Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Скачати 438.64 Kb.

Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Скачати 438.64 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.04.2017
Розмір438.64 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


Сучасна школа України [8 (260), серпень 2013]
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
І.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Загальні положення

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – КІІКТ, кабінет) створюється для забезпечення умов формування інформаційно-освітнього і культурного середовищ.

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій обладнується навчальним комп'ютерним комплексом, навчально-наочними посібниками, обладнанням навчального призначення, меблями, іншим обладнанням, призначеним для проведення уроків, факультативних занять, гурткової роботи, роботи з підвищення фахового рівня вчителів.

Навчальний комп'ютерний комплекс (далі НКК, комплекс) – універсальний апаратно-програмний засіб навчання, який є основним складником обладнання КІІКТ, призначений для використання у навчально-виховному процесі та створення умов формування інформаційно-освітнього і культурного середовищ.

Програмно-методичний комплект (далі ПМК) – це сукупність засобів навчання, виконаних у формі програмних засобів, аудіо- та відеозаписів, баз даних, для застосування яких у навчально-виховному процесі необхідні апаратно-програмні засоби (комп'ютери, засоби телекомунікацій тощо), та навчально-методичної документації (інструкцій, дидактичних матеріалів для учнів і вчителів тощо).

Навчання у КІІКТ має сприяти: • формуванню в учнів інформаційної культури, компетенцій, передбачених Державним стандартом базової і повної середньої освіти;
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.


 • розвиткові особистісних якостей учнів;

 • ознайомленню учнів із сучасними засобами продуктивної діяльності людини.

Для досягнення мсти створення КІІКТ обладнання кабінету й організація його роботи повинні забезпечувати умови навчання як за класно-урочної організаційної форми, так і індивідуального навчання, навчання у малих групах, сприяти інтенсифікації навчально-виховного процесу, спонукати учнів і вчителів до продуктивної навчальної діяльності.

Навчальний комп'ютерний комплекс (НКК) як основний складник КІІКТ повинен забезпечувати комфортне навчальне середовище, створювати умови для набуття учнями передбачених відповідними програмними документами знань, сприяти здійсненню допрофесійної підготовки, спрямованої на усвідомлене обрання учнями професій.

Для досягнення таких умов на етапі створення кабінету та комплектування його програмним забезпеченням навчально-виховного призначення необхідно дотримуватися психолого-педагогічних вимог, визначених сучасною парадигмою загальної середньої освіти.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.Основними з них є:

 • гуманістичність освіти;

 • відповідність змісту навчання сучасному рівню наукового пізнання світу, науковість і достовірність знань;
  Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..


 • недопустимість психічних і фізичних перевантажень учнів;

 • позитивна мотивація навчальної діяльності.

 • Склад програмно-апаратного забезпечення і структура НКК, організація роботи кабінету інформатики повинні забезпечувати:

 • універсальність застосування при формуванні інформаційно-освітнього середовища;

 • адаптивність до методик навчання та організаційних форм навчально-виховного процесу;

 • адаптивність до вимог та потреб конкретного учня і вчителя;

 • персоніфікацію користувачів і ресурсів системи;

 • надійність;

 • захищеність від випадкових неправильних дій учня або вчителя- користувача);

 • зручність і простоту експлуатації непідготовленим користувачем;

 • комфортність робочого місця і безпечність експлуатації;

 • протоколювання завдань, виконаних на кожному робочому місці;

 • облік використання ресурсу кожного комп'ютера, комплексу в цілому та мережі Інтернет.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Обладнання і організація роботи кабінету повинні забезпечувати проведення таких видів навчально-виховної роботи:

 • навчальних занять з інформатики та інших навчальних предметів із використанням НКК, інших засобів інформаційних та комунікаційних технологій;

 • позакласних (позаурочних) групових та індивідуальних занять із використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій;

 • розроблення учнями програмних засобів за завданнями вчителя або адміністрації навчального закладу;

 • проведення навчання вчителів використанню засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


Відповідно до Угоди про партнерство між Міністерством освіти та науки України, ВАТ «Укртелеком», Всеукраїнською асоціацією комп'ютерних клубів та програмою розвитку Організації об'єднаних Націй в Україні від 24 грудня 2003 p., на базі ЗНЗ можуть організовуватись Інтернет-клуби. На етапі проектування і створення КІІКТ слід передбачити такий вид роботи, оскільки він може бути досить ефективним з точки зору організації позаурочної діяльності учнів, їхнього дозвілля.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

II. Підготовка приміщення та обладнання

Першим кроком у створенні КІІКТ є вибір приміщення та виконання робіт з його підготовки.

Облаштування, обладнання, реконструкція КІІКТ здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
№ 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01), та Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
№ 9 (далі – ДСанПіН 5.5.6.009-98).

Приміщення для КІІКТ має відповідати вимогам п.2 ДСанПіН 5.5.6.009-98 та наказу ДНАОП від 10.02.1999 р. №21. Кабінет повинен розміщуватися в окремому приміщенні і мати окреме допоміжне приміщення (лаборантську). Лаборантська повинна мати площу 16-18 кв. м і два входи – із приміщення, у якому змонтовано НКК, та коридору. Лаборантська призначається для зберігання навчально-наочних посібників, виконання робіт із підготовки засобів навчання до використання у навчальному процесі, робіт по ремонту апаратних засобів. У цьому приміщенні може розташовуватись комунікаційне обладнання, яке не використовується безпосередньо в навчальному процесі, та засоби оргтехніки.

Приміщення для кабінету повинно мати висоту не менше 3,6 м, площу з розрахунку на одне робоче місце, обладнане комп'ютером, не менше 6 кв. м та об'єм – не менше 20 куб. м. За відсутності в навчальному закладі відповідного приміщення допускається мати площу на одне робоче місце не менше 4,5 кв. м.

Приміщення КІІКТ повинне мати природне і штучне освітлення. Основний потік природного освітлення має проникати через вікна. За ДБН і ДСанПіН 5.5.6.009-98 нормується коефіцієнт природного освітлення (КПО), тому з метою збільшення КПО слід передбачати достатню площу відкритого для світла засклення та можливість регулярного очищення віконного скла. З метою створення можливості регулювання світлового потоку від вікон, уникнення виникнення бліків на екранах моніторів, надмірного контрасту яскравостей між екраном монітору і навколишніми предметами вікна бажано обладнати жалюзі.

Штучне освітлення - це освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалої дії, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки за допомогою спеціальних електроосвітлювальних установок - світильників.
Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.
Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.


Орієнтація вікон повинна бути на північ, північний схід, допускається, як виняток, – на північний захід (п. 3.20 ДНБ В.2.2-3-97). Вікна мають бути обладнані жалюзі або шторами. Така вимога визначається тим, що необхідно забезпечити захист від прямого сонячного проміння (див. попередній абзац). Штучне освітлення повинно здійснюватися за схемою загального освітлення.

При розміщенні робочих місць учнів по периметру приміщення освітлення може бути виконане з використанням підвісних світильників локально над робочими місцями учнів і вчителя, а світловий потік має падати переважно зліва (п. 2.

Інсол́яція (рос. инсоляция, англ. insolation, нім. Insolation f, Sonneneinstrahlung f, Einstrahlung f, Bestrahlung f) - притік сонячної радіації (в калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні (1 см²) за одиницю часу (1 хвилина).
Північний захід (Пн-Зх, NW від англ. Northwest) - проміжний напрямок між сторонами світу Північ і Захід. Окремий напрям на компасі, азимутальний кут 315°.
Світлови́й поті́к - кількісна характеристика випромінювання, яке випромінюється джерелом світла. Одиниця вимірювання СІ: люмен.
2 ДНАОПН 10.02.1999 № 21).

Для загального освітлення повинні застосовуватися світильники з розсіювачами світла, які мають дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на їх використання у закладах освіти. Застосування світильників без розсіювачів світла забороняється.

Освітленість повинна становити: поверхні стола не менше – 400...500 лк, аудиторної дошки – 500 лк, клавіатури – 400 лк, екрану дисплея – не більше 200 лк та проходів – не менше 100 лк (п. З ДСанПіН 5.5.6.009-98). Яскравість (відкритих) випромінювальних поверхонь світильників не повинна бути більшою за 200 кд/м2.

У полі зору учнів, які працюють за комп'ютерами, не повинні потрапляти об'єкти, яскравість яких суттєво відрізняється від яскравості екрану – вікна, світильників. Тому для узгодження вимог до коефіцієнту природного освітлення і вимог до розміщення комп'ютеризованих робочих місць учнів при їх розміщенні вздовж стін необхідно передбачити перекриття нижньої частини вікон за допомогою жалюзі, фіранок тощо. Аналогічно слід запобігати віддзеркалювання інших яскравих об'єктів у поверхні відеомоніторів.Підлога повинна мати антистатичне покриття і дозволяти проведення вологого прибирання. Використання покриттів для підлоги типу лінолеуму бажане лише таких, які мають антистатичні властивості. Про це можна дізнатись із супроводжувальних документів (сертифікату відповідності та технічних умов, відповідно до яких виготовлено покриття).
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Ці ж документи повинні бути проаналізовані на відповідність вимог до хімічної емісії (виділення шкідливих речовин). Використання ковроліну та подібних матеріалів ускладнює прибирання й тому не може бути рекомендоване.

Стіни і стеля повинні мати покриття із матеріалів із матовою фактурою поверхні та колір холодних тонів: світло-зелений, світло- блакитний, світло-сірий. Допускається фарбувати стіни у світло-бежевий чи світло-жовтий кольори.

Мікроклімату приміщенні кабінету повинен відповідати вимогам п. 5 ДСанПіН 5.5.6.009-98: температура повітря – 19,5 ± 0,5 °С, відносна вологість повітря – 60 ± 5 %, швидкість руху повітря – не більше 0,1 м/с.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.
Відповідно до Положення про КІІКТ у кабінеті встановлюються для спостереження за температурою та вологістю повітря термометр та гігрометр. Якщо з цією метою використовується психрометр, то слід регулярно поповнювати його резервуар. Збільшення вологості повітря досягають проведенням вологого прибирання. Після проведення занять, особливо навесні й восени, вологість може збільшуватись. Зменшення вологості, як правило, можна досягти провітрюванням.

У кабінеті повинен бути забезпечений трикратний обмін повітря за годину. Для охолодження повітря та інтенсифікації його обміну рекомендується застосовувати кондиціонери, які мають гігієнічний висновок ДСЕУ МОЗ України. При розміщенні пристроїв кондиціонування слід передбачити пристрої відведення конденсату. Потік охолодженого повітря від кондиціонерів найкраще спрямовувати вгору.

Як правило, відповідність вимогам правил безпеки праці конкретного апаратно-програмного засобу відображається у супровідній документації.

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.
Разом з тим на етапі проектування і обладнання кабінету необхідно виконати певні роботи, зокрема з приведення приміщення у відповідність до вимог чинних нормативних документів, приведення системи електроживлення у відповідність до вимог правил електробезпеки, виконати проектування і створення систем охоронної і пожежної сигналізації тощо.

Кабінет інформатики повинен мати централізовану або місцеву охоронну сигналізацію. Угоди про централізовану охорону бажано укладати з організаціями, розташованими в межах однієї автоматичної телефонної станції – це забезпечить більш надійний зв'язок і швидке реагування.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.
Автоматична телефонна станція Автомати́чна телефо́нна ста́нція (АТС) - телефонна станція, що забезпечує автоматичне з'єднання абонентів телефонної мережі.
Перевагу слід віддавати підрозділам Державної служби охорони.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Вікна кабінету інформатики повинні бути обладнані тратами, двері мають бути посиленої міцності. Облаштування кабінету тратами та іншими захисними пристроями повинне виконуватись із дотримання протипожежних правил. Ґрати на вікнах повинні відчинятись, інші захисні пристрої (грати, турнікети тощо) при потребі мають переводитись у положення, яке б не перешкоджало евакуації людей. На етапі проектування зазначених захисних пристроїв бажано проконсультуватись у місцевому відділі пожежної охорони.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.


Захисне заземлення повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030-81 та ДНАОП 0.00-1.21-98. Штепсельні з'єднувачі та електророзетки повинні мати контакти для підключення захисного провідника. Конструкція їх має бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалось раніше, ніж приєднання фазового та нульового робочого провідників. Слід уникати використання подовжувачів силових кабелів. Винятком може бути тільки використання розроблених відповідно до вимог ГОСТ 28139-891 атестованих установленим чином фільтрів вищих гармонік. Підведення живлення до обладнання робочих місць учнів і учителя повинне бути здійснене силовими кабелями, змонтованими відповідно до п. 2.3 ДНАОПН 10.02.1999 р. № 21. Зокрема, силова проводка має бути змонтована стаціонарно, з використанням засобів захисту (металорукави, спеціальні короби, труби).

Сумарна потужність споживання НКК електроенергії по одній фазі не повинна перевищувати 3,5 кВт (ГОСТ 28139-89). Система електроживлення мас забезпечувати включення (відключення) обладнання НКК від електромережі з робочого місця вчителя та автоматичне відключення у випадку перевантажень та аварійних режимів, у тому числі при появі витоку струму між фазним провідником і захисним зануленням або заземленням (ГОСТ 28139-89). Це необхідно для того, щоб унеможливити критичні ситуації, які можуть виникнути при електричних пробоях ізоляції, несправностях блоків живлення.
Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.


Засоби керування та індикації системи електроживлення повинні відповідати п. 2.5 ГОСТ 28139-89 та ДСТУ EN 894-1-2001. Бажано встановлення таких засобів керування електроживленням, індикація стану яких виконувалась би механічними індикаторами (положенням органів керування або іншим чином). Це надає можливість контролювати стан органів керування під час знеструмлення і уникнути неконтрольованого подання живлення на апаратні засоби, які можуть бути випадково залишені у ввімкнутому стані.

Альтернативним варіантом є використання блоків живлення, які мають світлову індикацію ввімкнення живлення, але після зникнення напруги в мережі живлення автоматично вимикаються, не повертаючись у ввімкнений стан після відновлення живлення.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Остання вимога виконується сьогодні для більшості блоків живлення ПЕОМ.Пристрої центрального опалення та інші заземлені металеві частини повинні бути закриті діелектричними решітками.
Систе́ма централізо́ваного теплопоста́чання- сукупність джерел теплової енергії потужністю понад 20 Гкал/год, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж. Обслуговується теплосервісною організацією.

Конструкція обладнання НКК має відповідати нормам, які встановлюються на засоби навчання та побутову техніку (ГОСТ 12.1.004-91).Обладнання кабінету не повинно створювати будь-якого за походженням іонізуючого і електромагнітного випромінювання, рівень якого перевищував би норми, визначені ГОСТ 28139-89, ДНАОПН 10.02.1999 р. № 21, п.
Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.
4, ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ТСО-99. Як правило, ці вимоги виконуються виробником, але слід упевнитись у тому, що в сертифікаті відповідності на це вказано.

Розміщення обладнання повинно забезпечувати недоступність для учнів зон із ненормованим витоком електромагнітного поля (як правило, це тильна сторона системних блоків і відеомоніторів на електронно-променевих трубках) та зон розміщення комутаційного обладнання, підведення електроживлення.

Кабінет інформатики повинен бути оснащений системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.1998 р.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Пожежна охорона Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
№ 348/70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
за № 800/3240 (далі – Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України), та переносними вогнегасниками, придатними для використання в умовах кабінету (ДНАОПН 10.02.1999 р. № 21). Установлювати вогнегасники слід у легкодоступних місцях, але не в проходах, з використанням передбаченої конструкцією встановлювальної арматури, на висоті, вказаній у відповідних документах. Можливе використання вогнегасників, виготовлених відповідно до ТУ-У 05388859.008 або подібних. Перевагу слід віддавати вогнегасникам із більшим терміном придатності, зокрема порошковим.

Шафи, стенди та інші меблі і додаткове обладнання повинні розміщуватися зручно для користування та не захаращувати проходи.

Матеріали й сировина, з яких виготовлені конструкції НКК, меблі та інше додаткове обладнання не повинні виділяти шкідливих речовин, у тому числі при горінні (п. 2.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98).

Гігієнічні та ергономічні характеристики меблів повинні відповідати вимогам п. 8.5 та п. 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98 і ДНАОГІН 10.02.1999 р. № 21. Матеріали, які використовуються для виготовлення меблів, повинні відповідати вимогам ДНАОПН 10.02.1999 р. № 21 за інтенсивністю хімічної емісії, зокрема виділенням шкідливих летких речовин.

Леткі речовини (рос. летучие вещества, англ. volatile matter, нім. flüchtige Bestandteile m pl, flüchtiger Stoff m, Flüchtiges n) -Меблі повинні забезпечувати можливість монтування електромережі та ЛОМ із дотриманням вимог, викладених вище. При обладнанні робочого місця вчителя меблями необхідно забезпечити відповідність конструкцій його складових частин та їх взаємного розміщення ергономічним вимогам ГОСТІ2.2.032-78 та п. 4.1 ДНАОПН 10.02.1999 р. № 21 з урахуванням комплектності робочого місця, характеру діяльності та форм організації праці.
Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.


Робоче місце вчителя повинне комплектуватись робочим столом, кріслом, двома тумбами та комплектом обладнання робочого місця вчителя (КВ).

Робочий стіл учителя повинен забезпечувати розміщення на ньому КВ з урахуванням ергономічних вимог. Висота столу, ширина і глибина його робочої поверхні повинні забезпечувати виконання роботи в межах моторного поля і бути відповідно – 725 мм та 1200 х 1000 мм.

Крісло вчителя має забезпечувати поворот ±180 кутових градусів, зміну висоти сидіння у межах 400...500 мм та нахил сидіння і спинки.

Робоче місце вчителя обладнується системою управління електроживленням НКК, яка забезпечує його включення (відключення). Робоче місце бажано розмістити на підвищенні висотою 130...200 мм. Важливість дублювання керуванням електроживленням з робочого місця учителя полягає в тому, що цим забезпечується можливість оперативного вимкнення живлення НКК у випадку виникнення загрози пожежі, ураження електричним струмом.

Електротра́вма - травма, що виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто та швидко закінчуються смертю.
На робочому місці учителя достатньо розмістити кнопкову станцію.Робоче місце учня (РМУ), призначене для роботи з комп'ютером, комплектується одномісним столом і стільцем, які виконані з дотриманням вимог пп. 8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання робочого місця учня (КУ).

Вимоги до меблів, викладені в ДСанПіН 5.5.6.009-98, ураховують зростовікові особливості учнів. Стіл учня повинен мати дві різновисотні горизонтальні поверхні – робочу й додаткову. Ширина й глибина робочої поверхні столу та додаткової поверхні мають забезпечувати виконання роботи у межах моторного поля і бути 750 х 600 мм та 750 х 350 мм відповідно. Обидві поверхні повинні регулюватися по висоті в межах 460-760 мм. Стіл учня, який використовується для обладнання комп'ютеризованого робочого місця, повинен допускати кріплення до підлоги або фіксування його положення іншим чином.

Стілець учня має забезпечувати зміну висоти сидіння в межах 260-460 мм.

Кабінет може комплектуватись додатковими двомісними столами учнівськими (ГОСТ 11015-93) і стільцями учнівськими (ГОСТ 11016-86) для проведення занять без використання комп'ютера. Наявність некомп'ютеризованих робочих місць забезпечує можливість більш ефективної роботи з групою, застосування індивідуального підходу до кожного учня.

Робочі місця вчителя і учнів відповідають вимогам ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ДНАОПН 10.02.1999 р. № 21.

При розміщенні робочих місць учнів необхідно дотримуватися таких основних вимог: відстань від стін із вікнами повинна становити (не менше) 1 м, від інших стін – 0,5 м; відстань між бічними поверхнями відеомоніторів – не менше 1,2 м (ДСанПіН 5.5.6.009-98).Екран (відеовідтворювальний пристрій) колективного використання повинен розміщуватися з дотриманням умов видимості з усіх учнівських місць на відстані не менше 3 м від найближчого РМУ.

Класна (аудиторію) дошка повинна розміщуватися в межах кута спостереження середини дошки близько 60° з усіх робочих місць учнів, призначених для проведення теоретичних занять. Ширина зони перед дошкою, де розташовується робочий стіл учителя та обладнання, яке входить до комплекту робочого місця вчителя, має бути не меншою 2,5 м.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

У КІІКТ бажане використання аудиторної дошки, призначеної для роботи з маркерами (без використання крейди).

Для кріплення плакатів, інших наочних посібників дошка повинна бути обладнана спеціальними затискачами.

Ергономічні показники НКК і додаткового обладнання повинні відповідати вимогам ергономіки і технічної естетики для технічних засобів навчання (ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 79.003-99) і забезпечувати: • безпечність використання;

 • адаптивність до психофізіологічних та пізнавальних можливостей учня і умов праці вчителя;
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 • комфортність умов праці вчителя та учня.

III. Вимоги до програмно-апаратного забезпечення

Склад апаратного забезпечення КІІКТ (специфікація НКК) та вимоги до нього визначаються окремим документом Міністерства освіти і науки України, зміст якого поновлюється кожні 2-3 роки.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Склад комп'ютерного обладнання для комплектування НКК, його параметри та характеристики повинні відповідати чинним українським і міжнародним стандартам, нормативним документам.

Документація, яка надається разом з НКК. за комплектністю, змістом та повнотою повинна відповідати ГОСТ 19.402, ГОСТ 19.502, ГОСТ 19.506, ГОСТ 19.508 і бути виконана українською мовою.

Обладнання, яке входить до складу НКК, не повинне створювати індустріальні радіозавали і має відповідати умовам електромагнітної сумісності засобів обчислювальної техніки класу В (ГОСТ 29216-91, ДСТУ 3571-97).

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

До складу НКК входять апаратно-програмні складові обладнання КІІКТ, які утворюють систему, об'єднану функціонально та фізично. Комплектність НКК визначається цілями навчання.До складу комплексу обов'язково повинні входити:

 • комплект вчителя (KB) –1 комплект;

 • комплект учня (КУ) – 4-15 комплектів;

 • обладнання локальної обчислювальної мережі (JIOM);

 • система електроживлення та захисту;

 • програмне забезпечення (ПЗ);

 • меблі для КВ та КУ;

 • додаткове обладнання (екран колективного використання, відео- камера).

Склад КВ та технічні характеристики:

 • системний блок, у якому змонтовані: материнська плата (МП), зовнішні запам'ятовувальні пристрої (HDD, FDD і CD-RW), контролери відеомонітора, локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та аудіопристрою (звукова карта).
  Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
  На МП розміщено: центральний процесор (ЦП), оперативний запам'ятовувальний пристрій (ОЗП), контролери запам'ятовувальних пристроїв, пристроїв уведення/виведення;
  Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.


 • відеомонітор;

 • клавіатура;

 • маніпулятор «мишка»;

 • активна акустична система;
  Акусти́чна систе́ма - пристрій або система пристроїв для відтворення звуку, що складається з однієї або кількох динамічних головок, розташованих у корпусі (акустичному оформленні). Акустична система перетворює електричні коливання у звукові.


 • головні телефони та мікрофон (допускається мікротелефонна гарнітура);

 • пристрій друку (принтер);

 • факс-модем;

 • сканер планшетний;

 • блок безперебійного живлення.

Контролер ЛОМ повинен забезпечувати швидкість передачі даних 10/100 Мбіт/с, забезпечувати роботу з коаксіальною лінією і витою парою (допускається відсутність можливості роботи з коаксіальною лінією).
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.


На клавіатурі повинні бути нанесені знаки українського алфавіту (основного) відповідно до ДСТУ 3470-96 та знаки російського і англійського алфавітів (додаткових). Бажане нанесення символів різних алфавітів різними кольорами.

Звукова плата повинна мати вхід для мікрофона та виходи на головні телефони і лінійний стереовихід. Пристрої для відтворення звуку (звукові колонки) повинні бути активного типу з піковою електричною потужністю не менше – 30 Вт та мати регулятор гучності і вимикач живлення. Не бажане використання звукових колонок як із живленням від блоку живлення комп'ютера, так і з блоком живлення, виконаним у вигляді окремого блоку, який безпосередньо вмикається у розетку, оскільки в першому випадку блок живлення комп'ютера перевантажується, у другому – необхідно вимикати його вийманням з розетки живлення.
Комп'ю́терний блок жи́влення - блок живлення (вторинне джерело живлення), призначений для забезпечення вузлів комп'ютера електричною енергією постійного струму. У його завдання входить перетворення мережевої напруги до заданих значень напруги живлення, її стабілізація і захист від незначних перешкод з боку електричних мереж живлення.
Довжина з'єднувальних провідників повинна забезпечувати монтування пристроїв відтворення звуку на відстані, яка забезпечує стереоефект. Якщо до складу акустичної системи входить сабвуфер (низькочастотний гучномовець), він може бути встановлений поблизу робочого місця вчителя.

Принтер повинен бути лазерним і забезпечувати виведення даних на папір формату (не менше) А4. Слід віддавати перевагу принтерам, які допускають експлуатацію у так званому «офісному» режимі, тобто друкування до 250-300 сторінок у день.

Для роботи в глобальних мережах ЕОМ, передавання і приймання даних по комутованим (телефонним) лініям зв'язку, факс-модем, який є обов'язковою складовою НКК, повинен бути зовнішнім, забезпечувати обмін даними за протоколами V.90/V.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
92 (максимальна швидкість приймання/передавання даних не менше 56 Кбіт/с), розпізнавати сигнали «вільно» і «зайнято», забезпечувати адаптивну зміну швидкості обміну. Вимоги наявності зовнішнього модему визначаються тим, що, окрім забезпечення стійкості зв'язку, зовнішній модем певною мірою забезпечує електричну розв'язку між телефонною лінією і комп'ютером. Іншими словами, за умов виникнення аварійного перепаду напруги на вході такого модему (на телефонній лінії, іноді – внаслідок впливу атмосферної електрики, блискавки тощо) він вийде з ладу, але комп'ютер негативного впливу не зазнає.
Атмосферна електрика - сукупність електричних явищ в земній атмосфері (електричне поле, іонізація і провідність атмосфери, електричні струми в повітрі, електричні заряди в хмарах, грози, полярні сяйва, вогні Ельма тощо).
За умов достатньої якості комутованих ліній (у великих містах, поряд з автоматичними телефонними станціями тощо) можливе використання внутрішнього модему. Якщо для зовнішнього зв'язку використовується канал, утворений не з використанням телефонної (комутованої) лінії, то до складу НКК має включатись відповідне обладнання.

Також допустимим можна вважати використання додаткового комп'ютера, встановленого у кабінеті або в підсобному приміщенні для забезпечення функцій комутування і розподілу ресурсів (каналу зв'язку, пристрою друкування тощо).

Сканер повинен бути планшетним із робочим полем А4, мати роздільну здатність не менше 600 х 1200 пікселів та розрядність кодування кольору не менше 32 біт. Програмно-апаратне забезпечення сканера, модема та принтера повинні забезпечувати пряме копіювання документів сканер – принтер та передавання факсимільних повідомлень. Бажано використовувати сканер, обладнаний приставкою для сканування діапозитивів. Це дає можливість надавати допомогу вчителям навчального закладу шляхом копіювання зображень, що містяться на діапозитивах виробництва минулих років із метою використання їхніх цифрових копій у навчальному процесі.

Останнім часом стали доступними так звані багатофункціональні пристрої: принтер сканер, які можуть бути використані за умови забезпечення якості відтворення (сканування) зображення, не гіршого, ніж зазначені вище для принтера і сканера.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.Блок безперебійного живлення (ББПЖ) повинен бути окремим конструктивом, підключатися до мережі 220 В частотою 50 Гц та забезпечувати живлення системного блоку і відеомонітора протягом не менше 5 хв після аварійного відключення електромережі.
Горизонтальні:
 • Desktop (533×419×152 мм)
Бажано використвувати програмно-апаратно сумісних із системним блоком ББПЖ для забезпечення автоматичного завершення роботи системи при аварійних відключеннях електромережі.

Відеомонітор повинен відповідати ДСТУ 180 9241-3-2001 частина З, ГОСТ 25861-83, ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ТСО-99 (або ТСО-ОЗ). Перевагу слід віддавати використанню дисплеїв, побудованих не на електронно-променевих трубках, а на рідкокристалічних панелях (ТРТ).

Серверам мережі може бути КВ, який разом із КУ, комутатором каналів і кабельними з'єднаннями утворюють ЛОМ. Допускається використання у складі ЛОМ виділеного сервера, виконаного у вигляді окремої, додаткової складової КВ. Ідентифікація складових ЛОМ повинна відбуватись автоматично, після увімкнення КВ і КУ, завантаження ОС і (за необхідності) уведення даних, які ідентифікують користувача.

Сервер локальної мережі НКК має забезпечувати не тільки роботу ЛОМ, а й виконувати функції буферизації і фільтрування даних при роботі у всесвітній мережі, не вимагаючи постійного кваліфікованого обслуговування та налагодження.
Виділений сервер (англ. dedicated server) - вид хостингу, при якому клієнту цілком надається окрема фізична машина (на противагу віртуальному хостингу). Він гнучкіший, ніж віртуальний хостинг, організації мають повний контроль над сервером(ами), у тому числі вибір операційної системи, обладнання і т.д.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Бажане використання апаратно-програмних рішень, які б забезпечували тривалу експлуатацію цієї складової обладнання без обслуговування.

Пристрій колективного спостереження (проекційний пристрій та екран) повинен забезпечувати умови одночасного спостереження учнями зображення, яке виводиться на екран монітора КВ із дотриманням вимог видимості з кожного робочого місця учня. Умови видимості розраховуються не для найменших деталей зображення, а для елементів зображення, суттєвих для навчального процесу.

Найперспективнішим є використання у якості пристрою колективного спостереження проекційної системи. Мультимедійний проектор, який може бути ефективно використаний у навчальному процесі, має забезпечувати світловий потік не менше 1500 люменів, роздільну здатність не гіршу за 1024 х 768).

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Зазначена величина світлового потоку забезпечує спостереження зображення на екрані розміром до 2 х 3 м без затемнення класу, що дає можливість більш ефективно використовувати мультимедійні демонстрації. Важливим параметром мультимедійного проектора є наявність додаткового роз'єму для одночасного використання проектора і звичайного дисплея. Наявність такого підключення надає учителеві можливість під час демонстрації розташовуватись обличчям до учнів, спостерігаючи зображення на екрані монітора KB.Програмне забезпечення, яке постачається у складі НКК або може бути придбане окремо, повинно відповідати архітектурі і структурі апаратного забезпечення НКК та вимогам ДСТУ 2850-94. Супровідні документи за змістом і формою повинні відповідати вимогам ГОСТ 19.508 ЕСПД, зокрема містити достатньо інформації для проведення інсталяції і наступного технічного супроводу системи.

Програмне забезпечення має бути ліцензійно чистим і мати супроводжувальні документи, виконані відповідно до ГОСТ 19.508 ЕСПД. Документація повинна, зокрема, містити найменування програмного продукту і номер версії, власника, дати і номера реєстрації та постачальника.До складу програмного забезпечення повинні входити: системне програмне забезпечення, програмне забезпечення базових інформаційних технологій, системи програмування мовами високого рівня, програмне забезпечення навчально-виховного призначення.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

Програмне забезпечення навчально-виховного призначення повинно мати відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та сертифікати відповідності УкрСЕГІРО.

Програмне забезпечення повинне мати інтерфейс і систему контекстно залежної допомоги по всіх опціях меню та діалогових елементах інтерфейсу, виконані українською мовою (якщо цілями навчання не передбачено іншої побудови інтерфейсу).

До складу системного програмного забезпечення повинні входити:


 • операційна система, яка повинна забезпечувати багатозадачність, роботу в мережах ЕОМ, у тому числі підтримку роботи локальної мережі, стійкість до помилкових дій некваліфікованих користувачів;

 • сукупність системних утиліт, які мають забезпечувати адміністрування ЛОМ, функції обмеження доступу до ресурсів та їх розподілу;
  Утилі́та (англ. Utility program, utility) - сервісна програма, що допомагає керувати файлами, отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи.
  наявність утиліт для ведення протоколу роботи користувача; спостереження за роботою на КУ і керування КУ з KB;

 • система доступу до глобальної інформаційної мережі з одночасним протоколюванням і фільтруванням такого доступу та забезпеченням роботи сервера ЛОМ.

Програмне забезпечення базових інформаційних технологій повинно містити:

 • текстові редактори загального призначення для використання у навчально-виховному процесі та для створення і тиражування дидактичних матеріалів;

 • програмне забезпечення, призначене для створення і опрацювання електронних таблиць, для використання у навчальному процесі та при створенні і тиражуванні дидактичних матеріалів;
  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.


 • системи управління базами даних для використання в навчальному процесі та для забезпечення управління навчально-виховним процесом;

 • системи для створення електронних презентацій для використання в навчальному процесі та для дидактичних матеріалів;

 • системи для оптичного розпізнавання друкованого тексту та введення його в комп'ютер для підготовки документів (тиражування);

 • системи для підтримки телекомунікаційних технологій: електронної пошти, роботи з факсимільними повідомленнями (документами).
  Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


Системне програмне забезпечення та програмне забезпечення базових інформаційних технологій повинно бути інстальоване на КВ ІКУ.

Системи програмування мовами високого рівня та їх склад визначаються додатковими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема змістом навчальних програм.

Програмне забезпечення навчально-виховного призначення повинно виконуватися на КВ і КУ в автономному та мережевому (клієнт – сервер) режимах, при завантаженні програм із зовнішніх запам'ятовувальних пристроїв і з JIOM.

Однотипні функціональні вузли і пристрої, які входять до складу НКК, повинні бути взаємозамінними. Для пристроїв з кращими технічними характеристиками повинна бути забезпечена повна сумісність «згори – вниз» без значних змін, налагодження та коригування програмного забезпечення.

Повинна бути забезпечена повна сумісність за фізичними і логічними форматами запису-читання даних на змінних носіях, тобто дані, записані на будь-якому робочому місці (КВ, КУ), повинні бути безпомилково відтворені на іншому робочому місці цього або аналогічного НКК.

Нормативними документами визначено наступні вимоги до надійності обладнання, яке постачається у ЗНЗ у складі НКК: • НКК повинен залишатися роботоздатним при роботі на ньому непідготовлених користувачів, у тому числі неповнолітніх, навіть при їх помилкових діях, якщо ці дії не пов'язані з навмисним механічним пошкодженнями апаратних засобів або знищенням даних.

 • Середнє напрацювання на відмову НКК повинно становити не менше 10 000 год. із розрахунку на одне робоче місце (ГОСТ 27201-87). Частота збоїв новинна становити не більше 0,02 збоїв/год., що становить із розрахунку на одне робоче місце не більше одного збою за 50 год. Середній час відновлення роботоздатності НКК при відмові не повинен перевищувати 0,5 год. (ГОСТ 27201-87).

 • Обладнання, яке входить до складу НКК, повинне зберігати роботоздатність і зовнішній вигляд після впливу факторів транспортування. визначених ГОСТ 21552-84, ГОСТ 27201-87.

 • НКК повинен бути роботоздатним при експлуатації його в нормальних кліматичних умовах, які для обчислювальної техніки визначені ГОСТ 21552-84 та ГОСТ 27201-87.
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
  Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.
  Вимоги повинні виконуватись у приміщеннях, що відповідають санітарним нормам ДСанПіН 5.5.6.009-98, без додаткових вимог до чистоти повітря.

 • Програмне забезпечення та документація повинні постачатись на оптичних цифрових носіях. Як виняток, припускається використання магнітних носіїв у вигляді дискет форматів, апаратно-програмно сумісних із відповідними складовими НКК.

IV. Організація роботи кабінету

Організація роботи КІІКТ повинна забезпечувати повноцінну реалізацію педагогічних цілей його створення, сприяти удосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Напрями використання КІІКТ у навчально-виховному процесі визначаються загальними та спеціальними педагогічними й дидактико-методичними завданнями. Переваги засобів нових інформаційних технологій навчання (НІТН) можуть виявлятися тільки в тому випадку, коли ці засоби органічно поєднуються з традиційними, органічно вписуються в чинні організаційні форми навчання, доповнюючи систему засобів навчання.

Місце засобів НІТН у навчальному процесі досить просто визначити, якщо розглядати конкретний засіб навчання з точки зору можливостей, які можуть бути реалізовані з його використанням і які неможливо реалізувати з використанням традиційного засобу навчання. Перш за все повинна бути проаналізована та оцінена ступінь відповідності педагогічного програмного забезпечення (ППЗ) загальнодидактичним вимогам та вимогам методики навчання конкретної навчальної дисципліни.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Така оцінка вже зроблена для деяких педагогічних програмних засобів на етапі проведення апробації в навчальному процесі (або допуску до апробації шляхом експериментальної експлуатації). Частині програмних засобів за результатами експертизи надано відповідні грифи МОН України. Такі програмні засоби постачаються в складі НКК або можуть бути придбані окремо.

Для визначення доцільності використання певного ППЗ у навчально-виховному процесі оцінюється придатність програмного забезпечення для використання при класно-урочній організаційній формі навчання, інших формах навчання. Визначається тип уроку, на якому може бути використаний ППЗ (урок засвоєння нових знань; формування умінь, навичок; застосування вмінь, навичок; узагальнення, систематизації вмінь, навичок; перевірки, визначення рівня навчальних досягнень, корекції знань, умінь, навичок; комбінований).

Критерієм доцільності придбання, розроблення та застосування певного ППЗ може бути кількість уроків, розділів, тем, на яких може бути використаний ППЗ. Використання ППЗ на певному етапі навчання (на певному уроці) визнається доцільним, якщо забезпечується:


 • вища, ніж при використанні традиційних засобів, ефективність навчання;

 • неможливість реалізації певних засобів навчання у вигляді матеріальних об'єктів (оригіналів у природних умовах, оригіналів у штучних умовах, модельних еквівалентів оригіналів – фізичних моделей);

 • недостатня наочність та зрозумілість або надлишкова складність відповідних вербально-знакових, графічних (статичних та динамічних), знакових, логічно-математичних моделей.

Деталізація форм і способів застосування ППЗ і визначення його придатності для використання в навчальному процесі може виконуватись шляхом аналізу можливих організаційних форм навчальної діяльності учнів та етапів навчання із застосуванням конкретного засобу навчання. Зокрема, фронтальна демонстрація може бути використана на етапі пояснення навчального матеріалу з використанням ППЗ з метою унаочнення, індивідуально-фронтальна – одночасна індивідуальна робота учнів над виконанням навчальних завдань – може бути використана з метою закріплення навчального матеріалу; індивідуальна – визначення рівня навчальних досягнень та виконання навчальних завдань, спрямованих на закріплення знань, формування умінь і навичок.

Можливою є організація роботи в малих групах, бригадах. Особливістю роботи учнів у малих групах є те, що відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.009-98 не дозволяється одночасна робота кількох учнів за одним комп'ютером, тому організація бригадної роботи потребує особливої уваги.

З урахуванням викладеного вище, а також з огляду на доступність певного ППЗ учителем-предметником може визначатись кілька уроків, на яких використання ППЗ буде доцільним і ефективним. Наступною характеристикою ППЗ є визначення переважного виду навчальної діяльності учня при роботі з даним засобом (продуктивна діяльність, спрямована на формування нових знань, продуктивно-репродуктивна діяльність, спрямована на формування умінь, навичок, актуалізацію та закріплення знань тощо).

1. Основні етапи процесу навчання, на яких можливе використання засобів інформаційно-комунікаційних технологійПідготовка вчителів до проведення навчально-виховної роботи, опрацювання результатів контрольних заходів, підвищення фахового рівня. На цьому етапі використовуються: довідниково-інформаційні системи та пошукові системи (у т.ч.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
глобальні комп'ютерні мережі), професійно зорієнтовані системи програмних засобів, системи підготовки предметного наповнення програмних засобів для визначення рівня навчальних досягнень та опрацювання отриманих результатів, програмні засоби для ведення баз даних по особовому складу тощо.

Актуалізація опорних знань. Використовуються відеофрагменти (з метою актуалізації особистого або опосередкованого життєвого досвіду учнів), моделі об'єктів вивчення (для виділення суттєвих сторін із метою наступної формалізації описань), діяльнісні середовища (для унаочнення та уточнення сформульованих припущень).

Подання (пояснення) навчального матеріалу. Використовуються відеофрагменти (з метою стимулювання пізнавального інтересу), динамічні інтерактивні моделі об'єктів вивчення (з метою пояснення функціонування створюваних абстрактних моделей), діяльнісні середовища (для ілюстрації явищ, законів, що вивчаються тощо).

Закріплення результатів навчання, формування умінь та навичок. Фронтально, індивідуально, у малих групах (бригадах) використовуються діяльнісні середовища, призначені для виконання дій над об'єктами вивчення або їх моделями, відповідне навчально-методичне забезпечення у вигляді друкованих посібників для учнів. Використання ІКТ має збільшити ефективність навчального процесу шляхом його активізації, зменшити кількість рутинних дій з одночасним збільшенням відносного обсягу розумових дій, формування стереотипів яких є складовою цілей навчання. Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу, моніторинг навчального процесу. Використовуються програмні засоби, які забезпечують отримання, накопичення та попереднє опрацювання даних, із використанням яких можливе оцінювання ефективності навчально-виховного процесу на певному його етапі.
  1   2


Скачати 438.64 Kb.