Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз фінансових результатів діяльності банку

Аналіз фінансових результатів діяльності банку
Сторінка3/4
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

6. Аналіз фінансових результатів діяльності банку


В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

 • описати особливості формування доходів та банку;

 • проаналізувати склад та структуру прибутків банку за даними фінансової звітності за останні 2-3 роки;

 • проаналізувати рентабельність окремих банківських послуг та операцій банківської установи.
  Банківський продукт, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, удосконалення організаційної структури.


Схематичний матеріал та документи,що додаються до звіту:

Форми фінансової звітності банку (звіт про фінансову діяльність (річний), звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал).

У 1661 році Швеція стала першою країною, яка ввела в обіг паперові гроші. Нині там навіть у церкві можна зробити пожертви платіжними картками.


4.3. Зміст програми виробничої практики у страхових компаніях
1. Загальна характеристика страхової компанії.

Ознайомитись із структурою страхової компанії (центральний апарат, філії, відділення). Органи управління, їх повноваження. Функціональні підрозділи страховика (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення та реєстрації страховика.

Охарактеризувати структуру клієнтів страхової компанії, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються страхові компанії.
2. Аналіз та характеристика страхової діяльності:


 • охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією, за формами проведення (обов’язкове, добровільне);
  Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .


 • охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією, за галузями страхування (майнове; особисте; відповідальності).


3. Формування ресурсів страхової компанії.

Розглянути структуру й порядок формування власного капіталу страхової компанії в динаміці за 2-3 роки.

Проаналізувати склад і структуру залучених коштів (страхових премій) страховиків.

Проаналізувати порядок формування і розміщення страхових резервів страховика.

Провести аналіз грошових надходжень від фінансової та інвестиційної діяльності страховика.

Залучені кошти - кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, отримані залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарської діяльності в інтересах цих осіб.
Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

4. Аналіз фінансово-майнового стану страхової компанії.

Дати оцінку фінансових результатів діяльності страховика.

Охарактеризуйте форми фінансової звітності, в яких містить­ся інформація щодо показників платоспроможності страхо­вих організацій.

Проведіть загальну оцінку фінансового стану страховика.

Ознайомитись з порядком оподаткування доходів (прибутку) страхової компанії.


 1. Система оплати праці працівників страхової компанії.

 • порядок оплати праці штатних працівників;

 • умови виплати комісійної винагороди страховим агентам, іншим посередникам та працівникам. 1. Порядок і правила проведення різних видів страхування: розробка, прийняття, затвердження.

Ознайомитись з процесом ліцензування страхових послуг.

Ознайомитися з технічними описами страхових програм (продуктів).

Вивчити порядок розробки та затвердження правил страхування на прикладі певного виду страхування.

Вивчити порядок укладання та ведення страхового договору, його структуру.

Ознайомитись з порядком оформлення пакету документів у разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування (страхової суми, виплати).

Правила страхування - умови страхування, на підставі яких укладається договір страхування.
Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.
Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Рекомендований перелік додатків звіту:

 • правила страхування за видами страхування (зразки);

 • зразки договорів на страхування майна, особисте страхування, відповідальності та ін.;

 • пакет документів, що оформляться страховиком і страхувальником після страхового випадку (заява страхувальника, акт про страховий випадок, експертні висновки, інші підтверджуючі документи);

 • форми фінансової звітності страховика: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про доходи і витрати страховика та ін.


5. Звіт про виробничу практику, вимоги до його оформлення
Студенти після проходження практики подають на кафедру фінансів такі документи:

 • звіт про проходження виробничої практики, підписаний керівником практики від підприємства на титульному аркуші;
  Ти́тульна сторі́нка (від лат. titulus - напис, заголовок) - заголовний аркуш видання, основний титульний елемент книги, на якому зазначаються основні відомості про неї - прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому та інше.


 • щоденник проходження виробничої практики, підписаний керівником практики від підприємства, завірений печаткою;

 • відгук-характеристику на студента – практиканта, підписаний керівником практики від підприємства, завірений печаткою.

Звіт про проходження виробничої практики складається з двох частин: текстової та документальної.

Структура текстової частини звіту повинна відповідати змісту програми практики (розділ 4 методичних рекомендацій). У кінці текстової частини звіту необхідно подати висновки, у яких слід проаналізувати основні результати діяльності бази практики і накреслити можливі шляхи підвищення її ефективності.

Документальна частина звіту оформляється окремо додатками в кінці звіту. Оформлення титульного листка звіту подано в додатку В.
6. Порядок захисту та критерії оцінювання результатів проходження виробничої практики
Протягом п’яти днів після завершення практики студент-практикант зобов’язаний подати на кафедру оформлений згідно всіх вимог звіт про проходження виробничої практики, який підлягає реєстрації та перевірці керівником практики від ВУЗу з метою допущення його до захисту. У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання. Захист звітів повинен відбутися не пізніше як через десять робочих днів після закінчення практики.

Захист звітів з практики приймає комісія, яку призначає завідувач кафедри, до складу якої входять викладачі кафедри фінансів.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

За результатами захисту студенту-практиканту виставляється диференційована оцінка, яка фіксується на титульному аркуші його звіту, у відомості і заліковій книжці. Підсумкова оцінка з виробничої практики визначається у стобальній шкалі за результатами її проведення та захистом у комісії за таким співвідношенням: 50 балів – за написання та допуск звіту до захисту, 50 балів – за його успішний захист. Критерії оцінювання результатів проходження і захисту практики наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Критерії оцінювання виробничої практики


Оцінка (бали)

Критерії диференціації

90-100

- Зміст і оформлення звіту про практику відповідають встановленим вимогам, відсутні зауваження керівників практики.

- Характеристика студента від керівника з організації - позитивна.

- Під час захисту студент демонструє відмінні знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі.


70-89

- Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту про практику.

- Характеристика студента від керівника з організаціїа - позитивна.

- У відповідь на запитання з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.


50-69

- Недбале оформлення звіту з відсутністю окремих документів.

- Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові чи логічні помилки, помилки в оформленні.

- Характеристика студента в цілому позитивна.

- При відповіді на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки, не має твердих знань.0 -49

- У звіті не висвітлено всі розділи програми практики або виявлено, що звіт підготовлений студентом не самостійно.

- Характеристика студента стосовно практики і трудової дисципліни – негативна.

- На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

Підсумкова оцінка за курсову роботу у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного проходження)

FX

0 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним проходженням)

F

Студенту, який не виконав завдань програми практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. Студенти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням вченої ради економічного факультету повторно пройти практику без відриву від аудиторних занять та не допускаються до наступної екзаменаційної сесії.
Екзаменаційна сесія - це період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру.

     1. Організація он-лайн практики у банках.

З метою підвищення фінансової освіти студентів на основі використання сучасних інформаційних технологій і зростання на основі цього конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів економічного профілю на ринку праці, поліпшенню їх працевлаштування студенти мають можливість додатково поза основною виробничою практикою проходити он-лайн практику у банках. Зокрема на основі підписаної угоди між ДВНЗ «Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника» і ПАТ КБ «ПриватБанк» студенти мають можливість проходити он-лайн практику в цьому банку.

При цьому Банк зобов'язується:  1. Прийняти усіх студентів на практику згідно з потребою ВНЗ.

  2. Організувати процес проходження практики в online-режимі студентам ВНЗ, що включає вивчення навчального курсу на інтернет-ресурсах Банка і реалізацію його на практиці шляхом здійснення навчальних транзакцій по продуктах Банку.

  3. Провести дистанційне навчання студентів для забезпечення їх необхідними в роботі знаннями та навичками.
   Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


  4. Надати Практикантам можливість користуватися бібліотекою, інструкціями та звітною документацією, необхідною для виконання програми практики.

  5. Надати можливість студентам засвоїти отримані знання на практиці - здійснити продаж продуктів банку.

  6. Здійснювати оцінку знань і рейтингування практикантів відповідно до визначеної методики.

  7. Надати ВНЗ детальні підсумкові результати проходження практики студентів.

  8. Поставити оцінку практики студентів в залежності від їх реального залучення до процесу роботи.

  9. Після закінчення практики надати Сертифікат з факсиміле Голови Правління Банку та електронною печаткою про результати проходження практики шляхом розміщення на сайті practice.
   Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
   pb.ua

  10. Запропонувати можливість працевлаштування найкращим із студентів, які отримали з основної програми практики не менше 90 балів.

Практикант може бути прийнятий на роботу після закінчення навчального закладу за умови, що за результатами проходження практики його професійні та організаційні навички будуть відповідати вимогам, які Банк пред'являє для своїх претендентів на роботу або працівникам.

Програма та умови онлайн-практики подані в додатку Г. 1. Нормативне та навчально-методичне забезпечення практики
    1. Господарський кодекс України. – Харків : ПП “ІГВІНІ”, 2005. – 208 с.

    2. Податковий кодекс України. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 488 с.

    3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року №1576-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

    4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-III від 07.12.2000 (зі змінами).

    5. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року №2343-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

    6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 червня 2008 року №514-VI (зі змінами).

    7. Закон України “Про страхування” № 85/96-ВР від 07.03.1996 (зі змінами).

    8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вiд 16.07.1999 № 996-XIV(зі змінами).

    9. П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" , затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.
     Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
     Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
     №87 (зі змінами).

    10. П(С)БО 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87(зі змінами).

    11. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 (зі змінами).

    12. П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 р. №87 (зі змінами).

    13. П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 №87 (зі змінами).

    14. П(С)БО 7 "Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92 (зі змінами).

    15. П(С)БО 9 "Запаси". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246 (зі змінами).

    16. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Затверджено наказом Міністерства фінансів України. від 08.10.1999 р. №237 (зі змінами).

    17. П(С)БО 11 "Зобов'язання". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20.

    18. П(С)БО 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290 (зі змінами).

    19. П(С)БО 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 (зі змінами).

    20. П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Мінфіну України від 28 грудня 2000 р. №353 (зі змінами).

    21. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.
     Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
     2004(зі змінами).

    22. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою НБУ №174 від 01.06.2011 (зі змінами).

    23. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 (зі змінами).

    24. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена Постановою Правління НБУ № 502 від 12.12.
     Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
     2002 (зі змінами).

    25. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджене Постановою Правління НБУ № 124 від 19.03.2003 (зі змінами).

    26. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів України №49/121 від 26.01.2001 р.

    27. Лист ДПАУ «Про Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)» від №7141/10/20-0017 від 15.06.98 р.

    28. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 23.02.98 р. №22.

    29. Методика проведення поглибленого аналізу фінансового-господарського стану підприємств та організацій, затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. №81.

    30. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. К.
     Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
     Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
     : ЦУЛ, 2010. –350 с.

    31. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 с.

    32. Галушка Є.О. Банківські операції : навч.
     Банківська операція - це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.
     посіб. / Галушка Є.О. – Чернівці : Наша книга, 2009. – 336 с.

    33. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства : Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 304 с.

    34. Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач , О. Б. Каун. –К. : Кондор, 2010. – 520 с.

    35. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. / О.С. Іванілов. – К.: ЦУЛ, 2009. – 728 с.

    36. Звітність підприємств: Навч. посіб. / Давидов Г.М., Шалімова Н.С. — К., 2010. — 623 с.

    37. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз : підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. - Київ: Знання, 2008. - 488 с.

    38. Ковальчук І.В. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Ковальчук І.В. – К.: Знання, 2008. – 679 с.

    39. Копилюк О. І. Банківські операції : навч. посіб. / О. І. Копилюк, Г. В. Бондарчук-Грита – К. : 2010. – 447 с.

    40. Косова Т.Д. Банкіські операції: навч. посіб. / Косова Т.Д., Циганов О.Р. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.

    41. Левандівський О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / Левандівський О. Т., П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. 

    42. Маслак О. Економіка промислового підприємства : Навч. посіб. / Ольга Маслак, Лариса Воробьєва. – К.: ЦУЛ, 2011. – 172 с.

    43. Непочатенко Е. Фінанси підприємств / Єлєна Непочатенко. - К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.

    44. Павленчик А.О., Павленчик Н.Ф., Черевко Г.В., Горбонос Ф.В. Економіка підприємств : Підручник / за ред.. Горбоноса Ф.В. К.: Знання, 2010. — 463 с.

    45. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: Знання, 2010. – 550 с.

    46. Хома І.Б., Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз: Навч посіб.
     Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.
     – Львів: Видавництво Львіської політехніки, 2009. – 344 с.

    47. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566 с.

    48. Шубіна С. В. Економічний аналіз : практикум / С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. - К. : Знання, 2007. - 230 с.


Додаток А

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ЩОДЕННИК

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

на___________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

студента _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ___________________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень_________________________________________________
напрям підготовки _____________________________________________________________

(назва)


_________ курс, група _______________

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року


____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року


_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)Робочі записи під час практики


Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка


«______» __________________ 20 __ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата захисту „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

за університетською шкалою _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток Б


1   2   3   4 • Організація он-лайн практики у банках.
 • «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»