Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо організації роботи поста радіаційного І хімічного спостереження I. Загальні положення

Скачати 62.66 Kb.

Методичні рекомендації щодо організації роботи поста радіаційного І хімічного спостереження I. Загальні положення
Скачати 62.66 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір62.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

11.08.2010 № 649

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження
I. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження (далі – Методичні рекомендації) визначають завдання та порядок роботи поста радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС).

1.2. ПРХС – це позаштатне спеціалізоване формування, призначене


для здійснення періодичного або постійного радіаційного та хімічного спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту.

1.3. Пости радіаційного і хімічного спостереження створюються


за рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та за наказами керівників державних підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному пунктом 17 Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
Усі ПРХС мають єдину нумерацію в межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя.

1.4. Забезпечення ПРХС приладами радіаційної та хімічної розвідки, метеокомплектом, комплектом знаків огородження, засобами індивідуального захисту та засобами зв’язку здійснюється за рахунок підприємств, установ та організацій (далі – суб’єкти), на базі яких вони створені.

Для виконання окремих завдань ПРХС за рахунок суб’єкта,
можуть оснащуватися автомобілями, у тому числі спеціально обладнаними.
II. Основні завдання поста радіаційного і хімічного спостереження та функціональні обов’язки спеціалістів
2.1. Основними завданнями ПРХС є:

своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного забруднення території у межах зони відповідальності поста;

подання сигналів „радіаційна небезпека”, „хімічна тривога”;

інформування керівника об’єкта та розрахунково-аналітичної групи про радіоактивне та хімічне забруднення території у зоні відповідальності поста;

позначення межі зони радіоактивного та хімічного забруднення на місцевості;

контроль за зміною потужності дози іонізуючого випромінювання


та концентрацією небезпечних хімічних речовин у межах зони відповідальності поста;
Хімі́чне забру́днення - зміна природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди).
Іонізаці́йна радіа́ція - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, та відправка їх у лабораторію;

спостереження за метеорологічною обстановкою.

2.2. До складу ПРХС входять: начальник поста, 1-3 спостерігачі


за радіаційною та хімічною обстановкою.

2.3. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження рекомендується таке оснащення поста:

прилад радіаційної розвідки – 1 комплект (діапазон вимірювання:
від фонових значень до 1 Зв/год (100 Р/год);

прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення небезпечних хімічних речовин);

прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення бойових отруйних речовин);

Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Хімі́чна зброя - це вид зброї масового ураження, дія якої заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. Принциповими компонентами хімічної зброї є так звані бойові отруйні речовини, носії хімікатів (найчастіше - хімічні снаряди), а також відповідні прилади і пристрої керування, які використовуються для доставки хімічної зброї до цілі.

метеокомплект – 1 комплект (ПРХС оснащається метеокомплектом, якщо він відсутній у чергового об’єкта);

засоби зв’язку та оповіщення (телефон, сирена, гонг);

індивідуальні дозиметри – на кожного спеціаліста поста;

засоби індивідуального захисту (фільтрувальний протигаз з протигазовими коробками для захисту від небезпечних хімічних речовин і бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий, захисний костюм Л-1) – на кожного спеціаліста поста;

Отру́ти - речовини, здатні при дії на живий організм викликати різке порушення нормальної його життєдіяльності: отруєння або смерть. Віднесення тих або інших речовин до отрут є умовним, оскільки токсичність багатьох з них визначається обставинами або способом введення в організм.

засоби для позначення зон радіаційного та хімічного забруднення (комплекти знаків огородження, сигнальна стрічка тощо) – 1 комплект;

комплект для відбору проб – 1.

2.4. Начальник поста радіаційного і хімічного спостереження підпорядковується керівнику об’єкта та зобов’язаний:

знати завдання, оснащення та можливості поста;

уточнити з керівником об’єкта межу зони відповідальності поста, періодичність радіаційного та хімічного спостереження, порядок оповіщення та зв’язку;

перевірити справність приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;

довести до спостерігачів межу зони відповідальності поста, завдання щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження та порядку оповіщення та зв’язку;

організувати чергування спостерігачів на посту;

при необхідності організувати інженерне обладнання поста;

Фортифікаційне обладнання (застаріла назва інженерне обладнання) - є одним із елементів і важливих завдань інженерного забезпечення військ і розглядається завжди в комплексі заходів бойового забезпечення військ.

доповісти керівнику об’єкта про початок спостереження;

при виявленні радіоактивного або хімічного забруднення доповісти керівнику об’єкта, поінформувати розрахунково-аналітичну групу та організувати подальше спостереження;

організувати забезпечення джерелами живлення та індикаторними трубками до приладів;

організувати проведення спеціальної обробки приладів радіаційної і хімічної розвідки, засобів зв’язку та засобів індивідуального захисту, а також санітарної обробки особового складу поста.

2.5. Черговий спостерігач підпорядковується начальнику ПРХС та зобов’язаний:

перевірити справність та комплектність засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;

перевести засоби індивідуального захисту у стан „напоготові”;

Спеціа́льна обро́бка - є одним із видів бойового забезпечення військ, і входить в комплекс заходів Радіаційного, хімічного, біологічного захисту (РХБЗ).
Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

на початку чергування та у встановлені терміни визначати напрямок


та швидкість вітру, температуру повітря;
Ві́тер - великомасштабний потік газів. На Землі вітер є потоком повітря, що рухається переважно в горизонтальному напрямку, на інших планетах він є потоком властивих цим планетам атмосферних газів іншого складу.

у встановлені терміни за допомогою приладів радіаційної та хімічної розвідки здійснювати радіаційне та хімічне спостереження;

при виявленні радіоактивного забруднення перевести засоби захисту
у „бойовий” стан, подати сигнал „радіаційна небезпека”, доповісти начальнику поста;

при виявленні хімічного забруднення подати сигнал „хімічна тривога”, перевести засоби захисту у „бойовий” стан, доповісти начальнику поста;

після виявлення радіоактивного або хімічного забруднення, а також при різких змінах метеорологічних умов здійснити позачергові метеорологічні спостереження;

Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.

за вказівкою начальника поста взяти проби ґрунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами, для відправки


на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію;

вести записи у журналі радіаційного і хімічного спостереження.


III. Порядок роботи поста радіаційного і хімічного спостереження
3.1. У повсякденному режимі функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ) із спеціалістами ПРХС проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації.
Надзвича́йний стан - виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації». Надзвичайний стан повинен бути офіційно проголошений державою. Небезпеку «життя нації» можуть надавати іноземна військова окупація, соціальні заворушення, такі як бунти або інші види внутрішніх розбіжностей, що серйозно загрожують правопорядку в країні.
Безпосередньо за підготовку ПРХС до дій за призначенням відповідає керівник об’єкта, на базі якого створено пост.

3.2. При переведенні ЄДСЦЗ у режими: підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану за рішенням керівника об’єкта особовий склад ПРХС прибуває на місце розгортання поста, перевіряє справність та комплектність приладів радіаційної і хімічної розвідки, у встановлені терміни здійснює метеорологічне, радіаційне та хімічне спостереження.

3.3. При перевищенні потужності експозиційної (еквівалентної) дози вище 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год) у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал „радіаційна небезпека” та доповідає начальнику поста.

3.4. При виявленні хімічного забруднення повітря, ґрунту, води у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал „хімічна тривога” та доповідає начальнику поста.

Забруднення повітря Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.

3.5. За вказівкою начальника поста черговий спостерігач здійснює відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію.

3.6. Начальник поста негайно доповідає керівнику об’єкта про радіаційне і хімічне забруднення території об’єкта. За вказівкою керівника об’єкта інформує оперативного чергового територіального органу МНС і начальника розрахунково-аналітичної групи та протягом 2 годин надсилає до оперативного чергового повідомлення за формою № 1/МНС (згідно з наказом МНС від 06.08.2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Мін’юсті 29.08.2002 за № 708/6996).

3.7. Отримані дані про стан радіаційної і хімічної обстановки черговий спостерігач поста заносить у журнал радіаційного і хімічного спостереження.

3.8. У подальшому черговий спостерігач у встановлені терміни здійснює контроль за зміною радіаційної і хімічної обстановки.

3.9. До звітних документів ПРХС належать:

журнал радіаційного та хімічного спостереження (згідно з наказом МНС від 06.08.2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Мін’юсті 29.08.2002 за № 708/6996);

копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами від ПРХС і ДС (форма № 1/МНС згідно з наказом МНС від 06.08.

Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Мін’юсті 29.08.2002 за № 708/6996).

Директор Департаменту цивільного захисту

генерал-майор служби цивільного захисту


В.П. Квашук


Скачати 62.66 Kb.

  • Автономної Республіки
  • II. Основні завдання поста радіаційного і хімічного спостереження та функціональні обов’язки спеціалістів
  • III. Порядок роботи поста радіаційного і хімічного спостереження