Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації мону: дпа-2015. Іноземні мови. 9 Клас

Скачати 429.42 Kb.

Методичні рекомендації мону: дпа-2015. Іноземні мови. 9 Клас
Скачати 429.42 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації13.03.2017
Розмір429.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОНУ:

ДПА—2015. ІНОЗЕМНІ МОВИ. 9 КЛАС

Відмінність формату цьогорічного іспиту від попереднього полягає

у зміні об’єкта контролю та процедури проведення, а саме: державна під-сумкова атестація з іноземних мов проводиться лише у письмовій фор-

мі та має три складові частини (читання, використання мови та письмо-

ве повідомлення).

Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

Іспит (лат. examen; латинське слово, що позначало, насамперед, язичок, стрілку у ваг, потім, в переносному значенні, оцінку, випробування) - найбільш поширена оцінка знань та вмінь людини (учня, студента тощо) .

Матеріали для підсумкової атестації у 9-му класі готують вчителі за реко-

мендаціями МОН. Звертаємо увагу на дотримання основних вимог щодо під-

готовки завдань. Насамперед, це відповідність завдань рівням, зазначеним

у Державних стандартах та навчальних програмах: для загальноосвітніх

навчальних закладів рівень А2 ;

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Атестат (від лат. attestor - посвідчую) - офіційний документ, що видається державними органами і засвідчує певний юридичний факт, наприклад, атестат про закінчення навчального закладу, атестат про присвоєння кваліфікації тощо.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

для спеціалізованих шкіл з поглибленим

вивченням іноземних мов рівень В1.

Підготовлені матеріали повинні забезпечити виявлення рівня сформо-

ваності умінь у двох видах мовленнєвої діяльності, бути побудованими на

комунікативно-когнітивному і компетентнісному підходах та перевіряти незнання учнів про мову, а рівень володіння учня іноземною мовою.

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових частин від-

повідного рівня та відповідно до типу навчального закладу у формі білетів на

окремому бланку.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

До складу білетів входить: 1 текст для читання з післятекстовимзавданням, 1 текст із пропусками на використання мови та

1 завдання для написання письмового повідомлення.

Читання - один з найважливіших видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з вимовою, так і з розумінням мови. Також «читання» - це здатність сприймати, розуміти інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або відтворена технічними пристроями.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

Письмо Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Кількість білетів готується вчителями відповідно до чисельності учнів

у класі, які виявили бажання проходити підсумкову атестацію. Кожен учень

отримує окреме завдання. Завдання учні виконують на аркушах зі штам-

пом відповідного навчального закладу.

Час, відведений на виконання усіх завдань, 60 хвилин.

Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.

1. Аркуш - шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу (паперу, фанери, картону і т. ін.) певної форми і розміру.

Хвили́на (міжнародне позначення: min) - одиниця виміру часу, тривалість, що визначається цією одиницею виміру. Позначення: українське хв., міжнародне min. 1 хв. = 60 с = 1/60 год = 1/1440 доби.

Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критері-

їв та схеми оцінювання завдань.

Основні вимоги до складових

державної підсумкової атестації

Перше питання білета — читання тексту та виконання післятекстового

завдання. Мета — виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розу-

міти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.Типи текстів: статті із періодичних видань;

Числові проміжки - у математичному аналізі, множина (сукупність) дійсних чисел, що містяться між двома числами (точками на осі координат) або невласними числами.

Стаття́ - публіцистичний науковий чи загальнолітературний твір, що на підставі розгляду та зіставлення значної групи фактів чи ситуацій, ґрунтовно й глибоко, з науковою точністю трактує, осмислює й теоретично узагальнює проблеми соціальної дійсності.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

листи (особисті, офіційні

тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);

меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотат-

ки, повідомлення.Форми завдань: з авдання із вибором правильної відповіді; завдання на

встановлення відповідності (добір логічних пар);

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Реце́пт (від лат. receptum - взяте, прийняте, від лат. recipio - приймаю, одержую) - письмове розпорядження лікаря аптеці на виготовлення і продаж ліків, яке також містить вказівки для пацієнта, як ними користуватися.

Поїзд, також потяг - у залізничному транспорті, сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони, автомотриси та дрезини незнімного типу, відправлені на перегін, розглядаються як поїзд.

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Кулінарі́я - область людської діяльності пов'язана із приготуванням їжі. Складається з техніки приготування, технічного забезпечення та рецептів.

Оголошення Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

запитання з короткими

відповідями (2—3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту;

знаходження аргументів та висновків;

Висновок - остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.

встановлення зв’язків між інформа-

ційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Абза́ц (нім. Absatz, англ. Paragraph) - період мовлення, тексту, що складається з одного чи кількох речень, пов'язаних між собою за змістом.

Для

кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей,

з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правиль-

но, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена

правильна відповідь.

Друге питання білета — використання мови. Це завдання відкритої фор-

ми з короткою відповіддю. Мета — визначити рівень володіння лексични-

ми, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть

можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

Ві́льнюс (лит. Vilnius, до 1939 Ві́льно, пол. Wilno, староукр. Вильна, Вільна) - столиця Литви і найбільше місто країни, розташоване на річці Няріс. 527 930 мешканців (2013 рік).

Літера (від лат. litera), або буква - графічний знак, який сам, або в поєднанні з іншими знаками використовується для позначення на письмі звуків, фонем, їхніх основних варіантів та їхніх типгмшршелппвнврвмгишимгпових послідовностей.

Сема́нтика мовна (давніше семасіологія) - розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός (семантікос), «значимий», з σημαίνω (семаіно), «значити, вказувати» та також від σήμα (сема), «знак, позначка, символ».

Граматика Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.

Прагматизм - доктрина або, скоріш, світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та дії; прагматизм судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та інтереси у соціальний спосіб.Забезпечення: тексти, різні за обсягом та складністю. Завдання завжди

  1   2   3   4   5


Скачати 429.42 Kb.

  • Державних стандартах
  • Завдання вважається виконаним правиль- но, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера
  • Друге питання білета — використання мови. Це завдання відкритої фор- ми з короткою відповіддю. Мета — визначити рівень володіння лексични- ми, граматичними
  • Забезпечення : тексти, різні за обсягом та складністю. Завдання завжди