Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації Кіровоград 2009 Той, хто почув вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк. Китайська мудрість

Методичні рекомендації Кіровоград 2009 Той, хто почув вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк. Китайська мудрість
Сторінка1/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Кіровоградський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського


Половенко О.

Васи́ль Олекса́ндрович Сухомли́нський (28 вересня 1918, село Василівка (нині Онуфріївський район Кіровоградської області) - 2 вересня 1970) - український радянський педагог, публіцист, письменник, поет.

В, Чала М.С, Литвиненко О.В., Скрипка Г.В., Буртовий С.В.

Інформатизація діяльності методичних кабінетів, центрів

Методичні рекомендації

Кіровоград

2009
Той, хто почув вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк.

Китайська мудрість.
Інформатизація освіти в контексті вимог сьогодення.
Трансформації в освіті призвели до зміни її базової парадигми, а саме: необхідності переходу від навчання знань, умінь, навичок до навчання здатності навчатися і самовдосконалюватися.

Постійне поповнення і відновлення знань є необхідною умовою високої кваліфікації і компетентності кадрів. Система підготовки кадрів повинна враховувати ті умови, в яких буде жити і працювати майбутній фахівець.

Соціальні зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, вимагають нових підходів до освіти й виховання підростаючого покоління, а також по-новому постає питання про професійну компетентність учителя, керівника закладу, методичних працівників. Особистість педагогічного працівника, його професійна компетентність сьогодні, як ніколи, виявляються надзвичайно важливими умовами забезпечення ефективності процесу навчання і виховання. Суттєві зміни в характері освіти XXI століття все більш прозоро орієнтують її на „вільний розвиток людини”, на творчу ініціативу, самостійність, конкурентноздатність, мобільність педагогічних кадрів. В умовах особистісно-зорієнтованої освітньої парадигми формується новий тип особистості, що передбачає принципово інший підхід до управління процесом формування професійної компетентності, який органічно пов’язує професійний і особистісний аспекти підготовки педагогічних та методичних кадрів.

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є інформатизація українського суспільства.

Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.Основними ознаками освітньої системи інформаційного суспільства є створення нових знань, структурне і змістовне оновлення процесу навчання. Для забезпечення цього необхідно:

 • формувати високо професійних педагогів;

 • використовувати нові форми і методи навчання педагогів під час проходження курсів підвищення кваліфікації;проведені різних методичних заходів;

 • забезпечити гнучкий і прогресивний підхід до структури і організації надання освітніх послуг.

Тому процес інформатизації суспільства вимагає необхідності у постійному підвищенні професійного рівня, як окремої людини, так і колективу, спонукає кожного до володіння засобами інформаційних і комунікаційних технологій, нової підготовки випускника, нового змісту та якості освіти.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Сьогодні створена ґрунтовна законодавча та нормативна база. Це перш за все Закон України «Про освіту» (1996); Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (1998); Закон України "Про Національну програму інформатизації" (1998); Постанова Верховної Ради України "Про затвердження положення про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України" 1998), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (1998);

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Націона́льна програ́ма інформатиза́ції (НПІ) - комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Закон України "Про загальну середню освіту" (1999); Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (2000); Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" (2001); Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки" (2001);

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) (2001); Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001); Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (2001);

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (2001);

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Національна доктрина розвитку освіти (2002); Державна програма "Вчитель" (2002); Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (2003), Положення про дистанційне навчання (2004); Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технічних дисциплін" (2004), Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки (2005).

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Реалізація вищезазначених документів дасть можливість зробити освіту більш ефективною, гнучкою, сучасною, відповідною міжнародним стандартам.

У Національній доктрині розвитку освіти (Україна XXI століття) зазначено, що:

– інформатизація середньої освіти, спрямована на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу шляхом створення єдиної інформаційної структури;

– побудова індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб школи; випуск електронних підручників;

– створення в Україні індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є передумовою для реалізації ефективних стратегій досягнення мети освіти [1].Метою державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» є створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і насамперед — конкурентоспроможних комп'ютерних програм як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку» [2].

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.Концепцією інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл поставлено завдання: - забезпечити вільний доступ всіх учасників навчально – виховного процесу до інформаційних ресурсів школи, у тому числі до управлінських рішень, підготувати учнів до активної діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Для розв’язання цієї проблеми треба створити сучасне інформаційне середовище інформаційно – аналітичну систему, забезпечити концентрацію ресурсного, методичного, організаційного управління в єдиному центрі. Система освіти повинна виконувати не лише технічні, а й аналітичні завдання, тобто суттєво сприяти проведенню педагогічного. управлінського аналізу.

в україні розробляється інформаційно-телекомунікаційна мережа установ освіти, комп’ютерна база нормативно правових документів, прикладне програмне забезпечення навчально – виховного процесу.

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Створюються електронні підручники, педагогічні програмні засоби, комп’ютерно – зорієнтовані навчально – методичні комплекси МОН тощо.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

З метою реалізації основних положень Державної програми "Вчитель", Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006–2010 роки, Закону України «Про Національну програму інформатизації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 905 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін», Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та корпорацією «Intel Miсroeleсtroniсs Ukraine, Ltd», підписаного 29 жовтня 2003 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 18.02.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

2005 року №106 «Про продовження експерименту за програмою Intel® Навчання для майбутнього щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі" та з метою підвищення ролі вчительства у поліпшенні якості освіти в регіоні, модернізації навчального процесу в школі Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського дана програма впроваджується протягом чотирьох років відповідно до розробленої схеми (додаток 1), реалізується у 18 районах області (72 %) на базі 28 опорних шкіл.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

В області 46 тренерів, з них пройшли атестацію 7 регіональних тренери. Станом на 1 жовтня 2008 року в області за програмою сертифіковано 2580 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Налагоджена взаємодія з ВНЗ, ПТУ: Кіровоградським педуніверситетом імені Володимира Винниченка, Олександрійським педколеджом, Кіровоградським професійним ліцеєм). Експертиза вищезазначеної програми проводилась у 2006, регулярно проводиться обласна експертиза. Кількість позитивних відгуків 97%.

На виконання Державної програми “Учитель”, Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та корпорацією Microsoft від 28 жовтня 2003 року, відповідно до Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, рішення колегії МОН від 18 серпня 2005 року, протокол № 8/1-2, з метою координації діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти та вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом “Педагогічна освіта”, розвиваючи спільну ініціативу МОН та корпорації Microsoft “Партнерство та з метою підвищення ролі вчительства у поліпшенні якості природничо-математичної освіти в регіоні, модернізації навчального процесу в школі Кіровоградським інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського запроваджено навчання педагогічних працівників за даною програмою.Програма проходить за двома напрямками:

 1. Методика викладання курсу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» (для тренерів програми).

 2. «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» (для вчителів-предметників).

Зокрема, в розрізі районів кількість педагогічних працівників, що прой шли навчання за даною програмою становить:

№ п/п

Район

Програма Партнерство (основи ІКТ)

Програма Партнерство (методика ІКТ)
Бобринецький

37

12
Вільшанський

2

1
Гайворонський
1
Голованівський

2

1
Добровеличківський
1
Долинський

17

26
Знам`янський

1

1
Кіровоградський

5

23
Компаніївський

19

9
Маловисківський

1

2
Новгородківський

1

1
Новоархангельський

2

1
Новомиргородський

1Новоукраїнський

111

18
Олександрівський

1

1
Олександрійський

20

2
Онуфріївський

2

1
Петрівський

5

1
Світловодський
13
Ульяновський
12
Устинівський
1
м. Знам`янка

42

3
м.Олександрія

4

12
м.Світловодськ

32

1
м. Кіровоград

184

27

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2008р № 1/9-350 департамент загальної середньої та дошкільної освіти за підтримки Видавничої групи BHV організовує систему майстер-класів, тренінгів та інформаційних семінарів з підготовки вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів до роботи за новими навчальними програмами у профільній 12-річній школі.

У 2008 році на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського було проведено 2 тренінги по ІТ-освіті: 1.

Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.

Основи візуального програмування – 12 осіб. 2.

Візуа́льне програмува́ння - спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді.

Основи веб-дизайну - 15 осіб.

Протягом 2009 року НМК інформатики заплановано проведення 6-ті обласних тренінгів з підготовки вчителів інформатики по програмам профільного навчання.

З метою реалізації основних положень Державної програми "Вчитель", Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006–2010 роки та підвищення ролі вчительства у поліпшенні якості освіти в регіоні, модернізації навчального процесу в школі та підтримки творчо працюючих викладачів і учнів навчально-методичним кабінетом інформатики спільно з кафедрою теорії та методики середньої освіти започатковані:


 1. Каталог: Files -> downloads
  downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
  downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
  downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
  downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
  downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
  downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
  downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
  downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2   3   4   5 • Інформатизація освіти в контексті вимог сьогодення.
 • Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є інформатизація українського суспільства
 • Закон України
 • Постанова Верховної Ради України
 • Кабінету Міністрів України
 • Кіровоградського обласного