Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом

Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
Сторінка1/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Альона Сергіївна Соловйова

ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Лінгвістичний дискурс

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq9gjirsebzzuiyms6toa4qtujxacmk1ongywownuqggbsc-ut-

ЛИСЯНКА


2013
Схвалено методичною комісією викладачів гуманітарного напрямку Лисянського професійного аграрного ліцею

27 лютого 2013 року, протокол № 6

Рецензенти:

учитель англійської мови, вчитель вищої кваліфікаційної категорії ЗОШ І-ІІІ ст.

Диску́рс (фр. discours - промова, виступ, слова, розмова (на тему)) - у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Дієсло́во - самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання «що робити?», «що зробити?». Зміст 1 Українська мова 1.1 Дієвідмінювання 1.2 Часи дієслів 1.3 Способи дієслів 1.
№ 2 смт Лисянки

Л. Ю. Білоус;

учитель української мови і літератури, вчитель першої кваліфікаційної категорії ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 смт ЛисянкиА. В. Потапенко

Книга молодого викладача містить теоретичний та практичний матеріал з теми «Часові форми дієслів в англійській мові». На її сторінках проведено лінгвістичний дискурс і висвітлено методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики.

Особливість посібникабагатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом.

Рекомендовано вчителям іноземної мови, студентам філологічних факультетів, учням- старшокласникам та всім, хто цікавиться граматикою англійської мови.

Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.
Багáтство (від - Бог) - походить від поняття «бог», має значення достатку, розкошів та надлишку цінностей, великої кількості чогось (багатоманітність); щось дуже значне, важливе і цінне. Використовується і замість терміну «скарб» (майнó), щодо матеріальної власності й фінансових ресурсів, вартості матеріальних і фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма у певний проміжок часу. Протилежне поняттю «бідність» (від - «біда»).
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.Передмова

У сучасному суспільстві англійська мова відіграє дуже важливу роль. Вона є основною мовою міжнародного спілкування, мовою, яка широко використовується в системі управління, господарстві, політиці, сфері освіти, науки, культури.

Від фр. róle - список, перелік, роль, початкове згорток, на якому записувалися слова окремого актора, зводиться до лат. rotulus (rotula) - згорток, кільце, похідного від лат. rota - колесо.
Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.
Вона звучить в 51 країні світу. Близько 410 млн. людей є носіями англійської мови і вважають її рідною. Нею володіє близько півтора мільярда осіб. Завдяки такому необхідному інструменту люди різних культур, національностей та світобачень можуть ділитись досвідом, співпрацювати чи просто спілкуватись.

Перед людиною, що знає англійську мову, відкриваються великі можливості та перспективи працевлаштування, а також доступ до всіх важливих інформаційних ресурсів (як електронних, так і друкованих), оскільки майже всі книги і статті світового значення або пишуться англійською, або ж перекладені нею.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Кни́га, книжка - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.
Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.
До́свід - відображення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому, випробуваному.
Людина (англ. human, нім. mensch) - жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінними рисами людини, які визначають її унікальність у Всесвіті, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Беззаперечним є той факт, що, окрім поповнення словникового запасу, потрібно вивчати і граматику англійської мови. Глибоко помиляється той, хто думає, що вона взагалі не потрібна для вивчення іноземної мови. Навпаки, граматика дозволяє усвідомлювати і засвоювати мовні конструкції набагато швидше, ніж це відбувається природним шляхом. Адже людина набагато легше і швидше запам’ятовує логічно структоровану інформацію.

Цей посібник підготовлено на основі сучасних лінгвістичних досліджень.

Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.
Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.
Побудований за теоретично-практичним принципом, він допоможе у вивченні однієї з найскладніших ланок англійської граматики – часових форм дієслів.

Для розуміння й засвоєння такого граматичного явища, вважаю, більш доцільним є дедуктивний метод, який полягає в послідовному вивченні від загального до часткового.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Деду́кція - процес виведення висновку, що гарантовано слідує, якщо вихідні припущення істинні то висновок на їх підставі є чинним (див. правильність). Висновок повинен базуватись винятково на основі попередньо наведених доказів та не повинен містити нової інформації про предмет, що досліджується.
Цей метод дозволяє до висловленого узагальнення знаходити конкретні підтвердження.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Це перший етап формування мовленнєвих граматичних навичок.

Другий етап можна назвати найбільш важливим, оскільки з ним пов’язана автоматизація граматичних дій.

Етап - багатозначне українське слово іншомовного походження
Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Це вправи, що сприяють формуванню граматичних навичок. У посібнику вони поділяються на групи:

–          мовні: вправи, в яких немає ніяких ознак комунікативності, або вправи з деякою мовленнєвою направленістю.

Озна́ка - особливість предмета або явища, яка визначає подібність свого носія до інших об'єктів пізнання або відмінність від них; властивість. Сукупність ознак (яка може зводитися і до однієї єдиної ознаки) дозволяє відрізнити предмет (явище) від інших предметів (явищ).
Наприклад, побудувати речення за зразком; переписати речення в пасиві;

–          умовно-мовленнєві: вправи, які імітують мовленнєву комунікацію. Наприклад, відповісти на питання, використовуючи вказану граматичну форму;

–         власне мовленнєві: вправи, які належать до природної мовленнєвої комунікації. Наприклад, описати ситуацію, прокоментувати текст.

Дуже важливо знати і так звані неправильні дієслова англійської мови, які відрізняються від правильних тим, що не за правилами утворюють форми простого минулого часу (Past Simple) і дієприкметника ( Participle II).

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Минуле - частина лінії часу, що складається з подій, які вже відбулися.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.
Дієприкме́тник (рос. причастие, англ. participle) - форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які? Дієприкметники можуть виражати ознаку предмета за дією, яку виконує предмет (активні дієприкметники) або яка на нього спрямована (пасивні дієприкметники).
Мовленнє́ва комуніка́ція - це процес спілкування за допомогою мови, який має свої внутрішні закони і базується на певній системі усталених культурних норм.
Граматична форма слова - це засіб вираження граматичного значення, показник граматичних значень. Найчастіше виражає одне граматичне значення або й кілька якась морфема, наприклад: закінчення -и в іменника в українській мові (може бути родовий відмінок однини (доро́ги) і називний відмінок множини (батьки́, дороги́)), -s в дієслів у англійській (третя особа однини теперішній час (reads, writes)).
Неправильне дієслово - дієслово, парадигма відмінювання якого відхиляється від типових парадигм певної мови. Як правило, неправильними дієсловами стають найбільш вживані дієслова, які частково зберігають залишки древніх, загублених іншими дієсловами форм.
Минулий час - дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувалися або вже відбулися до моменту висловлювання: сказав, пояснила, злякало, ходили.
Тобто не шляхом додавання до основи дієслова закінчення ed. Таблиця, подана в посібнику, допоможе в запам'ятовуванні таких дієслів.

У книзі також подано англійські ідіоматичні вирази та описано ряд ігор з різних видів мовленнєвої діяльності, які можна використовувати при проведенні уроків, позакласних заходів на різних їх етапах. Гра є одним із ефективних методів у вивченні іноземної мови. Адже без цікавих форм засвоєння необхідного лексичного та граматичного потенціалу процес навчання буде суто механічним.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
Закі́нчення (фле́ксія) - змінна звукова частина змінюваного слова. Відсутність звукового закінчення прийнято називати нульовим закінченням.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.

Ігри, вважаю, можна активно використовувати протягом усього курсу навчання англійської мови, оскільки завжди є потреби в поповненні словникового запасу учнів. Саме вони (ігри) допомагають розвивати мовну активність та самостійність і неабияк сприяють в процесі запам'ятовування слів та мовних зворотів.

Пам'ятаймо! Комунікативна мета навчання іноземної мови на уроці повинна бути спрямована на формування основної вимоги щодо об’єму лексичного й граматичного матеріалу, який необхідно знати: він повинен бути достатнім для користування мовою як засобом спілкування та реальним для засвоєння.

Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.
Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).А.С. Соловйова


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gct1n4vpd6pb0wwtsxcqkz7qyvh6oju0euyezjdfsfbchsqvz6blxa


Каталог: attachments -> article
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Передмова