Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Методичні рекомендації із проведення занять у спеціальній медичній групі. Спеціальні медичні вправи для учнів із різними задами захворювань

Скачати 283.91 Kb.

Методичні рекомендації із проведення занять у спеціальній медичній групі. Спеціальні медичні вправи для учнів із різними задами захворювань




Скачати 283.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2017
Розмір283.91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Комплекс вправ для учнів спеціальної медичної групи

Вступ


 1. Організація занять у спеціальній медичній групі.

 2. Методичні рекомендації із проведення занять у спеціальній медичній групі.

 3. Спеціальні медичні вправи для учнів із різними задами захворювань.







  1. Захворювання серцево-судинної системи.
   Серцево-судинна система Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.


  2. Захворювання органів дихання.
   Ди́хальна систе́ма - відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.


  3. Захворювання нервової системи.

  4. Захворювання кишково-шлункового тракту.

  5. Порушення постави.

  6. Комплекс вправ після хвороби,ГРВІ та грип.


1.Організація занять у спеціальній медичній групі.

Щороку збільшується кількість дітей,які за результатами медичного огляду для занять фізичною культурою, належать до спеціальної медичної групи ( СМГ). Значна кількість хвороб набуває хронічних форм через відсутність належного медичного огляду та фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями. Система проведення занять з учнями, які належать до СМГ, у загальноосвітніх навчальних закладах фактично зруйнована.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Припинили свою діяльність дитячі фізкультурно-оздоровчі клуби. Це, насамперед, пов’язано з кризою у національній системі фізичного виховання, спричиненою знеціненням соціального престижу здоров’я;
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
Прести́ж (фр. prestige - авторитет, повага) - громадська оцінка суспільної вагомості індивіда, соціальної групи, професії, організації, певної норми тощо. Практично тісно переплітається з авторитетом, повагою і впливом, має значний вплив на мотиви поведінки людей, на їхні рішення і дії.
належною підготовкою кадрів усіх ланок; недооцінюванням оздоровчої та виховної ролі фізичної культури у навчальних закладах; невідповідністю санітарно-гігієнічних вимог бази занять. Система фізичного виховання не відповідає міжнародним стандартам та потребам сучасності.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Існує обмежена кількість науково обґрунтованих рекомендацій і методик із фізичного виховання для учнів спеціальних медичних груп, тому така робота стала досить актуальною останнім часом.

Уроки фізичної культури з дітьми СМГ можна організувати таким чином:


 1. Учні основної, підготовчої та спеціальної медичної груп займаються під керівництвом одного вчителя. Цей спосіб організації занять для учнів СМГ є зручним для адміністрації закладу, проте дуже складним із методичної та організаційної точок зору для вчителя.
  Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
  Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
  Адже на уроці йому доводиться одночасно стежити за навантаженням для 20-30 учнів із різним рівнем здоров’я.

 2. Учні основної та підготовчої груп займаються разом під керівництвом учителя із учнями СМГ займаються інші вчителі, які мають спеціальну освіту. Такі уроки для дітей СМГ включають у розклад нульовими або останніми уроками. За умов недостатньої кількості учнів у СМГ, дозволяється об’єднувати на одному уроці дітей різних вікових груп ( 1-4,5-9,10-11 класи).

 3. Із учнями основної групи працює один вчитель, а діти СМГ та підготовчої об’єднуються та працюють із іншим учителем.

 4. Додаткові уроки фізичної культури для учнів СМГ у вигляді індивідуальних занять.

Основні завдання фізичної культури для учнів СМГ у вигляді індивідуальних занять.

 • зміцнення здоров’я;

 • підвищення рівня фізичного розвитку, загартовування організму;
  Фізи́чний ро́звиток - це процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Він залежить від природних життєвих сил організму та його будови. Фізичний розвиток оцінюється рівнем розвитку фізичних якостей, антропометричними і динамометричними показниками, показниками формування постави.


 • розширення діапазону функціональних можливостей фізіологічних систем організму, послаблених хворобою;

 • підвищення фізичної та розумової працездатності;

 • формування основних рухових умінь та навичок;

 • набуття навичок особистої гігієни, режиму праці та відпочинку, раціонального харчування;

 • виховання культури здорового способу життя, поведінки, толерантності.
  Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
  Здоров’я - стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян - одна з функцій держави. В Україні державним органом, що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.
  Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.
  Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
  Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
  Гігієна Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


2.Методичні рекомендації із проведення занять у спеціальній медичній групі.

Організм людини, що послаблений хворобою, поступово адаптуватиметься до фізичних навантажень.

Фізи́чні впра́ви - елементарні рухи, складені з них рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Тому спеціальні вправи повинні спрямовуватися на відновлення порушених функцій, що спричинені захворюванням або травмою. Наприклад при переломі кісток лівого плеча, вправи для лівої руки розглядатимуться як спеціальні, а вправи для здорових кінцівок та тулуба – загальнозміцнювальними.
Кінці́вка (лат. membra) - частина тіла тварин, що слугує, як правило, органом пересування. У білатеральних тварин різних груп мають різне походження і будову.



Показники пульсу у дітей

Вік, років

Середня ЧСС у стані спокою, уд./хв.

Нормальна ЧСС, уд/хв

4

100

80 -120


6

110

75 – 115

8

90

70 – 110

10

90

70 – 110

12

90 (дівчата)

85 (хлопці)



70 – 110 (дівчата)

65 – 105 (хлопці)



14

85 (дівчата)

80 (хлопці)



65 – 105 (дівчата)

60 – 100 (хлопці)



16

80 (дівчата)

75 (хлопці)



60 – 100 (дівчата)

55 – 95 (хлопці)



18

75 (дівчата)

70 (хлопці)



55 – 95 (дівчата)

50 – 90 (хлопці)



Учні, які за станом здоров’я належать до СМГ, повинні працювати за індивідуальною програмою.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Показники пульсу у таких дітей не повинні перевищувати 60% від вихідного. Наприклад, якщо пульс до початку заняття складав 85 уд/хв , то максимальний пульс в основній частині уроку повинен становити 130 уд/хв. Для виконання цієї умови необхідно чергувати навантаження з інтервалами відпочинку та дихальними вправами:

 • для учнів із порушенням серцево-судинної системи рекомендовані вправи в горизонтальному положенні або в положенні сидячи, зі зменшенням кількості повторень вправ і амплітуди рухів із навантаженням на великі групи м’язів тулуба і кінцівок;
  Ампліту́да (лат. amplitudo - широта) - найбільше значення величини, яка періодично змінюється. Наприклад, амплітудою називається найбільше зміщення маятника від положення рівноваги.
  Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.


 • для учнів із бронхіальною астмою рекомендовані короткочасні інтенсивні навантаження, що не викликають гіпервентиляції легень та запобігають бронхоспазмам. Цій категорії учнів заборонений біг на довгі дистанції та біг на відкритому повітрі, температура якого нижча ніж 7°С;

 • для учнів із захворюваннями центральної нервової системи рекомендовано виконувати вправи малої інтенсивності, а протипоказані ігрові форми діяльності та вправи з акробатики у зв’язку з можливим перенавантаженням через надмірне збудження;
  Гіпервентиля́ція - фізіологічний термін, підвищена вентиляція легенів внаслідок посиленого дихання, відбувається при багатьох невідкладних станах.
  Збу́дження - стан нервового піднесення, неспокою, хвилювання, підвищеної активності, пожвавлення.
  Акроба́тика (грец. ακροβατεω - ходжу навшпиньки) - Жанр циркового мистецтва; Різновид гімнастики.
  Астма (із грецької ἅσθμα, ásthma, «ускладнене дихання») - звичайне хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке визначають за різноманітними поновлюваними симптомами, оборотною обструкцією дихальних шляхів та бронхоспазмом.
  Центральна нервова система Центра́льна нерво́ва систе́ма (ЦНС) - система органів, побудована з нервових клітин, яка координує функціонування та взаємозв'язок всіх інших органів та систем органів організму. Центральна нервова система може бути вузлового та трубчастого типів.


 • учні із захворюваннями кишково-шлункового тракту та дискінезії жовчовивідних шляхів виконують вправи у повільному темпі, їм заборонене виконання акробатичних вправ, стрибків, вправ на приладах;
  Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.


 • учні із захворюваннями нирок не повинні займатися на відкритому повітрі при температурі нижче ніж -7°С, а також виконувати вправи на приладах, стрибки, біг на короткі дистанції;
  Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.


 • для учнів зі сколіозами та кіфозами високого ступеня рекомендовано біг на довгі дистанції, заняття акробатикою, вправи на гімнастичних приладах.
  Сколіо́з (грец. skoliosis - викривлення) - це захворювання опорно-рухового апарата, що характеризується викривленням хребта у фронтальній (боковій) площині з розворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі, що веде до функціональних порушень у роботі органів грудної клітки, а також до косметичних дефектів.
  Гімна́стика - фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування (назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки древньої Греції: gymnos означає оголений).

  1   2   3


Скачати 283.91 Kb.

 • 1.Організація занять у спеціальній медичній групі.
 • 2.Методичні рекомендації із проведення занять у спеціальній медичній групі.
 • Показники пульсу у дітей