банку чи страхової компанії не залишати своє робоче місце студента – практиканта.

За відсутності студента на практиці без поважної причини під час перевірки, здійснюваної керівником практики від ВУЗу, виробнича практика для такого студента може бути не зарахована та підлягатиме повторному проходженню. Якість проходження студентом виробничої практики оцінюється при захисті ним звіту про проходження практики.

4. Програма практики

4.1. Зміст програми практики на підприємстві чи іншій виробничій організації
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики:

1. Загальна характеристика підприємства:

- основні ідентифікаційні ознаки підприємства як юридичної особи (назва, дата створення, форма власності, приналежність до галузі, характеристика видів діяльності).

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

2. Порядок створення та реєстрації підприємства:

- статут підприємства, його коротка характеристика та порядок розробки. (Додати до звіту: копію статуту підприємства);

- особливості відкриття поточного рахунку в банку, оформлення взірців підписів тощо.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

3. Система управління підприємством: • організаційна структура підприємства: схема управління підприємством, підпорядкованість основних функціональних служб і підрозділів, характеристика функціональних обов’язків основних ланок управління підприємством. (Додати до звіту: положення про організацію роботи функціональних служб та посадові інструкції окремих посадових осіб (1-2 служби чи особи));

 • виробнича структура підприємства: основні виробничі підрозділи підприємства (цехи, дільниці і т.д.), їх спеціалізація, номенклатура й асортимент продукції (послуг), що ними випускаються. (Додати до звіту: схему структури виробництва підприємства).

4. Планування та організація діяльності підприємства:

- коротка характеристика виробничого (господарського) процесу підприємства;

- порядок і практика складання технологічних карт. (Додати до звіту: технологічну карту одного виробу з поясненнями);

- особливості складання виробничої програми підприємства в номенклатурі, асортименті та обсягах;

- порядок визначення рівня виконання виробничого завдання за останні два роки в грошовому і натуральному виразі;

- аналіз трудомісткості виробництва продукції та якості продукції. (Додати до звіту: звітність про випуск продукції за останні 2 роки);

- порядок складання планів підприємства щодо виробництва нових видів продукції, застосування новітніх технологій з виробництва;

- порядок складання бізнес-планів;


5. Персонал підприємства:

- рівень забезпечення підприємства робочою силою;

- аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві за останні два роки (чисельність працюючих, продуктивність праці, заробітна плата і т.д.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
);

- аналіз співвідношення темпів росту виробництва продукції та середньої зарплати на підприємстві за останні 2 роки.


6. Організація оплати праці на підприємстві:

- система та основні форми оплати праці та форми стимулювання праці, які використовуються на підприємстві;

- порядок розрахунку норм виробітку і розцінок для працівників підприємства.

7. Соціальна діяльність підприємства:

- основні заходи, які проводяться підприємством стосовно планування соціального розвитку підприємства: забезпечення належних умов праці, побуту та проживання працівників, медичного обслуговування тощо;

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

- основні проблеми соціального захисту працівників підприємства.

8. Основні засоби підприємства:

- склад і структура необоротних активів підприємства за останні 2 роки;

- види обладнання та інші основні засоби, що використовуються у господарському процесі підприємства;

Госпо́дарський процес - установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу - примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення - швидке вирішення спору.

- аналіз термінів експлуатації та ступінь зносу основних засобів підприємства;

- методи нарахування амортизації, що використовуються на підприємстві;

- аналіз основних показників стану й ефективності використання основних виробничих фондів, які розраховуються на підприємстві.

- джерела та порядок фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.

9. Оборотні активи підприємства:

- склад і структура оборотних активів підприємства;

- перелік постачальників сировини і матеріалів для підприємства;

- порядок визначення потреби в оборотних коштах на підприємстві та розрахунку нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, для створення запасів готової продукції та ін.

Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.
Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
;

- розрахунок показників стану та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві та здійснити їх аналіз за останні 2 роки;

- основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів, що можуть бути використані підприємством.


10. Витрати підприємства:

- склад і структура витрат підприємства;

- аналіз постійних та змінних витрат підприємства;

- склад і структура прямих та накладних витрат підприємства;

- аналіз динаміки адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат підприємства;

- порядок розрахунку собівартості продукції на прикладі 2 – 3 виробів, характеристика структури собівартості продукції підприємства;

- аналіз рівня витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства за останні 2 роки;

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

- порядок визначення цін на продукцію підприємства, аналіз динаміки рівня цін на підприємстві.


11. Доходи підприємства:

- види доходів підприємства, їх характеристика;

- порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції підприємства, провести аналіз обсягів виручки від реалізації продукції, описати фактори, що на неї впливають.
12. Фінансові результати діяльності підприємства:

- порядок формування прибутку підприємства, аналіз його динаміки за останні 2 роки;

- факторний аналіз прибутку підприємства, описати виявлені резерви зростання загальної величини прибутку підприємства;

- аналіз основних показників рентабельності діяльності підприємства за останні 2 роки;

- резерви збільшення прибутку та рентабельності підприємства;

- механізм розподілу та використання чистого прибутку;

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

- характеристика фондів та резервів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку, порядок їх використання.
13. Система оподаткування підприємства:

- основні види податків та обов’язкових відрахувань до державних цільових фондів, які сплачує підприємство;

- особливості справляння податків і обов’язкових зборів підприємством (ставки, терміни сплати, розрахунок бази оподаткування, пільги);

- оцінка рівня податкового навантаження підприємства за останні 2 роки.


14. Порядок грошових розрахунків підприємства:

- порядок проведення касових операцій на підприємстві;

- система та форми безготівкових розрахунків, які використовуються підприємством;

- порядок відкриття та види рахунків підприємства в банках.

- аналіз практики дотримання підприємством розрахунково-платіжної дисципліни.
15. Практика складання фінансової звітності на підприємстві:

- склад фінансової звітності підприємства;

- порядок складання балансу підприємства, звіту про фінансові результати, про власний капітал, про рух грошових коштів.

Безготі́вкові розраху́нки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т. д.
Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.
(Додати до звіту: копії фінансових звітів за 2 роки);

- загальний аналіз даних фінансової звітності підприємства.

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.


16. Оцінка фінансового стану підприємства:

- опис інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану на підприємстві;

- основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства за даними фінансової звітності, їх аналіз (розрахувати основні фінансові показники та провести їх аналіз щодо бази практики за останні 2 роки);

- пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства-бази практики.


17. Техніко-економічні показники підприємства за останні два роки вказати у таблиці, поданій у додатку Б.

У документальну частину звіту про проходження виробничої практики на підприємстві необхідно подати такі документи: 1. Копію статуту чи іншого статутного документу, яким керується підприємство у своїй діяльності.

 2. Схеми виробничої та організаційної структури підприємства.
  Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції


 3. Копію Положення про організацію роботи функціональних служб та посадові інструкції окремих посадових осіб (1-2 служби чи особи).

 4. Звіт про виробництво продукції (№1-П).

 5. Копія бізнес-плану чи іншого плану діяльності підприємства.

 6. Технологічну карту одного виробу.

 7. Копію Положення про оплату праці і матеріальне стимулювання працівників підприємства.

 8. Звіти про використання праці і оплату праці.

 9. Звіт про рух, стан і використання основних засобів.

 10. Калькуляцію собівартості на 2 – 3 вироби.

 11. Розрахункові документи (платіжне доручення, розрахункові чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги-доручення).

 12. Баланс підприємства.

 13. Звіт про фінансові результати.

 14. Звіт про власний капітал.

 15. Звіт про рух грошових коштів.

 16. Додатки до фінансової звітності.
  Станом на 2012 рік у Швеції лише 3% розрахунків здійснюються готівкою (для порівняння: у США - 7%, в ЄС - 8%).4.2. Зміст програми виробничої практики у банківських установах

  1   2   3   4 • Зміст
 • 7. Організація он-лайн практики у банках……………………….…...24
 • Додаток А………………………………………………………………..30